Άρθρο 131 – Πόροι του ΕΣΠ

Πόροι του ΕΣΠ είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 115 του παρόντος, ειδικότερα δε σε σχέση με τις αμοιβές της παραγράφου 7 του άρθρου 98 του παρόντος νόμου του παρόντος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των αγώνων πετοσφαίρισης στους οποίους μετέχουν ΑΕΠ.