Άρθρο 104 – Ασφάλιση επαγγελματιών αθλητών και αθλητών με αμοιβή

1. Οι αθλητές µε αµοιβή, καθώς και οι επαγγελµατίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων υγείας και σύνταξης του αρμόδιου για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές των αθλητών. Ειδικά για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη, αντί για τον κλάδο υγείας του ανωτέρω Οργανισμού, οι αθλητές Α.Α.Ε. µπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι Α.Α.Ε. κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγµατεύονται µε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι από κοινού µε τους οικείους πανελλήνιους συνδέσµους αµειβόµενων αθλητών, οι οποίοι συνυπογράφουν τη σχετική σύμβαση. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του I.Κ.Α. επέρχεται µόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης. Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού αρχίζει δύο µήνες µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι αθλητές, µέλη συνδικαλιστικών ενώσεών τους, µπορούν να συνιστούν αλληλοβοηθητικά ταµεία, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις ισχύουσες για τα αλληλοβοηθητικά ταµεία διατάξεις.

3. Στους ερασιτέχνες αθλητές που µετέχουν σε επαγγελµατικά πρωταθλήµατα παρέχεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των δύο προηγούµενων παραγράφων.

4. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία Εγγυητικού Ταμείου αθλητών, ανά άθλημα.