Άρθρο 77 – Μετοχικό κεφάλαιο

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα κατώτερα όρια του µετοχικού κεφαλαίου των Α.Α.Ε. για κάθε επαγγελματική κατηγορία. Το ελάχιστο κατά κατηγορία κεφάλαιο καταβάλλεται είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε µε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης συνεχίζουν να ισχύουν τα ελάχιστα όρια που προβλέπονταν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στις αντίστοιχες επαγγελματικές κατηγορίες.

2. Οι Α.Α.Ε. οφείλουν να καλύπτουν το ελάχιστο κεφάλαιο που προβλέπεται για την κατηγορία στην οποία οι ομάδες τους πρόκειται να συμμετάσχουν το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθληµάτων, άλλως είτε υποβιβάζονται στην κατώτερη, εφόσον υπάρχει, επαγγελματική κατηγορία είτε, σε αντίθετη περίπτωση, λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση, ανακαλούμενης της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 73 άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην τελευταία περίπτωση, το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο, εφόσον επιθυμεί, έχει δικαίωμα να συμμετοχής στην ανώτατη ερασιτεχνική κατηγορία του αθλήματος αυτού.

3.Το ύψος του κεφαλαίου των ΑΑΕ κατά την ίδρυσή τους ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των µελών του Αθλητικού Σωµατείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του παρόντος νόµου και δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο του ελαχίστου ορίου, το οποίο ορίζεται κατά τα ανωτέρω. Οι µετοχές στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο των Α.Α.Ε. είναι ονοµαστικές και έχουν ίση αξία, η οποία ορίζεται στο καταστατικό της κάθε Εταιρείας και η οποία δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη του ποσού των 30 ευρώ ανά µετοχή. Οι μετοχές των Α.Α.Ε. είναι κοινές, πλην ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) αυτών που είναι προνομιούχες και διατίθενται στο ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της, µε µόνη εξαίρεση το προβλεπόµενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του παρόντος νόµου ποσοστό, καταβάλλεται σε µετρητά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του παρόντος. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε λογαριασµό της Εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάληψη ποσού µέχρι την καταβολή του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, πλην της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 13, μη απαιτούμενης ξεχωριστής Γενικής Συνέλευσης για τις προνομιούχες μετοχές που σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο. Το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο συμμετέχει κανονικά μαζί με τους λοιπούς μετόχους στη Γενική Συνέλευση που έχει ως θέμα την αύξηση.

6. Οι Α.Α.Ε. µπορούν να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο µε κεφαλαιοποίηση οποιασδήποτε οφειλής τους προς µετόχους ή τρίτους, πάντοτε ύστερα από σύµφωνη γνώµη αυτών, εφόσον η οφειλή αυτή βεβαιώνεται από ορωτό – λογιστή εκτιμητή και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες φορολογικές και άλλες διατυπώσεις. Προς τούτο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Α.Α.Ε., που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4, 31 παρ. 2 και 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Οι εκδιδόµενες µετοχές χορηγούνται στους δικαιούχους των κεφαλαιοποιούµενων οφειλών. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 80 του παρόντος ισχύει αναλόγως.