Άρθρο 34 – Προπονητής

1. Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που με την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει σχετικά με άθλημα ή αγώνισμα ή αθλητική δραστηριότητα ή φυσική δραστηριότητα αναψυχής ή ακραία τουριστική αθλητική δραστηριότητα, αναλαμβάνει την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και την πρόοδο των αθλητών, καθώς και όσων αθλούνται σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού ή ασκούνται σε γυμναστήρια, δημόσια και ιδιωτικά, και ταυτόχρονα διαφυλάττει και βελτιώνει την υγεία των παραπάνω προσώπων.
Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο η ομοσπονδία προπονητών.

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή :
α) Οι δικαιούχοι υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή στο άθλημα που έχουν επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 364/2013 (ΦΕΚ/Β’/ 18/10-01-2013), όπως ισχύει.
β) Η άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των τριών (3) μηνών από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα να προσφύγει κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης στον ΓΓΑ. Αν ούτε η προσφυγή αυτή απαντηθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεσή της, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή είναι ελεύθερη, εφόσον έχουν υποβληθεί με την αίτηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά της περίπτωσης (α).
γ) Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση του ΓΓΑ, ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών που τηρείται στη ΓΓΑ. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών.

3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού, απαιτείται και γνώμη, για την ισοτιμία, της πενταμελούς Επιτροπής που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αποτελείται από: 1) έναν υπάλληλο ΠΕ φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, με τον αναπληρωτή του, με όμοια προσόντα, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως Πρόεδρο 2) έναν υπάλληλο ΠΕ φυσικής αγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, με τον αναπληρωτή του, με όμοια προσόντα, ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 3) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΣΕΦΑΑ με τον αναπληρωτή του, 3) έναν εκπρόσωπο του οικείου συνδέσμου προπονητών και 4) έναν επιστήμονα εγνωσμένου κύρους και μεταπτυχιακές σπουδές στον αθλητισμό, που προτείνεται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία, με τον αναπληρωτή του.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ορίζονται οι παθήσεις και οι βλάβες που κωλύουν τη χορήγηση ειδικής άδειας προπονητή.

4. Απαγορεύεται η λειτουργία Τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το Τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης ή αθλητικής αναψυχής ή ακραίας τουριστικής δραστηριότητας, χωρίς την πρόσληψη προπονητή του παρόντος άρθρου ή εκπαιδευτή. Ειδικά στα ομαδικά αθλήματα όλων των κατηγοριών, είναι υποχρεωτική η απασχόληση προπονητή.

5. Κάθε προπονητής ή εκπαιδευτής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.

7. Η άδεια προπονητή ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου συνδέσμου προπονητών, για παραβάσεις που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και για όσους λόγους προβλέπονται στην απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

8. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας και της οικείας Ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

9. Ο προπονητής δεν μπορεί να είναι μέλος του Αθλητικού Σωματείου στο οποίο εργάζεται ούτε άλλου. Ο προπονητής μπορεί να είναι αθλητής άλλου αθλήματος ακόμη και σε άλλο Αθλητικό Σωματείο από αυτό που εργάζεται.

10. Οι προπονητές διακρίνονται σε:
α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
αα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
αβ) διπλωματούχοι σχολής Α’ κατηγορίας της Γ.Γ.Α.
αγ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,
β) Προπονητές Β΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
βα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,
ββ) οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αν με γνωμοδότηση της επιτροπής ισοτιμιών εντάσσονται στη κατηγορία αυτή.
βγ) οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου, που έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Γ’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
βδ) οι πτυχιούχοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ημεδαπής με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα
βε) οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Τα ίδια ισχύουν και για τους αθλητές με αναπηρία, για τα αθλήματα στα οποία σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση.
γ) Προπονητές Γ΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
γα) οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα και
γβ) Οι πτυχιούχοι, που έχουν λάβει πτυχίο από Σ.Ε.Φ.Α.Α της ημεδαπής, τα οποία δε χορηγούν ειδικότητα σε άθλημα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή, με την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων στην αντίστοιχη σχολής Γ’ κατηγορίας της ΓΓΑ που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ειδικότητα.

11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητές των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών και των διεθνών Ομοσπονδιών.

12. Εκπαιδευτής συγκεκριμένου αθλήματος ή αγωνίσματος που δεν καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ αθλητικές Ομοσπονδίες είναι το φυσικό πρόσωπο με την απαιτούμενη κατάρτιση, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα και το οποίο αποκτά άδεια άσκησης επαγγέλματος από την ΓΓΑ, αφού παρακολουθήσει επιτυχώς σχολή εκπαιδευτών της οικείας αθλητικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού προσδιορίζονται α) οι αθλητικές οι κινητικές δραστηριότητες και τα απαιτούμενα προσόντα για τη λήψη άδειας εκπαιδευτή, β) οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σχολών εκπαιδευτών, γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις σχολές. Όσοι κατέχουν διπλώματα εκπαιδευτή από αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οφείλουν να τα πιστοποιήσουν στην Επιτροπή ισοτιμιών της παραγράφου 3 του παρόντος.
Ο εκπαιδευτής μεριμνά για την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της αθλητικής δράσης και την ασφάλεια των προσώπων που μετέχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, ο προπονητής είναι και εκπαιδευτής.
Η ύπαρξη εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική όταν οι αθλητικές δραστηριότητες ασκούνται στο πλαίσιο οργανωμένης δραστηριότητας, με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. Αν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή οι φορείς που διοργανώνουν τις ανωτέρω αθλητικές δραστηριότητες παραβούν την υποχρέωσή τους αυτή, επιβάλλεται σε βάρος τους, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από προηγούμενη ακρόασή τους, πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την πιθανή επανάληψή της, και το βαθμό της υπαιτιότητας του προσώπου ή του φορέα που παραβιάζει τη διάταξη αυτή.

 • 2 Δεκεμβρίου 2016, 14:35 | KOYTENTAKHΣ

  Ο συμψηφισμός αποφοίτων ΤΕΦΑΑ με αυτούς των διαφόρων προπονητικών σχολών είναι ΑΤΥΧΗΣ. Είναι σαν να τοποθετούμε στην ίδια μοίρα απόφοιτους του Πολυτεχνείου και ΑΤΕΙ!

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 12:32 | Giorgos

  Θα μπορούσε να δίνεται άδεια ασκήσεως προπονητή σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ που παρακολουθούν προγράμματα των Δομών Δια Βίου μάθησης των Πανεπιστημίων, εφόσον κατά τη διάρκεια σπουδών τους δεν έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχη ειδικότηταμ με αυτή που θέλουν να ακολουθήσουν.
  Στο ΑΠΘ, λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης ¨Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών¨
  http://www.gym.auth.gr/el/node/5710
  που προσφέρει ECTS σε απόφοιτους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 • 26 Νοεμβρίου 2016, 21:50 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δεν θα προσπαθήσω να γράψω κάτι για τα αυτονόητα που αφορούν στους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ ή ΣΕΦΑΑ.
  Η πρότασή μου:
  1. Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ με Α ειδικότητα σε άθλημα να αποκτά αυτομάτως την ιδιότητα του προπονητή Α κατηγορίας
  2. Απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ με Β ειδικότητα σε άθλημα να αποκτά αυτομάτως την ιδιότητα προπονητή Β κατηγορίας.
  3.Απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ ανεξαρτήτως ειδικότητας να αποκτούν αυτόματα την ειδικότητα οποιουδήποτε αθλήματος ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΤΕΙ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ(2) ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.
  4.Στις αναπτυξιακές ηλικίες την προπονητική ευθύνη-εκγύμναση-προπόνηση να την έχει απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, ως ο μόνος που έχει επιστημονικά την ανάλογη γνώση.

  Για την υποστήριξη με επιχειρήματα των παραπάνω παρακαλώ να ανατρέξετε στα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ προγράμματα σπουδών των ΤΕΦΑΑ και να τα συγκρίνετε με οτιδήποτε άλλο δίνει τον τίτλο του Προπονητή.
  Επίσης προς Θεού όπως το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των χωρών εμπιστεύεται τα μικρά παιδιά σε παιδαγωγούς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στις μικρές ηλικίες να έχει την δυνατότητα να παιδαγωγήσει αθλητικά και όχι μόνο, κάποιος που δεν έχει σπουδάσει παιδαγωγική και αθλητική ψυχολογία.

 • 25 Νοεμβρίου 2016, 13:14 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 25 Νοεμβρίου 2016, 11:07 | Ερασιτεχνης Αθλητης

  Ελευθερώνοντας τη σκέψη μας από την κυριαρχία του Ποδόσφαιρου και των ανάλογης χρήσης αθλημάτων, (δύσκολο, το ξέρω), θέλω να ρωτήσω Γιατί θα πρέπει να θεωρηθεί ως αυτονόητη η διαρκής παρουσία προπονητή σε όλη την αθλητική ζωή του αθλητή;
  Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους ότι μεγάλο μέρος των αθλητών στηρίζεται σχεδόν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την οικογένεια τους, και το σωματείο και ο προπονητης, απλά νομιμοποιεί την δραστηριότητα των αθλητών.
  Τα ανταλλάγματα της νομιμοποίησης αυτής, είναι δυνατόν να ξεφεύγουν από το πνεύμα του νόμου περί ερασιτεχνικού αθλητισμού, και να παραβιάζουν την αυτονόητη αναγκαιότητα της ανεξαρτησίας των προσώπων.
  ΑΡΑ, Κάθε αθλητής που έχει λάβει την αναγκαία εκπαίδευση στο άθλημα που ασκεί, και υπό τις αναγκαίες προϋποθέσεις (π.χ. Ατομικό Άθλημα, Συμμετοχή τουλάχιστον σε 2 πλήρεις αγωνιστικούς κύκλους Πρωταθλήματος, Ηλικία άνω των 16 ετών κλπ), θα μπορούσε να συνεχίσει, με δική του επιλογή, ως ανεξάρτητος αθλητής, χωρίς την ανάγκη ελέγχου – κηδεμονίας η ότι άλλο συμφέρει τον «σύλλογο», (άρα γιατί όχι, Μονοπρόσωπος Σύλλογος;), η τον όποιον προπονητή.
  Και Μια ερώτηση στους «ειδικούς».
  Γιατί οι σπουδές πρέπει να είναι τετραετείς, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι π.χ. ενός μηνός.
  Μήπως γιατί τα ΤΕΦΑΑ είναι τετραετούς φοίτησης, και η ανεργία υψηλή;
  Τα ΤΕΦΦΑ μπορούν να καλύψουν με προπονητές ΟΛΑ τα αθλήματα ή κατά προτεραιότητα μόνον αυτά που δίνουν καλές αποδοχές.
  Αν όχι, τότε ΤΙ;

 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ), καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις ως ένα πρώτο ερέθισμα για σκέψη και για την εισαγωγή τους στο νέο αθλητικό νόμο.
  1. Ακριβής ορισμός των όρων : προπονητής, εκπαιδευτής ή δάσκαλος αθλήματος, οδηγός δραστηριοτήτων, αθλητής και αθλούμενος. Για τον προπονητή, εκπαιδευτή ή δάσκαλο αθλήματος και τον οδηγό δραστηριοτήτων να ορισθούν τα καθήκοντά τους και τα προσόντα που πρέπει να έχουν. Άλλο προπονητής αθλήματος, άλλο εκπαιδευτής αθλητικοφανούς-τουριστικής-αναψυχικής δραστηριότητας.
  2. Εισαγωγή του όρου και πρόβλεψη της δημιουργίας του βοηθού προπονητή ή προ-προπονητή, ως εισαγωγικής θέσης πριν τη μετεξέλιξη σε προπονητή, μετά τις ανάλογες ανώτερες σπουδές, με σκοπό την εισαγωγή στην προπονητική διαδικασία.
  3. Κατά συνέπεια πρέπει να αυξηθούν οι κατηγορίες προπονητών σε τέσσερις : βοηθός προπονητής ή προ-προπονητής, προπονητής, προχωρημένος προπονητής και ανώτερος προπονητής, ή προπονητής Δ, προπονητής Γ, προπονητής Β και προπονητής Α, με ορισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, καθώς και μια Πέμπτη κατηγορία για τους δασκάλους αθλημάτων-οδηγούς δραστηριοτήτων-εκπαιδευτές.
  4. Για την εκπαίδευση προπονητών, πρέπει να σημειωθεί ότι στις ΣΕΦΑΑ, α) δεν διδάσκονται όλα τα αθλήματα (αυτά συνεχώς μειώνονται) και β) οι απόφοιτοί τους δεν παίρνουν πτυχίο προπονητή αλλά καθηγητή φυσικής αγωγής με ειδικότητα αθλήματος και διδακτικό περιεχόμενο τη προπονητική. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ), έχει προτείνει από το 2010 στη ΓΓΑ και το 2014 στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή επί Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Προπονητών, η οποία θα παράγει μονό προπονητές και τα μαθήματα θα γίνονται στις ΣΕΦΑΑ. Η πρότασή μας αυτή, είχε περιληφθεί στο τότε αθλητικό νομοσχέδιο. Στο τωρινό δεν υπάρχει. Η φοίτηση είχε προταθεί να γίνεται εν μέρει παράλληλα με τους φοιτητές φυσικής αγωγής στα γενικά μαθήματα (ανατομία, εργοφυσιολογία, βιομηχανική κλπ) και μετά το τέλος των μαθημάτων αυτών ειδίκευση στο άθλημα που έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος προπονητής. Το πτυχίο αυτό, μετά από τετραετή φοίτηση, θα είναι πτυχίο προπονητή από το πανεπιστήμιο.
  5. Παράλληλα, καθώς υπάρχουν και τα ΙΕΚ, μπορούν και αυτά να συμβάλουν στην παραγωγή προπονητών, με πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχο της Εθνικής Σχολή Προπονητών. Δηλαδή, στα δύο χρόνια φοίτησης, το πρώτο έτος να περιλαμβάνει τα γενικά μαθήματα (ανατομία, εργοφυσιολογία, βιομηχανική κλπ) και το δεύτερο έτος θεωρία και πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών.
  6. Πρέπει, επίσης, επιτέλους να προβλεφθεί και να καθιερωθεί η διαρκής επιμόρφωση προπονητών, ώστε οι προπονητές να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο τους, κάθε ένα ή δύο χρόνια, με την παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική ώστε με την παρακολούθηση να ανανεώνεται και η ταυτότητα προπονητών. Προχωρώντας πάρα πέρα, οι γνώσεις που θα λαμβάνουν στην διαρκή επιμόρφωσή τους οι προπονητές, να προέρχεται από έρευνες του εξωτερικού άλλα κυρίως από έρευνες των Ελλήνων αθλητικών επιστημόνων σε Έλληνες αθλητές, από μελέτες που θα διεξάγονται σε σταθερή συνεχή βάση στο ΕΚΑΕΤ ή όποιο άλλο ειδικό φορέα προβλεφθεί από το νόμο, καθώς και από ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στα οποία θα μπορούν να δίνονται ανάλογα κίνητρα. Άρα, και οι Έλληνες αθλητικοί επιστήμονες θα πρέπει να στηρίξουν μια τέτοια ιδέα.
  7. Η αλλαγή κατηγορίας των προπονητών, να γίνεται κατόπιν υποχρεωτικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης του επόμενου επιπέδου προπονητή.
  8. Οι αθλητές που θέλουν να γίνουν προπονητές, να φοιτούν για να γίνουν προπονητές. Χωρίς τις γνώσεις προπονητικής, και όλων των άλλων ειδικών γνώσεων, πώς θα προπονήσουν ;
  9. Η ύπαρξη προπονητή, να είναι υποχρεωτική σε κάθε σωματείο και για κάθε άθλημα και κατηγορία αθλητών. Κάθε άλλη πρόβλεψη, είναι απλώς παράλογη.
  10. Να προβλεφθεί και να καθιερωθεί ο έλεγχος νομιμότητος των προπονητών που εργάζονται στα σωματεία, με α) υποχρεωτική αναγραφή των προπονητών που θα συνοδεύουν τους προπονητές σε διασυλλογικούς αγώνες, σε δοκιμασίες επιλογής αθλητών για τις εθνικές ομάδες και σε πανελλήνια πρωταθλήματα, στις δηλώσεις συμμετοχής στις ανωτέρω διοργανώσεις και β) όπου αλλού υπάρχει παρουσία προπονητή. Επίσης, να συσταθεί ομάδα που θα διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα σωματεία για την νομιμότητα των προπονητών που προπονούν, των ιδιωτικών τους συμφωνητικών, καθώς και του εάν υπάρχει συγγενική σχέση προπονητή και μελών του ΔΣ του σωματείου, όπως προβλέπεται στο νόμο και στους μέχρι τώρα ισχύοντες κανονισμούς προπονητών. Ο νόμος και οι κανονισμοί προπονητών, πρέπει να προβλέπουν τον έλεγχο και την τιμωρία των σωματείων που απασχολούν παράνομους δήθεν προπονητές και των δήθεν προπονητών, τουλάχιστον με την επιβολή όχι εξοντωτικών αλλά οπωσδήποτε τσουχτερών προστίμων, ακόμα και ποινών που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία για την παράνομη εργασία και απασχόληση. Χωρίς έλεγχο και ποινές, δεν πρόκειται να διασφαλιστούν οι νόμιμοι προπονητές.
  11. Έκδοση κανονισμών προπονητών, σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, που δεν έχουν μέχρι τώρα κανονισμό.
  Θα επανέλθουμε με επιπλέον σχόλια και προτάσεις και για άλλα ζητήματα.
  Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΑ
  Αθ. Δ. Βιλλιώτης

 • 24 Νοεμβρίου 2016, 22:19 | KN

  10. Οι προπονητές διακρίνονται σε:

  α) Προπονητές Α΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
  αα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, εφόσον έχουνε διακριθεί σαν αθλητές στο συγκεκριμένο άθλημα.
  αβ) διπλωματούχοι σχολής Α’ κατηγορίας της Γ.Γ.Α.
  αγ) οι προπονητές Β’ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου που έχουν συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Β’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ,

  β) Προπονητές Β΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
  βαα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα.
  βα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, εφόσον έχουνε διάκριση σαν αθλητές σε οποιοδήποτε άθλημα.
  ββ) οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, αν με γνωμοδότηση της επιτροπής ισοτιμιών εντάσσονται στη κατηγορία αυτή.
  βγ) οι προπονητές Γ΄ κατηγορίας της παρούσας παραγράφου, που έχουν συμπληρώσει πενταετή προϋπηρεσία προπονητή σε αθλητικό φορέα που απασχολεί προπονητή Γ’ κατηγορίας, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης του προπονητή με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  βδ) οι πτυχιούχοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ημεδαπής με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα
  βε) οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος, που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα. Τα ίδια ισχύουν και για τους αθλητές με αναπηρία, για τα αθλήματα στα οποία σημείωσαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση.

  γ) Προπονητές Γ΄ κατηγορίας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
  γα) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) ή αντίστοιχης, αναγνωρισμένης, σχολής της αλλοδαπής, με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα
  γβ) οι κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα
  γγ) οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος και έχουνε Πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

  γδ) Οι πτυχιούχοι, που έχουν λάβει πτυχίο από Σ.Ε.Φ.Α.Α της ημεδαπής, τα οποία δε χορηγούν ειδικότητα σε άθλημα που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή, με την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων στην αντίστοιχη σχολής Γ’ κατηγορίας της ΓΓΑ που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ειδικότητα.

 • 24 Νοεμβρίου 2016, 16:26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 24 Νοεμβρίου 2016, 16:06 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ

  Ο απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ είναι παιδαγωγός και προπονητής καθότι ειδικεύεται σε κάποιο τομέα -άθλημα. Ποιοι λόγοι οδηγούν στο να παραγνωρίζεται αυτό το γεγονός ;Είναι λάθος του νομοθέτη ή υπάρχουν συμφέροντα που οδηγούν σταδιακά στην απαξίωση του διπλώματος των Γυμναστών ;Αν υπάρχουν ενδείξεις για ελλιπής εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και προπονητών γυμναστών τότε θα έπρεπε κάποιοι να λογοδοτήσουν για αυτή την κατάσταση μιας και τόσοι γυμναστές δουλεύουν σε σχολεία άρα θα είναι επικίνδυνοι ,επομένως εν δυνάμει θα μπορούσε κάποιος γονιός να κάνει μήνυση, πως άτομα άσχετα, επικίνδυνα και χωρίς επαρκής γνώσεις ασχολούνται με το παιδί του στο σχολείο ή σε κάποιο γυμναστήριο ή σύλλογο. Ή μήπως είναι πολύ ικανοί για τα σχολεία αλλά για τους συλλόγους ξαφνικά χάνουν την επάρκειά τους; Επειδή σίγουρα κανένας δεν θα θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη να αξιολογήσει τις ικανότητες και την επάρκεια των πανεπιστημιακών καθηγητών που αξιολογήσαν και έδωσαν την επάρκεια και το πτυχίο στους αποφοίτους των ΤΕΦΑΑ για αυτό ας αποδεχτούμε την γνώμη και την έγγραφη άποψη(πτυχίο) των Καθηγητών των ΑΕΙ των ΤΕΦΑΑ. Όποιος αμφισβητεί τους αποφοίτους των ΤΕΦΑΑ ως ικανότατους γυμναστές και προπονητές αμφισβητεί και τις αποφάσεις των ΑΕΙ εκτός και αν τα ΑΕΙ είναι ελλιπής ,και παράγουν επιστήμονες επικίνδυνους και με μειωμένες γνώσεις και ικανότητες. Μη γένοιτο θα έλεγα να ειπωθεί κάτι τέτοιο.Ευχαριστώ

 • 24 Νοεμβρίου 2016, 11:05 | ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΣΗ

  Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο και Διπλωμα Προπονητή Ποδοσφαίρου απο τα ΤΕΦΑΑ να υποχρεώνονται να προχωρήσουν σε » εξομοίωση » του Πανεπιστημιακού τους Διπλώματος από εταιρία.

 • 24 Νοεμβρίου 2016, 09:46 | Δημητρης Σταθοπουλος

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω ότι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου,και θα μπει ένα φρένο στις σκέψεις ,βλέψεις άλλων αθλητικών ομοσπονδιών στο να ακολουθήσουν την τακτική της Ε.Π.Ο.
  Σας ευχαριστώ!

 • 22 Νοεμβρίου 2016, 20:35 | ΔΕΡΓΙΑΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Αρχικά θ α ήθελα να αναφέρω ότι είναι αδιανόητο να εξομοιώνονται τα πτυχία των πανεπιστημίων με τα σχολές( σεμινάρια ΕΠΟ ) που μοναδικό σκοπό έχουν την είσπραξη χρημάτων. Κατά δεύτερον όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων που πηγαίνουν και διδάσκουν στις σχολές της ΕΠΟ θα πρέπει να τους παραιτήσει το Ελληνικό Κράτος, καθώς υποβιβάζουν το ίδιο το Πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκουν. Εάν θεωρούν ότι οι σχολές της ΕΠΟ είναι καλύτερες, τότε να παραιτηθούν από το Πανεπιστήμιο και να εργαστούν μόνο στην ΕΠΟ.

  Επιπρόσθετα πως είναι δυνατόν να επιτρέπουν μέσω της ΕΠΟ με ένα σεμινάριο μίας εβδομάδας (UEFA C ) να γίνονται προπονητές σε μικρά παιδιά. Εγκληματούνε πάνω σε παιδικά κορμάκια. Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος την εκδίδει το Ελληνικό κράτος γιατί υπάρχουν λόγοι δημόσιας υγείας. Πως είναι λοιπόν δυνατόν κάποιος με ένα σεμινάριο να μπορεί να προστατέψει την δημόσια υγεία και να εξομοιώνεται με μια τετραετή σχολή;
  Θα μπορούσα να γράψω πολλά περισσότερα αλλά δυστυχώς πιστέυω ότι και πάλι τίποτα δεν θα γίνει οπότε αρκούμε σε αυτά.
  Το κατεστημένο θα κερδίσει και πάλι (ΕΠΟ).

 • 22 Νοεμβρίου 2016, 11:22 | Γιωργος

  τελικα με το νεο νομο θα βρουμε το δικιο μας και εμεις που εχουμε εναρξη επαγγελματος προπονητη ποδοσφαιρου αλλα η επο μας εχει στερησει το δικαιωμα να το εξασκησουμε γιατι δεν καναμε την αναθεωρηση;

 • 22 Νοεμβρίου 2016, 09:47 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 21:50 | ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 21:11 | ΓΙΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 21:24 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 18:45 | Γερούκης Λάμπρος

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 13:54 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΟΥΜΑΝΤΖΑΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 13:43 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 09:43 | Βασιλείου Περικλής

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 08:00 | Ροδάς Παναγιώτης

  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 08:02 | ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και με τον νόμο Κοντονή φάνηκε πως αποκαταστάθηκε.
  Κατά την γνώμη μου υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που πρέπει να επικεντρώσουμε:
  1) Δεν είναι φυσιολογικό μία ομοσπονδία να είναι πάνω από την Γ.Γ.Α , την στιγμή που νομικά οι ομοσπονδίες ανήκουν όλες στην Γ.Γ.Α.
  2) Ο τίτλος της ειδικότητας των ΤΕΦΑΑ , είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και είναι ο ανώτερος , από επίπεδο σπουδών και κατάρτισης. Φυσικά κανένα αυτοδιοίκητο δεν έχει το δικαίωμα , να συγκρίνει το πτυχίο του πανεπιστημίου , με οποιαδήποτε σχολή , 14 ημερών ή 30 ημερών. ( Ίσως μόνο το uefa -pro , έχει κάποια διάρκεια που να το κάνει αξιόλογο. Όχι όμως να βαφτίζουμε «το ψάρι κρέας».
  3)Ο πιο ειδικός και καταρτισμένος προπονητής , ειδικά στις υποδομές , είναι ο πτυχιούχος των ΤΕΦΑΑ , διότι έχει τις γνώσεις , πέρα από την προπονητική , που αφορούν , την παιδαγωγική προσέγγιση , την ψυχολογία αλλά και την επιστημονική γνώση του σχεδιασμού της προπόνησης , προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκάστοτε ηλικίας.
  4) Η προπόνηση και ο σχεδιασμός της είναι επιστήμη ή όχι; Τα ΤΕΦΑΑ , διδάσκουν ακριβώς αυτό. Ειδάλλως , να βγάζουμε και γιατρούς – επιστήμονες από σχολές 10 ημερών ή γεωπόνους και από την ομοσπονδία. ΕΛΕΟΣ
  5)Οι καθηγητές των ΤΕΦΑΑ , είναι κατά τεκμήριο και οι εκπαιδευτές των σχολών της ΕΠΟ. Άλλη διδασκαλία επιτελούν στις σχολές και άλλη στα ΤΕΦΑΑ.
  6) Η θέση λοιπόν της πολιτείας , μέσω της ΓΓΑ, πρέπει να είναι σαφής και αδιαπραγμέτευτη.Ο Πτυχιούχος με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο των ΤΕΦΑΑ , κατέχει τον υψηλότερο τίτλο κατάρτισης και διπλώματος . ( Μην το μπερδεύουμε με την ανάγκη , για διαρκή επιμόρφωση και επίσης με την αγορά εγασίας, όπου εκεί ο καθένας κρίνεται και επιλέγεται από την δουλειά του)
  7)Η στάση της ΠΕΠΦΑ , αλλά και οι φωνές όλων μας , πρέπει να είναι συντονισμένες και στοχευμένες.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 00:23 | Ευαγγελος Κουτσογιαννης

  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία της κατάργησης του Διπλώματος Προπονητή Ποδοσφαίρου των πτυχιούχων των Τ.Ε.Φ.Α.Α ή Σ.Ε.Φ.Α.Α απο την Ε.Π.Ο η οποία απαιτεί την «εξομοίωση» των συγκεκριμένων διπλωμάτων σε ΟΥΕΦΑ πληρώνοντας υπέρογκα ποσά! Πως είναι δυνατόν να εξομοιώνεται ένα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ(?)απο μια εταιρία (διότι για εταιρία πρόκειται) που δεν πληρεί ούτε τα απαραίτητα για Πανεπιστημιακή εκπαίδευση απόκτησης διπλώματος απο ενδιαφερόμενο μη πτυχιούχο? Πως είναι δυνατόν ο πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α που κατέχει Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Ποδοσφαίρου να μην έχει δικαίωμα να κατευθύνει την ομάδα του στον γηπεδικό χώρο κι ο πτυχιούχος ΟΥΕΦΑ της Ε.Π.Ο που δεν κατέχει την άδεια εξάσκησης να παραμένει (παράνομα) στον προπονητικό πάγκο? Πως είναι δυνατόν οι ίδιοι καθηγητές που διδάσκουν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και δίνουν το δίπλωμα της ειδικότητας στους πτυχιούχους φοιτητές να τους ενημερώνουν ταυτοχρόνως για την ακυρότητα του Πανεπιστημιακού Διπλώματος και να τους καλούν να συνεχίσουν τις σπουδές στις σχολές της Ε.Π.Ο. όπου διδάσκουν οι ίδιοι καθηγητές??? Πως είναι δυνατός ο Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α (με τετραετή φοίτηση – εκπαίδευση) να μην θεωρείται επαρκής απο την Ε.Π.Ο. ενώ θεωρείται επαρκής ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ παρακολουθήσει της σχολές της Ε.Π.Ο σε διάστημα ολίγων ημερών??? Το κράτος εδώ επιτελους ΠΡΕΠΕΙ να λάβει τα μέτρα του και να αποκαταστήσει τα πράγματα στην ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ τους θέση!!!! Ευχαριστώ!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 00:35 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 23:25 | Γκιοκας Γεωργιος

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 23:17 | Σταμούλης Σταματης

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 23:27 | ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Θα ήθελα να προχωρήσετε σε κάποιες διορθώσεις επι των άρθρων του Νόμου:
  -Άρθρο 34 – Προπονητής:ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -1.Προπονητής είναι ο επαγγελματίας που….: ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.
  -11. Τα Αθλητικά Σωματεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν την υποχρέωση….: ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.
  Πιστεύω οτι με τις παραπάνω διορθώσεις θα αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία απέναντι των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα του Προπονητή Ποδοσφαίρου.
  Σας ευχαριστώ!

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 16:10 | Π.Δ

  Ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να προβλεφθεί στον νέο νόμο είναι, η υποχρεωτική πιστοποιημένη & συνεχής κατάρτιση των Προπονητών, των γυμναστών , ακόμη και των αθλητών και γενικά όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό στις Βασικές Αρχές των Πρώτων Βοηθειών.

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 16:47 | Π.Δ

  Ενώ έχει θεσπισθεί ήδη η ελευθέρα είσοδος (χωρίς εισιτήριο)των Προπονητών για την παρακολούθηση αγώνων (για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους, λόγω της ιδιότητας τους),για όλα τα γήπεδα και για όλα τα Ελληνικά παιχνίδια (πλην Ευρωπαϊκών), εντούτοις αυτό το δικαίωμα καταστρατηγείται.
  Παρακαλώ να προβλεφθεί νέα ξεκάθαρη διάταξη στον αθλητικό Νόμο που να κατοχυρώνει πλήρως αυτό το τόσο σημαντικό δικαίωμα των Προπονητών

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 16:32 | Π.Δ

  Καταρχάς στις ερασιτεχνικές κατηγορίες , τοπικά πρωταθλήματα , Ακαδημίες πρέπει οι διαδικασίες να είναι πιο απλές και πιο χαλαρές.
  Δεν είναι επάγγελμα , μεράκι είναι

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:07 | Μαρία Τσιγώνη

  Άρθρο 34 – Προπονητής
  Σχόλιο : ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

  ————
  Σχόλιο : { Προπονητής είναι ο επαγγελματίας …} ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ-Άρθρο 34 παράγραφος 1
  —————–
  Σχόλιο : ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.- Άρθρο 34 παράγραφος 11
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 22:20 | Χαράλαμπος Ρέλλας

  Άρθρο 34 – Προπονητής
  Σχόλιο : ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
  —–
  Σχόλιο : { Προπονητής είναι ο επαγγελματίας …} ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ σε ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ- Άρθρο 34 παράγραφος 1
  ——
  Σχόλιο : ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ στο τέλος….. αφού ενσωματωθεί το Άρθρο 34 και οι παράγραφοι 10, 10α,10αα,10αβ,10αγ,10β, 10βα, 10ββ, 10βγ του παρόντος Νόμου.
  Επεξηγηματικό σχόλιο : Ο παρών Νόμος δεν κατοχυρώνει τον Προπονητή/Γυμναστή, που έχει υπό την κατοχή του, πτυχίο της Ελληνικής ή Αλλοδαπής Επιστήμης του Αθλητισμού, με την παρούσα παράγραφο 11 στον παρόντα Νόμο αφήνει την αναγνώριση του Πτυχίου στην ευχέρεια της κάθε Αθλητικής Ομοσπονδίας να το λάβει υπόψη της. ΕΔΩ διακρίνεται μεγάλος κίνδυνος της έμμεσης κατάργησης Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπου τα πτυχία τους ισοπεδώνονται, ως ισάξια και υπό όρους με ιδιωτικούς φορείς που δεν φέρουν την βασική πιστοποίηση Κρατικού και Επιστημονικού Φορέα. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι με σπουδές τουλάχιστον 4 ετών αποκτά κάποιος/κάποια το πτυχίο του γυμναστή με ειδικότητα, ενώ όσον αφορά τις ιδιωτικές σχολές, απαιτείται μόνο λίγες ημέρες παρακολούθησης και αφού έχει προπληρωθεί το ορισθέν αντίτιμο, αρχίζει την σταδιοδρομία του ως προπονητής κάποιου αθλήματος και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, διότι εκεί είναι εμφανές το πρόβλημα του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι η εν λόγω Ομοσπονδία έχει την καταχρηστική δεσπόζουσα θέση στην αγορά του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου στο φλέγον θέμα των προπονητών/γυμναστών. – Άρθρο 34 παράγραφος 11

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 14:55 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ Ιωάννης

  Οι απόφοιτοι των σχολών ΤΕΦΑΑ και ΙΕΚ Προπονητή αθλημάτων πρέπει να ονομάζονται Ά και Β κατηγορίας προπονητές αντίστοιχα.Γ’ κατηγορίας οι απόφοιτοι των σχολών Γ.Γ.Α. οι οποίες είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από τον χρόνο φοίτησης των στα ΤΕΦΑΑ (4 χρόνια) και ΙΕΚ (2 χρόνια).

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 22:41 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 22:59 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμη εμείς με πτυχίο ΤΕΦΑΑ , ειδικότητα ποδόσφαιρο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. να μπορέσουμε να κάνουμε το αυτονόητο…;Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην σε αφήνουν να είσαι στο γήπεδο και να σε πετάνε έξω και το ακόμη χειρότερο, μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών…..Ελεος..Ελπίζω το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
  Ευχαριστώ.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 18:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Επί των έως τώρα παρατηρήσεων έχω να προσθέσω τα εξής: Οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ έχουν την έννοια του νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Δηλ. για την άσκηση τους χρειάζεται ή άδεια η οποία εκδίδεται από αρμόδιο προς αυτό φορέα. Εδώ γεννάται ένας προβληματισμός όταν αυτός ο φορέας δεν είναι νπδδ ή /και όταν αυτή η άδεια είναι συνδεδεμένη με κάποιο επίπεδο γνώσεων – δεξιοτήτων, όπου αυτές οι γνώσεις, ενδεχομένως, παρέχονται από φορείς νπιδ και μόνο επ’ αμοιβή. Ακόμα χειρότερα αν αυτοί οι «φορείς εκπαίδευσης» απαιτούν προγενέστερη ιδιότητα του μέλους σε σωματείο! Δηλ. το δικαίωμα του Πολίτη να γράφεται ή όχι μέλος σωματείο μετατρέπεται σε υποχρέωση, προσκρούοντας βέβαια σε διάταξη του Σ. Ας δούμε το φαινόμενο. Ο χ Πολίτης βούλεται να ασκήσει το επάγγελμα (ως στοιχείο της προσωπικότητας του) του Οδηγού Βουνού. Η οικεία Ομοσπονδία ΕΟΟΑ για να του δώσει αυτή την αδειοδότηση βασισμένη σε Μεταξική διάταξη Αναγκ. Νόμου δηλ. περιόδο που δεν λειτουργούσε σ αυτόν τον τόπο το Κοινοβούλιο (ΑΝ 864/1937) του επιβάλει να γραφτεί ως μέλος σωματείου της προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει σειρά σχολών, με δίδακτρα, που προβλέπει ο Κανονισμός της. Οι σχολές της αυτές α)δεν πληρουν τις προϋποθέσεις ως σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και β)ενώ είναι με δίδακτρα δεν είναι αδειοδοτημένες κατά το πδ219/06. Με αυτό τον τρόπο ασκεί η εν λογω Ομοσπονδια, καίτοι νπιδ, δημόσια εξουσία, εφόσον αυτή εκδίδει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Προνόμιο το οποίο κληρονόμησε από την εποχή 1936 που είχε ως Πρόεδρο της τον Διάδοχο του Στέμματος, και χωρίς έως σήμερα δημοκρατικές Κυβερνήσεις να έχουν καταργήσει την έν λόγω διάταξη του άρθ. 19

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 15:12 | ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Θα πρέπει να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία της κατάργησης του Διπλώματος Προπονητή Ποδοσφαίρου των πτυχιούχων των Τ.Ε.Φ.Α.Α ή Σ.Ε.Φ.Α.Α απο την Ε.Π.Ο η οποία απαιτεί την «εξομοίωση» των συγκεκριμένων διπλωμάτων σε ΟΥΕΦΑ πληρώνοντας υπέρογκα ποσά! Πως είναι δυνατόν να εξομοιώνεται ένα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ(?)απο μια εταιρία (διότι για εταιρία πρόκειται) που δεν πληρεί ούτε τα απαραίτητα για Πανεπιστημιακή εκπαίδευση απόκτησης διπλώματος απο ενδιαφερόμενο μη πτυχιούχο? Πως είναι δυνατόν ο πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α που κατέχει Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Ποδοσφαίρου να μην έχει δικαίωμα να κατευθύνει την ομάδα του στον γηπεδικό χώρο κι ο πτυχιούχος ΟΥΕΦΑ της Ε.Π.Ο που δεν κατέχει την άδεια εξάσκησης να παραμένει (παράνομα) στον προπονητικό πάγκο? Πως είναι δυνατόν οι ίδιοι καθηγητές που διδάσκουν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και δίνουν το δίπλωμα της ειδικότητας στους πτυχιούχους φοιτητές να τους ενημερώνουν ταυτοχρόνως για την ακυρότητα του Πανεπιστημιακού Διπλώματος και να τους καλούν να συνεχίσουν τις σπουδές στις σχολές της Ε.Π.Ο. όπου διδάσκουν οι ίδιοι καθηγητές??? Πως είναι δυνατός ο Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α (με τετραετή φοίτηση – εκπαίδευση) να μην θεωρείται επαρκής απο την Ε.Π.Ο. ενώ θεωρείται επαρκής ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ παρακολουθήσει της σχολές της Ε.Π.Ο σε διάστημα ολίγων ημερών??? Το κράτος εδώ επιτελους ΠΡΕΠΕΙ να λάβει τα μέτρα του και να αποκαταστήσει τα πράγματα στην ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ τους θέση!!!! Ευχαριστώ!!!

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 16:05 | Χριστοφορος Κολονελος

  Ως προς τον αθλητικο νομο ο οποιος ειναι προς διαβουλευση παρατηρουμε οτι υπαρχει μια αδικια ως προς τους καθηγητες Φυσικης Αγωγης που σπουδαζουν τεσσερα χρονια σε πανεπιστημιο με κοπους και θυσιες των ιδιων καθως και για τα ΙΕΚ οι οποιοι σπουδαζουν δυομιση χρονια. Αντιθετα υπαρχει ευνοικη μεταχειριση στους αθλητες οι οποιοι δεν σπουδασανε σε κανενα απο τα πεντε πανεπιστημια της χωρας ουτε σε καποιο δημοσιο ΙΕΚ στους οποιους δινεται η δυνατοτητα να γινουνε προπονητες μεσω των σχολων της γενικης γραμματειας αθλητισμου στο οποιο οι πτυχιουχοι πανεπιστημιου και ΙΕΚ θελουν καποια χρονια. Θερμη παρακληση να εξεταστει να μπορουν οι καθηγητες φυσικης αγωγης να ειναι προπονητες και σε αλλα αθληματα εκτος της ειδικοτητας που εχουν διδαχθει συμφωνα με το προγραμμα του υπουργειου παιδειας. Να υπαρχει επιτροπη επειδη στα Σ.Ε.Φ.Α.Α δεν υπαρχει κοινο προγραμμα αναλογα με τα εξαμηνα που εχουν διδαχθει την αθλοπαιδια και αν εχουν μεταπτυχιακο στην προπονητικη να εντασονται σε μια απο τις τρεις κατηγοριες. Σε ενα εξαμηνο π.χ να ειναι γ κατηγορια και σε δυο να ειναι β κατηγορια. Επισης να υπαρχει δυνατοτητα για οσους πτυχιουχους Σ.Ε.Φ.Α.Α επιθυμουν να μπορουν να παρακολουθησουν ξανα καποια ειδικοτητα προπονητικης γιατι αυτη την στιγμη οι πτυχιουχοι δεν μπορουν. Σας ευχαριστω πολυ!!!

 • 9 Νοεμβρίου 2016, 22:14 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Στο προσχέδιο του αθλητικού νόμου ο οποίος είναι για διαβούλευση προς τους πολίτες παρατηρείται έντονα ότι υπάρχει αδικία για τους πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α. και Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ και φυσικά κερδισμένοι είναι οι αθλητές που χωρίς να σπουδάσουν κάποια σχολή πανεπιστημίου η Ι.Ε.Κ. θα γίνουν προπονητές.
  Οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και εξετάζονται σαν αθλητές κολύμβησης και κλασσικού αθλητισμού και παίρνουν μια ειδικότητα στα 4 χρόνια φοίτησης τους. Όπως γνωρίζετε π.χ. η Ε.Π.Ο. δεν αναγνωρίζει τους πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α. οι οποίοι έχουν την ειδικότητα του ποδοσφαίρου άρα δεν κάνει δεκτό τον ν2725 του 1999 σαν προπονητές Α κατηγορίας! Τους αναγκάζει να παρακολουθήσουν σχολές προπονητών για να μπορούν να είναι προπονητές! Αν καταφέρουν να διοριστούν οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. σε κάποιο σχολείο πρωτοβάθμιας η δευτεροβάθμιας πρέπει να διδάξουν τις αθλοπαιδιές που διδάχθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου παιδείας και να κατεβάσουν τους αθλητές μαθητές στους σχολικούς αγώνες !Στους σχολικούς αγώνες υπάρχουν αθλητές- μαθητές σε ατομικά η ομαδικά αθλήματα με διακρίσεις! Πρέπει να κοιτάξουμε να αναβαθμίσουμε τον σχολικό αθλητισμό όχι να κοιτάξουμε να τον υποβαθμίσουμε! Στο Υπουργείο παιδιάς υπάρχει ενημέρωση για τους μαθητές για διαβίου άσκηση αντίθετα γιατί να μην μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για τους πτυχιούχους Σ.ΕΦ.Α.Α. για διαβίου εκπαίδευση; Αν κάποιος πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. έχει παρακολουθήσει κάποια ειδικότητα προπονητικής στα 21 του χρόνια δε μπορεί σαν πτυχιούχος να παρακολουθήσει κάποια άλλη ειδικότητα διότι το πανεπιστήμιο δε τον κάνει δεκτό και η Γ.Γ.Α. θέλει αθλητικές προϋποθέσεις για τους πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α.!!Αντίθετα στα ΣΕΦΑΑ δεν υπήρχε προϋπόθεση να είναι αθλητές σε κάποιο άθλημα και φυσικά για την ειδικότητα Προπονητικής που τους κάνει προπονητές Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Θεωρώ σωστό επειδή όλα τα Σ.Ε.Φ.Α.Α. δεν έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών να υπάρχει επιτροπή η οποία θα αποφασίζει αν οι πτυχιούχοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. π.χ. με ένα εξάμηνο να γίνονται Γ κατηγορία και με δύο εξάμηνα να γίνονται β και αν έχουν κάνει κάποια χρόνια λιγότερα Α κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη μεταπτυχιακά στην προπονητική η διδακτορικά αν υπάρχουν! Επίσης να ληφθεί υπόψη αν πρέπει να κάνουν κάποια πρακτική σε κάποιο σύλλογο στο άθλημα που θέλουν να γίνουν προπονητές ώστε να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την επιτροπή. Διότι άλλο αθλητής και άλλο προπονητής!!!Όσο αφορά την δευτερεύουσα ειδικότητα δεν υπάρχει σε όλα τα Σ.Ε.Φ.Α.Α της χώρας οπότε δεν είχαν όλοι αυτή την δυνατότητα αλλά γιατί να μην είναι Α κατηγορίας; Θεωρώ άδικο να πρέπει κάποιος πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. ο οποίος μπορεί να έχει μεταπτυχιακά η διδακτορικά να πρέπει να παρακολουθήσει κάποιο άθλημα στη Γ.Γ.Α. (στο οποίο μπορεί να μην έχει τις προϋποθέσεις) το οποίο παρακολούθησε στην τετραετή φοίτησή του ώστε να είναι προπονητής! Είναι σωστό να υπάρχουν σχολές Γ.Γ.Α. για τους καθηγητές φ.Α. και τους πτυχιούχους Ι.ΕΚ. οι οποίοι θέλουν να γίνουν προπονητές σε άθλημα το οποίο δε διδασκόταν στα Σ.Ε.Φ.Α.Α και στα Ι.Ε.Κ.. Επίσης είναι άδικο για τους πτυχιούχους ΙΕΚ της Ειδικότητας προπονητής Αθλημάτων να μην είναι προπονητές Β κατηγορίας στα 2,5 χρόνια φοίτησης τους!!Είναι απαράδεκτο στα 2,5 χρόνια να πρέπει να περιμένουν πότε θα βγει σχολή προπονητών και να γίνουν Γ κατηγορίας!
  Ως προς τους αθλητές δεν είναι σωστό όταν υπάρχει πανεπιστήμιο και Ι.Ε.Κ. να γίνονται προπονητές ημερών από την Γ.Γ.Α.! Είναι άδικο για τους πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α οι οποίοι σπούδασαν σε πανεπιστήμιο με θυσίες 4 χρόνια και τους πτυχιούχους Ι.Ε.Κ. Της Ειδικότητας προπονητής Αθλήματος στα 2,5 χρόνια. Ας δοθούν στους αθλητές αν έχουν και καλές μ επιδόσεις η δυνατότητα να περάσουν στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. όχι πτυχίο προπονητή!! Η Γ.Γ.Α. είναι καλό να διοργανώνει σεμινάρια σε συνεργασία με την ομοσπονδία του αθλήματος με σκοπό την επιμόρφωση για τους πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α και πτυχιούχους Ι.Ε.Κ.!! όχι όμως να κάνει αθλητές προπονητές!!Όταν υπάρχει πανεπιστήμιο και Ι.Ε.Κ.!!Αν θέλετε να υπάρχουν προπονητές Αθλητές από την Γ.Γ.Α. είναι κρίμα να υπάρχουν 5 ΣΕΦΑΑ (Αθήνα, Τρίκαλα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή) και Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ..Κύριε ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ θερμή παράκληση την βοηθειά σας.

 • 9 Νοεμβρίου 2016, 01:24 | Πατσιαουρας Αστέριος

  θα συμφωνήσω ότι ο ρόλος του προπονητή είναι ιδιαίτερα σημαντικός και από παιδαγωγική άποψη και θα πρέπει να εξειδικευθεί περισσότερο.. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί ο Νομοθέτης π.χ. σε περίπτωση Σωματείου που κατεβαίνει σε αγώνες χωρίς προπονητή να μην τιμωρείται το Σωματείο, αλλά η τιμωρία να αφήνεται στη διακριτκή ευχέρεια της Ομοσπονδίας. Από ποιούς αποτελείται άραγε η κάθε Ομοσπονδία? Μα φυσικά από παράγοντες ομάδων κυρίως, άρα ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής ταυτόχρονα. Χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση και διαβάθμιση ποινών ώστε οι επαγγελματίες προπονητές Α,Β,Γ κατηγορίας να διαχωρισθούν από τους μη προπονητές (ακόμη και τους αθλητές ομάδων που κάνουν τους προπονητές για το χαρτζηλίκι τους) και να υποχρεωθούν τα σωματεία να έχουν τουλάχιστον έναν καταγεγραμένο προπονητή στη δύναμη τους, ειδάλλως να τους απαγορεύεται π.χ. η συμμετοχή σε πρωταθλήματα ή αν δεν κατεβαίνει ομάδα με προπονητή σε 2 αγώνες να μηδενίζεται η ομάδα κλπ. Πως μπορεί να γίνει αυτό? Εάν σε κάθε φύλο αγώνος ο διαιτητής απλά στις παρατηρήσεις γράψει ότι η ομάδα δεν είχε προπονητή τότε η Ένωση ή η Ομοσπονδία ως αρμόδια να επιβάλλει την ποινή και να μην χρειάζεται να γίνει υποχρεωτικά από την αντίπαλη ομάδα ένσταση.

 • 8 Νοεμβρίου 2016, 11:00 | Μιλτιάδης Κυριακίδης

  Παράγραφος 9
  Γιατί να μην μπορεί κάποιος προπονητής να είναι και Αθλητής στο ίδιο άθλημα , όταν αυτό γίνετε πρωτίστως σε ερασιτεχνικό επίπεδο (π.χ στίβος, κολύμβηση, σκοποβολή, καλαθοσφαίριση) , σε άλλη ηλικιακή κατηγορία (π.χ ανδρών, εφήβων) , σε άλλη κατηγορία (π.χ Α΄ Τοπικό ιδιότητα προπονητής με Β΄ Τοπικό ιδιότητα αθλητής). Θεωρώ πως είναι άδικο να μην μπορεί κάποιος προπονητής να Αγωνιστεί στο Άθλημα το οποίο αγάπα και έχει τα προσόντα για το συγκεκριμένο άθλημα υποχρεώνοντας τον να αθληθεί σε κάποιο άλλο άθλημα.

 • 6 Νοεμβρίου 2016, 22:18 | Ροδάς Παναγιώτης

  Πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμη εμείς με πτυχίο ΤΕΦΑΑ , ειδικότητα ποδόσφαιρο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. να μπορέσουμε να κάνουμε το αυτονόητο…;Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην σε αφήνουν να είσαι στο γήπεδο και να σε πετάνε έξω και το ακόμη χειρότερο, μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών…..Ελεος..Ελπίζω το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
  Ευχαριστώ.

 • 6 Νοεμβρίου 2016, 15:08 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Σχετικά με τον ορισμό της έννοιας του προπονητή, εκτιμώ ως «Προπονητής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την αθλητική εκπαίδευση, προπόνηση, επιμόρφωση και καθοδήγηση αθλητών κάθε επιπέδου και ηλικίας αθλητικών σωματείων, τοπικών ενώσεων ή αθλητικών ομάδων για την προετοιμασία και συμμετοχή του αθλητή σε κάθε είδους αθλητικό αγώνα. Με τη διατύπωση αυτή καθορίζεται ότι παραλήπτης των υπηρεσιών του Προπονητή είναι ο Αθλητής (αμειβόμενος ή μη ή επαγγελματίας) και όχι ο Αθλούμενος.

  Αναφύεται έτσι η ανάγκη, να δώσουμε τον ορισμό του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες του σε πρόσωπα που ενασχολούνται με αθλητική δραστηριότητα ή φυσική δραστηριότητα αναψυχής ή ακραία τουριστική αθλητική δραστηριότητα, και αναλαμβάνει την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και την πρόοδο αυτών, καθώς και όσων αθλούνται σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού ή ασκούνται σε γυμναστήρια, δημόσια και ιδιωτικά, και ταυτόχρονα διαφυλάττει και βελτιώνει την υγεία των παραπάνω προσώπων. Πιθανά τον ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει ο «εκπαιδευτής» (sport instructor ή anmateur de sport)π.χ. ο εκπαιδευτής χιονοδρομίας σε τουριστικό χιονοδρομικό κέντρο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως ο απολαμβάνων τις υπηρεσίες αυτές δεν είναι μαθητευόμενος διότι γνωρίζει το σπορ όμως η δραστηριότητα απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου προσώπου για την καθοδήγηση ή ηγεσία της δραστηριότητας που όμως δεν εκπαιδεύει π.χ. Αρχηγός αναβάσεων στην δραστηριότητα της ορειβασίας. Και βέβαια, ανάλογα με την δραστηριότητα, υπαίθρια ή μη , θερινή ή χειμερινή θα πρέπει να προβλέπεται ο τίτλος σε συνάρτηση με το ειδικό καθηκοντολόγιο και προσοντολόγιο που θα έχει ο ενασκών την δραστηριότητα.

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 13:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Διατυπώνω την άποψη ότι οι προπονητές του εδαφίου βδ) ως πτυχιούχοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ημεδαπής με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ότι θα πρέπει να αδιοδοτούνται από την ΓΓΑ δίχως να πληρούν την προϋπόθεση «να είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα». Η εγγραφή τους στο ΙΕΚ ή ΙΙΕΚ, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας δεν προϋποθέτει τέτοιο τυπικό προσόν για την παρακολούθηση της ειδικότητας. Επιπροσθέτως ενδέχεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις σχολές προπονητών της γγα, προϋποθέσεις που συνήθως υπαγορεύονται από τις Ομοσπονδίες και απλά υιοθετούνται στην προκήρυξη από την γγα. Για να γίνω πιο σαφής ας φέρω ένα παράδειγμα: νέος, κάτοικος Μετσόβου, 18 ετών ενδιαφέρεται να εγγραφεί σε ΙΕΚ ειδικότητος προπονητή ιστιοπλοΐας το οποίο λειτουργεί στη Αθήνα. Ουδέποτε δεν χρημάτισε αθλητής σε ναυταθλητικό σωματείο καθότι στο Μέτσοβο κάτι τέτοιο είναι κάπως δύσκολο να λειτουργήσει. Οπότε αυτομάτως δεν μπορεί να συμμετέχει στη σχολή προπονητών της γγα. Θα του αφαιρέσουμε τη δυνατότητα να φοιτήσει για 4 εξάμηνα στο ΙΕΚ αυτής της ειδικότητας;

 • Θα πρέπει να διαχωριστούν οι επαγγελματίες του εναλλακτικού τουρισμού απο τους προπονητές αθλημάτων.Ο τουρισμός απαιτεί τουριστική εκπαίδευση και παιδεία.Προτείνω την δημιούργία μητρώου και ταυτότητας στοιχείων στον ΕΟΤ ή στο υπουργείο Τουρισμού των πιστοποιημένων επαγγελματιών που ασχολούνται με όλα τα είδη εναλλακτικών μορφων τουρισμού.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 13:03 | Αθανάσιος Πανούσος

  Επειδη σε παρα πολλα σωματεια συμβαινει προπονητες να ειναι ατομα χωρις καμια εκπαιδευση και καταρτιση μονο και μονο επειδη βολευει και για να προστατευθει ο ρολος ολων των προπονητων οι οποιοι σπουδασαν οπουδηποτε και για οποιοδηοτε διαστημα και φυσικα ειναι κατοχοι αδειας ασκησεως επαγγελματος θα προτεινα να υπαρξει ενα νομοθετικο πλαισιο αυστηροτερο με αμεσες επιπτωσεις στα σωματεια οπως πχ με αφαιρεσεις βαθμων η την μη συμμετοχη στα πρωταθληματα προκειμενου να προστατευτει ο ρολος και το επαγγελμα του προπονητη.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 12:25 | Γεώργιος καρνακης

  Παράγραφος 12. (Εκπαιδευτές )

  Όλη η παράγραφος εφόσον αναφέρεται σε εκπαιδευτές ψυχαγωγικού τουριστικού ενδιαφέροντος πχ αναρρίχησης,ορειβασιας,ελεύθερης κατάδυσης,Σπηλαιολογίας,θα πρέπει να μεταφερθεί στον τομέα του τουρισμού όπως οι συνοδοί-οδηγοί βουνού /εθνικών δρυμών όπως έχει γίνει για τους εκπαιδευτές καταδύσεων οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο ναυτιλίας…

 • 31 Οκτωβρίου 2016, 23:35 | Γεώργιος καρνακης.

  Άρθρο 34.Παράγραφος 10 (βδ)
  Ο κάτοχος πτυχίου προπονητή από τα ΙΕΚ θα πρέπει να αποκτά κατευθείαν άδεια Β κατηγορίας, και όχι να έχει επιπλέον και άδεια Γ κατηγοριας μιας και έχει 2 Χρόνια θεωρητικής και πρακτικής Εκπαίδευσης αναγνωρισμενη από το Υπουργείο Παιδείας.Η φράση «που είναι και κάτοχοι διπλώματος της σχολής προπονητών Γ’ κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα» θα πρέπει να αφαιρεθεί μιας και η σχολή της ΓΓΑ ειναι μόνο 6 μήνες και μειώνεται η αξία των ΙΕΚ.

 • 31 Οκτωβρίου 2016, 17:59 | Δημότσιος Στυλιανός

  Στην παράγραφο 10. βε). ως προπονητής β´ κατηγορίας μπορεί να είναι και ο αθλητής που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση του άρθρου 39 εάν και εφόσον είναι και απόφοιτος της σχολής Γ´ κατηγορίας της ΓΓΑ για το συγκεκριμένο άθλημα. Το παραπάνω θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα αθλήματα των οποίων η ομοσπονδία τους έχει φροντίσει να γίνουν οι συγκεκριμένες σχολές Γ´ κατηγορίας. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η σχολή για το συγκεκριμένο άθλημα θα πρέπει ο αθλητής που σημείωσε την εξαιρετική αγωνιστική διάκριση να γίνεται προπονητής της κατηγορίας Γ´ τουλάχιστον. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκεκριμένη παράγραφος δεν έχει λόγο ύπαρξης καθώς αυτοαναιρείται.