Άρθρο 39 – Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Όσον αφορά τις οικονομικές παροχές, αυτές καταβάλλονται μόνο στα αθλήματα ή αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας.

2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) Η κατάκτηση 1ης έως 6ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας.
β) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
γ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνια πρωταθλήματα αναγνωρισμένα από τις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες που υπάγονται και περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον Σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου, για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον Σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίες και περιλαμβάνεται στο ισχύον επίσημο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Περαιτέρω, στα ομαδικά αθλήματα, ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης.
δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες, όσον αφορά την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και υποτροφίες.
ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες, όσον αφορά την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και υποτροφίες.
στ) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίες και περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων, Παραολυμπιακών, Ολυμπιάδας Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, όσον αφορά οικονομικές παροχές .
Ως Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο εθνικού ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, που ορίζεται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα. Οι διοργανώσεις κυπέλλου δεν θεωρούνται Πανελλήνιοι Αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα Πανελλήνια Πρωταθλήματα σε κάθε κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι Αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Για την εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου αυτού, η οικεία αθλητική Ομοσπονδία οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς Κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία Ομοσπονδία.
Ο χαρακτηρισμός των αθλημάτων ή αγωνισμάτων ως ομαδικών ή ατομικών και η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών- γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παίδων – κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας του αθλήματος. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα.
Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς Ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

3. Οι αθλητές που σημειώνουν τις παραπάνω διακρίσεις εγγράφονται υποχρεωτικά σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών μέχρι το τέλος του έτους που επιτυγχάνουν τη διάκριση. Η εγγραφή στον ειδικό πινάκα αποτελεί και αίτηση για την παροχή της επιβράβευσης. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου και όλα όσα αφορούν την εγγραφή αθλητών στον πίνακα αυτόν, καθώς και η σειρά προτεραιότητας και τα κριτήρια των διακρίσεων.

4. Σε αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς, Παραολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, σε Παγκόσμια και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, καθώς και σε όσους επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή ευρωπαϊκή επίδοση της κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται οικονομική επιβράβευση, το ύψος της οποίας για κάθε διάκριση καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους και ισχύει για τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του αμέσως προηγούμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία το ύψος της παροχής ανά διάκριση και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων και τους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 50% της επιβράβευσης που χορηγείται για ατομικό άθλημα επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.
Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης.
Στο συνοδό – αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και στο συνοδό – αθλητή των αθλητών με αναπηρία, που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους και σημειώνουν διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 34, χορηγείται το 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία.
Στον προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.
Στην περίπτωση των κλάδων αθλήματος, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη.
Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας Ομοσπονδίας.

5. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα και σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του παρόντος και σε Πανελλήνια και Παγκόσμια Μαθητικά -Σχολικά πρωταθλήματα της παραγράφου 2 δ και ε του παρόντος αντίστοιχα, επιβραβεύονται από την Πολιτεία ως εξής:
Α) Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, εισάγονται στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) και εγγράφονται σε αυτές, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Επίσης, αντί γι αυτό, σε περίπτωση που το επιθυμούν, παρέχεται:
αα) στους Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών, Σκακιστικής Ολυμπιάδας και παγκόσμια πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, 20% προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
αβ) στους αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όλων των κατηγοριών, 15% προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
αγ) στους αθλητές που κατακτούν 4η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, Παραολυμπιακούς, Ολυμπιακούς αγώνες κωφών, Σκακιστικής Ολυμπιάδας, 10% προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της προτίμησης τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Β) Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων και σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του παρόντος, παρέχεται προσαύξηση 20% για την εισαγωγή τους στις Σ.Ε.Φ.Α.Α., ή σε περίπτωση που το επιθυμούν, λαμβάνουν:
βα) Για την πρώτη θέση προσαύξηση 15% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ββ) Για την δεύτερη θέση προσαύξηση 12% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
βγ) Για την τρίτη θέση προσαύξηση 10% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Γ) Σε αθλητές που κατακτούν, 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνια Μαθητικά -Σχολικά πρωταθλήματα της παραγράφου 2δ του παρόντος παρέχεται δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν, για εισαγωγή σε ΣΕΦΑΑ ή σε περίπτωση που το επιθυμούν, λαμβάνουν:
γα) Για την πρώτη θέση προσαύξηση 10% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
γβ) Για την δεύτερη θέση προσαύξηση 8% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
γγ) Για την τρίτη θέση προσαύξηση 5% στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δ) Σε αθλητές που κατακτούν, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Μαθητικά -Σχολικά πρωταθλήματα της παραγράφου 2ε του παρόντος παρέχεται δέκα τοις εκατό (10%) προσαύξηση στον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν για εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα συλλογικά όργανα που καθίστανται αρμόδια για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς επίσης και ο τρόπος συγκρότησης των οργάνων αυτών.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανωτέρω επιβράβευση είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αθλητής ή αθλήτρια που έχει επιτύχει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση των περ. α και β της παρ. 2 του παρόντος και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεως του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων της παραγράφου 5 κατά το μέρος που αφορούν τις ΣΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος. Οι οικονομικές επιβραβεύσεις, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρία ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 έως και 6 του παρόντος άρθρου ισχύουν περαιτέρω οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων.
β) Στα ατομικά αθλήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη. Ως ατομικά αθλήματα νοούνται και τα ομαδικά αγωνίσματα αυτών. Οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών Αγώνων, πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
γ) Οι αθλητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών.

8. Αθλητές ή αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αθλήματος που κατέκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να τύχουν και του ευεργετήματος της απονομής χρυσού μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

9. Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να τύχουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

10. Όπου κατά το παρόν άρθρο προβλέπεται εισαγωγή σε ΣΕΦΑΑ, αν το Τμήμα εισαγωγής δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο του τμήματος εισαγωγής του εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

11. α) Σε αθλητή που έχει διακριθεί και τιμωρείται αμετάκλητα, είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή, είτε πειθαρχικά, με ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων δύο (2) ετών και άνω για χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) από Δικαστήριo ή από Πειθαρχικό Όργανο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS.) δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, οι διευκολύνσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 35 του νόμου αυτού, καθώς επίσης και του άρθρου 39 του Ν. 3883/2010. Αν αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται. Οι διατάξεις των ανωτέρω δύο εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ακόμη και αν ο αθλητής απαλλαγεί από ποινικό δικαστήριο αλλά η πειθαρχική ποινή παραμένει, καθώς και όταν συμβαίνει το αντίστροφο.
β) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή στον οποίο, με βάση τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3883/2010, απονεμήθηκε η ιδιότητα και ο βαθμός αξιωματικού και κατατάχθηκε και ήδη υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτός αποτάσσεται από τις τάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Πρώτου Μέρους του Ν. 3883/2010.
γ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή που προσλήφθηκε βάσει ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2725/1999 και ήδη απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1256/ 1982 και στην παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, αυτός απολύεται με απόφαση του οικείου αρμόδιου οργάνου.
δ) Σε περίπτωση στην οποία η ανωτέρω τιμωρία αφορά σε διακριθέντα αθλητή που εγγράφηκε στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, αυτός διαγράφεται και η εγγραφή του θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενη.

12. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών Ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις. Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές – συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στην Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 19:05 | DIMITRIS

  ΣΥΝΦΩΝΩ…

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 19:44 | Κατερίνα Πατρώνη

  Συμφωνώ απόλυτα με τα ζητήματα που θίχτηκαν από τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη. Θεωρώ άκρως απαραίτητη την επίλυση των φλεγόντων αυτών ζητημάτων από το κράτως απέναντι στο αθλητικό σώμα, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοπρεπής συνέχεια του ελληνικού αθλητισμού.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 18:31 | Κεραμιδας

  Επισης πρεπει να κοιταξετε κ το θεμα με τις αθλητικες αδειες των αναπληρωτων καθηγητων φυσικης αγωγης που εντελως στα ξαφνικα τους εξαιρει συμφωνα με την αποφαση που εσταλη στις διευθ της Ελλαδας με ημερομηνια 18-9-2015 ΑΔΑ-6ΑΛΘ465ΦΘ3-ΚΥΔ με αποτελεσμα να μην μπορουν να φυγουν για αγωνες στο εξωτερικο παρα μονο ανευ αποδοχων.Εκπροσωπουν την Ελλαδα στο εξωτερικο ειτε ως προπονητες ειτε ως συνοδοι αθλητων με αναπηρια κ το ευχαριστω του κρατους ειναι να μας εξαιρει απο τις αδειες.Μονο στα αεροδρομια ξερουν νε ερχονται για τις προσωπικες τους φωτογραφιες!Ειναι ντροπη!Μονο στην Ελλαδα γινονται αυτα!

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 18:15 | Κεραμιδας

  Επισης πρεπει να κοιταξετε κ το θεμα με τις αθλητικες αδειες των αναπληρωτων καθηγητων φυσικης αγωγης που εντελως στα ξαφνικα τους εξαιρει συμφωνα με την αποφαση που εσταλη στις διευθ της Ελλαδας με ημερομηνια 18-9-2015 ΑΔΑ-6ΑΛΘ465ΦΘ3-ΚΥΔ με αποτελεσμα να μην μπορουν να φυγουν για αγωνες στο εξωτερικο παρα μονο ανευ αποδοχων.Εκπροσωπουν την Ελλαδα στο εξωτερικο ειτε ως προπονητες ειτε ως συνοδοι αθλητων με αναπηρια κ το ευχαριστω του κρατους ειναι να μας εξαιρει απο τις αδειες.Μονο στα αεροδρομια ξερουν νε ερχονται για τις προσωπικες τους φωτογραφιες!Ειναι ντροπη!Μονο στην Ελλαδα γινονται αυτα!πσρακαλω πολυ να επιληφθειτε επι του προβληματος σε συνεργασια με το υπουργειο παιδειας.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 18:01 | Κεραμιδας

  Συμφωνω με τις αποψεις του Γρηγορη πολυχρονιδη!Μην τα ισοπεδωνετε ολα!!

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 17:11 | Παναγιωτης τριανταφυλλου

  Πρέπει:
  α) Να παραμείνει το δικαίωμα του διορισμού (όπως ισχύει στην παρ.9, αρθ.34 του ν.2725/99). Ο διακεκριμένος αθλητής πρέπει να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια με το πέρας της αθλητικής του πορείας.
  β) Τα ποσά και οι προϋποθέσεις να υπάρχουν προκαθορισμένα πριν το αγωνιστικό έτος, κι όχι να ορίζονται το επόμενο έτος απο το έτος της επίδοσης.
  γ) Να παραμείνουν οι οικονομικές επιβραβεύσεις για τις θέσεις 4-6 (όπως ισχύει στην παρ.14, αρθ.34 του ν.2725/99).
  δ) Να παραμείνει η επιβράβευση της 2ης διάκρισης αθλητή (όπως ισχύει στην παρ.6, αρθ.34 του ν.2725/99).
  ε) Στο συνοδό – αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και στο συνοδό – αθλητή των αθλητών με αναπηρία το ποσοστό της οικ. Επιβράβευσης να είναι 100% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία, καθώς πραγματοποιούν την ίδια προετοιμασία με τον αθλητή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αθλητή και της αθλητικής επίδοσης, και κερδίζουν και αυτοί μετάλλιο.
  στ) Να αφαιρεθεί η οικ. Επιβρ. σε Παγκόσμια και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, και να παραμείνει σε Παγκόσμια και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Αντρών-Γυναικών (όπως ισχύει στην παρ.4, αρθ.34 του ν.2725/99). Αποτελεί ενέργεια με σκοπό ψηφοθηρικό (γονείς-συγγενείς όλων των παιδιών αθλητών) και με κίνδυνο για την προσωπικότητα των ανήλικων αθλητών, οι οποίοι θα πληρώνονται για τα μετάλλιά τους απο μικρή ηλικία.
  ζ) Η σκακιστική Ολυμπιάδα να μην είναι ισότιμη με τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, επειδη διεξάγεται κάθε δύο χρόνια κι όχι κάθε τέσσερα χρόνια

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:41 | Αννα Ντεντα

  Συμφωνώ απόλυτα ! Πρέπει όλοι να πιέσουμε για να έχει μέλλον ο αθλητισμός.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Κίνητρα

  α) Οι ανήλικοι κάτω 18 ετών που αθλούνται σε υψηλό επίπεδο, αφιερώνουν πάρα πολύ 1) χρόνο και 2) σωματική, ψυχική και πνευματική εργασία, στον αθλητισμό, και αποτελούν μοντέλα συμπεριφοράς για όλους τους συμμαθητές τους και τους έλληνες πολίτες. Η επιβράβευσή τους αποτελεί μέρος της υποδειγματικής εθνικής πολιτικής για να υπάρχει το κίνητρο στους πολίτες, ειδικά τους ανήλικους, να εφοδιασθούν με τις κατάλληλες δυνάμεις, τις οποίες προσφέρει ο αθλητισμός, για τη ζωή τους.
  β) Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστική υποστήριξη στα ελληνόπουλα που αθλούνται σε υψηλό επίπεδο, όσο αφορά τις αθλητικές υποδομές και γενικότερες χρηματικές υποστηρίξεις.
  Συνεπώς, για τους παραπάνω λόγους, η επιβράβευση των παιδιών που ασχολούνται σε υψηλό επίπεδο με τον αθλητισμό πρέπει να είναι ιδιαίτερα γενναία ως ακολούθως, με μοριοδότηση εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια και χρηματική υποστήριξη:
  1. για νίκες από 1η έως 15η σε Ολυμπιάδες, Παγκόσμια-Πανευρωπαϊκά (οιουδήποτε είδους, π.χ. σχολικά / μαθητικά – εργασιακά [για άνω των 18 ετών] κλπ. και οιωνδήποτε ηλικιακών κατηγοριών) πρωταθλήματα, Μεσογειακούς αγώνες, Πανεπιστημιάδες,
  2. για νίκες από 1η έως 8η σε Βαλκανικούς αγώνες, Πανελλήνια πρωταθλήματα (οιουδήποτε είδους, π.χ. σχολικά / μαθητικά κλπ. και οιωνδήποτε ηλικιακών κατηγοριών).
  Οι επιβραβεύσεις θα δίνονται για ΟΛΑ τα αθλήματα που έχουν ενταχθεί στα 37 αθλήματα που έχει αποδεχθεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (είτε συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των ολυμπιακών αγώνων, είτε έχουν γίνει αποδεκτά με οιοδήποτε προσωρινό status) ανεξάρτητα αν υπάρχει στην Ελλάδα εθνική ομοσπονδία που καλλιεργεί το άθλημα ή όχι. Αν δεν υπάρχει εθνική ομοσπονδία, η Γ.Γ.Α. είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει τον αθλητή/αθλήτρια με κρατικά έξοδα στους διεθνείς σχετικούς αγώνες με αίτηση του αθλητή/αθλήτριας. Οι επιβραβεύσεις δεν επηρεάζονται, ούτε ανακαλούνται εάν το σωματείο του αθλητή έχει ή όχι ειδική αθλητική αναγνώριση, καθότι ο αθλητής δεν φέρει ευθύνη για αυτή τη νομική αδυναμία του σωματείου του.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:17 | Θεοδώρα Μούτσιου

  Συμφωνώ με τα σχόλια του Γρηγόριου Πολυχρονίδη

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 15:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις που έκανε ο Γρηγόριος Πολυχρονίδης σε όλα τα θέματα που έθιξε .

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 14:46 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 39

  Τα κίνητρα των αθλητών πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια, ανάπτυξη και συνέχεια του αθλητισμού και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να διευκολύνονται οι αθλητές, προκειμένου να αναπτύξουν όσο το δυνατό καλύτερα τις ικανότητές τους. Παράλληλα πρέπει να έχουν ως στόχο την ποιοτική βελτίωση των αθλητών από πλευράς παιδείας, εκπαίδευσης κ.λ.π.
  Τα κίνητρα πρέπει να αποτελούν επιβράβευση μιας ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ στον αθλητισμό με συνέπεια και συνέχεια και όχι μιας ενδεικτικής παρουσίας και εξασφάλισης (εκπαιδευτικής-επαγγελματικής) των αθλητών.
  Αρνητικές παράμετροι που έχουν σχέση με άνιση μεταχείριση αθλημάτων, με άνιση μεταχείριση αθλητών μη ολυμπιακών αθλημάτων σε βάρος των αντίστοιχων ολυμπιακών, με εγκατάλειψη του αθλητισμού, με υπαλληλοποίηση αλλά και με ελλιπή εκπαίδευση των αθλητών, πέραν βέβαια από «παρασυναλλαγές» και οικονομικές προκλήσεις, αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας να περιοριστούν στο ελάχιστο.
  Μια ειδική παρατήρηση που αφορά στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα:
  Όταν για να αναγνωρισθεί μια Ομοσπονδία απαιτούνται 20 Σωματεία με ενεργό δραστηριότητα, η συμμετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα δεν μπορεί να είναι μόνο 6 Σωματεία αλλά πολύ μεγαλύτερη. Με τη συμμετοχή 6 Σωματείων τα προνόμια των αθλητών που προβλέπονται ουσιαστικά απονέμονται. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει για κάποια αγωνίσματα που εκ της φύσεως τους παρουσιάζουν δυσκολίες ανάπτυξης (π.χ. οκτάκωπος στην κωπηλασία.

 • 7 Δεκεμβρίου 2016, 23:58 | Γρηγόριος Πολυχρονίδης

  Πρέπει:
  α) Να παραμείνει το δικαίωμα του διορισμού (όπως ισχύει στην παρ.9, αρθ.34 του ν.2725/99). Ο διακεκριμένος αθλητής πρέπει να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια με το πέρας της αθλητικής του πορείας.
  β) Τα ποσά και οι προϋποθέσεις να υπάρχουν προκαθορισμένα πριν το αγωνιστικό έτος, κι όχι να ορίζονται το επόμενο έτος απο το έτος της επίδοσης.
  γ) Να παραμείνουν οι οικονομικές επιβραβεύσεις για τις θέσεις 4-6 (όπως ισχύει στην παρ.14, αρθ.34 του ν.2725/99).
  δ) Να παραμείνει η επιβράβευση της 2ης διάκρισης αθλητή (όπως ισχύει στην παρ.6, αρθ.34 του ν.2725/99).
  ε) Στο συνοδό – αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικών και στο συνοδό – αθλητή των αθλητών με αναπηρία το ποσοστό της οικ. Επιβράβευσης να είναι 100% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία, καθώς πραγματοποιούν την ίδια προετοιμασία με τον αθλητή, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αθλητή και της αθλητικής επίδοσης, και κερδίζουν και αυτοί μετάλλιο.
  στ) Να αφαιρεθεί η οικ. Επιβρ. σε Παγκόσμια και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, και να παραμείνει σε Παγκόσμια και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Αντρών-Γυναικών (όπως ισχύει στην παρ.4, αρθ.34 του ν.2725/99). Αποτελεί ενέργεια με σκοπό ψηφοθηρικό (γονείς-συγγενείς όλων των παιδιών αθλητών) και με κίνδυνο για την προσωπικότητα των ανήλικων αθλητών, οι οποίοι θα πληρώνονται για τα μετάλλιά τους απο μικρή ηλικία.
  ζ) Η σκακιστική Ολυμπιάδα να μην είναι ισότιμη με τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, επειδη διεξάγεται κάθε δύο χρόνια κι όχι κάθε τέσσερα χρόνια.

 • 7 Δεκεμβρίου 2016, 16:49 | Μανωλάκης Γιάννης

  Κύριε Υπουργέ,
  Διαβάζοντας το άρθρο 39 που αφορά κυρίως τους αθλητές που έχουν πετύχει εξαιρετικές επιδόσεις, δεν ικανοποιήθηκα από τις παροχές σας .
  Ως μέλος της εθνικής ομάδας τεχνικής κολύμβησης της χρονιάς που πέρασε γνωρίζω, όπως και κάθε άλλος αθλητής, ότι δεν είχαμε τις ίδιες καθημερινές υποχρεώσεις με τους συμμαθητές μας . Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι πέρα από αθλητές είμαστε και μαθητές και χρειάζεται να επιλέξουμε σε ποια κατεύθυνση θα δώσουμε βαρύτητα , του σχολείου ή του πρωταθλητισμού . Όμως όσοι διαλέγουμε τον πρωταθλητισμό και την επίτευξη υψηλών στόχων αντιμετωπίζουμε αμέτρητες δυσκολίες , σε θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη συντήρηση και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων -που επηρεάζουν τις προπονήσεις μας -,την ανταπόκριση στις σχολικές μας υποχρεώσεις, ώστε να ανταπεξέλθουμε στο καθημερινό εξουθενωτικό μας πρόγραμμα. Παρόλα αυτά μέσα από αδιανόητα δυσμενείς συνθήκες γίναμε πρωταθλητές ,γιατί σκοπός μας ήταν να τιμήσουμε την χώρα μας . Επομένως αντικαταστωντας την μοριοδότηση άνευ , δεν λαμβάνουμε ικανοποιητική ανταμοιβή για τις προσπάθειες μας , ώστε να μας δώσουν κίνητρο να συνεχίσουμε την προσπάθεια με υψηλούς στόχους.
  Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουμε τον μονόδρομο του εξωτερικού για ξένα πανεπιστήμια που θα μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε τους στόχους μας και τα όνειρα μας . Ωστόσο με αυτόν τον τρόπο εξαφανίζεται από την χώρα μας ο πρωταθλητισμός . Ταυτόχρονα είναι αξιοσημείωτο ότι ,προκειμένου να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας,είναι απαραίτητη η επαγγελματική μας αποκατάσταση ,η οποία χωρίς κάποιο πανεπιστημιακό πτυχίο θα είναι αδύνατη έως ακατόρθωτη
  Όσον αφορά την ένταξη μας σε σχολές ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ ,αυτό δε σημαίνει πως απαραίτητα θα είμαστε καλοί σε αυτό το επάγγελμα . Για παράδειγμα ένας καλός μαθητής δεν θα γίνει απαραίτητα καλός καθηγητής , διότι είναι απαραίτητο να έχει τις κατάλληλες τεχνικές μεταδοτικότητας . Συνεπώς, οι περισσότεροι αθλητές είτε θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας για πρωταθλητισμό και θα προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε αντιμετωπίζοντας το φάσμα της ανεργίας, καθώς υπολογίζαμε σε άλλες παροχές, όπως να μεταναστεύσουμε , κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο τόσο για εμάς και τις οικογένειες μας , όσο και για την χώρα μας.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλώ να σκεφτείτε ξανά όσα αφορούν τη μοριοδότηση άνευ σε διακεκριμένους αθλητές και να διατηρήσετε τις ισχύουσες και προβλεπόμενες παροχές, ώστε να παραμείνει άσβεστη μέσα μας η φλόγα να δοξάζουμε τη χώρα μας.

  Με εκτίμηση,
  Γιάννης Μανωλακης.

 • 5 Δεκεμβρίου 2016, 18:10 | Πετρόπουλος Κώστας

  Με έκπληξη βλέπω ακόμα και σε αυτό το σχέδιο Νόμου να περιλαμβάνονται παροχές σε διακρινόμενους αθλητές διοργανώσεων οι οποίες δεν έχουν καμμιά υπόσταση. Αναφέρομαι στα σχολικά πρωταθλήματα.
  Εχει πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε ποιοι συμμετέχουν και κάτω απο ποιές διαδικασίες και να αναρωτηθούμε αν αυτό που ονομάζουμε σχολικό αθλητισμό δεν είναι παρά ένα ψέμα που απλά ευνοεί μια συγκεκριμένη κάστα είτε ιδιοκτήτες σχολείων είτε αθλητές με μάναντζερ και συμφωνίες με χρηματικές απολαβές σε είδος.
  Δεν είναι κατάλληλος χώρος να επεκταθώ. Ισως να διαβουλευτούμε όταν και εφόσον κάποιο σχέδιο Νόμου αποκτήσει άρθρο ή άρθρα που ολοκληρωμένα θα ασχολείται με το ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.
  Μέχρι τότε σας καλώ να αποσύρετε τη σχετική λαθρα ανταμοιβή που παρέχετε.

 • 25 Νοεμβρίου 2016, 06:02 | ΑΝΝΑ ΓΚΑΤΣΗ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΑΝΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ή ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ.

 • 24 Νοεμβρίου 2016, 18:19 | Δημήτριος Σοφοτάσιος

  Mε όλο το σεβασμό κ. Υπουργέ, ως πατέρας μαθητή της Α’ Λυκείου που ασχολείται με τον αθλητισμό 11 χρόνια, επιτρέψτε μου τα παρακάτω σχόλια / προβληματισμούς:

  1.Σε ελάχιστα αθλήματα (πχ. ενόργανη) μπορεί κάποιος αθλητής να αναδειχθεί ολυμπιονίκης στην ηλικία των 15-17 ετών και να λάβει μοριοδότηση για εισαγωγή του στα ΑΕΙ. Για την ηλικία των 17+ ετών υπάρχει η Ολυμπιάδα Νέων, για την οποία όμως δεν προβλέπεται μοριοδότηση στο σχέδιο νόμου.

  2.Εξισώνοντας τα μόρια από διακρίσεις σε Ολυμπιακούς και παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα με αυτά των πανελληνίων πρωταθλημάτων, πέρα από την αδικία που συνεπάγεται αυτό, αφαιρούμε τις προϋποθέσεις από ένα αθλητή να ‘κυνηγήσει’ μια θέση στην Εθνική Ομάδα και να συνεχίσει να ασχολείται με το άθλημα σε υψηλό επίπεδο και μετά το Λύκειο. Με τον τρόπο αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο ότι στον ερασιτεχνικό αθλητισμό θα σταματήσουμε, ως χώρα, να παράγουμε ανταγωνιστικές εθνικές ομάδες που θα επιτυγχάνουν διεθνείς διακρίσεις.

  3. Το λογικό και το δίκαιο είναι να υπάρχει κλιμάκωση στα μόρια ανάλογα με την κατηγορία του πρωταθλήματος, σχολικό – πανελλήνιο – βαλκανικό – μεσογειακοί – πανευρωπαϊκό – παγκόσμιο – ολυμπιάδα. Δεν έχουν όλα τον ίδιο βαθμό δυσκολίας, ούτε απαιτούν τις ίδιες θυσίες και τα ίδια χρόνια προσπάθειας από έναν αθλητή για να συμμετάσχει. Στα περισσότερα ερασιτεχνικά αθλήματα οι πανελληνιονίκες είναι αυτοί που συγκροτούν τις εθνικές ομάδες και οι οποίες συμμετέχουν με πρωτοβουλία της οικείας ομοσπονδίας σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

  4. Ο πρωταθλητισμός απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, θυσίες, έχει οικονομικό κόστος (δραστική περικοπή επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, αδυναμία σωματείων να ανταπεξέλθουν, μετακύλιση του κόστους στους αθλητές/γονείς) και γίνεται σε βάρος του χρόνου που έχει στη διάθεσή του ο αθλητής για διάβασμα, φροντιστήριο κλπ. Όλα αυτά σε καμιά περίπτωση δεν αντισταθμίζονται με το 15% και το 10% της προσαύξησης. Τα ποσοστά θα πρέπει να αυξηθούν και να δημιουργηθεί μια δίκαιη κλίμακα. Ελλείψει οποιασδήποτε άλλης υλικής ανταμοιβής ή άλλων δημόσιων προνομίων, είναι η ελάχιστη υποχρέωση της πολιτείας απέναντι σ΄ αυτά τα παιδιά που από μικρά έχουν κάνει τον αθλητισμό τρόπο ζωής και ζουν με το όνειρο να φορέσουν κάποια στιγμή το εθνόσημο και να κρεμάσουν ένα μετάλλιο στο στήθος τους.

  Σας ευχαριστώ,

  Δημήτρης Π. Σοφοτάσιος

 • 23 Νοεμβρίου 2016, 17:25 | Κεχαγιόγλου Νικήτας

  Κύριε Υπουργέ
  Θα ήθελα με την σειρά μου να προσθέσω ότι η αύξηση μοριοδότησης από τα αναγραφόμενα είναι αναγκαία, όπως και η επαναφορά του «Άνευ»σε όλες τις σχολές για επιτυχίες σε Ολυμπιακό-Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  Οι αθλητές καθώς και οι γονείς τους πραγματοποιούν άθλο σε ψυχικό και οικονομικό επίπεδο προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του αθλήματος αλλά και τις σχολικές ανάγκες όπως φροντιστήρια/ξένες γλώσσες κτλ. Σίγουρα δεν υποχρεούται ο αθλητής να γίνει γυμναστής, αλλά ότι επιθυμεί ο ίδιος μιας και τα παραδείγματα αθλητών σε όλα τα αθλήματα αλλά και στον χώρο τις ιστιοπλοΐας όπου υπηρετώ είναι πάρα πολλά,καθώς αθλητές με διακρίσεις έγιναν εξαίρετοι επιστήμονες σε διάφορους τομείς με λαμπρό μέλλον σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για όσους επιλέξουν πανεπιστήμιο πέρα από τις δυνάμεις τους (αν είναι αυτό το πρόβλημα) είναι ένα άλλο ζήτημα όπου θα πρέπει να λυθεί σε άλλα νομοσχέδια
  Υ.Γ θα είναι κρίμα να στερηθεί ο αθλητισμός ταλέντα και η επιστήμες εξαίρετους φοιτητές καθώς θα πρέπει να επιλέξουν ένα από τα δύο.

  Με εκτίμηση
  Κεχαγιόγλου Νικήτας
  Προπονητής Ιστιοπλοΐας & Απόφοιτος Ναυπηγός Μηχανικός

 • 23 Νοεμβρίου 2016, 12:59 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής των αθλητών-φοιτητών, τα οποία είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας, να μεταγράφονται σε επκπαιδευτικό ίδρυμα το πλησιέστερο στον τόπο όπου γίνονται οι προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας. Σε περίπτωση που αθλητής αποχωρεί ή δεν ξ ανακληθεί στην Εθνική Ομάδα, χάνει το προνόμιο της μετεγγραφής και επιστρέφει στο ίδρυμα στο οποίο είχε αρχικά εισαχθεί. Εξυπακούεται ότι αυτό θα ισχύει μόνο για μία φορά.(δεν θα αλλάζει κάθε χρόνο πανεπιστήμιο, όταν καλείται ή όταν δεν καλείται)

 • 22 Νοεμβρίου 2016, 19:50 | Νίκος Καλογερόπουλος

  Καλησπέρα σας,

  Ειδκά σήμερα που υπάρχουνε οικονομικές δυσκολίες, θα πρέπει όλοι οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων να ασφαλίζονται και να έχουνε πλήρη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν (φυσιοθεραπεία & Οδοντιατρική περίθαλψη), ή τουλάχιστον (εφόσον το οικονομικό κοστος είναι μεγάλο) για την περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών και των Παγκόσμιων αγώνων.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 13:10 | Παναγιώτης Τσόγιας

  Καταρχήν θεωρώ πολύ ορθή τη διαφοροποίηση μοριοδότησης μεταξύ σωματειακού και «σχολικού» αθλητισμού. Επισημαίνω κάποιες νομοτεχνικές «ατέλειες» του άρθρου 39.

  1ον) Τα Άρθρα 39 & 2 περ.γ τελευταίο εδάφιο και 39 & 7 περ.α πρώτο εδάφιο αντιφάσκουν διότι το 39 & 2 γ΄ ζητά =50% συμμετοχών ενώ το 39 & 7 α΄ ζητά >50% συμμετοχών και πρέπει το ένα από τα δύο να ταυτιστεί με το άλλο.

  2ον) Στο Άρθρο 39 & 5 δ δεν βλέπω να τίθεται ρητά και θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ μοριοδοτούμενων αθλητών γίνεται κατά ποσοστιαία υπέρβαση των εισαγομένων σε κάθε ΑΕΙ (π.χ. μέχρι σήμερα 20% για ΤΕΦΑΑ και 3-4,5% για λοιπά ΑΕΙ), διότι άλλως θεωρώ ότι υπάρχει κενό δυνάμενο να παρερμηνευτεί είτε προς την κατεύθυνση ότι ισχύει το τελευταίο εδάφιο του 39 & 5 Α αγ΄ (κατά ελεύθερη ποσοτική υπέρβαση) είτε προς την κατεύθυνση ότι η επαύξηση των μορίων ισχύει στην πρώτη γενική επιλογή εισακτέων (αθλητών και μη).

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 00:39 | Θεοδωρίδης Σεραφείμ

  Κύριε Υπουργέ
  Θα ήθελα κι εγώ αποτελώντας μέλος της Εθνικής Ομάδας Νέων Τεχνικής Κολύμβησης με 3η νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων 2016 με τη σειρά μου να εκφράσω τον έντονο προβληματισμό μου σχετικά με το νέο αθλητικό νόμο που βρίσκεται προς διαβούλευση. Σαφώς και η προσπάθεια που γίνεται ως προς τη βελτίωση του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού αντιλαμβάνομαι ότι έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή των αθλημάτων που καλλιεργούνται στα αθλητικά σωματεία. Όμως σε ποια αθλητική καλλιέργεια αναφερόμαστε όταν γνωρίζουμε ότι τελικά οι προσπάθειες του κάθε αθλητή που θυσιάζεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο δεν θα αποδώσουν κανένα καρπό; Πως περιμένουμε από τον κάθε αθλητή που ανυψώνει την υπερηφάνεια της χώρας του να συνεχίσει να προσπαθεί με το ίδιο πάθος όταν η ίδια με τη σειρά της τον αποτρέπει; Γιατί ο κάθε ένας από εμάς που αφοσιώνεται στον πρωταθλητισμό και αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του, με αυτοέλεγχο και αυτοκυριαρχία, στην επίτευξη αξιοσημείωτων επιδόσεων, επιθυμεί τουλάχιστον για επιβράβευσή του την ευκαιρία εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς όμως να τη στερήσει από κανέναν άλλο υποψήφιο, μη αθλητή, που και αυτός από την πλευρά του κάνει τη μέγιστη προσπάθειά του. Κλείνοντας λοιπόν πιστεύω ότι τα κίνητρα που δίνονται έως σήμερα στους αθλητές θα πρέπει να διατηρηθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν ένα διαρκές έναυσμα για τους νέους να στραφούν στον αθλητισμό και κατά συνέπεια αυτό θα αποτελέσει και την ανάπτυξη και προαγωγή του.
  Με εκτίμηση
  Θεοδωρίδης Σεραφείμ
  Μαθητής Γ’Λυκείου

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 23:15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλησπέρα σας,

  ‘Ολοι, και κυρίως οι ίδιοι οι αθλητές και οι γονείς τους, γνωρίζουμε την τεράστια προσπάθεια που απαιτείται και τους φυσικούς και οικονομικούς πόρους που αναλώνονται για πάρα πολλά χρόνια ώστε οι αθλητές/μαθητές να καταφέρουν να εξελιχθούν και να αγωνίζονται σε επίπεδο πρωταθλητισμού.

  Είναι φυσικό λοιπόν να συζητείται μια διαφορετική μεταχείριση στο κρίσιμο σημείο της επιβράβευσης αυτών των προσπαθειών, είτε αυτό λέγεται μοριοδότηση, είτε εισαγωγή άνευ εξετάσεων σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Και ενώ για την μοριοδότηση οι ενστάσεις κυρίως επικεντρώνονται στην προσπάθεια διαχωρισμού του επιπέδου των επιτυχιών με την δημιουργία κάποιου είδους «τιμοκαταλόγου επιβραβεύσεων» ο πολύς «ντόρος» γίνεται για το «άνευ», ενώ ουδείς αναφέρεται στο θέμα των μετεγγραφών που είναι ιδιαίτερης κρισιμότητας.

  Προς χάριν της διαβούλευσης και με διάθεση συμβολής στην προσπάθεια βελτίωσης του προς κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου έχω να καταθέσω,

  1. Μοριοδότηση. Πράγματι είναι διαφορετικού ειδικού βάρους η όποια επιτυχία στους Ολυμπιακούς αγώνες από την όποια επιτυχία στο Πανελληνίο πρωτάθλημα αλλά εδώ πρέπει να αναλογιστεί κανείς την διαφορετικότητα των αθλημάτων πχ. άλλες ηλικιακές ομάδες στην γυμναστική, άλλες στα αθλήματα στίβου, άλλες στα ομαδικά, άλλες στον υγρό στίβο κοκ. Άρα εκεί που σε ένα άθλημα αγωνίζονται κορασίδες για Ολυμπιακά μετάλια σε άλλα αγωνίζονται γυναίκες. Αν θελήσουμε να έχουμε ανταγωνιστικό αθλητισμό και σε αυτά τα αθλήματα, πρέπει να ενθαρύνονται οι εν εξελίξει βρισκόμενοι αθλητές. Πως; Μα φυσικά με την επιβράβευσή τους όταν πετυχαίνουν διακρίσεις ανάλογου κόπου και προσπάθειας πχ Πανελλήνια Πρωταθλήματα σε αθλήματα υψηλής δημοτικότητας και συμμετοχής. Αθλήματα στα οποία δραστηριοποιούνται μεγάλος αριθμός συλλόγων και χιλιάδες αθλητές. Το πλήθος είναι αυτό που ορίζει την δυσκολία διάκρισης και εμπεριέχει την μαζικότητα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Είναι τέτοια όμως η πολυπλοκότητα του θέματος που πράγματι η όποια προσπάθεια διαχωρισμού των επιβραβεύσεων θα δημουργούσε σωρεία επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων. Ασχέτως κατάληξης των ποσοστών της μοριοδότησης η διατήρηση της εισαγωγής με το 90% των μορίων βάσης της σχολής επιλογής ας παραμείνει ως κοινός παρανομαστής για όλους.
  2. Άνευ. Πράγματι εδώ πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει το ευεργέτημα για τις ύψιστες των διακρίσεων. Το σκεπτικό είναι απλό. Ακόμη κι αν ο ευεργετούμενος αθλητής εισαχθεί με μορφωτικό επίπεδο κατώτερο των υπολοίπων συμφοιτητών του, πρέπει να κριθεί ικανός για να αποφοιτήσει. Αν δεν τα καταφέρει πρόκειται για δώρο άδωρο.
  3. Μετεγγραφές. Να ένα μέτρο που θα έπρεπε να επεκταθεί στο σύνολο των αθλητών που έχουν διακριθεί και μοριοδοτηθεί. Ως ελάχιστη οικονομική διευκόλυνση για τις οικονομικές θυσίες των οικογενειών όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών τους και σε αντιστάθμισμα για την περαιτέρω οικονομική αιμορραγία σε περίπτωση εισαγωγής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ μακριά του τόπου κατοικίας. Οι οικογένειες των αθλητών πραγματικά αδυνατούν να σηκώσουν το διπλό βάρος υποστήριξης αθλητισμού και σπουδών μακρία του τόπου διαμονής. Δεν υπάρχει δωρεάν αθλητισμός. Ας μην επιβαρύνουμε περαιτέρω τους γονείς των αθλητών.

  Ελπίζω να συνέβαλα στο έργο σας. Καλή επιτυχία. Είμαστε δίπλα σας στην προσπάθεια αναβάθμισης του αθλητισμού και ανάδειξης των αξιών που πρεσβεύει.

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 22:39 | Κατερινα Μπρισιμη

  Κυριε υπουργε,
  διαβάζοντας το άρθρο 39 του νομου περί επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού,θα ήθελα να σας εκφράσω την γνώμη και τους προβληματισμούς μου. Αρχικα, εκτιμώ το γεγονός οτι προσπαθείτε να βελτιωσετε τον αθλητισμο μιας και η χώρα μας έχει ενα πολύ υψηλό επίπεδο αθλητών, με πολλές επιτυχίες σε διεθνές επιπεδο, όμως δεν θεωρώ οτι με την κατάργηση της πριμοδότησης στους διακριθέντες αθλητές θα βελτιωσετε κάτι. Οι μαθητές που έχουν επιλεξει το δρόμο του πρωταθλητισμου ξέρουν πως έχουν ενα δύσκολο εργο,πρέπει να δίνουν το μέγιστο της προσπάθειας τους στο άθλημα που κάνουν, να είναι συνεπεις στις υποχρεώσεις τους στο σχολείο και το καταφέρουν οι περισσότεροι,έχοντας μάθει στην πειθαρχία και την σκληρή δουλειά. Ομως, οι πανελλήνιες εξετάσεις απαιτούν κάτι πολύ περισσότερο απο συνέπεια στο σχολείο,απαιτούν πληρη αφοσίωση σε αυτι χωρίς να αφήνουν χώρο για τον αθλητισμό. Καταργώντας λοιπον την πριμοδότηση των αθλητών-μαθητων που έχουν φέρει επιτυχίες στη χώρα, τους στερειτε ενα μεγαλο κομματι της καθημερινότητας τους και της ζωής τους και δεν τους δινετε τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε υψηλό επιπεδο. Αυτοι οι αθλητές με το ανευ, δεν παιρνουν τη θέση κάποιου παιδιού που έδωσε πανελλήνιες και πέρασε με την αξία του στη σχολή,εισαγωνται με αλλά κριτηρια,επομένως δεν θεωρώ πως δημιουργειαι κάποιο πρόβλημα. Και οι αθλητες-μαθητες,έχουν όνειρα για το μέλλον,έχουν όνειρο να κανουν το άθλημα που αγαπούν και να σπουδασουν,είναι κρίμα να τους στερησετε αυτή την ευκαιρια.
  Με εκτιμηση,
  Κατερίνα Μπρισιμη
  Μαθήτρια Γ’λυκειου- διακριθεισα αθλητρια

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 12:22 | ΘΩΜΑΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

  Κύριε υπουργέ διαβάζοντας το σχεδιο νόμου περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού θα ήθελα να σας εκθέσω τους προβληματισμούς μου.Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα παιδί που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό και έχει διακριθεί πρέπει οπωσδήποτε να φοιτήσει στις ΣΕΦΑΑ.Γιατί δεν μπορεί να γίνει ας πούμε φυσίατρος ή ψυχολόγος για αθλητές; Οπως του χαράζεται ένα δρόμο προς τις σχολές ΕΦΑΑ διότι σύμφωνα με το νομοσχέδιο θεωρείτε ότι είναι η ειδικότητά του έτσι θα μπορούσατε να δώσετε εισαγωγή ανευ εξετάσεων και για την ιατρική, για την ψυχολογία για τη φυσιοθεραπεία και πόσες άλλες σχολές που μου διαφεύγουν και έχουν σχέση με τον αθλητισμό.Τα προνόμια στους αθλητές δίνονται για να τους βοηθήσει η πολιτεία να μπορέσουν ισότιμα με τα αλλα παιδιά να σπουδάσουν.Τους χορηγούνται για αντιστάθμισμα των ωρών που δεν έχουν για να διαβάσουν.Δεν παίρνουν κανενός τη θέση στις σχολές η εγγραφή τους γίνεται καθ’υπέρβαση των εισακτέων και τελικά πόσοι είναι αυτοί κατ΄έτος που έχουν κατακτήσει 1-6 θεση στους Ολυμπιακούς αγώνες και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, 1-3 θέση στα Πανευρωπαικά Πρωταθλήματα και η ηλικία τους είναι για να εισαχθούν στις Ανώτατες και Ανώτερες σχολές.Το μεγαλύτερο ποσοστό των πρωταθλητών προς ενημέρωσή σας είναι και πολύ καλοί μαθητές ,γιατί έχουν μάθει στη πειθαρχία και στο πρόγραμμα από μικροί.Με αυτό το νομοσχέδιο αντί να τους βοηθάτε σαν πολιτεία,τους σταματάτε την αθλητική τους καριέρα στα 17 ,οπότε σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε μεγάλους αθλητές και βέβαια δεν θα υπάρχουν Ολυμπιονίκες.Θα παρακαλούσα να διαβάσετε όλα τα σχόλια και να σκεφτείτε σε ποιούς τομείς πλέον φαίνεται η Ελλάδα στο εξωτερικό, τι έχουμε πλέον να δείξουμε εκτός από την Ιστορία μας, το μόνο που μας μένει είναι οι αθλητές μας. Μην σκοτώσετε τον πρωταθλητισμό.
  Με εκτίμηση Θωμάκου Ευδοξία
  Αθλητρια Τεχνικής Κολύμβησης και μαθήτρια Α’Λυκείου

 • 12 Νοεμβρίου 2016, 12:13 | Στεφανος Αντωνιαδης

  Κυριε Υπουργε,
  Σεβομαι απολυτα το γεγονος οτι θελετε να καταπολεμησετε την διαφθορα στον αθλητισμο αλλα βλεπω οτι δεν γνωρίζετε τι θυσίες που κάνει ένας αθλητής για να πετύχει τους στόχους του για να φτάσει ψηλά. Πίσω από έναν αθλητή υπάρχει μια χαμένη νεότητα. Χαμένες οικογενειακές στιγμές, σχολικές εκδρομές, βόλτες, δικαοπές. Επισης δεν νομιζω οτι καταφερνετε να πετυχετε αυτο που θελετε κοβοντας τα ονειρα και τις προσδοκιες νεων παιδιων που εχουν κοπιασει τοσα χρονια για να διακρυθουν στο παγκοσμιο στερεωμα και για ολες τις προσπαθειες αυτες που εχουν κανει εχουν ως επιβραβευση την εισαγωγη τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμουν κατι το οποιο ειναι και ενα κινητρο για να καταφερουν αυτες τις μεγαλες διακρισεις ανεβαζοντας μαλιστα και την χωρα μας ψηλα κατι το οποιο χρειαζεται τις μερες που διανυουμε . Ως παγκοσμιος πρωταθλητης εφηβων 2016 και οντας μαθητης 3ης Λυκειου η θεση μου ειναι πολυ δυσκολη διοτι συνεχιζω εντατικα τις προπονησεις μου για να καταφερνω να εκπληρωνω τους στοχους μου. Ομως απο την αλλη πλευρα αμα κοψετε την μοριοδοτηση εγω και αλλα τοσα παιδια θα παραμελησουν εξολοκληρου τον αθλητισμο διοτι δεν θα τους προσφερει τιποτα η πολιτεια και θα αντιμετοπιζονται ισαξια με παιδια που ειναι καθε μερα για καφε και βολτες , κατι το οποιο οτι ειναι μεγαλη αδικια για αυτα τα παιδια.Κλεινοντας, θα ηθελα να σκεφτειτε οτι τα παιδια που ειναι φετος 3η Λυκειου και εχουν εξασφαλισει το ανευ συνεχιζουν των αγωνα τους και οντας στα μεσα της σχολικης χρονιας αν κοψετε το ανευ κοβετε τα φτερα αυτων των παιδιων και σκοτωνεται τον αθλητισμο, θελω να τονισω και κατι τελευταιο οτι οι φοιτητες που εχουν περασει απο τον αθλητισμο ειναι και πολυ καλη στη σχολη τους διοτι αυτα που διδασκει ο αθλητισμος σε βοηθουν να στηριχτεις στα ποδια σου και εξω στη κοινωνια .Αυτες τις αξιες και τα ιδανικα πατε να αφανισετε!
  Με εκτιμηση,
  Αντωνιαδης Στεφανος 17χρονων

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 23:01 | Χριστόφορος Δανέλης

  Κύριε Υπουργέ,

  Εκτιμώ βαθύτατα το γεγονός οτι προσπαθείτε να προσφέρετε τα μέγιστα στο χώρο του Αθλητισμού και το στόχο σας να «καθαρίσετε» τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω στο σημείο αυτό οτι έχω κατακτήσει την 4η θεση σε ομαδικό αγώνισμα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα έλεγα οτι στην προσπάθεια σας να πράξετε όσα θεωρείτε οτι πρέπει να πράξετε αδικείτε και τάσσεστε εναντίον των αθλητών οι οποίοι κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια ώστε να καταφέρουν να φτάσουν σε κάποιο επίπεδο και στη συνέχεια να αποκτήσουν συνδυαστικά με τις επιδόσεις και ελεύθερη εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Θα μπορούσε κανείς να πει οτι κατα αυτόν τον τρόπο ακυρώνετε τις προσπάθειές τους και τον μακροχρόνιο αγώνα τους.Επιπλέον θα ήθελα να σας επισημάνω οτι το προνόμιο αυτό δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό για αρκετό χρονικό διάστημα παράλληλα με τις σπουδές τους. Τέλος θα ήθελα να μάθω αν οι αθλητές οι οποίοι εχουν πάρει το ανευ το χάνουν εν μέσω της πιο κρίσιμης και σημαντικής περιόδου της ζωής τους καθώς και εγώ ο ίδιος ανήκω στην κατηγορία αυτή.

  Με εκτίμηση
  Χριστόφορος Δανέλης 17 ετών.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 22:41 | Μιχάλης

  Κυριε υπουργέ,
  Εκτιμώ τις απόψεις σας αλλά θέλω να σας συμβουλεψω για κάτι: επειδή είμαι και εγώ αθλητής ο οποίος έχει παραβρεθεί σε παγκόσμια πρωτάθληματα και έχω διακριθεί μέσα στην 6αδα θέλει πολύ κόπο και θυσίες έτσι ώστε να επιτύχεις.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βάζεις σε δεύτερη μοίρα λίγο τα μαθήματα προκειμενου να ανταπεξελθεις στο μέγιστο των ικανοτήτων σου. Αυτό μπορείς να το συνεχίσεις όμως μέχρι ένα σημείο άμα δεν έχεις την πριμοδότηση του ανεφ εξετάσεων δεν θα μπορείς να συνεχίσεις εντατικά τις προπονήσεις σου διότι θα πρέπει να διαβάζεις για τις πανελλήνιες έτσι πολλά ταλέντα χαραμίζονται απογοητεύονται και αναγκάζονται να σταματήσουν το άθλημα τους δηλαδη
  Με αυτόν τον τρόπο οι ελληνικές
  διακρίσεις μειώνονται ραγδαια και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό γιατί σαν χώρα έχουμε αθλητές που συμμετέχουν με διακρίσεις σε πολλά αθλήματα παγκόσμια πανευρωπαϊκα και ολυμπιάδες. Εν κατακλείδι θα ήθελα να ξανά σκέφτειτε πριν βάλετε αυτην την απόφαση εν δράση διότι ο αθλητισμός και οι διακρίσεις τιμάνε την χώρα μας και την κρατάνε ψηλά.
  Με πολύ εκτίμηση,
  Μιχάλης 17χρονων

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 12:51 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Με βάση την ομολογία που έχει γίνει στο τμήμα μας, από καθηγητές γυμνασίων και λυκείων, ζητούν να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα από τα είδη χορηγούμενα, προκειμένου να απομακρυνθούν οι μαθητές από παράνομα παιχνίδια μέσω Η/Υ τα οποία όπως μας ανέφεραν έχουν καταστρέψει οικογένειες. Μας ζήτησαν να σας το διαβιβάσουμε προκειμένου να δοθούν περισσότερα κίνητρα στα νέα παιδιά, έτσι ώστε να στραφούν στον αθλητισμό παρά να καταστρέφονται.

 • 9 Νοεμβρίου 2016, 19:07 | ΚΑΕΧΑΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

  Η αλήθεια είναι οτι τα μορια ή το ανευ εχουν μεγαλη σημασία οταν δίνονται εγκαιρα δηλ στους αθλητες μαθητές.Ετσι μονο δεν θα σταματουν ή περιορίζουν την αθλητικη τους δραστηριότητα και ειναι οι ιδιοι που αργοτερα θα στελεχώσουν τις εθνικές ομαδες και θα φερουν επιτυχίες, παραλληλα ειναι βέβαιο πως οι περισσοτεροι απο αυτους θα πετύχουν και στον τομέα που θα επιλέξουν και θα προσφαίρουν τα μεγιστα στην κοινωνια.Αν δεν γινει ουσιαστικο βημα προς αυτήν την κατευθηνση ειναι βέβαιο πως θα συνεχισουν να χανονται ταλέντα ή να μην εχουν την εξέλιξη που θα ειχαν αν δε σταματούσαν στην τριτη λυκειου.

 • 9 Νοεμβρίου 2016, 19:59 | Χατζηδημητρίου Βασιλική

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του προς ψήφιση, αθλητικού νόμου, ως προς την μοριοδότηση των αθλητών για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, θα ήθελα να επισημάνω τα εξείς:
  1. Η μοριοδότηση μεγαλύτερων ηλικιών (Α-Γ) για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι, με το ισχύον εκπ/κό σύστημα, ποιο νόημα έχει; Ο αθλητής/τρια που θα διακριθεί σε αυτή την κατηγορία, σαφώς και έχει τελειώσει το σχολείο, σαφώς και έχει διακριθεί στις μικρότερες κατηγορίες και κυρίως έχει ολοκληρώσει την εκπ/κή του εξέλιξη και αξιολόγηση ως μαθητής/τρια της Β΄/θμιας εκπ/σης.
  2. Ποιος είναι τελικά ο στόχος της πολιτείας ως προς το μαθητικο-αθλητικό έμψυχο δυναμικό της χώρας;
  Θέλει να διαμορφώσει επαγγελματίες αθλητές μεγαλύτερων ηλικιών με μοναδικό τους στόχο την βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης; Τότε ο νόμος θα πρέπει να δίνει τα ανάλογα υλικο-τεχνικά και οικονομικά κίνητρα.
  Θέλει να διαχωρίσει την εκπ/ση από τον αθλητισμό και να διαμορφώσει μονομερής προσωπικότητες αθλητών ή μαθητών; Τότε να κόψει κάθε μορφής προνόμια για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια.
  Θέλει να διαμορφώσει μια ψυχοσωματικά ισορροπημένη νεολαία, που όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, «νους υγιής εν σώματι υγιεί», η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα και το υγιές κομμάτι μιας συνεχώς αποδομούμενης κοινωνίας πάνω στο οποίο θα στηριχθούν οι επόμενες γενιές;
  Τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη ευαισθησία οι μαθητές-αθλητές, να δοθούν ρεαλιστικά προνόμια λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον επιπλέον χρόνο που χρειάζονται από όλους τους υπόλοιπους μαθητές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα επιβραβευθεί και η πλήρης εκπ/κή τους αδιαφορία.

  Θέλω να επισημάνω και να αντιπαρέλθω κάποιων ελπίζω λίγων, που υποστηρίζουν και δικαιολογημένα, πως πολλοί παλιότεροι αθλητές που πέρασαν στα Α.Ε.Ι είτε δεν κατάφεραν είτε έκαναν και 15 χρόνια μέχρι να τους «δοθεί» τελικά το πτυχίο, ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις μαθητών-αθλητών που εργάστηκαν σκληρά και τα κατάφεραν εξίσου καλά και στους δύο τομείς. Κατάφεραν να κάνουν πρωταθλητισμό στις πρώτες ηλικιακές κατηγορίες (Π-Κ, Ε-Ν) με αξιοπρεπή συμμετοχή στην εθνική ομάδα, ταυτόχρονα να είναι άριστοι μαθητές, περνώντας με εξετάσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης, π.χ. ιατρική, πολυτεχνείο και με την αξιοποίηση των προνομίων που είχαν κατακτήσει, κατάφεραν να πάρουν μεταγραφή σε κοντινότερη πόλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτά τα προνόμια είναι τα μόνα που κατακτούνται με πολύ κόπο και αγωνία από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και δεν υπόκεινται σε καμιά άλλη ειδική κατηγορία και οι θέσεις που καταλαμβάνουν είναι σε ποσοστό επιπλέον του γενικού αριθμού των εισακτέων.
  Έτσι προτείνω τα εξείς:
  1. Να παραμείνει η διαβάθμιση των ποσοστών των διασυλλογικών πρωταθλημάτων και να ισχύσουν τα ίδια και για το σχολικό πρωτάθλημα
  2. Να ενισχυθεί και να δοθεί έμφαση στον σχολικό αθλητισμό, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, αναβαθμίζοντας τα Παγκόσμια σχολικά Πρωταθλήματα, συμμετέχοντας σε περισσότερες διοργανώσεις και τέλος αυξάνοντας τα ποσοστά μοριοδότησης, κάτι παραπλήσιο αυτού που ίσχυε και παλιότερα. Μην ξεχνάμε την Ολυμπιονίκη μας Στεφανίδη που κάθε φορά αναφέρει ως πρώτη της μεγάλη νίκη την κατάκτηση της 1ης θέσης στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα.
  3. Θα πρέπει να πριμοδοτείται ανάλογα η εξάδα οποιασδήποτε κατηγορίας σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε ποσοστό μεγαλύτερο εκείνου π.χ. της 3ης πανελλήνιας θέσης.
  4. Να εφαρμοστεί ένα κλιμακούμενο ή ακόμη και προσθετικό σύστημα πριμοδότησης. Π.χ. τα ποσοστά να προσμετρούνται σε βάθος χρόνου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαχρονικότητα των αθλητών και να αποφεύγονται οι αθλητές – κομήτες.
  5. Να θεσπιστεί σταθερό ποσοστό εισαγωγής αθλητών επιπλέον της γενικής σειράς ανάλογο του φετινού (4,5%)
  6. Να διατηρηθεί το 90% της βάσης του τελευταίου εισακτέου
  7. Και τέλος να δίνονται κίνητρα στους αθλητές – μαθητές να συνεχίζουν τον αθλητισμό και μετά την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, μιας και η κοινωνία μας έχει πολύ περισσότερο ανάγκη αυτή την εποχή, τέτοιων χαρακτήρων ως παραδείγματα προς μίμηση.

  Αυτή την στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα εκείνα τα παιδιά μαθητές – αθλητές που αγωνίζονται καθημερινά, προσπαθώντας να ισορροπήσουν υποχρεώσεις (μαθητικές-αθλητικές), επιθυμίες και όνειρα. Έχουμε υποχρέωση να τους προσφέρουμε ένα σταθερό και ισορροπημένο μαθητικο-αθλητικό περιβάλλον, έτσι ώστε απερίσπαστοι να θέσουν τους στόχους τους και να τους υλοποιήσουν. Είναι το ελάχιστο και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση που μπορούμε να κάνουμε για τα ίσως πιο σκληρά εργαζόμενα παιδιά. Αυτό βέβαια το γνωρίζουμε καλά όλοι εμείς οι γονείς αυτών των παιδιών και όσοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό.
  Με τιμή
  Χατζηδημητρίου Βασιλική
  Εκπ/κός Φ.Α, MSc
  Μητέρα και προπονήτρια μαθητών – αθλητών

 • 6 Νοεμβρίου 2016, 14:51 | Κωνσταντίνος Ζαφειρίου

  Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευσηακι πιο συγκεκριμενα το άρθρο 39 θα ήθελα ναεκφράσω τους παρακάτω προβληματισμούς – απορίες.
  – Θεωρήσατε ότι οι παροχές του προηγούμενου νόμου λειτούργησαν σε βάρος του Ελληνικού ερασιτεχνικού αθλητισμού η/και της Ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαιδευσης?
  – Θεωρήσατε ότι δεν αποτελούσαν ικανοποιητικό κίνητρο για τους αθλητές/τριες για την ενασχόληση τους σε υψηλό επίπεδο?
  – Θεωρείτε ότι η πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι ισάξια με την 1-3 θέση σε πανευρωπαικό πρωτάθλημα και παράλληλα η 1 θέση σε μαθητικούς αγώνες είναι ισάξια με την 4-6 θέση στους Ολυμπιακούς αγώνες και μοιράζονται τα ίδια ποσοστά?
  Στο άρθρο 166 «εναρξη ισχύος αλλά και στο αρθρο 164 δν αναφέρεται κάτι σχετικό με το τι θα ισχύσει με τους διακεκριμένους αθλητές – μαθητές της 3ης Λυκείου (γεννημένους το 1999) που βρίσκοναι στο μέσον της σχολικής χρονιάς και συνεχίζουν να προπονούνται ώστε και αυτή τη χρονιά να εκπληρώσουν υψηλούς στόχους? Τι θα γίνει με τους αθλητές – μαθητές που εχουν κατακτήσει τα προνόμια με τον προηγούμενο νόμο?
  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση . Ειδικά για την κοτηγορία των διακεκριμένων αθλητών – μαθητών που με τον σημερινό νόμο δικαιούνται την απευθείας εισαγωγή τους σε τμήμα ΑΕΙ της αρεσκειας τους θα μπορούσε η επίδοση αυτή να συνδεθεί με την επίτευξη στις πανελλήνιες μιας μαθητικής βάσης του 10
  Κλείνοντας θα ήθελα να σας καλέσω να δείτε εκ νεου τα προνόμια των αθλητων – μαθητων με το σκεπτικό να αποτελούν πραγματικά κίνητρα για υψηλού επιπέδου πρωταθλητισμό και να μην τους οδηγεί στο να «κλείνουν» την αθλητική τους καρριέρα στην Δευτέρα Λυκείου αλλά να προσπαθούν και να στλεχώνουν εθνικές οάδες και σας φοιτητές/τριες.

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 20:31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ

  Ενα σημειο στο οποιο το συγκεκριμενο νομοσχεδιο υστερει ειναι η ελλειψη μεταβατικης ρυθμισης για τα παιδια που φοιτουν στην 3η ταξη του λυκειου και εχουν κανονισει τις υποχρεωσεις τους βασει του μεχρι προτινος ισχυοντος νομου, ο οποιος προεβλεπε εισαγωγη σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ΑΝΕΥ εξετασεων. Θεωρω απαραιτητη την προσθηκη μεταβατικης διαταξης για τα παιδια αυτα που με κοπο και ιδρωτα κατακτησανε τις αναλογες θεσεις στις διεθνεις διοργανωσεις με την ισχυ φυσικα του προηγουμενου νομου και φοιτουν στην τελευταια ταξη του Λυκειου.

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 00:41 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Κύριε υπουργέ,
  Δυστυχώς, από το παραπάνω άρθρο είναι δυνατόν να συμπεράνει κανείς μια σχετική εώς πλήρη άγνοια για την έννοια του πρωταθλητισμού και τι κρύβεται πίσω από αυτόν. Απ’ ότι φαίνεται, δεν γνωρίζετε τι θυσίες κάνει ένας αθλητής για να πετύχει τους στόχους του και να φτάσει ψηλά. Πίσω από έναν αθλητή υπάρχει μια χαμένη νεότητα. Χαμένες οικογενειακές στιγμές, σχολικές εκδρομές, βόλτες, δικαοπές. Κάθε μέρα προσπαθεί περισσότερο από όσο μπορεί να φανταστεί κάποιος που δεν έχει περάσει από τη θέση του. Και όταν φτάνουμε, βεβαια, να μιλάμε για διοργανώσεις όπως πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ευκόλως αντιληπτό ότι η προσπάθεια αυτή γιγαντώνεται. Αθλητές που πετυχαίνουν διακρίσεις σε τέτοιο επίπεδο χαρίζουν στιγμές εθνικής υπερηφάνειας στους συμπολίτες τους.
  Γι’ αυτούς και άλλους λόγους έχει θεσπιστεί από την πολιτεία, αθλητές με τέτοιου είδους επιτυχιές, να έχουν την ευκαιρία, μέσω της εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο, να εξασφαλίσουν το μέλλον που δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει το άθλημά τους. Με το παρόν άρθρο, λοιπόν, αντί να ανταμείβετε τους αθλητές για όλα αυτά που έχουν στερηθεί αλλά και για όλα αυτά που προσφέρουν, τους αναγκάζετε στην ηλικία των 17 χρονών, να εγκαταλείψουν το άθλημα που αγαπάνε και να εξεταστούν επί ίσοις όροις με παιδιά που δεν έχουν κάνει στη ζωή τους ατέλειωτες ώρες προπόνησης. Γιατί το σενάριο να καταφέρει κάποιος να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλήνιες εξετάσεις και να προπονείται παράλληλα κανονικά και σε καθημερινή βαση ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Δυστυχώς, η μέρα έχει μόνο 24 ώρες, και η προπόνηση ενός αθλητή είναι ικανή να καλύψει παραπάνω από ένα τέταρτο της μέρας μαζί με τις μετακινήσεις. Η επόμενη λύση είναι οι αθλητές να μην κοιμούνται για να διαβάσουν… Και, φυσικα, αν σκέφτεστε οι αθλητές να διακόπτουν την προπόνηση τους για ένα χρόνο και να αφοσιώνονται στο διάβασμα, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι ένας αθλητής υψηλού επιπέδου δεν μπορεί μετά από τέτοιο διάτημα αποχής να επιστρέψει ποτέ στην κατάσταση που βρισκόταν κι επομένως να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό τα μέγιστα.
  Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εξισώνεται η κατάκτηση ενός μεταλλίου σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα με το αντίστοιχο επίτευγμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία του τελευταίου, το οποίο απαιτεί κι αυτό πολύ κόπο, νομίζω πως δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση γιατί ένας παγκόσμιος πρωταθλητής πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από έναν μεταλλιούχο πανελληνίου πρωταθλήματος.
  Ακόμα, οφείλω να αναφέρω ότι είμαι αθλητής της υδατοσφαίρισης, πάω 3η λυκείου και τυχαίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να χαίρω του προνομίου εισαγωγής σε όποιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. επιθυμώ. Απέκτησα αυτό το δικαίωμα μερικούς μήνες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στο Μπακού. Είχαμε βρεθεί τότε σε μια παρόμοια κατάσταση μιας και κινδυνεύαμε να μην αναγνωριστεί το επίτευγμα μας λόγω του ότι οι αγώνες αυτοί διοργανώνονταν για πρώτη φορά και στα πλαίσια αυτών έγινε και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο εφήβων. Θυμάμαι, μάλιστα, τότε σας είχαμε συναντήσει, κύριε υπουργέ, στα ετήσια βραβεία της ΕΟΕ και μας είχατε πει ενώπιον αρκετού κόσμου να μην αγχωνόμαστε και ότι θα αναγνωριστούν τα προνόμια μας. Και όντως μετά από λίγο καιρό με χαρά διαπιστώσαμε ότι η υπόσχεση σας έγινε πράξη. Σας ερωτώ όμως, ποιο το νόημα εκείνης της υπόσχεσης αν μετά είχατε σκοπό αν μετά είχατε σκοπό να την αναιρέσετε; Ευτυχώς, οι μισοί από εκείνη την ομάδα πρόλαβαν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια της επιλογής τους. Τι θα γίνει όμως εμάς που συνεχίζουμε κανονικά το αγωνιστικό μας πρόγραμμα χωρίς να έχουμε χρόνο για φροντιστήρια και ιδιαίτερα; Μιας και στο άρθρο δεν υπάρχει κάποια μεταβατική διάταξη, πώς καλούμαστε εμείς να αντιμετωπίσουμε την αφαίρεση των προνομίων μας στη μέση της σχολικής χρονιάς και πώς θα αποδόσουμε στις πανελλήνιες εξετάσεις που έρχονται; Πώς θα ανταγωνιστούμε τους υπόλοιπους μαθητές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τα φροντιστήρια ένα χρόνο πριν;
  Εγώ από την πλευρά μου, έχω ακούσει πολλούς να μου λένε: «Να κρατήσεις εσύ τουλάχιστον τα προνόμια που τα έχεις ήδη.» Αυτό θα μου επιτρέψει να συνεχίσω να αθλούμαι εντατικά και να φτάσω σε όσο πιο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο μπορώ. Ωστόσο, ποιο το νόημα να συνεχίσω να δρω και να προσπαθώ σε έναν χώρο ο οποίος, αν τεθεί σε ισχύ το παρόν άρθρο, ακόμα και με κάποιες μεταβατικές διατάξεις, σε λίγα χρόνια θα βρίσκεται υπό διάλυση.
  Είναι, λοιπόν, προφανές πως το πρόβλημα αυτού του άρθρου δεν έγκειται μόνο στους αθλητές που έχουν πάρει το άνευ και τώρα τους το αφαιρείτε αλλά ούτε στους άλλους που παλεύουν αδιάκοπα για να το αποκτήσουν. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι με το άρθρο αυτό, κύριε υπουργέ, τελείτε, ως άλλος ιερέας, την κηδεία του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην Ελλάδα. Υποβιβάζετε έναν χώρο ο οποίος μας έχει χαρίσει και συνεχίζει να μας χαρίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και για να μιλήσω με γεγονότα, το άθλημα το οποίο εκπροσωπώ, η υδατοσφαίριση, δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει σε εμάς τους πολίστες καλή επαγγελματική αποκατάσταση ούτε καν για τα λίγα σχετικά χρόνια που εκτελούμε την αθλητική μας σταδιοδρομία. Παρ’ όλα αυτά, είναι το μοναδικό ομαδικό άθλημα στη χώρα μας που συμμετέχει ανελλιπώς σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ και πολλά χρόνια. Το πόλο στην Ελλάδα έχει υποτιμηθεί πολύ την τελευταία δεκαετία, αλλά τώρα γίνονται πολλές προσπάθειες να ανδυθεί μέσα από τις στάχτες του. Κι εσείς, κύριε υπουργέ, επιχειρείτε να του δώσετε την χαριστική βολή και να το ισοπεδώσετε μια και καλή. Αυτό και όλα τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά αθλήματα.
  Τέλος, θα ήθελα να παραθέσω ένα στοιχείο από μια συνέντευξη που έδωσε ο χρυσός ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας μετά την κατάκτηση του μεταλλίου. Είπε χαρακτηριστικά ότι συνέχισε τον αθλητισμό μόνο και μόνο για να κερδίσει μέσω του άνευ την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε, λοιπόν, κύριε υπουργέ, τι θα γινόταν αν ήσασταν τότε στη θέση που βρίσκεστε σήμερα. Πώς νιώθετε που θα είχατε στερήσει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο από τη χώρα μας και στιγμές εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης από έναν ολόκληρο λαό;
  Ως εκ τούτου, είναι κοινό αίτημα κι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν τα προνόμια ως έχουν ώστε να έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον οι Έλληνες φιλαθλοι να απολαμβάνουν συγκλονιστικές επιδόσεις όπως αυτές που παρακολουθήσαμε στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
  Εν κατακλείδι, είναι ανήκουστο η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες να υποβαθμίζει τον αθλητισμό της. Στην αρχαιότητα οι Ολυμπιονίκες αντιμετωπίζονταν από την πόλη-κράτος σαν ήρωες και εξυμνούνταν. Αντίθετα, εσείς σχεδόν εξισώνετε τους πρωταθλητές με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όχι, δεν είναι ίσοι γιατί πολύ απλά δεν ζουν με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και ούτε φυσικά ενδείκνυται να εξισώνετε όλες τις κατηγορίες αθλητών μεταξύ τους ανεξαρτήτως επιτευγμάτων.
  Σε μια μελλοντική εποχή όπου το άρθρο 39 του νόμου περί ερασιτεχνικού κι επαγγελματικού αθλητισμού έχει τεθεί σε ισχύ, οι άνθρωποι θα βλέπουν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και η αποστολή της πρωτης χώρας που εισέρχεται στο στάδιο θα αποτελείται από μόλις 10 αθλητές. Και τότε, όλοι θα θυμούνται το όνομα του υπουργού που προέτρεψε τους μελλοντικούς ολυμπιονίκες να παρατήσουν το άθλημα τους και να αφοσιωθούν στην αποστήθιση βιβλίων και στη λύση ασκήσεων, μιας και αυτά είναι δικαιότερα κριτήρια για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

  Με συγχωρείτε για το μακροσκελές σχόλιο. Ελπίζω αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα, να βρουν τη στοιχειώδη ανταπόκριση που τους αρμόζει.

  Με εκτίμηση,
  Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αθλητής υδατοσφαίρισης με στόχο τη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό, βέβαια, πριν το άρθρο 39…

 • 4 Νοεμβρίου 2016, 13:47 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  θα πρέπει να γίνει μνεία στην Υ.Α. 9283/Δ5/ΦΕΚ 143/Β΄/ 22-1-2015.

 • 3 Νοεμβρίου 2016, 15:26 | Παναγιώτης

  Νομίζω η διατύπωση σε όλες τις υποπαραγράφους της παραγράφου 5 (οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο συνυπολογιμού των προσαυξήσεων) πρέπει να είναι σαφέστερη και ομοιόμορφη ως προς τον τρόπο εφαρμογής, γιατί:

  ενώ στις παραγράφους 5αα, 5αβ και 5αγ αναγράφεται:
  ΄΄… καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις…΄΄

  στις παραγράφους 5βα, 5ββ, 5βγ, 5γα, 5γβ και 5γγ αναγράφεται:
  ΄΄ … σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων …΄΄

  Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά σε σχολές με υψηλή βάση θα υπάρχει το φαινόμενο, αθλητής με 1η θέση σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα να υπερτερεί κάποιου που έχει 1η θέση σε Πανευρωπαϊκό.

  Για παράδειγμα:
  Έστω δύο αθλητές έχουν λάβει μετά τις εξετάσεις τα ίδια μόρια 17050.
  Εάν ο ένας έχει μόνο 1η θέση στο Πανευρωπαϊκό τότε με την προσαύξηση έχει 19607 μόρια και σύμφωνα με την παράγραφο 5αβ του νέου νόμου εισάγεται σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
  ΄΄… καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις…΄΄
  Δηλαδή θα αναμένει τα αποτελέσματα κάποιας διαδικασίας και κάποιων μελλοντικών (άγνωστων για την ώρα) διατάξεων.
  Εάν ο δεύτερος έχει μόνο 1η θέση Πανελλήνια πρωταθλήματα τότε με την προσαύξηση έχει και αυτός 19607 μόρια και σύμφωνα με την παράγραφο 5βα του νέου νόμου εισάγεται σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
  ΄΄ … σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων …΄΄
  Δηλαδή με την Γενική Σειρά Μορίων Εισαγωγής ???!!!
  Λαμβάνοντας υπόψη τις βάσεις εισαγωγής του 2016 φέρνω ως παράδειγμα τα ακόλουθα (σαφώς και υπάρχουν κι άλλα):
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  Βάση εισαγωγής Αθλητών ΓΕΛ ΝΕΟ ΚΑΤ.2 : 19617
  Βάση γενικής σειράς ΓΕΛ: 18628
  ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
  Βάση εισαγωγής Αθλητών ΓΕΛ ΝΕΟ ΚΑΤ.2 : 20791
  Βάση γενικής σειράς ΓΕΛ: 19063

  Άρα και στις δύο περιπτώσεις ο αθλητής με 1η θέση στο Πανευρωπαϊκό παραμένει εκτός ΑΕΙ, ενώ ο δεύτερος με την 1η θέση σε Πανελλήνιο εισάγεται!!!!

  Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν ή βελτιωθούν …………

  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ κάποιος που έχει Πανευρωπαϊκή νίκη να τυγχάνει ίδιας μεταχείρισης με αυτόν που έχει Πανελλήνια νίκη???

 • 3 Νοεμβρίου 2016, 08:58 | Νίκος Παπανικολάου

  H παράγραφος 12 που ορίζει το θέμα των αδειών αθλητών και προπονητών είναι ακριβώς η ίδια με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4326/2015. Υπάρχει μία ερμηνευτική εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΜΥΑ465ΦΘ3-7ΙΗ της 17/7/2015) που διευκρινίζει τα εξής:

  «η προβλεπόμενη άδεια που χορηγείται στους ανωτέρω καλύπτει το χρονικό διάστημα αφενός της διάρκειας διεξαγωγής των αγώνων, αφετέρου του αναγκαίου χρόνου για την καλύτερη προετοιμασία τους.
  Στην περίπτωση χορήγησης αδείας προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας των αθλητών, ο χρόνος που θα κρίνεται απαραίτητος θα προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη αιτιολόγηση στο αίτημα της οικείας ομοσπονδίας».

  Νομίζω ότι η παράγραφος αυτή της ερμηνευτικής εγκυκλίου θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο νόμο ώστε να μην προκύπτουν θέματα για το αν η άδεια αφορά την προετοιμασία ή αποκλειστικά τo χρονικό διάστημα μετάβασης και συμμετοχής στους αγώνες.
  Εκτός κι αν με το νέο νόμο υπάρχει πρόθεση περιορισμού της διάρκειας των αδειών.

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 22:07 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ

  Η σύνδεση της επιβράβευσης με τα αθλήματα-αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε επίσημο προγράμμα των ολυμπιακών αγώνων ανδρών-γυναικών πρέπει να αντικατασταθεί με αθλήματα ή αγωνίσματα που καλλιεργούνται από διεθνείς παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές αναγνωρισμένες από τη ΔΟΕ αθλητικές ομοσπονδίες όπως αναφερόταν και στο προσχέδιο.

  Επειδή αναφερομαστε σε παίδες – κορασίδες, εφήβους-νεανίδες τα αγωνίσματα-αθλήματα σε αυτές τις ηλικίες διαφοροποιούνται από των ανδρών-γυναικών και δεν υπάρχει ταυτόσημη αντιστοίχιση.

  Για παράδειγμα στην ιστιοπλοϊα τα σκάφη των ηλικιακών κατηγοριών παίδων – κορασίδων και εφήβων – νεανίδων είναι διαφορετικού μεγέθους και τύπου από τα αντίστοιχα ανδρών – γυναικών.

  Οι παίδες-κορασίδες και οι έφηβοι – νεανίδες λοιπόν θα αποκλείονται από την επιβράβευση?

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 21:10 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Διαβάζοντας το προσχέδιο του νόμου βεβαιώνομαι ότι η αριστεία στην Ελλάδα τιμωρείται. Όποιο παιδί ξεχωρίζει σε κάποιο τομέα πρέπει να ετοιμάσει «τα μπογαλάκια του» και να φύγει στο εξωτερικό. Ποιο παιδί μπορεί να προετοιμάζεται για Πανελλήνιες και να προπονείται και για ένα Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο οποίο πρέπει να καταλάβει μέχρι την 3η θέση για να πάρει το 20% ;;; Αναρωτιέμαι αν οι εμπνευστές αυτού του νόμου έχουν επίγνωση των θυσιών ενός πρωταθλητή και της οικογένειας του. Σε όλη την πορεία και προετοιμασία αυτών των παιδιών η Πολιτεία λάμπει δια της απουσίας της, όλα τα επωμίζονται οι γονείς που στηρίζουν τα όνειρα των παιδιών τους και σας διαβεβαιώ ότι είναι πολλά αυτά βάρη. Η εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν η μόνη σημαντική βοήθεια και αναγνώριση της Πολιτείας σε αυτά τα παιδιά και τώρα καταργείται…. Από τα «προνόμια» αυτών των παιδιών βρήκατε να ξεκινήσετε την εξυγίανση στον αθλητισμό ;;;; Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω στο γιο μου που το μόνο του όνειρο είναι «να αγωνίζεται με το εθνόσημο στο στήθος» (σας παραθέτω ακριβώς τα λόγια του)για αυτό το κράτος που αντί να είναι αρωγός δίπλα του, αδιαφορεί παντελώς και του βάζει εμπόδια . Αφήστε μας ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να ελπίζουμε σε κάτι και να ονειρευόμαστε μέσα από τα όνειρα και τις επιτυχίες των παιδιών μας !!!!!!!

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 13:39 | Σταύρος Γιαννόπουλος

  Κατ’αρχάς είναι θετικό που το Υπουργείο σκέφτηκε οτι θα πρέπει να επιβραβεύονται αθλητές οι οποίοι διακρίνονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Δυστυχώς λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας η μόνη ανταμοιβή για τους μαθητές αθλητές αυτούς, είναι τα ευεγερτήματα (εισαγωγή στα ΑΕΙ), που μπορεί να προκύψουν από την ενασχόλισή τους με τον αθλητισμό.

  Θα πρέπει όμως, όπως όλα τα πράγματα, να ξεχωριστούν αυτοί οι αθλητές σε κατηγορίες και ανάλογα να δοθούν τα ευεγερτήματα. Δεν είναι ποτέ δυνατόν ο όγδοος Ολυμπιονίκης (ένα λάθος που θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα καθώς Ολυμπιονίκες – βάσει του Καταστατικού της ΔΟΕ και όλων των Διεθνών Ολυμπικών Επιτροπών – είναι οι κατέχοντες πρώτη έως και όγδοη θέση), να έχει τα ίδια ευεγερτήματα με τον πρώτο Πανελληνιονίκη. Δεν είναι δυνατόν η κατάκτηση ενός Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου μεταλλίου να συνοδεύεται μόνον από κάποια επιβράβευση ποσοστού για εισαγωγή στα ΑΕΙ και να μην συνοδεύεται με απ’ευθείας εισαγωγή στα ΑΕΙ. Δεν είναι δυνατόν ο πρώτος του μαθητικού πρωταθλήματος να έχει τα ίδια ευεγερτήματα με τον τέταρτο ή έκτο ενός Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή το έκτο Ολυμπιονίκη. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ. Όποιος έχει ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό θα μπορεί να το βεβαιώσει.

  Γνωρίζουμε όλοι όσοι είμασταν παλαιοί αθλητές αλλά και ασχολούμαστε με τον αθλητισμό μέχρι σήμερα, ότι οι αθλητές όλων των Ολυμπιακών Αθλημάτων, κάνουν θυσίες που δεν περιγράφονται σε λίγες γραμμές (προπονήσεις 6-8 ώρες, ασκητική ζωή, δίαιτες κ.λ.π) με μοναδικό σκοπό και στόχο την επιτυχία είτε σε στις ομάδες τους είτε με τις Εθνικές Ομάδες. Έτσι πως είναι δομημένο και γραμμένο, το νομοσχέδιο αυτό, θα αποτελέσει την ταφόπλακα του Ελληνικού Αθλητισμού πράγμα το οποίο όλοι μας απευχόμαστε.
  Φροντίστε κύριοι του Υπουργείου να τροποποιήσετε τις διατάξεις αυτές που αφορούν στην επιβράβευση των επιλέκτων αθλητών και επι τέλους μάθετε να ξεχωρίζετε τις κατηγορίες δυσκολίας των αγώνων. Δεν είναι δύσκολο: Ολυμπιακοί Αγώνες (1-8), Παγκόσμιοι Αγώνες (1-6), Πανευρωπαικοί Αγώνες (1-6), Μεσογειακοί Αγώνες (1-3), Πανελλήνια Πρωταθλήματα (1-3), Μαθητικοί Αγώνες (1). (Οι Βαλκανικοί Αγώνες πλέον είναι σε αχρηστία).

  Σας ευχαριστώ.

 • 2 Νοεμβρίου 2016, 09:42 | ΑΝΝΑ ΓΚΑΤΣΗ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑΤΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2012, ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ? Ο ΝΟΜΟΣ 3708/2008 ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΠΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ 15 ΧΩΡΕΣ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ? ΣΤΙΣ 18/12/2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΔΩΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΜΩΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΟΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 13:37 | Αναστάσιος Ν. Παπαναστασίου

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τους διακριθέντες αθλητές, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και η ταφόπλακα του ερασιτεχνικού αθλητισμού.
  Κατά αρχήν βάση της Διεθνής Ολυμπιακής Χάρτας (ΔΟΕ) ολυμπιονίκες θεωρούνται όσοι αθλητές αθλήτριες έχουν καταλάβει έως και την 8η ολυμπιακή θέση σε καλοκαιρινή η χειμερινή Ολυμπιάδα και εμείς αυτό το καταργούμαι.
  Το μόνο προνόμιο που έχει μείνει είναι η εισαγωγή στα ΑΕΙ για διακριθέντες αθλητές 1η έως 6η θέση σε Ολυμπιάδα και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, και 1η έως 3η θέση σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
  Εδώ έχουμε το φαινόμενο το κράτος να το καταργεί την εισαγωγή στα πανεπιστήμια για ερασιτέχνες αθλητές οι οποίοι όλο τον χρόνο και ιδιαίτερα την σχολική περίοδο προπονούνται σε καθημερινή βάση με τα σωματεία τους αλλά και τις Εθνικές ομάδες πρωί απόγευμα, και μάλιστα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των προπονήσεων προπονούνται και ώρες πραγματικά εξουθενωτικές 05:30 το πρωί έως 07:30 και μετά σχολείο, τα παιδιά αυτά πρέπει να παρακολουθήσουν το σχολείο να προπονηθούν και το απόγευμα αλλά και να διαβάσουν.
  Δηλαδή απασχολούνται με την προπόνηση 4 με 5 ώρες καθημερινά, εάν προσθέσουμε και τον χρόνο μετάβασης τους στους αθλητικούς χώρους (τους πολλούς που έχουμε), σύνολο 6 ώρες. Εάν προσθέσουμε και το 5ωρο με 6ωρο στο σχολείο πάμε στις 11 ώρες, να προσθέσουμε και ώρες διαβάσματος 3 με 4 ώρες πάμε στις 15 ώρες την ημέρα.
  Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ εσείς οι σύμβουλοι του Υπουργού που καταθέσατε αυτό το νομοσχέδιο εάν αυτό είναι δίκαιο και λειτουργικό για αυτά τα παιδιά ? μπορούν αυτά τα παιδιά με αυτές τις συνθήκες να ανταγωνιστούν τα άλλα παιδιά στις Πανελλήνιες εξετάσεις ? έχετε προνοήσει ειδική παιδεία για αυτούς τους αθλητές ? υπάρχουν μήπως ειδικά σχολεία για αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν και να αθληθούν αλλά και να μπορέσουν να διαβάσουν. Μιλάμε για αθλητές αθλήτριες που με τις θυσίες τους σε όλα τα επίπεδα διακρίνονται και φέρνουν μετάλλια για τους εαυτούς τους αλλά και για την Πατρίδα τους. Μάλλον δεν θα έχετε καμία σχέση με αθλητισμό αλλά και με ειδική παιδεία. Τέλος εάν κάνετε μία έρευνα θα δείτε ότι κατά συντριπτικό ποσοστό όσοι αθλητές αθλήτριες έχουν εισαχθεί στα πανεπιστήμια έχουν πάρει και τα πτυχία τους.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 13:15 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Θεωρώ ότι με τις παρούσες διατάξεις αφαιρείται το κίνητρο στους μαθητές να προχωρήσουν παραπάνω από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Για όσους γνωρίζουν τις θυσίες που απαιτεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στην χώρα μας και λαμβανομένου υπόψη ότι στα σχολεία δεν υπάρχει καμία υποδομή και βοήθεια προς τους μαθητές/αθλητές, θεωρώ ότι έως και την 8η θέση σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Αγώνες θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα από αυτά που προβλέπει το άρθρο αυτό. Οι διατάξεις του ισχύοντος νόμου πρέπει να βελτιωθούν και όχι να αποδομηθούν.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 13:36 | spes

  Απαράδεκτο να μην αναφέρονται μεταβατικές διατάξεις για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Θα πρέπει να προστεθούν.
  Συμπαίκτες των μαθητών (για τα ομαδικά αθλήματα) που μαζί έχουν κατακτήσει τη διάκριση, όντας μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το προνόμιο που τους έδινε ο ισχύον νόμος και έχουν ήδη εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο.
  Πως είναι δυνατόν να υπάρξει διάφορά στην αντιμετώπιση συναθλητών που μαζί στους ίδιους αγώνες κατέκτησαν τη διάκριση;

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 12:51 | Αθανάσιος Πανούσος

  Η 1-6 θεση στο παγκοσμιο πρωταθλημα ειναι ιδια με την ολυμπιακη διακριση και ετσι θα πρεπει να αντιμετωπιστει.
  Οσον αφορα τις αδειες διευκολυνσης στους αθλητες με εξαιρετικες διακρισεις που ειναι δημοσιοι υπαλληλοι σε υπηρεσιες που ουδεμια σχεση εχουν με το αθλημα του και ειναι και ταυτοχρονα πτυχιουχοι ΣΕΦΑΑ η ΤΕΦΑΑ θα πρεπει να υπαρξει προβλεψη α)να μπορουν να μετατεθουν και να τοποθετηθουν σε σχολεια ,εφ οσον το επιθυμουν, η σε αλλες θεσεις που να προσφερουν πραγματικα πανω στο αντικειμενο τους που ειναι η εκπαιδευση-φυσικη αγωγη.
  β)εφ οσον ειναι προπονητες και δημοσιοι υπαλληλοι οι αδειες διευκολυνσης να μην αφορουν μονο τους αγωνες.Να αφορουν και τις προπονησεις για να μπορουν να πανε στους αγωνες προετοιμασμενοι σωστα.
  Ειμαι βεβαιος οτι μπορουν να καλυφθουν πολα κενα ειδικα στα σχολεια απο διακριθεντες αθλητες-πτυχιουχους ΤΕΦΑΑ που ειναι ηδη Δημοδιοι υπαλληλοι σε αλλες υπηρεσιες.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 12:13 | ΜΑΡΙΑ

  Διαβάζοντας το σχέδιο του νόμου έχω τις παρακάτω απορίες/ερωτήσεις.
  Σύμφωνα με το σχέδιο οι παροχές στους αθλητές με διακρίσεις μεταβάλλονται.
  Δεν είδα πουθενά τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις για τα παιδιά που συνεχίζουν να πηγαίνουν σχολείο (ειδικά στην 3η Λυκείου), και έχουν πετύχει τις διακρίσεις και βάσει του προηγούμενου νόμου μπορούσαν να φοιτήσουν μετά το τέλος του σχολείου στη σχολή του Πανεπιστημίου που επιθυμούν.
  Τι θα γίνει με αυτούς τους αθλητές-μαθητές που έχουν προγραμματίσει το μέλλον τους και ξαφνικά μένουν ξεκρέμαστοι;
  Τι θα γίνει με αυτούς τους αθλητές-μαθητές που έχοντας ήδη τα τελευταία χρόνια πετύχει τις αναφερόμενες διακρίσεις (και ίσως όχι μόνο μία φορά) και μην έχοντας την οικονομική δυνατότητα και επίσης το χρόνο λόγω αθλητισμού δεν κάνουν τα «απαραίτητα» φροντιστήρια και συνεχίζουν τις προπονήσεις τους ανελλιπώς , για να εκπροσωπήσουν εκ νέου τη χώρα μας στους επόμενους αγώνες;
  Που δεν έχουν παρατήσει το σχολείο τους, όντας καλοί μαθητές, αλλά απλά λόγω των προνομίων προσπαθούν και συνεχίζουν να αθλούνται;
  Θα πρέπει να φύγουν απαραίτητα στο εξωτερικό με τις υποτροφίες που τους δίνουν τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού; Δεν θα χάσει το κράτος από την μη συμμετοχή τους πλέον στις Εθνικές ομάδες;
  Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι η μείωση των προνομίων για τις επιτυχίες των Εθνικών Ομάδων, μειώνει και όλα τα κίνητρα των αθλητών μας για προσπάθεια διάκρισης. Όλοι θα σταματάνε σε Πανελλήνιο επίπεδο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας σε συνέντευξή του μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού μεταλλίου στο Ρίο, είχε αναφέρει ότι συνέχισε την προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο με στόχο να πάρει το «άνευ» για το Πανεπιστήμιο. Γι αυτό δούλεψε τόσο πολύ και στη συνέχεια έχοντας πετύχει τον πρωταρχικό στόχο προχώρησε στα επόμενα.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 10:40 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΑΛΑΝΗ

  Στο άρθρο 12,στις αθλητικές άδειες διευκολύνσεις,θα πρέπει να προσθέσετε και τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 10:00 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΑΛΑΝΗ

  Στο άρθρο 12 που αφορά τις αθλητικές άδειες θα πρέπει να προστεθεί και η διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων που γίνεται κάθε 4 χρόνια.

 • 31 Οκτωβρίου 2016, 23:47 | ΚΥΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  OI αθλητές μαθητες που συμετεχουν στα παγκοσμια σχολικα πρωταθληματα εχουν κερδισει πανελληνιο πρωταθλημα και ως εκ τουτου εχουν παρει το 10% που τους δινετε σε περίπτωση διακρισης στο παγκοσμιο σχολικο, οποτε αφερεστε το παγκοσμιο σχολικο απο τη λιστα ή δωστε τα μορια που αρμοζει σε ενα παγκοσμιο.Δεν υπαρχει το βαλκανικο πρωταθλημα ενω υπαρχει και σωστα, το μεσογειακο.Πιο ειναι το ποσοστο των αθλητων που θα μπαινουν στις σχολες σε σχεση με τους καθε φορα εισακτεους και πια η βαθμολογια που πρεπει να συγκεντρωσουν, υπηρχε το 90% του τελευταιου εισακτεου στον προηγουμενο νομο.Ελπιζω πως ο νομος θα βελτιωθει και δωσει πραγματικα ,ουσιαστικα,εγκαιρα και χωρις αιφνιδιασμους κινητρα στα παιδια που με δυσκολιες οικονομικες,υλικοτεχνικες μεσα σε συχνα ακαταλληλα σταδια με θυσιες προσωπικες αλλα και της οικογένειάς τους καταφέρνουν να φερουν διακρισεις.

 • 31 Οκτωβρίου 2016, 18:52 | Φιλιππος Ιακωβιδης

  Κυριε Υπουργε,
  Εκτιμω οδιατερα τον τροπο με τον οποιο με ιδιατερο ζηλο εχετε θεσει ως στοχο την καταπολεμηση της ανομιας και της διαφθορας γενικοτερα στον επαγγελματικο αλλα και τον ερασιτεχνικο αθλητισμο. Σε αυτο το σημειο θα ηθελα να αναφερω πως αποτελει τιμη μου που ειμαι μελος της «κοινοτητας» των εξαρετικα διακεκριμενων αθλητων της Ελλαδας οντας πρωταθλητης Ευρωπης νεων 2015. Στην προσπαθεια σας, λοιπον, για διαλευκανση του τοπιου του αθλητισμου ειμαι πεπεισμενος πως πραξατε εναντιον μας…Εναντιον ολων των εξαιρετικα διακεκριμενων αθλητων, οι οποιοι με κοπους χρονων ειχαν φερει εις περας μια διακριση που εκτος απο υπερβολικη περηφανια προσεδιδε, μεχρι προτινος, την δυνατοτητα ελευθερης εισαγωγης σε ολα τα τμηματα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το προνομιο αυτο εκτος του οτι προςεφερε τη δυνατοτητα στους αθλητες που ειχαν διακριθει στο παρελθον να συνεχισουν να πραγματοποιουν τα ονειρα τους στον αντιστοιχο κλαδο, με την θεση στο Πανεπιστημιο παρεχοταν η δυνατοτητα χαραξης επαγγελματικης σταδιοδρομιας αντιστοιχης της αθλητικης. Εν τουτοις σας παροτρυνω απο πλευρας ολων των διαριθεντων αθλητων λαμβανοντας υποψιν τους παραπανω λογους να μας παραθεσετε το σκεπτικο σας σχετικα με την συγκεκριμενη αποφαση. Επιπλεον με τη σειρα μου σας παραθετω μια σημαντικη ερωτηση: Οι αθλητες που εχουν κατακτησει την διακριση με την ισχυ του προηγουμενου νομοσχεδιου και φοιτουν στην τριτη ταξη του λυκειου θα εισαχθουν με βαση τον προηγουμενο νομο ή θα βρεθουν προ δυσαρεστης εκπληξεως και θα υποστουν ισοπεδωση των ονειρων τους στην μεση της πιο κρισιμης χρονιας της ζωης τους? Αυτο θα ηταν θεμιτο να συμβει σε περιπτωση ψηφισης του νομοσχεδιου απο την προηγουμενη χρονια για φετος. Κλεινοντας, θεωρω πως μια απαντηση απο πλευρας κυβερνησης σχετικα με το θεμα θα δρουσε με εξαιρετικη βοηθεια για τα παιδια που φοιτουν φετος στην 3η ταξη του Λυκειου και τους αφορα το συγκεκριμενο κομματι του νομου.
  Με ιδιατερη εκτιμηση,
  Φιλιππος Ιακωβιδης 17 χρονων

 • 31 Οκτωβρίου 2016, 17:28 | Δημότσιος Στυλιανός

  1. Η 6η θέση σε Ολυμπιακούς αγώνες έχει ακριβώς την ίδια αγωνιστική αξία με την 6η θέση στο Παγκόσμιο Πωταθλημα της κατηγορίας Ανδρών – γυναικών και μόνο ως ίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
  2. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεγαλύτερη αγωνιστική διάκριση η 1η – 3η θέση στο εθνικό πρωτάθλημα από την 4η – 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
  Πρόκειται για δυο παραλήψεις που θα πρέπει άμεσα να διορθωθούν και οι οποίες δεν χωρούν ουδεμία αμφισβήτηση από όλους εμάς τους εργάτες του ερασιτεχνικού αθλητισμού.