Άρθρο 54 – Λοιπά Θέματα

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της Υποπαραγράφου Δ΄ 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών».
2. Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση, στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.
3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφαλείας, προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας τους και της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση κάθε πρόβλεψης του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Από τους περιορισμούς της κατανάλωσης καυσίμων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/53 (Α΄ 117) εξαιρούνται τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα – οχήματα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που μετακινούνται για σκοπούς άμεσα συναρτόμενους με τις αρμοδιότητες της πολιτικής προστασίας και προς εξυπηρέτηση αυτών.
5. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά, ιδίως, επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υλικών και αναλωσίμων καθώς και προμήθεια καυσίμων. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄114). Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Β΄ του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος του οικείου Δήμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 88 του ν. 4368/2016 (Α΄21).
6. Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει τη Γ.Γ.Π.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, δύναται να ορίζονται ως υπόλογοι όπου και όταν τυχόν απαιτηθεί.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:55 | ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ

  1. καθώς τα κατεπείγοντα έργα άμεσης υλοποίησης αφορούν κυρίως απευθείας αναθέσεις θα πρέπει να οριστούν ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην ενεργοποιούνται κατ’επανάληψη οι ίδιοι ανάδοχοι, κατ’αναλογία του άρθρου 118 του Ν.4412/16
  2. Σε καμία περίπτωση οι κατ’ επείγουσες εργασίες έκτακτης, δεν πρέπει να αποζημιώνονται απολογιστικά, με αμοιβή ανά ΩΡΑ εργασίας αλλά με μια αμοιβή βάσει μετρήσιμων μεγεθών (ελεγχόμενων) όπως, €/m2, m3, tn κλπ.

  ΜΑΚΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
  ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΥΠΑΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ
  ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ Τ.Ε.Ε.

  ΕΜΔΥΔΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:45 | Γιάντσης Απόστολος

  Άρθρο 54: Λοιπά Θέματα
  1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της Υποπαραγράφου Δ΄ 9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών».
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ να περιληφθεί στη συνέχεια ότι : όλες οι δαπάνες, οι μετακινήσεις και οι ημέρες εκτός έδρας για το προσωπικό όλων των υπηρεσιών των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, που ασχολείται αποδεδειγμένα , κατά την διάρκεια και μετά την θεομηνία, για την καταγραφή ζημιών, αποκατάσταση των υποδομών ή άλλη εργασία σχετική με την θεομηνία, εξαιρείται από τα όρια ή τους όρους που τίθενται από κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη νόμου και οι αποζημιώσεις δίνονται άμεσα μετά την απασχόληση κατ΄εξαίρεση κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης νόμου. (αιτιολογία : οι 60 μέρες που είναι το ετήσιο όριο, δεν επαρκούν για τις συνήθεις λειτουργίες , όταν σ΄ αυτές περιλαμβάνονται και οι μέρες απασχόλησης σε έκτακτες ανάγκες)
  2.Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση, στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης από τους Ο.Τ.Α. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργου. (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ !!!!! θα καλύψει ανάγκες )
  4. Από τους περιορισμούς της κατανάλωσης καυσίμων της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/53 (Α΄ 117) εξαιρούνται τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα – οχήματα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που μετακινούνται για σκοπούς άμεσα συναρτόμενους με τις αρμοδιότητες της πολιτικής προστασίας και προς εξυπηρέτηση αυτών. (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ !!!!! θα καλύψει ανάγκες )

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:20 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ. 6: Για να οριστεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος ως υπόλογος πρέπει να τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις του Ν.4270/2014.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:40 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ. 3: Είναι στην αρμοδιότητα της ΓΓΠΠ η προστασία της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας? Δεν αποτελεί αρμοδιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων? Εφόσον αποτελούν αρμοδιότητα της ΓΓΠΠ θα πρέπει να προστεθούν στο άρ. 28 που αναφέρεται η αποστολή της. Για να εξαιρεθουν οι εν λόγω δαπάνες από τον Ν. 4412/2016 απαιτείται γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 21:28 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι πολιτικής προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις,λόγω των μεγάλων εκτάσεων που έχουν και των πολλών συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν…
  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης έχει 12 νομούς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 7 νομούς….

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:55 | cpexpert

  Στο άρθρο 1. πρέπει να προστεθεί και των ΟΤΑ β’ βαθμού δηλαδή να γίνει:

  «Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που δεν υπόκεινται σε περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Επίσης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των ΟΤΑ β’ Βαθμού για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών αναγκών».

 • 30 Δεκεμβρίου 2019, 20:31 | Ιωάννης

  Θα πρέπει να υπάρξει αναφορα ώστε να υπάρχει δυνατότητα υπηρεσιακού τηλεφώνου σε υπαλλήλους πολιτικής προστασιας περιφερειών και δήμων. Δεν γίνεται να μην μπορεί η υπηρεσία να χορηγεί νούμερο κινητού σε υπαλλήλους που εργάζονται εκτός γραφείου για έκτακτες ανάγκες επειδή δεν προβλεπεται . Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η επικοινωνία γίνεται εκτός γραφείου κ δεν γίνεται να χρησιμοποιείτε προσωπικό νουμερο