Άρθρο 29 – Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας.

2. Η μη εναρμόνιση του καταστατικού, των Κανονισμών, των πράξεων και των αποφάσεων των Ομοσπονδιών προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής τους. Η διαπιστωτική πράξη της ανάκλησης εκδίδεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

3. Αν μία αθλητική Ομοσπονδία μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάκληση προβεί στην ανωτέρω εναρμόνιση, μπορεί, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μετά από σχετική εισήγηση του ΓΓΑ, να αρθεί η ανωτέρω ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης.

4. Εκτός από την ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης, η παράλειψη της υποχρέωσης εναρμόνισης του καταστατικού ή των Κανονισμών συνεπάγεται για τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών που παρέλειψαν την υποχρέωσή τους αυτή την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα που κατέχουν. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΑ.

5. Οι παραπάνω παράγραφοι 2 έως και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στα Αθλητικά Σωματεία και τις αθλητικές Ενώσεις.

6. Για όσο χρόνο διαρκεί η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης κατά τα προαναφερόμενα, με την ίδια απόφαση του Γ.Γ.Α. που ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση, αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος για την παροχή κρατικών επιχορηγήσεων και λοιπών κρατικών παροχών, διευκολύνσεων και κινήτρων για τους αθλητικούς φορείς που στερήθηκαν την ειδική αθλητική αναγνώριση και για τους αθλητές και προπονητές που υπάγονται σ’ αυτούς. Η άρση της αναστολής της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων συντελείται με την τυχόν άρση της ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος .

7. Δεν επιτρέπεται η έκτακτη επιχορήγηση αθλητικής Ομοσπονδίας που διεκδίκησε και ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου πρωταθλήματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή διεθνών αγώνων με μεγάλη γενικά σημασία και διεθνή εμβέλεια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

8. Η αθλητική Ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στους Κανονισμούς της τους Κανονισμούς της WADA και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση.

9. Προκειμένου να συμμετάσχει αντιπροσωπευτική ομάδα αθλητικής Ομοσπονδίας ή Αθλητικού Σωματείου σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό, και εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση, υποβάλλεται, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη μετάβαση, στη Γ.Γ.Α. αίτηση προς έγκριση μετάβασης, η οποία αναφέρει:
α) τον τόπο, το χρόνο και το σκοπό της μετάβασης,
β) τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και
γ) τον αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης.
Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως και επί Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων και επαγγελματικών συνδέσμων.

10. Ύστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, μπορεί να χορηγείται έγκριση για τη μετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών, για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Η έγκριση μετάβασης ή μετάκλησης χορηγείται προκειμένου περί Αθλητικών Σωματείων από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, με εξαίρεση τα Αθλητικά Σωματεία που μετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, στα οποία η έγκριση χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. Από τη Γ.Γ.Α. επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές Ομοσπονδίες, Ενώσεις ή Α.Α.Ε.

11. Οι αθλητικές Ομοσπονδίες παρεμφερών αθλημάτων, Ολυμπιακών και μη, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ανάπτυξης του αθλήματός τους ή λόγω έλλειψης ή μείωσης του απαραίτητου για την χορήγηση ή διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αριθμού μελών αδυνατούν να λάβουν ή διατηρήσουν αυτήν, μπορούν με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού να συγχωνεύονται σε μια νέα αθλητική Ομοσπονδία, στην οποία χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζόμενων.

12. Η επιλογή προπονητών των εθνικών ομάδων γίνεται από τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες μετά από δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην οποία καθορίζονται, κατά την κρίση της οικείας Ομοσπονδίας, εκτός των άλλων, τα κριτήρια της επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών.

13. Σε κάθε αποστολή εθνικών ομάδων εξασφαλίζεται από πριν η παρουσία ιατρού στον τόπο της σχετικής διοργάνωσης και της εν γένει παραμονής της ομάδας, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους αθλητές καθ΄όλη τη διάρκεια της αποστολής.

14. Σε περιπτώσεις διεκδίκησης ή και πραγματοποίησης σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων για τις οποίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές ή άλλα νομικά προσωπα, με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, για τη διεκδίκηση ή τη διεξαγωγή τους, οι αθλητικές Ομοσπονδίες ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τις προαναφερόμενες Επιτροπές ή νομικά πρόσωπα για όλες τους τις υποχρεώσεις, ακόμη και μετά την κατάργηση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση τους.

15. Όπου από το νόμο ή από διατάξεις καταστατικών ή Κανονισμών Διεθνών Ομοσπονδιών προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών Δεοντολογίας, οι αθλητικές Ομοσπονδίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς αυτές τις διατάξεις, συγκροτώντας τέτοιες Επιτροπές, η λειτουργία των οποίων θα διέπεται από τα σχετικώς οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις και, συμπληρωματικώς, από όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο για τη λειτουργία των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων, αναλόγως εφαρμοζομένων. Η παραβίαση της παρούσας διάταξης συνεπάγεται για τις αθλητικές Ομοσπονδίες τις ίδιες κυρώσεις με τη μη εναρμόνιση του καταστατικού και των Κανονισμών τους, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 12:12 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 29

  παρ. 13
  Η παρουσία γιατρού πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις αποστολές των Ομαδικών Αθλημάτων και τις μεγάλες αποστολές των ατομικών Αθλημάτων. Δεν μπορεί να υπάρχει συνοδεία γιατρού σε αποστολές 1-2 αθλητών. Οι γιατροί της διοργάνωσης αρκούν.

  παρ. 14
  Αφού οι Ομοσπονδίες «θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τις προαναφερόμενες Επιτροπές ή νομικά πρόσωπα για όλες τους τις υποχρεώσεις…..» θα πρέπει να έχουν και την πλειοψηφία των μελών των Επιτροπών……..

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:33 | Μαρία Τσιγώνη

  Άρθρο 30 παράγραφος 1
  Σχόλιο 1 :
  {…… Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος…} ΝΑ ΣΥΠΛΗΡΩΘΕΙ της κείμενης Ελληνικής/Εθνικής Νομοθεσίας και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
  Σχόλιο 2:
  { …. Για την κατάρτιση των παραπάνω Κανονισμών..} ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ λαμβάνουν μέρος οι εταίροι (νόμιμοι εκπρόσωποι Προπονητών/Γυμναστών, Αθλητών, Διαιτητών)
  Επεξηγηματικό σχόλιο στα άνω:
  Πρέπει να έχουν ενεργή δραστηριότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων και οι Νόμιμοι εκπρόσωποι Προπονητών/Γυμναστών, Αθλητών, Διαιτητών διότι όλοι μαζί συνθέτουν το φάσμα του αθλητισμού. Σε χώρες όπως Ολλανδία, Γαλλία κλπ υπάρχουν πάγιες θέσεις των Νόμιμων εκπροσώπων στα Δ.Σ. των ομοσπονδιών. Κατάρτιση κανονισμών αφορά την σχέση εργαζόμενου και εργοδότη και σε αυτή την περίπτωση η κατάρτιση κανονισμών είναι μία μετέωρη ορολογία, διότι σε αυτούς τους κανονισμούς που καταρτίζονται αφορά και τις εργασιακές σχέσεις και ΟΧΙ μόνο κανονισμούς διοργάνωσης πρωταθλημάτων δηλαδή καθαρά αγωνιστικά θέματα. Το συγκεκριμένο θέμα έχει πολλάκις αποσαφηνιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα στο θέμα Κοινωνικού Διαλόγου, για Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480 όπου εκεί καταδεικνύει την σημασία την δημιουργίας Κοινωνικού Διαλόγου μεταξύ των εταίρων.
  —–
  Σχόλιο : { Οι Κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους καταρτίζονται από τις Ομοσπονδίες…} ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ και τους κοινωνικούς εταίρους (νόμιμοι εκπρόσωποι Προπονητών/Γυμναστών, Αθλητών, Διαιτητών)

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:24 | Μαρία Τσιγώνη

  Σχόλιο : Να ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ …του άρθρου 9 του παρόντος νόμου της κείμενης Ελληνικής/Εθνικής Νομοθεσίας- Άρθρο 29 παράγραφος 1

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:55 | Χαράλαμπος Ρέλλας

  Σχόλιο : Να ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ …του άρθρου 9 του παρόντος νόμου της κείμενης Ελληνικής/Εθνικής Νομοθεσίας- Άρθρο 29 παράγραφος 1