Άρθρο 69 – Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα – Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

1. Οι ζημιές που προκαλούνται από φιλάθλους ομάδων Α.Α.Ε. η Αθλητικών Σωματείων πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις, εντός ή εκτός των εθνικών, των δημοτικών, των κοινοτικών ή των σωματειακών γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων, καθώς και σε περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή των Δ.Ε.Κ.Ο., καταλογίζονται σε βάρος των Α.Α.Ε. ή Αθλητικών Σωματείων οι φίλαθλοι των ομάδων των οποίων προκάλεσαν τα επεισόδια.
Από τα ποσά των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων που δικαιούνται να λάβουν οι παραπάνω υπαίτιοι, ΑΑΕ ή Αθλητικά Σωματεία, παρακρατείται και αποδίδεται στον ζημιωθέντα το απαιτούμενο για την αποκατάσταση των ζημιών ποσό, βάσει των προσκομιζόμενων απ’ αυτόν τιμολογίων πληρωμής, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης και καταλογισμού της οικείας διοργανώτριας αρχής. Σε περιπτώσεις επεισοδίων, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλλει τη μίσθωση.

2. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» (Σ.Ε.Φ) έχει την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης των λιμένων μαρίνων που βρίσκονται ή δημιουργούνται στα όρια των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα σκάφη και την από αυτά χρήση των εγκαταστάσεων, το Σ.Ε.Φ. εισπράττει από τους υπόχρεους δικαιώματα και τέλη λιμενισμού, προσόρμισης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και λοιπών εξυπηρετήσεων, να οποία μπορεί να διακρίνονται ανά κατηγορία σκάφους.