Άρθρο 84 – ∆ιοικητικό Συµβούλιο – Εταιρική χρήση

1. Το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωµατείο έχει δικαίωµα διορισµού ενός (1) µέλους στο ∆.Σ. της Εταιρείας. Το δικαίωµα αυτό πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α.Ε. και τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό Αθλητικό Σωµατείο διατηρεί σε λειτουργία και µετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά Τµήµατα. Για τη διαµόρφωση της σχετικής καταστατικής ρήτρας αρκούν τα προβλεπόµενα από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. ∆εν επιτρέπεται να είναι µέλος ∆.Σ. Α.Α.Ε. πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε µορφής πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2) τουλάχιστον φορές µέσα σε δύο (2) συνεχή έτη και µε συνολική ποινή τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών, για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος νόµου ή της αθλητικής γενικά νοµοθεσίας. Το κώλυµα της παρούσας παραγράφου ισχύει κάθε φορά για µια πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωµα, το κώλυµα αρχίζει µετά την έκτιση της ποινής.

3. Η κατά το καταστατικό της Εταιρείας θητεία των µελών του ∆.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Τα µέλη του ∆.Σ. είναι επανεκλέξιµα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Η χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόµενου έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 71 του παρόντος νόµου. Ειδικά η πρώτη, µετά τη σύσταση της Εταιρείας, χρήση διαρκεί έως την επικείμενη 30η Ιουνίου ή 31η Δεκεμβρίου, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί το δωδεκάμηνο.