Άρθρο 99 – Ευθύνες διοικούντων αθλητικά νοµικά πρόσωπα

1. Τα πρόσωπα, που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών ή των τµηµάτων αµειβοµένων αθλητών των Αθλητικών Σωµατείων που βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή των συνεταιρισµών αυτών ή των αθλητικών επαγγελµατικών συνδέσμων ή των αθλητικών Οµοσπονδιών που καλλιεργούν άθληµα για το οποίο προβλέπεται διεξαγωγή επαγγελματικού πρωταθλήματος, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης ή διαχωρισµού τους σε νέα νοµικά πρόσωπα, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή των φόρων, που, κατά τις ισχύουσες διατάξεις οφείλονται από τα ως άνω αθλητικά νοµικά πρόσωπα, καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν δικαίωµα αναγωγής κατά των προσώπων που διετέλεσαν αντίστοιχα διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές του νοµικού προσώπου, ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.

2. Στα ως άνω νοµικά πρόσωπα όταν συγχωνεύονται ή διαχωρίζονται, ευθύνεται αλληλεγγύως, µαζί µε τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωµή των κατά τη προηγούµενη παράγραφο οφειλόµενων φόρων του διαλυόµενου ή διαχωριζοµένου νοµικού προσώπου και εκείνο, που το απoρρόφησε ή το νέο νοµικό πρόσωπο, που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.

3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως, για τους παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν ως εξής:
α) Αν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν µια από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσµίας απόδοσης του φόρου και µετά.
β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν µια από τις ως άνω ιδιότητες, κατά το χρόνο, που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

4. Οι Πρόεδροι των ∆.Σ., διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές Α.Α.Ε. ή Σωµατείων, που συµµετέχουν ή συμμετείχαν στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε το αντίστοιχο νοµικό πρόσωπο για τα χρέη που αυτό δηµιουργεί κατά το χρονικό διάστηµα της θητείας τους.

5. Κατά των µελών των προσωρινών ∆ιοικήσεων των Α.Α.Ε. ή των Σωµατείων που διορίζονται από το αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69 του Αστικού Κώδικα, κατόπιν σχετικής αίτησης του οικείου Αθλητικού Σωµατείου ή µέλους αυτού δεν µπορούν να ληφθούν τα δυσµενή µέτρα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου που γεννήθηκαν από πράξεις προηγούµενων διοικήσεων, έστω και αν αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν ληξιπρόθεσµα κατά τη διάρκεια της θητείας της προσωρινής διοίκησης. Πρόεδροι ∆.Σ., διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύµβουλοι των προσωρινών διοικήσεων ευθύνονται µε την ατοµική τους περιουσία µόνο για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:19 | ΕΣΑΚΕ

    Προβλέπεται η ατομική ευθύνη των διοικούντων τις Κ.Α.Ε, κλπ για χρέη των τελευταίων συλλήβδην ήτοι πλέον των χρεών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, για τον λόγο αυτό η άνω ρύθμιση, πρέπει να απαλειφθεί, δεδομένου ότι η εξόφληση των χρεών και των οφειλών προς τους καλαθοσφαιριστές κλπ τρίτους διασφαλίζεται μέσα από πλέγμα διατάξεων που εφαρμόζονται απαρέγκλιτα. (ΕΕΟΔΑΚ, Εγγυητική Επιστολή, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κλπ) άλλως να απαλειφθεί από την διάταξη η αναφορά σε διαχειριστές και διευθυντές