Άρθρο 83 – Υποκατάσταση των Α.Α.Ε. στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα των Αθλητικών Σωµατείων

  1. Κάθε Εταιρεία, µε την ίδρυσή της και χωρίς άλλη οποιαδήποτε διατύπωση, υποκαθίσταται σε όλα τα ενοχικά δικαιώµατα και τις ενοχικές υποχρεώσεις του αντίστοιχου τμήματος του ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, καθώς σε αυτές οι οποίες είτε είχαν αναληφθεί είτε δηµιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα του αντίστοιχου Τ.Α.Α., εφόσον υπήρχε κατά τη δημοσίευση του νόμου, που προκύπτουν  από  τα  επίσηµα  βιβλία  του  Αθλητικού  Σωµατείου  ή  Τ.Α.Α.  ή από άλλο έγγραφο,  προς το ∆ηµόσιο, κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς οποιονδήποτε τρίτο. ∆εν περιλαµβάνονται στην υποκατάσταση οι ενοχικές υποχρεώσεις που αφορούν τη δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

  1. Εκκρεµείς δίκες στα προαναφερόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις συνεχίζονται επ’ ονόµατι της Εταιρείας, η οποία νοµιµοποιείται ενεργητικά και παθητικά, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης.