Άρθρο 140 – Επιλογή του Αντιστράτηγου-Αρχηγού

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγεται α) μεταξύ των Αντιστράτηγων και β) των Υποστρατήγων που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό.
2. Όταν κενωθεί η θέση του Αντιστρατήγου – Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποστέλλει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) πίνακα των υπηρετούντων Αντιστρατήγων και Υποστρατήγων που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου μαζί με τους ατομικούς τους φακέλους. Τυχόν παραλειπόμενοι, κατά την επιλογή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, θεωρούνται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
3. Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επιλέγεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποφασίζει για την αποστρατεία του Αντιστράτηγου-Αρχηγού, εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή του στο Σώμα δεν είναι πλέον αναγκαία, θεωρώντας αυτόν ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.
4. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. στην πράξη αποστρατείας του Αντιστράτηγου-Αρχηγού μνημονεύει εάν θα αποδοθεί σ’ αυτόν ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

  • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:32 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

    Παρ.4: Να προστεθεί και η προαγωγή Αρχηγού στο βαθμό του Στρατηγού ε.α.