Άρθρο 123 – Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών

1. Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών» (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.), όπως μετονομάσθηκε με το Π.Δ. 207/1997 η «Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών» (ΕΣΑΚ) που είχε ιδρυθεί με το ν. 1958/1991, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και εδρεύει στην Αθήνα.

2. Ο ΕΣΑΚΕ είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

3. Ο ΕΣΑΚΕ, ως τακτικό μέλος της ΕΟΚ έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΟΚ.