Άρθρο 92 – Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε.

1. Οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, το αργότερο τριάντα (30) πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, εκτός εάν μόλις έχουν συσταθεί ή προέρχονται από άνοδο σε ανώτερη κατηγορία, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το πέντε (5%) του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων ή εσόδων, όποιου είναι μεγαλύτερο, και κατώτατο όριο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για το ποδόσφαιρο, δέκα (10%) και κατώτατο όριο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για την καλαθοσφαίριση και πέντε (5%) για την πετοσφαίριση, λήξεως της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.
Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων κατά σειρά αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων που προκύπτουν από τελεσίδικες απoφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών διαφορών του άρθρου 153 του παρόντος νόμου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης. Aναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτoυv μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικό το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του παρόντος νόμου ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής.

2. Οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες Ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχoλήσει, τους προπονητές, το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο και τα γυμναστήρια, οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή Επιτροπής του άρθρου 153 του παρόντος.

3. Οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Στον Πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένως οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονομαστικό κατά αθλητή.

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:41 | ΕΣΑΚΕ

  Για τις Κ.Α.Ε. το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής να ορισθεί στο 5%, όπως προβλέπεται και για τις λοιπές Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ το κατώτατο όριό της να μειωθεί σε 60.000.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 23:42 | ΠΑΣΑΠ

  Παρ.1. Πρόβλεψη κατώτατου ορίου και για την πετοσφαίριση ύψους τουλάχιστον 50.000€. Δεδομένης της εκκαθάρισης δύο τουλάχιστον ΑΑΕ κάθε σεζόν για αγωνιστικούς λόγους (πτώση από κατηγορία), πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική εγγύηση προς τους αθλητές για την είσπραξη, έστω, κάποιο μέρους του συμβολαίου τους. Σε περίπτωση που το ύψος αυτής της εγγυητικής είναι τυπικό, θα έχουμε κάθε χρόνο δεκάδες αθλητές που θα αδυνατούν να εισπράξουν, έστω ένα μέρος, του συμβολαίου τους στο τέλος της χρονιάς….
  Παρ.2. Πρόβλεψη ανάλογης υποχρέωσης και για τα Αθλητικά Σωματεία, που διατηρούν αμειβόμενους αθλητές.

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 13:39 | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ειναι πολυ λιγο το ποσό των 100.000 €που πρέπει να υπαρχει εγγυητικη για ΠΑΕ και ΚΑΕ
  .Αν σκεφθουμε οτι καθε ΠΑΕ εχει 25 ποδοσφαιριστες και 15 αλλα ατομα προσωπικο, τοτε με ελαχιστο μισθο 600 €, προκύπτουν εισφορες ΙΚΑ 200 € για καθε ατομο ητοι 40χ200χ12 μηνες =96.000 ειναι μονο το ΙΚΑ για μια περιοδο.
  Οι μισθοι ειναι 40χ600χ12 μηνες= 288.000 €
  Ο ΦΠΑ 15.000 εισητηριων πρός 20 € ειναι 15.000χ20χ24%ΦΠΑ=72.000 €
  συνεπως ελαχιστα εξοδα μιας πΑΕ 96.000+288.000+72.000=456.000 €.
  Για να μη μπορει να παρει μια ΠΑΕ καθε τυχαρπαστος που θα βαλει 100.000 εγγυηση και θα περιμενει να στησει αγωνες για να βγαλει τα υπολοιπα, θα πρέπει η εγγυτικη να ειναι τουλαχιστον 300.000 € (ανεξαρτητα από προυπολογισμο) η το 50% τους προυπολογισμου για να αποθαρρυνει τους απατεωνες στην αναμιξη τους με το ποδοσφαιρο.