Άρθρο 154 – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών ( άρθρα 591, 614 επ. ) εφαρμόζονται αναλόγως στη δίκη επί των αστικών αθλητικών διαφορών ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών.