Άρθρο 157 – Ρήτρα διαιτησίας – Σύµβαση προσχωρήσεως

1. Η δήλωση συµµετοχής στους αγώνες πρωταθλήµατος ή κυπέλλου Ελλάδας, που διοργανώνονται από τους επαγγελµατικούς συνδέσµους, τις Ενώσεις ή τις Οµοσπονδίες οποιουδήποτε αθλήµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του νόµου αυτού, αποτελεί σύµβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών και των Αθλητικών Σωµατείων στους αγωνιστικούς όρους της οικείας προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και Κανονισµούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί. Η δήλωση συµµετοχής δεσµεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα µέλη οποιουδήποτε Σωµατείου ή Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συµφωνία µεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής.

2. ∆εν επιτρέπεται τροποποίηση Κανονισµού πρωταθλήµατος, καθώς και της προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστηµα της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν τροποποιήσεις σε άλλο διάστηµα, αυτές ισχύουν από την επόµενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν µεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήµατος και του αριθµού των προβιβαζόµενων ή υποβιβαζόµενων οµάδων, οπότε ισχύουν από τη µεθεπόµενη περίοδο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση Κανονισµού πρωταθλήµατος στο µεσοδιάστηµα από τη λήξη ενός πρωταθλήµατος ή πρωταθληµάτων και µέχρι την έναρξη του νέου, µε άµεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της οικείας Οµοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισµών. Οι Κανονισµοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, µετά την τροποποίηση, Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 17:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    Στη ρήτρα διαιτησίας προσχωρούν υποχρεωτικά όλοι αθλητικοί φορείς σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες.