Άρθρο 156 – Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών

Με ειδικούς Κανονισµούς των οικείων αθλητικών Οµοσπονδιών καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών και η επιβολή πειθαρχικών ποινών για κλάδους αθλημάτων, κατηγορίες πρωταθληµάτων ή αγώνες που δεν προβλέπονται ρητά στις διατάξεις του νόµου αυτού.