Άρθρο 113 – Όργανα διοίκησης των επαγγελματικών συνδέσμων – Σχέση τους με τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες

1. Τα όργανα διοίκησης των επαγγελματικών συνδέσμων είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και όσα άλλα ορίζονται με το καταστατικό τους. Οι αρμοδιότητες αυτών και κάθε άλλο θέμα, που αφορά τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία τους, ορίζονται με το καταστατικό τους, επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος.

2. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι είναι μέλη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παροντος, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου και με δύο (2) ακόμη μέλη, που εκλέγει η Γενική τους Συνέλευση.
Αντίστοιχα, η οικεία Ομοσπονδία εκπροσωπείται στο ΔΣ του επαγγελματικού συνδέσμου με ένα μέλος του ΔΣ αυτής.