Άρθρο 179 – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών – Σπουδαστών Ανώτατης Εκπαίδευσης – Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Υπηρεσίες του Π.Σ.

Επιτρέπεται η πρακτική άσκηση, σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, φοιτητών και σπουδαστών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), πλην των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθορίζονται οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος που πληρούν τις προϋποθέσεις της για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης.