Άρθρο 46 – Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων ή Α.Α.Ε.

1. Λέσχη Φίλων Αθλητικού Σωματείου (εφεξής Λέσχη) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.) είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του Αθλητικού Σωματείου ή της Α.Α.Ε.. Οι Λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος. Τα οικεία Αθλητικά Σωματεία ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπο τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ευθύνονται εις ολόκληρον για την αποκατάσταση ζημιών από πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 του παρόντος. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις Λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με απόφαση των Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των Αθλητικών Σωματείων και Α.Α.Ε. επί των Λεσχών.

2. Μέλος Λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β`, γ` και δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Η Λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα έτος.

3. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση Λέσχης ως σωματείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:
α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:
αα) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου Αθλητικού Σωματείου ή της Α.Α.Ε.,
αβ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
αγ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του παρόντος,
β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:
βα) η Λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου Αθλητικού Σωματείου ή της Α.Α.Ε.,
ββ) δεν μπορεί να είναι μέλος της Λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του παρόντος και
βγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη Λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

4. Κάθε Λέσχη τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, τα οποία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή/και από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Όταν διενεργεί πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή στη φορολογία εισοδήματος, τηρείται για τις πράξεις αυτές θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ., έχει για τις πράξεις αυτές όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα για τον επιτηδευματία.

5. Η Λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της Λέσχης, σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

6. Η Λέσχη ή παράρτημά της μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της Λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπεύθυνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων Λέσχης ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων, είτε αυτές αποτελούν, είτε όχι, σωματείο του άρθρου 107 Α.Κ., έστω δε κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευση του έχει τρίτο πρόσωπο.
Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

7. Κάθε Λέσχη υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στην οικεία Α.Α.Ε. ή Σωματείο:
α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών,
β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, ποια είναι τα παραρτήματα αυτά και ποιος είναι ο υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε παραρτήματος,
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Λέσχης,
δ) υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των μελών της ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του παρόντος. Με απόφαση του ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των Λεσχών στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 61 του παρόντος νόμου,
ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της Λέσχης.

8. Η οικεία Α.Α.Ε. ή το Σωματείο έχει δικαίωμα να ζητά, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους, από τη Λέσχη αντίγραφα των στοιχείων α` και β` της προηγούμενης παραγράφου.

9. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:
α) τη διάλυση Λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο Αθλητικό Σωματείο ή η Α.Α.Ε., καθώς και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως:
βα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων,
ββ) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια,
βγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. για τη λειτουργία Λέσχης.

10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και στις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Όπου αναφέρεται Αθλητικό Σωματείο ή Α.Α.Ε., νοείται, για τις Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, η οικεία αθλητική Ομοσπονδία.

11. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των Λεσχών, συμπεριλαμβανομένης και της πρόβλεψης για την κατάθεση και το ύψος σχετικού παραβόλου, της λειτουργίας τους και του ελέγχου επ` αυτών.

12. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων στις Λέσχες του άρθρου αυτού, οι οποίες δεν λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα, οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής της.
Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης από Α.Α.Ε., πέραν των άλλων συνεπειών, ποινών και κυρώσεων που ορίζονται στο νόμο, κάθε μέλος της διοίκησης της κατά περίπτωση υπαίτιας Α.Α.Ε. τιμωρείται, ακόμη και αν το αδίκημα τελείται από αμέλεια, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξη (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ. Για τον καθορισμό του ύψους των ανωτέρω ποινών, τόσο της φυλάκισης, όσο και της χρηματικής, λαμβάνεται υπόψη η ένταση του δόλου ή ο βαθμός αμέλειας του υπαιτίου.
Το αδίκημα της παρούσας παραγράφου διώκεται αυτεπαγγέλτως, και οι επιβαλλόμενες για την τέλεσή του ποινές δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αναστολή εκτέλεσης. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χορήγηση προθεσμίας για την καταβολή της χρηματικής ποινής σε δόσεις, ή η έκτισή της με παροχή κοινωφελούς εργασίας, μη εφαρμοζομένων των παραγράφων 4 έως και 8 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα.

13.Απαγορεύεται η εκμίσθωση ακινήτου σε Λέσχη του άρθρου αυτού ή σε Παράρτημα αυτής, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής, όταν αυτή δεν λειτουργεί νομίμως, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας διατάξεως.
Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης ή η εκχώρηση δικαιώματος εγκατάστασης και στέγασης, προς κανέναν εκ των ανωτέρω, σε ακίνητο ή σε χώρο που ευρίσκεται ή ανήκει σε αθλητική εγκατάσταση.
Ο μισθωτής ακινήτου, είτε είναι Λέσχη του άρθρου αυτού, είτε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμος φιλάθλων ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα οποιασδήποτε νομικής ή μη μορφής, οφείλει να προσκομίσει στον εκμισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία. Η μη προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης συνεπάγεται ακυρότητα και λύση της μίσθωσης.
Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή ανέχεται τη διατήρησή της κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή του εκμισθωτή, δύναται να επιβάλλει σε αυτόν πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000,00) έως εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε στον μέχρι το χρόνο της επιβολής του χρονικό διάστημα και επιβάλλεται ανάλογα με το εάν και κατά πόσο ο χώρος συνδέεται με φαινόμενα βίας ή άλλες παράνομες πράξεις, με το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε από τον εκμισθωτή και με την τυχόν υποτροπή. Δεν αποκλείεται η επιβολή νέου προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Κατά τα λοιπά, για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.

  • 20 Νοεμβρίου 2016, 10:39 | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    οι λεσχες ως σωματεια αναγνωριζονται στο Ειρηνοδικειο και οχι στο Πρωτοδικειο