Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής Ένωσης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (∆.Σ.) της αθλητικής Ένωσης εκλέγεται για τετραετή θητεία και αποτελείται από:
α) πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, αν η Ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) Σωματεία,
β) επτά (7) έως εννέα (9) μέλη, αν έχει στη δύναμη της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) Σωματεία,
γ) εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, αν έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) ή περισσότερα Σωματεία.
δ) εξαιρετικά στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 13, το Δ.Σ. της Ένωσης θα αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. της αθλητικής Ένωσης δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.