Άρθρο 62 – Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων

1. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνιστάται Επιτροπή Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων. Έργο της Επιτροπής είναι η προώθηση των διεθνών σχέσεων και η ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τη διεθνή αθλητική κοινότητα.

2. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, απαρτιζόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προέδρου αυτής, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και τρία (3) άλλα μέλη, τα οποία ορίζονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Ένα από τα τρία αυτά μέλη είναι υπάλληλος που υπηρετεί στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Η θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι διετής, δυνάμενη να ανανεώνεται απεριόριστα.

4. Στα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης ή άλλης αμοιβής.