Άρθρο 168 – Έλεγχος κατασβεστικών μέσων και υλικών

1. Τα διατιθέμενα στην αγορά κατασβεστικά μέσα και υλικά υπόκεινται, πέραν των άλλων ελέγχων και σε έλεγχο καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστασίας του Πολίτη και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα θέματα συνεργασίας των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα, ο τρόπος ελέγχου και η διαδικασία, το ύψος, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής του προστίμου, η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώριση σε μητρώο των κατασβεστικών υλικών και μέσων, η διαδικασία ελέγχου της φυσικοχημικής τους συμπεριφοράς, οι όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποτροπή ενδεχόμενων βλαβών στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον.
3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας Επιτροπών από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα για την αξιολόγηση υλικών και μέσων πυροπροστασίας ώστε να γίνονται αποδεκτά κατά την άσκηση της προληπτικής πυροπροστασίας που διενεργείται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:26 | ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Να καταργηθεί το άρθρο 168, επειδή είναι αναχρονιστικό και οι διατάξεις του άρθρου ασκούνται από άλλους αρμόδιους φορείς δημοσίου (ν.π.δ.δ. και δ.ν.π.ι.δ.) ή/και ιδιωτικού τομέα. Επιπροσθέτως το Πυροσβεστικό Σώμα ουδέποτε είχε αρμοδιότητα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία και οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) ουδέποτε εφαρμόστηκαν πλην των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων του Γραφείου Μέσων και Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | Β.Τ.

  Προτείνεται η επανασύνταξη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων των παρ. 1,2,3 του άρθρου 168 προκειμένου να αποφευχθεί η αντίφαση μεταξύ της εφαρμογής της νομοθεσίας του παρόντος άρθρου περί ελέγχου αξιολόγησης και αποδοχής νέων κατασβεστικών υλικών – συστημάτων και της 15/2014 Πυροσβεστικής διάταξης που αποδέχεται όλα τα κατασβεστικά υλικά – συστήματα με ευθύνη των μηχανικών ενώ ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί περισσότερο το έργου των Γραφείων Πυρασφάλειας των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

  α) Ο έλεγχος καταλληλότητας των διατιθέμενων μέσων και υλικών προτείνεται να απαλειφθεί διότι:
  α1) Δεν υφίσταται μηχανισμός ελέγχου (τεχνογνωσία, εργαστήρια ελέγχου κ.λ.π.) των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και της αξιοπιστίας των υλικών – συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας και η τυχόν δημιουργία του προΰποθέτει υψηλό κόστος. Ο έλεγχος της φυσικοχημικής τους συμπεριφοράς, οι όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας τους, ο έλεγχος για ενδεχόμενες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον, εντάσσονται σε αρμοδιότητες άλλου περισσότερου εξειδικευμένου φορέα ή οργανισμού όπως ενδεικτικά αναφέρεται ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας όπως έχει ορισθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης & Ποιότητας. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. κ.α.
  α2) Η υπάρχουσα υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική διάταξη δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις, οδηγίες και βασικές αρχές της επιλογής και λειτουργίας των συστημάτων και υλικών –μέσων καθώς και τα αναφερόμενα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους, προκειμένου να συντελείται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας. Επιπλέον οι αρμόδιοι μηχανικοί σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, έχουν την υποχρέωση, την ευθύνη και την αρμοδιότητα της σύνταξης της ορθής μελέτης και εγκατάστασης αξιόπιστων, κατάλληλων και πιστοποιημένων υλικών – συστημάτων πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  β) Η δημιουργία και η καταχώρηση μητρώου κατασβεστικών υλικών –μέσων προτείνεται να απαλειφθεί για τους παρακάτω λόγους:
  β1) Σήμερα τα γραφεία πυρασφάλειας δεν έχουν μητρώο κατασβεστικών υλικών παρά μόνο διαθέτουν γνωστοποιήσεις αποδοχής διαφόρων υλικών και συστημάτων τα οποία αξιολογήθηκαν από επιτροπή Αξιωματικών τεχνικών επιστημόνων του Π.Σ. βάσει των δικαιολογητικών και των πιστοποιήσεων που κατατέθηκαν. Ωστόσο και εκείνα τα υλικά που δεν έχουν αξιολογηθεί από την επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος γίνονται αποδεκτά από τα γραφεία πυρασφάλειας, με ευθύνη των μηχανικών – εγκαταστατών που τα περιγράφουν στις μελέτες τους και εγκαθίσταται και αυτά ως συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας στους χώρους πυροπροστασίας.
  β2) Επίσης πολλές εταιρείες εκμεταλλεύονται εμπορικά τις οποίες γνωστοποιήσεις υλικών –συστημάτων που έχουν σταλεί προς τα γραφεία πυρασφάλειας, και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ τους, με καταγγελίες ή άλλες νομικές ενέργειες προς το Π.Σ. τα οποία απασχολούν άσκοπα το προσωπικό του Π.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση η επιλογή υλικών και μέσων με ευθύνη των μηχανικών θα απέτρεπε τις ανωτέρω δυσλειτουργίες.
  β3) Επιπλέον η εξέλιξη των υλικών – συστημάτων είναι ραγδαία και οι διαφορετικές πιστοποιήσεις των υλικών από διάφορους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού σχετικά με την ικανότητα πυροπροστασίας τους, συνιστά τον έλεγχο της συνεχούς ανανέωσης των πιστοποιητικών των υλικών –συστημάτων της προμηθεύτρια εταιρείας από το Π.Σ. γεγονός που θα δυσχέραινε σημαντικά το έργο της ενημέρωσης του μητρώου των κατασβεστικών υλικών.

  γ) Προτείνεται η κατάργηση της συγκρότησης, της σύνθεσης και του τρόπου λειτουργίας Επιτροπών από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα για την αξιολόγηση υλικών και μέσων πυροπροστασίας επειδή η μελέτη, η επιλογή, η αξιολόγηση και η εγκατάσταση των υλικών και συστημάτων πυροπροστασίας αποτελεί ευθύνη του αρμόδιου μηχανικού μελετητή – εγκαταστάτη σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη. Οι μηχανικοί έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν την καταλληλότητα των υλικών –συστημάτων και τις πιστοποιήσεις τους που πρόκειται να εγκαταστήσουν.

  Σε περίπτωση κατάργησης της επιτροπής του άρθρου 168 χρειάζεται και απάλειψη της αντίστοιχης παρ. δ. του άρθρου 85 των αρμοδιοτήτων του γραφείου ΒΒ Μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης.

  Με εκτίμηση,
  Β.Τ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:24 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 168 παρ. 3 : προστίθεται δίπλα από τους Αξιωματικούς «και Υπαξιωματικούς».