Άρθρο 133 – Εφαρμοζόμενο δίκαιο

1. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), όταν δικάζει ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό – πειθαρχικό όργανο και η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) εφαρμόζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τις σχετικές ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις των καταστατικών ή των Κανονισμών των αθλητικών Ομοσπονδιών και των επαγγελματικών συνδέσμων Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.

2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της ρύθμισης των καταστατικών ή των Κανονισμών αθλητικής Ομοσπονδίας και επαγγελματικού συνδέσμου του ιδίου αθλήματος εφαρμόζεται, εάν πρόκειται για Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία ή Αθλητικό Σωματείο που μετέχει σε επαγγελματικό πρωτάθλημα και για αγωνιστική ή συναφή με αυτή δραστηριότητα στο πλαίσιο του επαγγελματικού πρωταθλήματος, το καταστατικό ή ο Κανονισμός του επαγγελματικού συνδέσμου και συμπληρωματικά το καταστατικό ή ο Κανονισμός της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.

3. Σε περίπτωση συμμετοχής Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριειών ή Αθλητικών Σωματείων που συμμετέχουν σε επαγγελματικό πρωτάθλημα και ερασιτεχνικών Σωματείων σε αθλητική διοργάνωση με φορέα την αθλητική Ομοσπονδία του ιδίου αθλήματος, εφαρμόζεται αποκλειστικά το καταστατικό ή ο Κανονισμός της διοργανώτριας αθλητικής Ομοσπονδίας.

4. Ρυθμίσεις των καταστατικών ή των Κανονισμών των αθλητικών Ομοσπονδιών και των επαγγελματικών συνδέσμων αντίθετες στις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομες συνέπειες.