Άρθρο 44 – Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις –Δοικητικά μέτρα

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό, όπως και κάθε αθλητικός φορέας, οφείλει να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στο χώρο του αθλητισμού, εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων.
Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων, της θέσης και της ιδιότητάς τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων Aθλητικών Σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων. Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, ανεξαρτήτως των τυχόν άλλων ποινών ή κυρώσεων, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως ορίζεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων Κανονισμών ή από άλλες διατάξεις.

2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, με αιτιολογημένες αποφάσεις του, που λαμβάνονται ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας μπορεί να επιβάλλει στα οικεία Αθλητικά Σωματεία και στις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς και στις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες και στους επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000,00) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων αυτών λαμβάνονται υπόψη αντικειμενικά στοιχεία όπως ιδίως το μέγεθος και η έκταση των ανωτέρω φαινομένων και συμπεριφορών, η τυχόν υποτροπή, η σπουδαιότητα του έννομου αγαθού που τίθεται σε διακινδύνευση, ο βαθμός και η ένταση της διακινδύνευσης, καθώς και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν. Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις Αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα αυτά παραμένουν ατιμώρητα.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί επίσης, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων και συμπεριφορών, να απαγορεύει προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων, ή να διακόπτει οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας, καθώς και της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Μπορεί, εξάλλου, να απαγορεύει τη με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων και την εν γένει χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω απαγορεύσεων, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών και κυρώσεων, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί να επιβάλει στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1, με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση, πρόστιμα ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ, ανάλογα και για καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, με τη βαρύτητα της παράβασης, την τυχόν υποτροπή, τον βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που τυχόν αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.

4. Σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης, μέσα σε ταχθείσα προς τούτο προθεσμία άλλως μέσα σε εύλογο χρόνο, σε υποβληθέντα ερωτήματα, καθώς και σε περίπτωση μη παροχής αιτηθέντων στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινήσεων σε θεσμοθετημένους φορείς ή εν γένει όργανα της Πολιτείας που ενεργούν στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών βίας ή άλλων παράνομων συμπεριφορών ή με σκοπό την αποτροπή τους, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός μπορεί να επιβάλλει στα Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες, αθλητικές Ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, που κατά τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ.

5. Σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας των αναφερομένων στην παράγραφο 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο, πέραν των άλλων τυχόν ποινικών και λοιπών συνεπειών, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού Επικρατείας και μετά από γνώμη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μπορεί να επιβάλλονται στους υπευθύνους ιδιοκτήτες ή εκδότες ή διαχειριστές των υπαιτίων μέσων, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ.
Σε περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω πράξεις ή ενέργειες λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ενημερώνει το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, να επιβάλει τα ανωτέρω πρόστιμα.

6. Τα ποσά από την είσπραξη των ανωτέρω προστίμων επιβάλλονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, εγγράφονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού σε ειδικό ΚΑ Εσόδου και στη συνέχεια διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου γ’ του άρθρου 74 του ν. 4270/2014 για την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας. Κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση των Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Ειδικώς όταν πρόκειται για πρόστιμα εις βάρος Α.Α.Ε., για την είσπραξή τους είναι δυνατή και η κατάπτωση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 92 εγγυητικής επιστολής με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

7. Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιβολής προστίμου είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το νόμο δικαστηρίου. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή βεβαιώνεται αμέσως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου, το οποίο εν συνεχεία βεβαιώνεται και ταμειακώς και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως, σε περίπτωση δηλαδή μη άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, ολόκληρο το ποσό. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης που απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει προσφυγή ή ανακοπή, ο εκκαλών οφείλει να καταβάλει κατά την κατάθεση της έφεσης, με ποινή απαραδέκτου αυτής, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλομένου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, ποσού. Για τον υπολογισμό και την καταβολή του ως άνω ποσού, συντάσσεται ατελώς ειδικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μπορεί να εκδοθεί ενιαίος Κανονισμός ασφαλείας αγώνων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις των ημεδαπών και διεθνών διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν επαγγελματικές ομάδες ως και οι εθνικές ομάδες, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:49 | ΕΣΑΚΕ

  Η δυνατότητα επιβολής δύο μορφών «κυρώσεων» στις ΚΑΕ σε περίπτωση τέλεσης επεισοδίων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, έστω και αν πρόκειται αφ΄ ενός για επιβαλλόμενες από τα δικαιοδοτικά όργανα «πειθαρχικές κυρώσεις» και αφ’ ετέρου για επιβαλλόμενα από τον Υπουργό «διοικητικά πρόστιμα», ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα την οικονομική εξόντωση των ΚΑΕ και όχι την αποτροπή της βίας

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 16:02 | Π.Δ

  1. ότι θα ισχύσει για τα ρατσιστικά συνθήματα στους αθλητικούς χώρους πρέπει να ισχύσει και για οποιοδήποτε άλλο εμετικό σύνθημα.
  π.χ Σε κάθε αγώνα βρίζουν μανάδες (και τιμωρείτε η ομάδα με ένα μικρό πρόστιμο!) και κάθε φορά τα ίδια.
  Δηλαδή οι μητέρες έχουν λιγότερη αξία?
  2. Οι τιμωρίες σε ότι αφορά τα καπνογόνα, τα λέιζερ, τα εμετικά συνθήματα κλπ πρέπει να είναι αντίστοιχες με της Ε.Ε . Η εικόνα των ίδιων οργανωμένων οπαδών σε εγχώριο και Ευρωπαϊκό παιχνίδι τα λέει όλα.
  3. Να απαγορευτούν δια παντός (με αυστηρές τιμωρίες ακόμη και με κλείσιμο, τα εμπρηστικά, απαξιωτικά, απαράδεκτα, μηνύματα, άρθρα, πρωτοσέλιδα κλπ των οπαδικών κυρίως ΜΜΕ, σαιτ, καναλιών κλπ. Ιδιαίτερα τα εμπρηστικά άρθρα κατά διαιτητών (ακόμη και αν έχουν κακή διαιτησία)αφού οι επιπτώσεις (με το μίσος που υπάρχει και καλλιεργείται μεταξύ των οπαδών αλλά και το αίσθημα της αδικίας κλπ) μπορεί να είναι απρόβλεπτες.
  4.Τέλος το θέμα των οργανωμένων, οι σύνδεσμοι ή οι λέσχες είναι μεγάλο θέμα και δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο άρθρο στον Νόμο. Απαγόρευση εισόδου, σε αυτές , οποιουδήποτε έχει συμμετάσχει ή καταδικαστεί για επεισόδια κλπ. Αυστηρότατοι όροι και κλείσιμο -κατάργηση τους σε περίπτωση μη τήρησης,κλπ .
  Προσοχή επίσης στο να μη μεταφερθεί η βία εκτός γηπέδων—απαιτείται και εδώ κατάλληλη πρόβλεψη.

  Επίσης : Να ξαναμπεί η αστυνομία στα γήπεδα όλων των ερασιτεχνικών κατηγοριών
  Η Αστυνομική Αρχή ή κάποια αρμόδια επιτροπή εναλλακτικά να βιντεοσκοπεί την κερκίδα (σε κάθε αγώνα & για όλα τα πρωταθλήματα, με μόνιμες ή και φορητές κάμερες) και σε περίπτωση επεισοδίων να εντοπίζει άμεσα , εύκολα πλέον τους υπαίτιους . Σήμερα αυτά τα τεκμήρια λαμβάνονται τυχαία από τις αθλητικές κάμερες των δημοσιογράφων!

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 15:16 | Γεώργιος καρνακης

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:

  1.Κατά την διάρκεια επαγγελματικών αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο την διαφύλαξη του αγώνα όπως και την ασφάλεια των παικτών και φιλάθλων θα την έχουν οι ομάδες (εταιρίες ) προσλαμβάνοντας security και όχι οι δημόσιοι λειτουργοί (αστυνομία ).Εντός του αγωνιστικού χώρου θα παρευρίσκονται συγκεκριμένοι αστυνομικοί και εισαγγελείς ως επιτηρητές για τυχόν αξιόποινες πράξεις.

  2.Όλες οι ζημιές οι οποίες προκαλούνται θα αποκαθίστανται από τις ίδιες τις ομάδες άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.

  3.Στον εξωτερικό χώρο θα πρέπει να παρευρίσκονται και επεμβαίνουν αστυνομικές δυνάμεις ώστε να μην δημιουργούνται επεισόδια και ζημιές σε δημόσια και ιδιωτικά μέσα όπως και σε τυχόν σοβαρές συμπλοκές μεταξύ των οπαδών.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 13:46 | Παντελής Κωνσταντινάκος

  Η βία έχει κοινωνικά αίτια προέλευσης και σίγουρα η αθλητική συνδέεται με περιόδους κρίσεις όπως αυτή που βιώνει σήμερα η χώρα μας.
  Το ζητούμενο στις κοινωνικές διαστάσεις των φαινομένων βίας στον αθλητισμό είναι να προσδιοριστούν τα ενδογενή χαρακτηριστικά της διαμόρφωσής της, καθώς και οι παράγοντες μεγιστοποίησης, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόληψης και περιορισμού.
  Η λογική ΄΄κατασταλτικών μέτρων΄΄ για τη διαχείριση της βίας κατά την εκδήλωσή της είναι μεν αναγκαία, όμως δεν υπήρξαν ποτέ αποτελεσματικά στον έλεγχο ή την αντιμετώπισή της.
  Το ουσιαστικό δείγμα αναφοράς στη σχέση βιαιοτήτων, αθλημάτων και συμφερόντων είναι η κοινωνική και πολιτική διάσταση που δημιουργεί γενικότερα ο αθλητισμός μέσα από την «εκτονωτική» του λειτουργία, ειδικά για τις μάζες των νεότερων και χαμηλών στρωματικών κοινωνικών ομάδων.
  Εκτιμούμε ότι η πολιτεία πρέπει να σχεδιάσει την οργάνωση της ΄΄πρόληψης΄΄ στην πραγματική διάσταση του φαινομένου της βίας. Το πώς και με τι μέτρα αυτό θα γίνει είναι κάτι που πρέπει να αποτελέσει σημείο συζήτησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και την επιστημονική κοινότητα.