Άρθρο 152 – Εφαρμοζόμενο ουσιαστικό δίκαιο

Για την επίλυση των αστικών αθλητικών διαφορών εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της μεταξύ των μερών σύμβασης και οι σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της τυχόν ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας.