Άρθρο 140 – Προσφυγή κατά των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων

1. Οι αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων των αναφερομένων στο άρθρο 137 παρ. 1 του παρόντος νόμου ομαδικών αθλημάτων, εκτός του ποδοσφαίρου, προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών στις εξής περιπτώσεις :
α) όταν εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα,
β) όταν με αυτές επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές («κεκλεισμένων των θυρών») σε Αθλητικό Σωματείο ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία,
γ) όταν με αυτές επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώματος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους σε παράγοντες των ομάδων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης από το σωματειακό ή το εταιρικό αξίωμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών,
δ) όταν με αυτές επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού σε αθλητή άνω των δύο (2) αγωνιστικών ημερών,
ε) όταν με αυτές επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού σε προπονητές ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με την ομάδα άνω των δύο (2) μηνών,
στ) όταν με αυτές επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή του προστίμου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000 € ) και
ζ) όταν με αυτές επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 78 παράγραφος 13, 91 παράγραφοι 2 και 3, 92 παράγραφος 4, 94, 97 παράγραφοι 4 και 5 και 103 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος νόμου.

2. Δικαίωμα προσφυγής έχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την απόφαση του Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου. Η προσφυγή ασκείται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 144 του παρόντος νόμου μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.

3. Οι αποφάσεις των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων κοινοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση με ευθύνη του Προέδρου τους στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τοπικού Τμήματος αυτού ή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Οι τελευταίοι δύνανται με πράξη τους να εισάγουν οποιαδήποτε απόφαση του Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τοπικού Τμήματος αυτού ή της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο., κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άσκησης ή την άσκηση προσφυγής.

4. Σε περίπτωση παραβάσεων που προβλέπονται από το νόμο ή τους οικείους Κανονισμούς, τα Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά – Πειθαρχικά Όργανα δύνανται να επιλαμβάνονται και αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου τους ή του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τοπικού Τμήματος αυτού ή της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της άσκησης της πειθαρχικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πειθαρχικής Δίωξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 138 του παρόντος Νόμου.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

    2. Δικαίωμα προσφυγής έχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την απόφαση του Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου. Η προσφυγή ασκείται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 144 του παρόντος νόμου μέσα σε προθεσμία ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ από την γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ.