Άρθρο 20 – Διάλυση αθλητικής Ένωσης

1. Πέραν των περιπτώσεων εκούσιας διάλυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με απόφαση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., δικαστηρίου, μπορεί να διαλυθεί η αθλητική Ένωση αν το ζητήσει η διοίκησή της ή τα τρία τέταρτα των μελών της ή η οικεία αθλητική Ομοσπονδία διοίκησή του ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού αν:
α) μειώθηκε ο αριθμός των μελών της κάτω από αυτόν που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του παρόντος ,
β) από τη μακρόχρονη αδράνεια ή από την απουσία αθλητικής δραστηριότητας συνάγεται ότι ο σκοπός της έχει εγκαταλειφθεί ή είναι ανέφικτος,
γ) επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζεται στο καταστατικό της ή αν ο σκοπός της αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και
δ) στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό της.

2) Η εκκαθάριση της αθλητικής Ένωσης διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 76 του ΑΚ.

3. Μετά την εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της αθλητικής Ένωσης που προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, παραχωρήσεις, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και παροχές κάθε φύσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ή από φορείς του δημόσιου τομέα, περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και διατίθενται για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 11:27 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

    Άρθρο 20

    Να υπάρξει πρόβλεψη και για τις ιδιωτικές χορηγίες και τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε η Ένωση από εκδηλώσεις της, ότι περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.