Άρθρο 38 – Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

1. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έχει έδρα την Αθήνα και υπάγεται στην εποπτεία του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, από τον οποίο και επιχορηγείται. Συστάθηκε και λειτουργεί με το Π.Δ. 22/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2725/1999 και αποτελεί το νόμιμο εκπρόσωπο της χώρας στο διεθνές Παραολυμπιακό Κίνημα. Διατηρεί αυτοδιοίκηση και ανεξαρτησία στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της, οφείλει δε να μην επηρεάζεται κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της από πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες επιρροές.

2. Στην ολομέλεια της διοίκησης της Ε.Π.Ε. μετέχουν δεκατρία (13) μέλη, ως εξής:
α) Έντεκα (11) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΟΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΟΑμεΑ, σύμφωνα με το καταστατικό αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή,
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι, που εκλέγεται από τη Γενική της Συνέλευση και
γ) ‘Ενας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης-Αθλητής ΑμεΑ, ο οποίος εκλέγεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου των Ελλήνων Παραολυμπιονικών.
Η ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτής, καθώς και τα μέλη που συγκροτούν την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του Π.Δ. 22/2004 εκτελεστική επιτροπή.

3. Για τα κωλύματα και τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της Ε.Π.Ε. ισχύουν όσα ορίζονται για τα μέλη των Δ.Σ. των αθλητικών Ομοσπονδιών.

4. Κατά τα λοιπά και αναφορικά με τους σκοπούς, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Ε.Π.Ε., ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 22/2004.

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 11:16 | ΚΕΑ ΑμΚΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΚΕΑ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  επί του ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ σε ότι αφορά την αυτονομία της Ε Π Ε

  και νόμους που θα πρέπει να εξεταστούν από το ΝΟΜΟΘΕΤΗ

  για την ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ και των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο αθλητισμός, όταν συνιστά οικονομική δραστηριότητα, υπόκειται στη νομοθεσία της ΕΕ.

  Αυτό αποτελεί σαφή περιορισμό της αυτονομίας ΟΛΩΝ των αθλητικών οργανώσεων, δεδομένου ότι κατ ‘αρχήν δεν μπορεί να επινοήσει κανείς κανόνες που είναι αντίθετες προς το δίκαιο της ΕΕ.

  Σε περίπτωση που οι καταστατικοί κανόνες αυτοί επιδιώκουν νόμιμη (αθλητική) αποστολή σκοπό και στόχους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, όταν η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν υπερβαίνουν ότι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

  Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΔΕΚ] παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού και ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι ορισμένοι προκλητικοί κανόνες αυτονομίας δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσουν να επιβιώνουν και θα πρέπει πάντα να αναθεωρούνται υπό έλεγχο του Δικαστηρίου.Το ΔΕΚ δεν αποκλείει αρχικά κανενός τύπου αθλητικό κανόνα ακόμη, δεδομένου ότι μπορεί να αποφανθεί μόνο για τις περιπτώσεις που παίρνει και , τότε και μόνο τότε , στο βαθμό που το ζήτημα της συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία της ΕΕ είναι μέρος των συστατικών στοιχείων της αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως σε αυτό. Αυτό αφήνει πολλά ανεπίλυτα ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τους αθλητικούς κανόνες και, κατά συνέπεια, οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα.

  Από τότε που η απόφαση Bosman, εκδόθηκε μαζί με μια σειρά άλλων , [όπως της ΜΟΤΟΕ με την ΕΛΠΑ], οι αθλητικές οργανώσεις συχνά παραπονούνται για την έλλειψη ασφάλειας δικαίου σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ.

  Ανησυχούν ότι οι κανόνες τους, είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν ξανά και ξανά από τα ενδιαφερόμενα μέρη του κράτους και, ως εκ τούτου, ζητούν ειδική μεταχείριση του τομέα τους [ειδικά η ΔΠΕ).

  Αυτές οι προσπάθειες εξωθεσμικής και σκιώδους πίεσης έχουν βρει την απήχηση τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  Αν και ο αθλητισμός δεν έλαβε ποτέ μια εξαίρεση από το δίκαιο της ΕΕ πιστεύουμε ότι αξίζει περισσότερη ασφάλεια δικαίου από ότι σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

  Για λόγους σαφήνειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εξηγήσει, με βάση το θέμα, τη σχέση μεταξύ του δικαίου της ΕΕ και των αθλητικών κανόνων στον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μέσω του διαλόγου με τους αθλητικούς παράγοντες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή]

  Οι εξουσίες της Επιτροπής στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, ζητούν την αποκατάσταση από την ιδιωτική επιβολή πειθαρχικών κωδίκων συνομοσπονδιών και ομοσπονδιών δια μέσου των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

  Μέσω αυτής της οδού, μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια πριν εκδοθεί η τελική απόφαση και ενστάσεις δεν φθάνουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής και τελικά διακανονίζονται εκτός των Δικαστηρίων με διαμεσολάβηση

  Σκάνδαλα από το παρελθόν έχουν δείξει ότι η Επιτροπή είναι επιρρεπής σε πολιτικές πιέσεις και παρασκηνιακές προσπάθειες και, επομένως, δεν κάνει σκληρή χρήση της αρμοδιότητας της και ως εκ τούτου, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τον αθλητισμό έχει σαφώς πολιτικοποιηθεί, αν και η Επιτροπή έχει δείξει πάντα μια προθυμία να βρει συμβιβαστικές λύσεις στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

  Η εφαρμογή για παράδειγμα, του δικαίου του ανταγωνισμού με τα δικαιώματα των αθλητικών μεταδόσεων, πρέπει να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του αθλητισμού ως αγορά.

  Τελικά, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μόνη αρμόδια αρχή για να δώσει δεσμευτικές ερμηνείες των διατάξεων της Συνθήκης.

  Η Επιτροπή δεν έχει ούτε τίτλο ούτε είναι σε θέση να τροποποιήσει το περιεχόμενο ή την έννοια των διατάξεων της Συνθήκης με τις ενέργειές της. Ως εκ τούτου, δεν είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη δυνατόν να παράσχει μια ολιστική εικόνα των επιπτώσεων της νομοθεσίας της ΕΕ στους αθλητικούς κανόνες και τα καταστατικά της Δ Π Ε και Ε Π Ε. Συνομοσπονδιών και εθνικών ομοσπονδιών

  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υποθέσεις ελέγχου νομιμότητας καταστατικών κανόνων που σχετίζονται με τον αθλητισμό είναι συχνές, η αλλαγή τους προς διαφάνεια χρηστή διακυβέρνηση και ακεραιότητα δύσκολα θα συμβεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

  Κι αυτό γιατί εν τω μεταξύ, ο αθλητικός κόσμος έχει σχεδιάσει το δικό της νομικό σύστημα το οποίο επιτρέπει τη διευθέτηση διαφορών στο πλαίσιο του δικού της δικτύου και σύμφωνα με τους δικούς της νόμους και όχι στα εθνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι ασφαλές να πούμε ότι η αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων έχει ενισχυθεί και θωρακιστεί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του συστήματος των θεσμών αθλητικής διαιτησίας η οποία έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός συμπαγούς σώματος των παγκόσμιων αθλητικών ομοσπονδιών σε ότι αφορά το αθλητικό δικαίου [lex sportiva]. Κατά την άποψη των κυβερνήσεων της ΕΕ το [lex sportiva] είναι ένα επικίνδυνο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογούν οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες την αυτορύθμιση . Αυτοδιορίζεται, ως το παγκόσμιο αθλητικό δίκαιο – μια διακρατική ιδιωτική αυτόνομη έννομη τάξη που δημιουργήθηκε από τις ιδιωτικούς παγκόσμιους αθλητικούς θεσμούς που διέπουν τη διεθνή αθλητισμό κυρίως στην ΔΠΕ , με κύρια χαρακτηριστικά, ότι δεν διέπεται από τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών μελών, αλλά μια ιδιωτική συμβατική τάξη, με δεσμευτική ισχύ που προέρχεται από συμφωνίες , εξουσία και την δικαιοδοσία των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών σε αντίθεση με το δίκαιο κρατών.

  Λαμβάνοντας υπόψιν

  τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση, θέτουμε προς την Ε Π ς . τις ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 23. Συνεργασία με κοινότητες.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 39. Ενίσχυση του διαλόγου με την κοινωνία

  είναι καθήκον και υποχρέωση πλέον να αυτοαξιολογείται η Ε Π Εαλλά και να αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση του αυτοδιοικητου αθλητισμού με μια σοβαρή δέσμευση , συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων ομοσπονδιών – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού:

  αξιολόγηση για λογοδοσία, σε ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ φορείς του αθλητισμού.

  Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες αλλά και ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  II. Δημοκρατική διαδικασία

  III. Έλεγχοι και ισορροπίες

  V. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ

  Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες.

  Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς ,

  γ.γ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  γ.γ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Μ.Κ.Ο. – ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ

  Α.Μ.Κ.Ε. – ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α»]
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

  ,πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης τους.

  Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία

  1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα
  2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα
  3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα
  4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα
  5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα
  6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα
  7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα
  8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα
  9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα
  10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα
  11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα
  12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα
  13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα
  14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα
  15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

  ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία

  1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών
  2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές
  3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους
  4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας
  5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
  6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της
  7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη
  8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο
  9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά
  10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του
  11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως
  12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται
  13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας
  14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος
  15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής
  18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου
  19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων
  20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ.

  ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες

  1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου
  2. ελέγχεται εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα
  3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου
  4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων
  5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της
  6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων
  7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης
  8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω [5 -6 -7]
  9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών
  10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια
  11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ
  12. προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
  13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό
  14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού

  ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε

  1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης
  2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της
  3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για
  4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της
  5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα
  6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237
  7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας
  8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ.
  9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού
  10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες

  Λαμβάνοντας υπόψιν τις 40 προτάσεις όπου ο Πρόεδρος της Τόμας Μπάχ έφερε προς ψήφιση με σημαντικές αλλαγές που οδηγούν προς το μέλλον το Ολυμπιακό Κίνημα [Μονακό 127η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής] και οι οποίες ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΔΟΕ [ και ΕΛΛΑΔΑ ] χωρίς τη παραμικρή ένσταση,

  θέτουμε προς την Ε.Π Ε τις ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ θέματα που πιθανόν στο νέο αθλητικό νόμο θα μπορούσαν να έχουν αναφορά – θέση – δέσμευση και έμπρακτη εφαρμογή:

  ΠΡΟΤΑΣΗ 27. Συμμόρφωση με τις βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 29. Αύξηση της διαφάνειας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 32. Ενίσχυση των ηθικών αξιών.

  Σημειώνουμε επίσης ότι ο νέος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, έχει τονίσει ότι :

  1

  «είναι ανώφελο να προσποιείται κανείς ότι ο αθλητισμός δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική.»

  2

  «η ΔΟΕ οφείλει να προσαρμόζεται και να αντιδρά στα ευρύτερες εξελίξεις ανά τον κόσμο. Κατά το παρελθόν έλεγαν ότι ο αθλητισμός δεν έχει τίποτε να κάνει με την πολιτική, ή με το χρήμα και τις επιχειρήσεις. Η στάση αυτή είναι λανθασμένη και δεν μπορεί να την υποστηρίζει κανείς πια. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τους πολιτικούς που διοικούν αυτόν τον κόσμο, και με τη διεθνή διακυβέρνηση»,

  3

  «Για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του παγκόσμιου αθλητισμού, οφείλουμε να είμαστε πολιτικώς ουδέτεροι, όμως να κατανοούμε ότι οι αποφάσεις μας έχουν και πολιτικές συνέπειες»

  Η ανοικτή παραδοχή του κορυφαίου ηγέτη του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ότι ο αθλητισμός και ιδιαιτέρως το ολυμπιακό κίνημα επηρεάζονται από την πολιτική (και μπορούν ως ένα βαθμό να την επηρεάσουν) είναι ένα βήμα μπροστά και το υποστηρίζουμε ως ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Ο κόσμος του ελληνικού αθλητισμού [ ΕΠΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ] πρέπει να είναι ευαίσθητος και να μην εθελοτυφλεί προ των πολιτικών ζητημάτων και πιέσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για:

  Ακεραιότητα

  Διαφάνεια και

  Χρηστή Διακυβέρνηση

  ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΠΕ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΝΟΣΠΟΝΔΙΩΝ η συμπόρευση με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ την ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

  ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Ένα από τα βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης στην ΕΠΕ και τις ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών λογοδοσίας.

  Ωστόσο, όπως και με πολλές πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης, η έννοια είναι δύσκολο να καθοριστεί και ακόμα πιο δύσκολο να υλοποιηθεί.

  Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση δεν είναι μόνο για το άνοιγμα / διαφάνειας και της λογοδοσίας, αλλά επίσης για:

  Απόδοση κατά την άσκηση των οργανωτικών στόχων των ομοσπονδιών

  Μια εταιρική κουλτούρα εμπιστοσύνης, την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό των στελεχών και μελών ΕΠΕ & των ομοσπονδιών

  Οργανωτική ανθεκτικότητα στην διαφθορά και χειραγώγηση

  Η διακυβέρνηση σε σχέση με τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και την ΔΠΕ IΡC προβλέπει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την ΕΠΕ και τις ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και για τις ομάδες ενδιαφερομένων STAKEHOLDERS και αναγνωρίζει τη μονοπωλιακή θέση των περισσότερων ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

  Παρά το γεγονός ότι η έννοια της λογοδοσίας είναι πανταχού παρούσα σε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ σε ότι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση των αθλητικών οργανώσεων CODE OF ETHICS CODE OF CONDUCT —οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ έχουν πολύ δρόμο ακόμα για το καθορισμό των στρατηγικών στόχων, το σχεδιασμό των επιχειρησιακών στόχων, για δικαιοσύνη και ακεραιότητα

  Το σημείο εκκίνησης για τη συζήτηση της λογοδοσίας σε σχέση με τις διεθνείς ομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες στην απλούστερη μορφή του, συνεπάγεται για τον προσδιορισμό ποιος είναι υπεύθυνος για τι, πώς, σε ποιον και με ποιο αποτέλεσμα.

  Αυτές οι ερωτήσεις που θέτουμε στο ΝΟΜΟΘΕΤΗ και τους ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΡΧΕΣ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις ενότητες:

  1 – η πρώτη αφορά το κυρίαρχο χαρακτήρα της σχέσης λογοδοσίας και την ισορροπία της έμφασης μεταξύ της παροχής μιας εξήγησης, την άσκηση του ελέγχου, καθώς και την καθιέρωση της ευθύνης [ ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ] της ΕΠΕ και των ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ2 –

  2 – ο δεύτερο θέμα αφορά τη στάση απέναντι στη σχέση της λογοδοσίας και το βαθμό στον οποίο θεωρείται ως νόμιμη υποχρέωση από την ΕΠΕ και την ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΑΚH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ να λογοδοτήσουν. Ενώ ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου η λογοδοσία γίνεται αποδεκτή ως φυσιολογική διαδικασία και ως καθήκον προς την ΓΓΑ και τους ΠΟΛΙΤΕΣ, πιθανώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες, ομοσπονδίες, μπορεί να δουν τη σχέση διαλόγου με την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώμη, ως μια επιβολή που πρέπει να αντισταθεί και, αν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται με πρόσχημα το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ

  3 – Το τελευταίο θέμα αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η σχέση διάλογου θα συγκεκριμενοποιηθεί και θα περιλαμβάνουν από την μεριά της ΕΠΕ και των ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων, δημιουργία ακεραιότητας και διαφάνειας, καθώς και την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών [ μετόχων του αθλητισμού ] σχετικά με τη διαχείριση διοίκηση και εκλογή των διοικητικών συμβουλίων, μακριά από χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών

  Κάθε ένα από αυτά τα θέματα διαμορφώνεται από το πρότυπο αξιών και στάσεων στον κυρίαρχο τομέα πολιτικής για τον αθλητισμό, μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της ΓΓΑ και σε ένα βαθύτερο επίπεδο της θεσμοθετημένης αξίας της διαφάνειας στο πλαίσιο των νέων επιταγών και εντολών διεθνών ομοσπονδιών κυρίως της IΡC [ ΔΠΕ].

  Βασικό ερώτημα που θέτουμε προς το ΝΟΜΟΘΕΤΗ την ΕΠΕ και τις ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ προκειμένου να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση:

  Ποιος είναι υπεύθυνος για τι, σε ποιον, για ποιον, με ποια μέσα και με ποιο το αναμενόμενο αποτέλεσμα;

  Πόσο η υποχρεωτική και επιτακτική επιταγή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για λογοδοσία θα βοηθήσει την ΕΟΕ και τις ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ να διατηρήσουν το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ άλλα ταυτόχρονα και να αποδείξουν την ακεραιότητα και διαφάνεια τους, στον ελληνικό λαό, χωρίς να βλάπτεται η οργανωτική τους δομή και αυτονομία;

  Πώς θα αποφύγουμε τη λογοδοσία να εκληφθεί από την ΕΠΕ και τις ΠΑΡΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ως διακόρευση του ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ μόνο ΚΑΙ μόνο για εκδίκηση και τιμωρία μεμονωμένων διεφθαρμένων διοικήσεων και ομπσπονδιαρχών; [ πως μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά ]

  Πώς θα κάνουμε τις διαδικασίες λογοδοσίας της ΕΠΕ να υπακούσουν στις νέες επικαιροποιημένες εντολές της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ της ΔΠΕ και της FIFA FIBA FIVB κλπ σε ότι αφορά την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [ CODE OF CONDUCT] ?

  Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα λογοδοσίας (και σύστημα παρακολούθησης) που δεν ενθαρρύνουν απλώς «αποφυγής ευθυνών», αλλά μια θετική και χρηστή διαχείριση των πόρων που δίδονται από την ΓΓΑ?

  Ας εξεταστεί από τον ΝΟΜΟΘΕΤΗ και την ΓΓΑ μια πιθανή έκδοση του σχετικού ISO ως μέρος της καλής διακυβέρνησης [TQM] της ΕΠΕ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ [ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ]

  οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση

  του ΝΟΜΟΘΕΤΗ
  του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  και του προέδρου της Ε.Π.Ε.

  απο τους

  ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ

  ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» –[«Κ.Ε.Α.» ]

  AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

  Α.Μ.Κ.Ε. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Κ .Ε. Α.

  για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Λεωνίδας ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  Κατερίνα ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  Νίκος ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  Κατερίνα Τζίκα

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 15:58 | Φίλαθλος

  Να προστεθεί παράγραφος ως εξής: Δεν δύνανται οι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας της ΕΑΟΜ ΑμεΑ ή της ΟΣΕΚΚ να καταλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω θέσεις στην ολομέλεια της ΕΠΕ. Αιτιολογία: Θα πρέπει να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ ελεγκτή και ελεγχόμενου (που σε αυτή την περίπτωση είναι η ΕΠΕ και οι 2 Ομοσπονδίες ΕΑΟΜ ΑμεΑ και ΟΣΕΚΚ). Η ΕΠΕ διαφέρει από την ΕΟΕ, που στην περίπτωση της δεύτερης υπάρχουν πολλές Ομοσπονδίες από κάτω και έτσι μπορεί να υπάρξει έλεγχος.