Άρθρο 52 – Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις

1. Στους Kαvονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 30 του παρόντος, κάθε αθλητική Ομοσπονδία ορίζει, μεταξύ όλλων, τις κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 44 έως και 51 του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι Κανονισμοί αυτοί οφείλουν να προβλέπουν κατ΄ ελάχιστον όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

2. Εάν σύνδεσμος φιλάθλων παραβεί τις διατάξεις των 44 έως και 51 του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου απαγορεύεται στο οικείο Αθλητικό Σωματείο ή την Α.Α.Ε. να προμηθεύει με εισιτήρια τον υπαίτιο σύνδεσμο φιλάθλων για χρονικό διάστημα τριών μηνών έως δύο ετών. Η υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από Αθλητικό Σωματείο, Α.Α.Ε. ή από πρόσωπα της παραγράφου 3 περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, αυτών των παραβάσεων του συνδέσμου φιλάθλων ή μεμονωμένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

3. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 44 έως και 51 του παρόντος νόμου επιβάλλεται:

α) Στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες και πρόστιμο 10.000 ευρώ τουλάχιστον σε προπονητές ομάδων ή Α.Α.Ε. και επαγγελματίες αθλητές και 3.000 ευρώ σε προπονητές ερασιτεχνικών Σωματείων και ερασιτέχνες αθλητές, σε περίπτωση δε υποτροπής οι ποινές διπλασιάζονται

β) Στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το Αθλητικό Σωματείο ή Α.Α.Ε. με επαγγελματική σχέση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να οριστούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε αθλητικό φορέα, Σωματείο ή Α.Α.Ε. για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

γ) Σε Αθλητικό Σωματείο ή Α.Α.Ε., η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μιας ή περισσοτέρων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο Αθλητικό Σωματείο ή Α.Α.Ε. και πρόστιμο για τα Αθλητικά Σωματεία τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, για τις Α.Α.Ε. τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α` Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου, καθώς και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
Ειδικά για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. επιβάλλεται η ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για μια ή περισσότερες αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο το υπαίτιο Αθλητικό Σωματείο ή Α.Α.Ε. και πρόστιμο ως εξής:
ί) Για κάθε συμπεριφορά βίας και ιδίως για περιορισμένης εκτάσεως επεισόδια (ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων, κροτίδων και λοιπών πυροτεχνημάτων στις εξέδρες, υβριστικά συνθήματα, που απευθύνονται εναντίον των διαγωνιζόμενων ομάδων και των συντελεστών των αγώνων), επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική ή πρόστιμο:
Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Α` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Β` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ έως επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από χίλια (1.000) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
ιι) Για συμπλοκές μεταξύ οπαδών αντιπάλων ομάδων, μεταξύ των οπαδών και παραγόντων των ομάδων ή μεταξύ παραγόντων των ομάδων είτε εντός του γηπέδου (κερκίδες αποδυτήρια κ.λπ.) είτε στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, που συνδέεται με αυτόν, χωρίς να επηρεάζουν τη διεξαγωγή του αγώνα και χωρίς να προκαλείται τραυματισμός ή προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1) αγωνιστική και πρόστιμο:
Από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Α` Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για τις ομάδες της Β` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
ίϋ) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αθλητών ή παραγόντων των ομάδων ή συντελεστών των αγώνων ή την προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς και όταν απευθύνονται από τους οπαδούς εκφράσεις ή συνθήματα αντεθνικού ή ρατσιστικού περιεχομένου, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για δύο (2) αγωνιστικές και πρόστιμο:
Τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για τις ομάδες της Α` Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Β` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων. Τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
ίν) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που προκαλούν την οριστική διακοπή αγώνα ή τη μη έναρξη αυτού, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον πέντε (5) αγωνιστικών και πρόστιμο:
Τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ για τις ομάδες της Α` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α1 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τις ομάδες της Β` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Α2 Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για τις ομάδες της Γ` Εθνικής Κατηγορίας ποδοσφαίρου ή της Β` Εθνικής Κατηγορίας των λοιπών ομαδικών αθλημάτων.
Τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τις ομάδες όλων των υπολοίπων κατηγοριών όλων των αθλημάτων.
Σε περίπτωση υποτροπής για τις ανωτέρω (ί), (Μ), (ίϋ), (ίν) περιπτώσεις οι ανωτέρω ποινές διπλασιάζονται και επιβάλλεται η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους, ως γηπεδούχων, των υπαίτιων Αθλητικών Σωματείων ή Α.Α.Ε..
Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικού σταθμού και του τιμωρηθέντος Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση του αγώνα, θεωρείται ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής. Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής, μετά την πρώτη, επιβάλλονται οι ποινές της πρώτης υποτροπής προσαυξανόμενες με την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) κατά μία (1) αγωνιστική ημέρα.

δ) Στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον 20.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται.

4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α` και β` της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο Αθλητικό Σωματείο με πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ, για τις Α.Α.Ε. τουλάχιστον 15.000 ευρώ και ειδικά για τις Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α` εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου και τις Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 εθνική Κατηγορία καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον 50.000 ευρώ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).

5. Οι Κανονισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα αιρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της αθλητικής Ομοσπoνδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 44 έως και 51 του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος.

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων περι υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα Αθλητικό Σωματείο ή ΑΑΕ. και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 44 έως και 51 του παρόντος νόμου. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα Αθλητικό Σωματείο ή μία Α.Α.Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υπoβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.

7. Η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της Δ.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 150 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.

9. Η καθ΄ υποτροπή παράβαση από Αθλητικό Σωματείο των διατάξεων των άρθρων 44 έως και 51 του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της κατ΄ άρθρο 10 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου για το οικείο άθλημα.

10. Σε αθλητική Ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 44 έως και 51 του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μετά από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., περικόπτεται ή αναστέλλεται η καταβολή της τακτικής επιχορήγησής της από τη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

11. Εάν μέλη Λέσχης φίλων Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. κινήθηκαν οργανωμένα και ενήργησαν πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων ή δεν συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής κατά τη μετάβαση τους σε γήπεδο ή σε χώρο γηπέδου ή κατά την αποχώρησή τους μετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης, απαγορεύεται στο οικείο Αθλητικό Σωματείο ή στην οικεία Α.Α.Ε. να οργανώσει ομαδική μετακίνηση για τους επόμενους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου. Αν υπολείπονται λιγότεροι από πέντε (5) αγώνες, η ως άνω απαγόρευση εκτείνεται και για τους πέντε (5) πρώτους εκτός έδρας αγώνες της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στην οποία συμμετέχει το οικείο Αθλητικό Σωματείο ή η Α.Α.Ε.. Στα μέλη της διοίκησης και στους εκπροσώπους Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. που παραβιάζουν την πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.