Άρθρο 55 – Όργανα διαιτησίας – κωλύματα

 1. Κάθε αθλητική Ομοσπονδία που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα καταρτίζει Κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος θεσπίζεται και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος νόμου. Ο Κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.

 1. Ειδικότερα ο Κανονισμός διαιτησίας οφείλει να προβλέπει τουλάχιστον ότι:

α) Στην αθλητική Ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής, συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.

β) Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διαιτητές που υπήρξαν διεθνείς για πέντε τουλάχιστον έτη ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές που έχουν ορισθεί σε αγώνες της ανώτατης κατηγορίας για δέκα τουλάχιστον έτη. Ορίζονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μπορούν να παυθούν από τη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο.

γ) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την αθλητική Ομοσπονδία και την Ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με την Ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων.

δ) Προκειμένου για περιφερειακά πρωταθλήματα και ειδικά ως προς το ποδόσφαιρο για εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπορούν να συγκροτηθούν, με απόφαση του Δ.Σ. της αθλητικής Ομοσπονδίας, τριμελή όργανα διαιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία για το πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους.

ε) Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμελή, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους.

στ) Τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. και παύονται με απόφαση της οικείας αθλητικής Ένωσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση β΄ του παρόντος άρθρου.

ζ) Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής Ομοσπονδίας ή της Ένωσης.

η) Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθά και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για μεν την Κ.Ε.Δ. και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος, για δε τα τοπικά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου συνδέσμου διαιτητών.

θ) Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας καθορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ. και της οικείας Ομοσπονδίας διαιτητών, πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

 1. Για τους διαιτητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, κριτές, παρατηρητές, βοηθητικά όργανα της διαιτησίας και μέλη των συνδέσμων διαιτητών, ομοσπονδιών διαιτητών, οργάνων διαιτησίας και όλων των οργάνων του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν τα κωλύματα και οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. Επίσης, δεν μπορεί να είναι διαιτητής ούτε να συμμετέχει σε οποιοδήποτε όργανο διαιτησίας ή Ομοσπονδίας διαιτητών, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3, όποιος του έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος στο πλαίσιο ποινικής προδικασίας.

4 Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας θεσπίζεται Κανονισμός λειτουργίας των οργάνων διαιτησίας του αθλήματος.

 • Άρθρο ….. Κανονισμός-Όργανα διαιτησίας

  1.Κάθε ομοσπονδία διαιτητών καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας μετά από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Στον κανονισμό κατοχυρώνονται οι αρχές της διαφάνειας και της ισονομίας και διασφαλίζεται το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.

  2.Ειδικότερα στον κανονισμό διαιτησίας προβλέπεται τουλάχιστον ότι: α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.),η θητεία των μελών της οποίας είναι τριετής και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) έτη. Η Η Κ.Ε.Δ. συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας. Δεν μπορεί να είναι μέλη της Κ.Ε.Δ. συγγενείς μεταξύ τους ή με διαιτητή εν ενεργεία μέχρι και δευτέρου βαθμού. β) Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζεται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας του αθλήματος με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και παύεται οποτεδήποτε, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της, από τη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας και λαμβάνεται από τον πίνακα μη ενεργεία διεθνών διαιτητών που υποβάλει κατ ετος η ομοσπονδία των διαιτητών στην αθλητική Ομοσπονδία. Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., η Κ.Ε.Δ. συγκροτείται ως εξής: αν υπάρχει επαγγελματική ένωση, ένα μέλος ορίζεται από αυτήν, από τον κατάλογο των μη εν ενεργεία διεθνών ή καθηγητών διαιτησίας ή διαιτητών ανώτερης κατηγορίας που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία. Τον κατάλογο χορηγεί η ομοσπονδία διαιτητών του αθλήματος. Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη ορίζονται μετά από κλήρωση, από κατάλογο δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών , η καθηγητών διαιτησίας ή διαιτητών ανώτερης κατηγορίας , που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία, τον οποίο καταρτίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας Διαιτητών. γ)Του ορισμού του προέδρου της Κ.Ε.Δ. και της σύνταξης του καταλόγου των δώδεκα (12) μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία, προηγείται δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, για τη θέση του προέδρου της Κ.Ε.Δ., και από την Ομοσπονδία Διαιτητών, για τον κατάλογο των δώδεκα μη εν ενεργεία διεθνών διαιτητών ή καθηγητών διαιτησίας ή διαιτητών ανώτερης κατηγορίας , μετά από γνώμη, και στις δύο περιπτώσεις, της οικείας επαγγελματικής ένωσης. Στις σχετικές προσκλήσεις περιγράφονται τα γενικά και ειδικά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία πιστοποίησης της υγείας των υποψηφίων, της έλλειψης των κωλυμάτων του παρόντος νόμου, τα κριτήρια βαθμολόγησης για την περίπτωση του υποψηφίου προέδρου της Κ.Ε.Δ.. τα κριτήρια για την εγγραφή στον κατάλογο για την περίπτωση των υποψηφίων μελών της Κ.Ε.Δ., και οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση των αρμόδιων ομοσπονδιών είναι αναγκαίο, στην κατεύθυνση της
  επίτευξης της μέγιστης αποτελεσματικότητας και της διασφάλισης της μέγιστης διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας. δ)Η κλήρωση διεξάγεται ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων ενώπιον των διευθυντών της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. Τα τρία (3) αυτά μέλη παύονται, οποτεδήποτε, με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) της Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδίας διαιτητών. Αν δεν υπάρχει οικείος επαγγελματικός σύνδεσμος, η ανωτέρω διαδικασία της κλήρωσης και παύσης ακολουθείται για τα τέσσερα (4) μέλη της ΚΕΔ, εκτός του Προέδρου. ε) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων. στ) Για τη διενέργεια των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων συγκροτούνται και λειτουργούν τοπικά όργανα διαιτησίας (Τ.Ε.Δ.). Τα όργανα αυτά είναι τριμελή, και για τη θητεία τους ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος. ζ) Ο πρόεδρος της Τ.Ε.Δ. ορίζεται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μπορεί να παυθεί, με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των μελών της, από τη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας. Τα υπόλοιπα μέλη κληρώνονται, από κατάλογο της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος μετά από πρόταση του οικείου συνδέσμου διαιτητών , στην οποία περιλαμβάνονται μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές που έχουν αποσυρθεί την τελευταία δεκαετία. Στα όργανα αυτά μπορούν να μετέχουν ως μέλη μη διεθνείς και μη εν ενεργεία διαιτητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διαιτητές στην ανώτερη κατηγορία, την τελευταία πενταετία πριν την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση. Η κλήρωση διεξάγεται ένα μήνα πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ενώπιον των διευθυντών της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.. Τα δύο (2) αυτά μέλη παύονται, οποτεδήποτε, με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) της Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδίας διαιτητών. Τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών διαιτησίας είναι υποχρεωτικά μελη του οικείου συνδέσμου διαιτητών.

  η) Τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών σε πρώτο βαθμό ασκεί η Κ.Ε.Δ.. Κατά των αποφάσεων της Κ.Ε.Δ. παρέχεται δικαίωμα έφεσης ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.), μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίησή τους σε όποιον τιμωρηθεί πειθαρχικά. Αν ασκηθεί έφεση, αναστέλλεται αυτοδικαίως η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε, μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΕΔ. Η Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών, αποτελεί το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Ομοσπονδίας Διαιτητών και συγκροτείται από τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος και κατ ανάλογο τρόπο από τον σύνδεσμο διαιτητών για τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας.. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι έγγραφες και κοινοποιούνται σ’ αυτόν που ελέγχεται πειθαρχικά την επόμενη ημέρα από την έκδοσή τους, με επιμέλειά της. Η Ε.Ε.Δ. αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την άσκηση της έφεσης. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τις Τ.Ε.Δ.

  3. Αν δεν υπάρχει αναγνωρισμένη ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, τα μέλη των οργάνων διαιτησίας ορίζονται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
  4. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων, αμοιβών και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας καθώς και των μελών της Κ.Ε.Δ και των Τ.Ε.Δ. καθορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.
  Όπου προβλέπεται επαγγελματικός σύνδεσμος, αυτός, μετά από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής της αμοιβής και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας, για το επαγγελματικό πρωτάθλημα που διεξάγεται από αυτόν.

  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ