Άρθρο 98 – Ηλεκτρονική αναµετάδοση και διανοµή αγώνων

1. Κάθε Αθλητικό Σωµατείο ή Α.Α.Ε. έχει το δικαίωµα να επιτρέπει έναντι αµοιβής:
α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετάδοση ή την αναµετάδοση, µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς γηπεδούχος.
β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α’ αθλητικών διοργανώσεων ή στιγµιότυπων αυτών, µε κάθε µέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα.
γ)Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β’ µε µεταβίβαση της κυριότητας, µε εκµίσθωση ή µε δηµόσιο δανεισµό.
Οι ειδικά αναγνωρισµένες αθλητικές Οµοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώµατα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών οµάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος.

2. Κάθε γηπεδούχο Αθλητικό Σωµατείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε ή αθλητική Οµοσπονδία για αγώνες εθνικών οµάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης, µε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς, αποκλειστικών ή µη αδειών εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν µε αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Σωµατείου, της Α.Α.Ε ή της Οµοσπονδίας. Οι συµβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσµεύουν το κατά τους οικείους Κανονισµούς φιλοξενούµενο Σωµατείο ή Α.Α.Ε.

3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός που αποκτάει δικαιώµατα αποκλειστικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2328/1995 και του ν. 2664/1998, όπως ισχύουν αυτοί κάθε φορά, µαγνητοσκοπηµένα ή µαγνητοφωνηµένα στιγµιότυπα, κατ’ επιλογή του αιτούντος, διάρκειας µέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιµοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. Η αναµετάδοση των στιγµιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ηµέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις µεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεµία επί του συνολικού ηµερήσιου προγράµµατος, µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας ώρας. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούµενου εδαφίου, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µπορεί να επιβάλει, εκτός από τις προβλεπόµενες στην οικεία νοµοθεσία διοικητικές κυρώσεις, την κύρωση του αποκλεισµού από την άσκηση του δικαιώµατος αναµετάδοσης στιγµιότυπων για την επόµενη ηµέρα διεξαγωγής αγώνων, εφαρµοζόµενης αναλόγως και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2644/1998.

4. Οι γηπεδούχοι (Α.Α.Ε. ή Σωµατεία) δικαιούνται να µεταβιβάζουν µε ειδική έγγραφη άδεια στις Ενώσεις, στους επαγγελµατικούς συνδέσµους ή στις Οµοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά περίπτωση το πρωτάθληµα. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Αν µεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια, σε επαγγελµατικό σύνδεσµο ή οµοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις διαχείρισης των δικαιωµάτων µε διάρκεια µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών.

5. Η άδεια µετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων εθνικών οµάδων προτείνεται από τις οικείες Οµοσπονδίες κατά προτεραιότητα σε τηλεοπτικούς σταθµούς πανελλήνιας εµβέλειας ελεύθερης λήψης. Αν η πρόταση της οικείας Οµοσπονδίας δεν γίνει αποδεκτή από κανένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό πανελλήνιας εµβέλειας, ελεύθερης ή µη λήψης, η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε. υποχρεούται να µεταδώσει τον αγώνα, καταβάλλοντας στην Οµοσπονδία το σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων της από τη µετάδοση των διαφηµιστικών µηνυµάτων που µεταδίδονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, των ηµιχρόνων, καθώς και των πέντε πρώτων λεπτών της ώρας (5′) που προηγούνται της έναρξης και ακολουθούν τη λήξη του αγώνα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Πολιτισµού και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου κάθε έτους καταρτίζεται κατάλογος διεθνών, εθνικών ή τοπικών αθλητικών εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την ελληνική κοινωνία. Για τις εκδηλώσεις αυτές εξασφαλίζεται στο κοινό η δυνατότητα παρακολούθησής τους από τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή µερικής αναµετάδοσης.

7. Από τις αµοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαµβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά Σωµατεία ή Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες από την εκµετάλλευση των προαναφερόµενων δικαιωµάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (ΕΠΟ) λαµβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και ο επαγγελματικός σύνδεσμος του ποδοσφαίρου, αν πρόκειται για αµοιβές Π.Α.Ε., λαµβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες µε τις ανωτέρω αµοιβές που λαµβάνουν Αθλητικά Σωµατεία καλαθοσφαίρισης ή Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες, η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) λαµβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο επαγγελματικός σύνδεσμος καλαθοσφαίρισης, αν πρόκειται για αµοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι οµάδες συµµετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης λαµβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Ομοίως, από τις αντίστοιχες µε τις ανωτέρω αµοιβές που λαµβάνουν Αθλητικά Σωµατεία Πετοσφαίρισης ή Ανώνυµες Εταιρείες Πετοσφαίρισης, η Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) λαµβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο επαγγελματικός σύνδεσμος πετοσφαίρισης αν πρόκειται για αµοιβές των οποίων οι οµάδες συµµετέχουν στην Α1 κατηγορία πετοσφαίρισης, λαµβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους ταυτόχρονα µε τις καταβολές προς τα Σωµατεία ή τις Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία µε καθεµία από τις καταβολές. Σε περίπτωση µη καταβολής των προβλεποµένων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία διοργανώτρια αρχή µπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων. Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά µέσω τραπεζικών λογαριασµών µε εντολές πληρωµής ή δίγραµµες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 14:21 | FORTHNET MEDIA A.E.

  1. Οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό θα πρέπει να προστεθεί η φράση «νομίμως λειτουργούντες».

  2. Στην παράγραφο 3, θα πρέπει να γίνει διόρθωση της αναφοράς του Νόμου από 2664/1998 στο ορθό 2644/1998. Στην ίδια παράγραφο θα πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη ότι κατά τη μετάδοση των στιγμιοτύπων τρίλεπτης συνολικής διάρκειας κατά τη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων:
  α) θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναφορά της πηγής προέλευσης των στιγμιοτύπων αυτών και
  β) H αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο σε αγώνες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της αναμετάδοσης των στιγμιοτύπων και δεν βρίσκονται σε ζωντανή εξέλιξη εκείνη την στιγμή.

  3. Στην παράγραφο 4, όπου προβλέπεται το δικαίωμα των γηπεδούχων να μεταβιβάζουν με ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, στους επαγγελματικούς συνδέσμους ή στις ομοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, θα πρέπει να προστεθεί παραπομπή και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, καθώς εκεί περιγράφεται η ουσιαστική διαδικασία και ο τρόπος της μεταβίβασης των σχετικών δικαιωμάτων.

  4. Στην παράγραφο, όπου γίνεται λόγος για τα γεγονότα μείζονος σημασίας όπως αυτά θα καθορίζονται με έκδοση υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να συμπεριληφθεί παραπομπή τόσο στο άρθρο 15 του Π.Δ. 109/2010 όσο και στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, ο χρόνος κατάρτισης του καταλόγου (α’ δεκαπενθήμερο Αυγούστου εκάστου έτους) είναι αρκετά καθυστερημένος, καθώς ο κατάλογος αυτός θα πρέπει κανονικά να υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Οδηγία. Περαιτέρω, οι σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις ξεκινούν συνήθως Αύγουστο-Σεπτέμβριο κάθε έτους και, επομένως, οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί/φορείς που αποκτούν τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης είναι λογικό να θέλουν να γνωρίζουν αρκετά νωρίτερα τα γεγονότα που εμπίπτουν στον εν λόγω κατάλογο και θεωρούνται ως μείζονος σημασίας.