Άρθρο 57 – Αξιολόγηση διαιτητών

1. Με Κανονισμούς που καταρτίζονται από τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας διαιτητών, ρυθμίζονται:
α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων,
β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος,
γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων,
δ) οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και παρατηρητών, και
ε) κάθε άλλο συναφές θέμα.
Οι Κανονισμοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατ`ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 30 του παρόντος νόμου.

2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τίτλοι σπουδών και κατά προτίμηση πτυxίο Σ.Ε.Φ.Α.Α.,
β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς διαιτητές,
γ) ηλικία,
δ) εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων και διεθνών διοργανώσεων,
ε) απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων και διεθνών διοργανώσεων, όπωςαυτή προκύπτει από τις βαθμολογίες των παρατηρητών,
στ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, και
ζ) επίδοση σε εξετάσεις, των οποίων οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε άλλο συναφές ζήτημα καθορίζονται από την ομοσπονδία διαιτητών,
η) πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις που τυχόν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους κατά την άσκηση ή επ’ αφορμή εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει:
α) δήλωση συμμετοχής,
β) αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από
όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από αυτά που προβλέπονται για τους διαιτητές από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και ότι σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα υποβάλει αμελλητί συμπληρωματική δήλωση,
γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόμενων τέκνων τους κατά τις διατάξεις του ν. 2429/1996, όπως ισχύει, καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφόσον πρόκειται για πίνακες διαιτητών αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών, ή στο Ελεγκτικό Συμβούλιο στις λοιπές περιπτώσεις.

4. Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεπομένων, συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄και γ` της παρούσας παραγράφου διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα της περίπτωσης β`της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας. Αν δεν διαγραφεί, μέσα σε τριάντα (3) ημέρες από τότε που το αρμόδιο για τη διαγραφή όργανο έλαβε γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψής του, η διαγραφή τεκμαίρεται ως επελθούσα άνευ ετέρου, εκπίπτουν δε αυτοδικαίως και τα μέλη του οργάνου που παρέλειψαν να προβούν στη διαγραφή.

5. Υποχρέωση για υποβολή του αποδεικτικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 3 έχουν, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τον ορισμό τους, και όσοι μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο ή αποσιωπήσουν επιγενόμενο κώλυμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το όργανο και αντικαθίστανται άμεσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Κανονισμό διαιτησίας.
Την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης της περ. γ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου έχουν όσοι αναφέρονται σ’ αυτήν, για πέντε (5) έτη μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση ή τη μη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε όργανο.

 • Άρθρο Αξιολόγηση διαιτητών

  1.Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, ρυθμίζονται:
  α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων, β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος, γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων, δ)οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και παρατηρητών και ε) κάθε άλλο συναφές θέμα.
  2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια: α) τίτλοι σπουδών, κατά προτίμηση πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α., β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς διαιτητές, γ) αθλητική εμπειρία του διαιτητή, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε αθλητικές διοργανώσεις με την ιδιότητα του αθλητή, δ) διαιτητική εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, ε) απόδοση σε γραπτές εξετάσεις που καθορίζονται από την ομοσπονδία διατητών, στ)απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών, ζ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, σύμφωνα με τα τεστ της παγκόσμιας ομοσπονδίας του αθλήματος, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, η) τυχόν πειθαρχικές ποινές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει: α) δήλωση συμμετοχής, β) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν τιμωρηθεί για αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27, γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής της ανωτέρω δήλωσης στην ομοσπονδία διαιτητών του αθλήματος ή, αν δεν υπάρχει ομοσπονδία διαιτητών, στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. (για διαιτητές που συμμετέχουν σε επαγγελματικά ή πρωταθλήματα αμοιβομένων αθλητών , ή πρωταθλήματα που οι αγωνες τους συμμετέχουν σε στοιχηματικά παιγνιδια)
  4. Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των ανωτέρω, υποβάλει ψευδή δήλωση ή συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ` της παραγράφου 3, εκτός από τις άλλες νόμιμες συνέπειες, διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες διαιτητών, με απόφαση των αρμόδιων για τη σύνταξή των σχετικών πινάκων οργάνων και δεν μπορεί στο εξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας. Αν δεν διαγραφεί, μέσα σε τριάντα (3) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση της παράνομης πράξης, διαγράφεται με απόφαση του ΓΓΑ. Με την ίδια απόφαση κηρύσσονται έκπτωτα και τα μέλη του οργάνου που παρέλειψαν να προβούν στη διαγραφή.
  5. Υποχρέωση για υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και του αποδεικτικού, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τον ορισμό τους, που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, έχουν διαιτητές, παρατηρητές, μέλη των οργάνων των συνδέσμων διαιτησίας και των ομοσπονδιών διαιτησίας, των ΚΕΔ και των ΤΕΔ και όσοι μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο, εκτός από τις άλλες νόμιμες συνέπειες, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητα που φέρουν ή το αξίωμα που κατέχουν και αντικαθίστανται άμεσα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οικείο κανονισμό διαιτησίας. Την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου έχουν όσοι αναφέρονται σ’ αυτό, και για πέντε (5) έτη μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση ή τη μη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε όργανο.

  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ