Άρθρο 132 – Σύνταξη, κύρωση και εκτέλεση των πινάκων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, τα οικεία Συμβούλια Κρίσεων συντάσσουν, με βάση τα πρακτικά συνεδρίασης τους, για τους κρινόμενους Αξιωματικούς ξεχωριστά για κάθε βαθμό και κατηγορία, τους κάτωθι πίνακες:
α) Για τους Αντιστράτηγους, πλην του Αρχηγού, τους Υποστρατήγους, τους Αρχιπυράρχους, τους Πυράρχους, Πίνακες Διατηρητέων ή ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.
β. Για τους Αντιπυράρχους και τους Επιπυραγούς, Πίνακες Διατηρητέων ή Παραμενόντων στον αυτό βαθμό ή Αποστρατευτέων.
γ. Για τους Πυραγούς, Υποπυραγούς και Ανθυποπυραγούς, Πίνακες Προακτέων κατ’ εκλογή ή Προακτέων κατ’ αρχαιότητα ή Παραμενόντων στον αυτό βαθμό ή Αποστρατευτέων.
2. Κατά τις κρίσεις προς επιλογή δεν συντάσσονται Πίνακες.
3. Οι Πίνακες που συντάσσονται από τα οικεία Συμβούλια Κρίσεων υποβάλλονται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, εντός πενθήμερου από την κατάρτιση τους. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εντός δεκαπενθήμερης ανατρεπτικής προθεσμίας από την υποβολή τους δύναται να προσφύγει στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο για δυσμενέστερη ή ευμενέστερη κρίση των συμπεριληφθέντων στους πίνακες Αξιωματικών.
4. Οι Πίνακες κυρώνονται με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σ’ αυτόν. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άσκησε προσφυγή, οι Πίνακες κυρώνονται κατά το υπόλοιπο μέρος τους. Η ισχύς των Πινάκων διαρκεί μέχρι την έναρξη των τακτικών κρίσεων του επόμενου έτους.
5. Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, εφόσον προβλέπεται για την κατηγορία τους, και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής τους, κατά τα προβλεπόμενα στο αμέσως επόμενο εδάφιο. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που περιέρχονται σε αυτό τα πρακτικά του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων, κοινοποιεί εγγράφως στους κριθέντες ως ευδοκίμως τερματίσαντες ή αποστρατευτέους την απόφαση του Συμβουλίου αυτού με την αιτιολογία της. Οι εν λόγω Αξιωματικοί δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της απόφασης των οικείων Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων, να προσφύγουν στα αρμόδια Δευτεροβάθμια Συμβούλια για επανάκριση. Τα Δευτεροβάθμια Συμβούλια στην περίπτωση αυτή συνεδριάζουν εκτάκτως και αποφαίνονται οριστικά για τις προσφυγές αυτές εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή τους.
6. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αποφάσεις δυσμενών κρίσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων δεν αναστέλλει την εκτέλεση των ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:54 | Ιωάννης Καϊμάκης ΠΥΡ/ΧΟΣ Π/Μ

  Αξιότιμοι Κύριοι
  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 73 Ά 24-3-2014 Αρθ 95 παρ 2 και το ΦΕΚ 152 Ά 09-9-1992 Αρθ 4 παρ 4 οι Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών πριν από την έξοδο τους από την Υπηρεσία ή κρίνονταν ως ευδοκίμος τερματίσαντας τη σταδιοδρομία τους προάγονταν εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό ή ένα μήνα πριν από την έξοδο τους από την υπηρεσία προάγονταν στον επόμενο βαθμό.
  Με το παρόν άρθρο στην συνέχεια θα υπάρχουν Πύραρχοι που θα έχουν 5-12 έτη στον βαθμό του Πυράρχου και θα αποστρατεύονται ώς Πύραρχοι.
  Δεν νομίζω ότι είναι ορθό και πρέπον.
  Για τον λόγο θα ήταν σωστό στην παρ 5 του παρόντος άρθρου να διαγραφή η φράση <>.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 22:05 | Ιωάννης Καϊμάκης ΠΥΡ/ΧΟΣ Π/Μ

  Αξιότιμοι Κύριοι
  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 73 Ά 24-3-2014 Αρθ 95 παρ 2 και το ΦΕΚ 152 Ά 09-9-1992 Αρθ 4 παρ 4 οι Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών πριν από την έξοδο τους από την Υπηρεσία ή κρίνονταν ως ευδοκίμος τερματίσαντας τη σταδιοδρομία τους προάγονταν στον επόμενο βαθμό.
  Με το παρόν άρθρο στην συνέχεια θα υπάρχουν Πύραρχοι που θα έχουν 5-12 έτη στον βαθμό του Πυράρχου και θα αποστρατεύονται Πύραρχοι.
  Δεν νομίζω ότι είναι ορθό και πρέπον.
  Για τον λόγο θα ήταν σωστό στην παρ 5 του παρόντος άρθρου να διαγραφή η φράση<>.