Άρθρο 81 – Αποθεματικό

1. Το ποσό που αφαιρείται κατά εταιρική χρήση, από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας για τη δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των κερδών. Η υποχρέωση για τη δηµιουργία αυτού του αποθεµατικού υφίσταται ανεξάρτητο του ύψους του αποθεµατικού σε σχέση µε το κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Τα ποσά που εισπράττονται από την Εταιρεία λόγω µεταγραφής αθλητών της απαγορεύεται να διανεµηθούν µεταξύ των µετόχων πριν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις αυτής προς τους εργαζόµενους ή τρίτους.