Άρθρο 124 – Σκοποί του ΕΣΑΚΕ

Σκοποί του ΕΣΑΚΕ είναι:
α) η διοίκηση και η διαχείριση της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης, μεσα στο πλαίσιο των νομων του κράτους, του κατασταστικού, των κανονισμών, των αποφάσεων και των σκοπών της ΕΟΚ.
β) η οργάνωση και η διεξαγωγή επαγγελματικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης και των αγώνων και διοργανώσεων που του ανατίθενται από την αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, τους σκοπούς και τις αποφάσεις της ΕΟΚ και ο καθορισμός, μέσω των οικείων ειδικών κανονισμών και προκηρύξεων του, των ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων και κανόνων συμμετοχής των επαγγελματικών ομάδων στο αντίστοιχο πρωτάθλημα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητας τους.
γ) η θέσπιση, μέσω των οικείων ειδικών Κανονισμών, πειθαρχικών κανόνων και πρωτοβαθμίων πειθαρχικών οργάνων και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος που ανακύπτει από την διεξαγωγή των αγώνων αυτών και κατά την τέλεση τους, καθώς και η άσκηση από τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα της πειθαρχικής και εν γένει δικαιοδοτικής εξουσίας τους.
δ) η διοίκηση, η διαχείριση, η προβολή και η οικονομική εκμετάλλευση του πρωταθλήματος αρμοδιότητας τους και της εν γένει περιουσίας τους και ιδίως η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής του πρωταθλήματος και των λοιπών δραστηριοτήτων της ένωσης, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού οικονομικού συμφέροντος των μελών της, όπως η σύναψη, για λογαρισμό τους, συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών ή μέσω διαδικτύου μεταδόσεων αγώνων, ή στιγμιοτύπων τους, η ρύθμιση κάθε θεματος που άπτεται της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών και λοιπων συναφών δικαιωμάτων καθώς και ο τρόπος κατανομής των εσόδων στα μέλη, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις περί σωματείων και αστικών συνεταιρισμών και η διαφημιστική εκμετάλλευση του ονόματος και της εμφάνισης των αθλητών της αρμοδιότητας τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
ε) η παροχή στα μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου τους, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών.
στ) η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τους Κανονισμούς των υπερκείμενων αθλητικών Ομοσπονδιών.
ζ) η οργάνωση και η διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού αθλητικού κλάδου, η συνεργασία τους με ίδρυση ιδιωτικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα για την μεταθλητική επαγγελματική κατάρτιση αθλητών, αρμοδιότητας τους.
η) η εκπροσώπιση των Κ.Α.Ε. στις σχέσεις τους με την ΕΟΚ, ή τρίτους και η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της αντιστοίχου ευρωπαϊκής ή διεθνούς Ομοσπονδίας, όπου αυτό προβλέπεται. Η συμμετοχή στον καθορισμό των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών επαγγελματία αθλητή με Κ.Α.Ε. και του ειδικού κανονισμού σχέσεων επαγγελματιών αθλητών και Κ.Α.Ε. και η επίλυση των οικονομικών διαφορών αυτών με τους επαγγελματίες αθλητές, προπονητές και διαμεσολαβητές αυτών.
θ) η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος αρμοδιότητας τους, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τις Κ.Α.Ε. μέλη τους, ακαδημιών κλάδου άθλησης της αρμοδιότητας τους, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων μεταξύ τους και κάθε άλλου θέματος που ανατίθεται σε αυτήν από τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος.