Άρθρο 116 – Διαδικασία έκδοσης – έναρξη ισχύος Κανονισμών

1. Με γενικούς ή ειδικούς Κανονισμούς που καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, κατά την διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 111 του παρόντος, ρυθμίζονται η εν γένει οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης και διαχείρισης του οικείου αθλήματος, οι σχέσεις που διέπουν τα μέλη των συνδέσμων, οι κανόνες που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές, η οργάνωση εποπτεία και διεξαγωγή των επίσημων ή φιλικών αγώνων, κάθε θέμα που άπτεται της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων, καθώς και ο τρόπος κατανομής αυτών στα μέλη κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις περί Σωματείων και αστικών συνεταιρισμών, η λήψη ειδικότερων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και κάθε άλλο συναφές θέμα ή επί μέρους ζήτημα, τηρουμένων των νόμων του κράτους και των εναρμονισμένων με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία καταστατικών και Κανονισμών της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και των διεθνών διεθνών αθλητικών Ομοσπονδιών.

2. Οι Κανονισμοί που έχουν ως αντικείμενο θέματα κοινού ενδιαφέροντος για περισσότερους του ενός επαγγελματικούς συνδέσμους καταρτίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτών και εγκρίνονται με συμπίπτουσες αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, οι οποίες συγκαλούνται ξεχωριστά για το σκοπό αυτόν.

3. Δεν επιτρέπονται οι τροποποιήσεις των Κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, καθώς και των προκηρύξεων αυτών κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, τυχόν δε γινόμενες ισχύουν από την επομένη αγωνιστική περίοδο. Ειδικά οι Κανονισμοί διάρθρωσης των πρωταθλημάτων και κάθε αλλαγή ως προς τον αριθμό των προβιβαζόµενων ή υποβιβαζόµενων οµάδων, εφαρμόζονται από τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται τροποποιήσεις Κανονισµών πρωταθλήµατος µε άµεση ισχύ, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των Κανονισµών.