Άρθρο 30 – Κανονισμοί

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται στην αθλητική Ομοσπονδία, τις σχέσεις αθλητών και Αθλητικών Σωματείων, όλων των κατηγοριών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με γενικούς ή ειδικούς Κανονισμούς που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας. Για την κατάρτιση των παραπάνω Κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος και οι Κανονισμοί των διεθνών Ομοσπονδιών. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τους αθλητές και για τα Αθλητικά Σωματεία που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας Ομοσπονδίας.

2. Οι Κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους καταρτίζονται από τις Ομοσπονδίες και υποβάλλονται προς έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό εντός του πρώτου διμήνου εκάστου έτους και ισχύουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ο Κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία Ομοσπονδία προς συμμόρφωση. Αν η Ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αποφασίζει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησης της Ομοσπονδίας για τρεις (3) μήνες, μετά δε την παρέλευση του χρόνου της αναστολής, αν και πάλι η Ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί, ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας ελέγχου νομιμότητας του Κανονισμού και εφόσον δεν αναπεμφθεί αυτός θεωρείται ότι έχει νόμιμα εκδοθεί.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 22:14 | ΠΑΣΑΠ

  Να προβλεφθεί εξαίρεση για τους Κανονισμούς που αφορούν τους αμειβόμενους & επαγγελματίες αθλητές.
  Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες αθλητών (Κανονισμοί Σχέσεων, Εγγραφών – Μεταγραφών, δείτε άρθρα 87&88 ν.2725/99)και οι οποίοι αναφέρονται σε επόμενα άρθρα του προσχεδίου του νέου αθλητικού νόμου, είναι αποτέλεσμα της σύμφωνης γνώμης Ομοσπονδίας, Λίγκας (αν υπάρχει) και Συνδέσμου Αθλητών. Καλό είναι να υπάρξει η συγκεκριμένη διευκρίνηση για να είναι ξεκάθαρη η διαφοροποίηση, από τους λοιπούς Κανονισμούς των Ομοσπονδιών που αναφέρονται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 12:37 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 30

  Στο πλαίσιο του καλύτερου προγραμματισμού, της έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών (Σωματείων, αθλητών, προπονητών, φιλάθλων κ.λ.π.) αλλά και της αποφυγής καιροσκοπικών φαινομένων, οι κανονισμοί των Ομοσπονδιών μετά την έγκρισή τους, πρέπει να ισχύουν από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.

 • 1 Δεκεμβρίου 2016, 12:48 | ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Πρέπει να διευκρινιστεί τι εννούμε Γενικούς και τι Ειδικούς Κανονισμόυς (άρθρο 30 παράγραφος 1).Στην τελευταία πρόταση της παράγραφου 1 αναφέρεται ότι «η τήρηση των κανόνων είναι υποχρεωτική για τους αθλητές και για τα αθλητικά σωματεία». Να προστεθεί και για τις Ομοσπονδίες¨. Οι Κανονισμοί των Διεθνών Ομοσπονδιών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στα Ελληνικά και να υποβάλλονται στην Γ.Γ.Α. για να μπορεί η Υπηρεσία να ελέγχει αν οι οικείοι κανονισμοί είναι εναρμονισμένοι με τους Διεθνείς Κανονισμούς. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 που αναφέρει οτι «οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους καταρτίζονται απο τις Ομοσπονδίες….. αγωνιστική περίοδο.». Να προστεθεί η φράση «και αφού ψηφιστούν απο την Γενική Συνέλευση» υποβάλλονται κ.λ.π.

 • 25 Νοεμβρίου 2016, 06:35 | ΑΝΝΑ ΓΚΑΤΣΗ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:00 | Χαράλαμπος Ρέλλας

  Άρθρο 30 παράγραφος 1
  Σχόλιο 1 :
  {…… Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος…} ΝΑ ΣΥΠΛΗΡΩΘΕΙ της κείμενης Ελληνικής/Εθνικής Νομοθεσίας και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
  Σχόλιο 2:
  { …. Για την κατάρτιση των παραπάνω Κανονισμών..} ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ λαμβάνουν μέρος οι εταίροι (νόμιμοι εκπρόσωποι Προπονητών/Γυμναστών, Αθλητών, Διαιτητών)
  Επεξηγηματικό σχόλιο στα άνω:
  Πρέπει να έχουν ενεργή δραστηριότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων και οι Νόμιμοι εκπρόσωποι Προπονητών/Γυμναστών, Αθλητών, Διαιτητών διότι όλοι μαζί συνθέτουν το φάσμα του αθλητισμού. Σε χώρες όπως Ολλανδία, Γαλλία κλπ υπάρχουν πάγιες θέσεις των Νόμιμων εκπροσώπων στα Δ.Σ. των ομοσπονδιών. Κατάρτιση κανονισμών αφορά την σχέση εργαζόμενου και εργοδότη και σε αυτή την περίπτωση η κατάρτιση κανονισμών είναι μία μετέωρη ορολογία, διότι σε αυτούς τους κανονισμούς που καταρτίζονται αφορά και τις εργασιακές σχέσεις και ΟΧΙ μόνο κανονισμούς διοργάνωσης πρωταθλημάτων δηλαδή καθαρά αγωνιστικά θέματα. Το συγκεκριμένο θέμα έχει πολλάκις αποσαφηνιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα στο θέμα Κοινωνικού Διαλόγου, για Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480 όπου εκεί καταδεικνύει την σημασία την δημιουργίας Κοινωνικού Διαλόγου μεταξύ των εταίρων.
  —–
  Σχόλιο : { Οι Κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους καταρτίζονται από τις Ομοσπονδίες…} ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ και τους κοινωνικούς εταίρους (νόμιμοι εκπρόσωποι Προπονητών/Γυμναστών, Αθλητών, Διαιτητών)