Άρθρο 122 – Σύνθεση οργάνων διοίκησης των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Στο Δ.Σ. κάθε Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μετέχει ως μέλος ένας εκπρόσωπος από κάθε Π.Α.Ε. της κατηγορίας, ο οποίος πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αυτής ή κάτοχος του δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον των μετοχών της. Η εναλλαγή μεταξύ των προσώπων αυτών στην εκπροσώπιση κάθε Π.Α.Ε. (προέδρου/αντιπροέδρου/μετόχου) κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. γίνεται ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται ή να επέρχεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ της οικείας Ένωσης. Στο Δ.Σ. κάθε Ένωσης μετέχει επίσης ως μέλος ένα μέλος του Δ.Σ της ΕΠΟ.