Άρθρο 101 – Διάκριση και προέλευση πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων

1. Το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, για το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ. αντίστοιχη, ανά κατηγορία, επετηρίδα διακρίνεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Διοικητικών:
α. Νομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Νομικού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
β. Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη Λογιστική, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
γ. Μηχανικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Αεροναυπηγών, Μηχανολόγων Ναυπηγών, Χημικών Μηχανικών, Πυρομηχανικών και Αρχιτεκτόνων.
Β. Κατηγορία Τεχνικών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα, κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός Αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών τους.
Γ. Κατηγορία Πλοηγών – Κυβερνητών και Πλοηγών – Μηχανικών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι τίτλου σπουδών Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή κάτοχοι πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τουλάχιστον τριετή θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, ή και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού.
Δ. Κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στους οποίους περιλαμβάνονται πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Επικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών – Επικοινωνιών της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
Ε. Κατηγορία Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων, στους οποίους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα πτητικά μέσα που διαθέτει και συντηρεί η Υπηρεσία, περιλαμβάνονται κάτοχοι κατάλληλου πτυχίου σε ισχύ επαγγελματία χειριστή και κάτοχοι πτυχίου προσωπικού συντηρήσεως αεροπορικού υλικού, που εκδόθηκε ή αναγνωρίσθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
ΣΤ. Κατηγορία Υγειονομικών, στους οποίους περιλαμβάνονται ιατροί ειδικότητας Παθολόγου, Καρδιολόγου, Πνευμονολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Γενικής Ιατρικής, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Οφθαλμιάτρου, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Ακτινοδιαγνώστη, Αναισθησιολόγου – Καταδυτικού Ιατρού, Ιατρού Εργασίας, Ουρολόγου, Ωτορινολαρυγγολόγου και Οδοντιάτρου.
2. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων όλων των κατηγοριών προέρχονται:
α. Από ιδιώτες που προσλαμβάνονται με το βαθμό του Πυραγού Ειδικών Καθηκόντων όσον αφορά στους ιατρούς και με το βαθμό του Υποπυραγού Ειδικών Καθηκόντων όσον αφορά στους λοιπούς Αξιωματικούς. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ύστερα από γραπτές εξετάσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τα σχετικά με την υγειονομική εξέταση αυτών ζητήματα, η διαδικασία κατάταξης, τα σχετικά με την εκπαίδευσή τους ζητήματα, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β. Από μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων που διαθέτουν έναν από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του παρόντος τίτλο σπουδών και επιθυμούν να μεταταγούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα. Οι Αξιωματικοί μετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων με το βαθμό που κατέχουν, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υποπυραγού, οι δε Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Στην κατηγορία Υγειονομικών όπου ως εισαγωγικός βαθμός προβλέπεται ο βαθμός του Πυραγού, η μετάταξη γίνεται με το βαθμό αυτό, εφόσον ο μετατασσόμενος διαθέτει την προβλεπόμενη ειδικότητα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μετάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων προς μετάταξη, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ. Από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, όσον αφορά στους ιατρούς, οδοντιάτρους και ψυχολόγους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
δ. Από τη βαθμολογική εξέλιξη του πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων της επόμενης παραγράφου.
3. Το χαμηλόβαθμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Διοικητικών, Τεχνικών, Πλοηγών – Μηχανικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων προέρχεται:
α. Από ιδιώτες που προσλαμβάνονται με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται με το βαθμό του Πυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2α, καθορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ύστερα από γραπτές εξετάσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τα σχετικά με την υγειονομική εξέταση αυτών ζητήματα, η διαδικασία κατάταξης, τα σχετικά με την εκπαίδευσή τους ζητήματα, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β. Από μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων που διαθέτουν έναν από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του παρόντος τίτλο σπουδών και επιθυμούν να μεταταγούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα. Το ως άνω πυροσβεστικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό που κατέχει. Οι Πυροσβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, εντάσσονται με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2β, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μετάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων προς μετάταξη, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:25 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

  ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ/2019

  ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ , ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ κτλ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΨΙΝ…

  ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΥ.

  ============================================

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΔΑ: ΩΜΓΛ46ΜΚ6Π-ΜΗΝ)

  ΕΚΘΕΣΗ
  Ομάδας Εργασίας με έργο την εκτίμηση των υφιστάμενων διατάξεων, των υπηρεσιακών αναγκών και κάθε διαπιστωμένης ανάγκης επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων, καθώς και την κατάρτιση σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.

  Αθήνα, Απρίλιος 2019

  Πίνακας περιεχομένων
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικά 3
  Αντικείμενο εξέτασης της Ομάδας Εργασίας 3
  Ομάδα Εργασίας 3
  Σχετική νομοθεσία – Διατιθέμενο υλικό 4
  Μετάταξη και κατάταξη πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων (Τεχνικών) 8
  Μετάταξη και κατάταξη πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων (Υ.ΠΛΩ.Μ., Πλοηγών & Πληρωμάτων Πλωτών Μέσων) 10
  Μετάταξη και κατάταξη πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων (Χειριστών Ε/Π, Μηχανικών Ε/Π και Μέλη Πληρώματος Ε/Π) 15
  Ιστορικό και ανάγκες Πυροσβεστικών Συνεργείων. 16
  Ιστορικό και ανάγκες Υ.ΠΛΩ.Μ, Λιμενικών ΠΥ και Λιμενικών ΠΣ. 17
  Ιστορικό και ανάγκες Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων. 19
  Για την εξέταση της προτεινόμενης διαδικασίας αθλητικής αξιολόγησης των υπό κατάταξη υποψηφίων Ειδικών Καθηκόντων εξετάστηκαν τα κάτωθι: 20
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Εκτιμήσεις & Προτάσεις 23
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Προτεινόμενες τροποποιήσεις διατάξεων. 26
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Πρόταση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος 27

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικά

  Αντικείμενο εξέτασης της Ομάδας Εργασίας

  Ως αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας καθορίστηκε η εξέταση:
  α) Της εκτίμησης των διαλαμβανόμενων στην από 20-12-2018 έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων / Δνσης Ανθρώπινων Πόρων ΑΠΣ, ιεραρχικά υποβαλλόμενη, προς τον κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Ορισμός Ομάδας Εργασίας μελέτης ισχύουσας νομοθεσίας και κατάρτισης σχεδίου π.δ. για τη ρύθμιση θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».
  β) Τη διερεύνηση των υπηρεσιακών αναγκών των Συνεργείων Πυροσβεστικών Οχημάτων της ΔΙΠΥ Αθηνών και ΔΙΠΥΝ Θεσσαλονίκης, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του ΠΣ και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.) του ΠΣ.
  γ) Της εκτίμησης κάθε άλλης διαπιστωμένης ανάγκης του Πυροσβεστικού Σώματος επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων.
  δ) Την εκτίμηση των ισχυουσών διατάξεων επί των σχετικών θεμάτων.
  ε) Την κατάρτιση σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.

  Ομάδα Εργασίας

  Η Ομάδα Εργασίας συγκροτήθηκε με υπ΄ αριθ. 2982 Φ.300.1/14-01-2019 Απόφαση Συντονιστή Υποστήριξης «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΓΛ46ΜΚ6Π-ΜΗΝ) και αποτελείται από τους κάτωθι:

  α. Πχος (ΠΜ) (12703) Τζιράκης Ηλίας του Κωνσταντίνου, από την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων ΠΣ, ως Πρόεδρος.
  β. Ανπχος (ΧΑ) (09748) Αντωνακόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, από την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων ΠΣ.
  γ. Επγος (14036) Κωνσταντίνος Τσιακμάκης του Δημητρίου, από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων ΑΠΣ.
  δ. Επγος (ΤΧ) (12765) Χαράλαμπος Αλευράς του Ηλία, από το Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων ΔΙΠΥ Αθηνών.
  ε. Πγος (ΠΚ) (15466) Καλτσής Σεραφείμ του Αντωνίου, από τον 5ο (λιμενικό) Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά.
  στ. Πυρμος (11494) Παπακυριαζής Σπυρίδων του Νικολάου, από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών ΑΠΣ.
  ζ. Πυρστρια (21800) Βασίλα Ευαγγελία του Βασιλείου, από τη Νομική Υπηρεσία ΑΠΣ, ως μέλη.

  Σχετική νομοθεσία – Διατιθέμενο υλικό

  Στη διάθεση της Ομάδας Εργασίας, η οποία συνεδρίασε κατά την περίοδο λειτουργίας και εργασιών της, κατά διαστήματα και σε απαρτία στο ΑΠΣ, τέθηκε για μελέτη, αξιολόγηση, ανάλυση και εκτίμηση η από 20-11-2018 έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων / Δνσης Ανθρώπινων Πόρων ΑΠΣ, ιεραρχικά υποβαλλόμενη, προς τον κ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή (συνημμένη στην παρούσα) και επιπλέον:

  α) Οι διατάξεις του ν. 4249/2014 (A΄73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

  β) Το π.δ. 458/1979 (Α΄137) «Περί προαγωγικών εξετάσεων διά τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού Ειδικών Υπηρεσιών».

  γ) Οι διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄17) «Για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατεύσιμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  δ) Η παρ. 3 του άρθρου 10 «Απλούστευση διαδικασίας εκδόσεως διοικητικών πράξεων» του ν. 3230/2004 (Α΄44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

  ε) Το άρθρο 5 του ν. 3418/2005 (Α΄287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», σύμφωνα με το οποίο «Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».

  στ) Την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3421/2005 (Α΄302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού».

  ζ) Το π.δ. 174/1983 (Α΄68) «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής».

  η) Την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α΄220), σύμφωνα με την οποία «Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτό ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθώς και το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων ατόμων του ν. 2643/1998 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ν. 3144/2003 (Α΄111)», «Ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

  θ) Το ν. 2190/1994 (Α’28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.

  ι) Το π.δ. 67/2018 (Α΄129) «Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος».

  ια) Τις καταργηθείσες διατάξεις του π.δ. 365/1990 (Α΄144) «Ρυθμίσεις θεμάτων κατάταξης πυροσβεστικού προσωπικού».

  ιβ) Τις διατάξεις του π.δ. 458/1979 (Α΄137) «Περί προαγωγικών εξετάσεων δια τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού Ειδικών Υπηρεσιών».

  ιγ) Τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΑΔΑ: ΩΤΡ5465ΧΘ7-ΗΗΘ) και τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΑΔΑ: Ψ57Ω465ΧΘ7-ΘΙΓ).

  ιδ) Η υπ΄ αριθ. 70526 οικ. Φ.300/21-12-2012 απόφαση ΑΠΣ «Κύρωση πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα», της υπ΄ αριθ. 57659 οικ. Φ.300.2/13-12-2011 (ΑΔΑ: 456ΖΙ-Ι8Λ) και (ΑΔΑ: 456ΖΙ-Α2Η) «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων», σε συνδυασμό με το υπ΄ αριθ. 10/11-02-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα Τμήματος Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, σε απάντηση του υπ΄ αριθ. 02/08-02-2019 Υπηρεσιακού Σημειώματος Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, στο οποίο εμφαίνονται οι Υπηρεσίες στις οποίες είναι τοποθετημένοι οι επιτυχόντες των κατηγοριών Δ1, Δ2, Ε1 και Ε2 του ανωτέρου διαγωνισμού.

  ιε) Την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 167/2003 (Α΄138) «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών», σύμφωνα με την οποία «Οι κατατασσόμενοι με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος διαγωνισμό υπηρετούν στις Υπηρεσίες στις οποίες διορίσθηκαν και δεν μετατίθενται από αυτές παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται για αυτούς από τον κανονισμό μεταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού. Προκειμένου για όσους κατατάσσονται από τις Κατηγορίες Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ αυτοί υπηρετούν υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες, που έχουν ως αποστολή το αντικείμενο της ειδικότητάς τους».

  ιστ) Την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4029/2011 (Α΄245) «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυ¬λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες δια¬τάξεις», σύμφωνα με την οποία «Οι επιτυχόντες στην Κατηγορία «Δ» υπηρετούν μό¬νο σε πόλεις στις οποίες λειτουργούν Λιμενικοί Πυρο¬σβεστικοί Σταθμοί, οι επιτυχόντες στην Κατηγορία «ΣΤ» μόνον στην πόλη της Αθήνας, όπου εδρεύει η μουσική μπάντα του Σώματος και οι επιτυχόντες στην Κατηγορία «Ε» μόνο στις πόλεις στις οποίες λειτουργούν Πυροσβε¬στικά Συνεργεία»., σε συνδυασμό με την παρ. 8 του Κεφ. Γ΄ της υπ΄ αριθ. 57659 οικ. Φ.300.2/13-12-2011 «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων».

  ιζ) Το π.δ. 373/2002 (Α’320) «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας».

  ιη) Το π.δ. 81/2012 (Α΄139) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και το π.δ. 58/2012 (Α΄108) «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής».

  ιθ) Το άρθρο 18 «Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητος – Διαδικασία – Διορισμός» του ν. 2190/1994 (Α’28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», σύμφωνα με το οποίο «1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας και την αποζημίωση των μετεχόντων σε αυτήν, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο μπορεί να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. 2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: Α. Τίτλοι σπουδών […], Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης […], Γ. Γνώση ξένης γλώσσας […], Δ. Εντοπιότητα […], […]».
  κ) Το άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ν. 4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  κα) Το άρθρο 29 του ν. 2009/1992 (Α΄18) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο «Η εισαγωγή των υποψηφίων στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), Ναυτικών Δοκιμίων (Σ.Ν.Δ.), Ικάρων (Σ.Ι.), Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) και στις Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, κατά φθίνουσα σειρά, που προκύπτει από τη συμμετοχής τους στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμιο εκπαίδευση, όπως ισχύει κάθε φορά, και τη δήλωση προτίμησης στο μηχανογραφικό τους δελτίο μέχρι να καλυφθεί o αριθμός εισακτέων. Στις Σχολές αυτές δεν εισάγονται υπεράριθμοι λόγω ισοβαθμίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, για την εισαγωγή λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: i) η συνολική βαθμολογία, ii) η βαθμολογία στο βασικό μάθημα και iii) η σειρά προτίμησης σχολών ή τμημάτων στο μηχανογραφικό τους δελτίο».
  κβ) Το άρθρο 29 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του ν. 4521/2018 (Α΄38 – Διορθ. Σφαλμ. Β΄45) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
  κγ) Περαιτέρω και ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι ανά εξεταζόμενο κλάδο.

  Μετάταξη και κατάταξη πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων (Τεχνικών)

  α) Η από 05-10-2018 ΔΥ αναφορά του Αντιπύραχου (8687) Συμεωνίδη Αζαρία του Δημητρίου προς το Τμήμα Πυροσβεστικών Συνεργείων / Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών ΑΠΣ με θέμα «Αξιωματικοί Τεχνικοί και μετατάξεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων στον κλάδο των τεχνικών».

  β) Η από 16-10-2018 έγγραφη εισήγηση του Αντιπύραρχου (12731) Σπυρίδωνα Παυλογεωργάτου του Διονυσίου, υπόψη Αρχηγού ΠΣ, ιεραρχικώς υποβαλλόμενη, με θέμα «Λειτουργία Πυροσβεστικού Συνεργείου Θεσσαλονίκης» (συνημμένη στην παρούσα).

  γ) Το π.δ. 439/1974 (Α΄168) «Περί κυρώσεως του Κανονισμού κατατάξεως και μετατάξεως των τεχνικών Πυροσβεστών και τεχνικών Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο είχαν ρυθμιστεί θέματα μετατάξεων και κατατάξεων κατώτερου πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών. Ειδικότερα, ως προς το ανώτερο όριο ηλικίας των μετατασσομένων, στην παρ. 3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι «Οι μετατασσόμενοι δέον να κέκτηνται ηλικίαν έως 35 ετών».

  δ) Τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 4 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν.δ. 974/1971 (Α΄189 – Διορθ. Ημαρτ. Α΄200/13 Οκτ. 1971) «Περί Ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων», σύμφωνα με τις οποίες «Οι τεχνικοί Χωροφύλακες, Αστυφύλακες και Πυροσβέσται (τεχνίται γ τάξεως), προέρχονται: α. Εκ Χωροφυλάκων, Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών, αντιστοίχως εχόντων τας απαιτουμένας τεχνικάς γνώσεις και μετατασσομένων δι αποφάσεως του οικείου Αρχηγού, κατόπιν εξετάσεων, κατά τα ειδικώτερον υπό των οικείων κανονισμών οριζόμενα. β. Ελλείψει Χωροφυλάκων, Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών, εξ ιδιωτών εχόντων τας απαιτουμένας τεχνικάς γνώσεις, εκπληρωσάντων τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγέντων εκ τούτων και κατατασσομένων δι αποφάσεως του οικείου Αρχηγού, κατόπιν εξετάσεων, κατά τα ειδικώτερον υπό των οικείων Κανονισμών οριζόμενα. γ. Οι Πυροσβέσται τεχνικοί προέρχονται και εκ μονίμων μαθητευομένων τεχνιτών, κατά τα ειδικώτερον εν άρθρ. 14 του παρόντος οριζόμενα», «Οι κατά τας διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρ. κατατασσόμενοι ιδιώται ως μουσικοί, τεχνικοί και πλοηγοί, εφόσον δεν προϋπηρέτησαν εις το Σώμα των, κατατάσσονται μετά προηγουμένην ευδόκιμον φοίτησιν εις την οικείαν Σχολήν (Χωροφυλάκων, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών)» και «1. Δια Κανονισμών κυρουμένων δια Β.Δ./των προκαλουμένων υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ρυθμίζονται τα της κατατάξεως και μετατάξεως των Μουσικών Χωροφυλάκων, Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών, τα των προσόντων αυτών, τα του τρόπου εξετάσεως, η εξεταστέα ύλη, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα εις την εκτέλεσιν των περί τούτων διατάξεων του παρόντος. 2. Δι ομοίων Κανονισμών, κυρουμένων ως εν τη προηγουμένη παρ. ορίζεται, ρυθμίζονται τα της κατατάξεως και μετατάξεως των τεχνικών Χωροφυλάκων, Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών, ως και των τεχνικών Υπαξιωματικών Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος, τα των προσόντων αυτών, τα του τρόπου εξετάσεως, η εξεταστέα ύλη, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα εις την εκτέλεσιν των περί τούτων διατάξεων του παρόντος».

  ε) Την υπ΄ αριθ. 36378 Φ.404.11/01-11-1980 απόφαση Αρχηγού ΠΣ / Εγκύκλιος 80, «Περί καθορισμού της εξεταστέας ύλης των εξεταζομένων μαθημάτων κατά την διενέργειαν προαγωγικών εξετάσεων δια τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού – Τεχνικού».

  στ) Την υπ΄ αριθ. 12318 Φ.201.31/30-03-1982 απόφαση Αρχηγού ΠΣ / Εγκύκλιος 88, «Κοινοποίηση Αποφάσεως Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, περί της εξεταστέας ύλης κατά τους διαγωνισμούς μετατάξεως και κατατάξεως στην Ειδική Υπηρεσία Τεχνικών Πυροσβεστικού Σώματος», με την οποία κοινοποιείται η υπ΄ αριθ. 17985/2919 Φ.Ν. 4α/09-08-1974 απόφαση του κ. επί της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού, περί καθορισμού της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των εξεταζομένων κατά την διενέργεια διαγωνισμού προς μετάταξη ή κατάταξη κατωτέρων οργάνων στις θέσεις Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

  ζ) Το υπ΄ αριθ. 80 Φ.300.1/31-01-2019 έγγραφο Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  η) Το υπ΄ αριθ. 127 Φ.300.1/29-01-2019 έγγραφο Πυροσβεστικού Συνεργείου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων», με το συνημμένο έγγραφο σχετικών προτάσεων.

  θ) Το από 14/3/2019 9:22 πμ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Τεχνικοί – Δύναμη – Κενά – ΣΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης 2019 ΟΕ4», με συνημμένους σχετικούς πίνακες Προσωπικού.

  ι) Το από 29/3/2019 12:00 μμ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «Προτάσεις – Μετάταξης και κατάταξης Τεχνικού προσωπικού για Συνεργεία επισκευής οχημάτων / 28-03-2019»

  Μετάταξη και κατάταξη πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων (Υ.ΠΛΩ.Μ., Πλοηγών & Πληρωμάτων Πλωτών Μέσων)

  α) Την παρ. 1δ΄ του άρθρου 35 του ν. 4029/2011 (Α΄245) «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυ¬λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες δια¬τάξεις», σύμφωνα με την οποία «αα. Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ο¬ποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτοι Επαγγελματι¬κής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυ-ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τουλάχιστον ενός (1) έτους συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα καταστρώματος. ββ. Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ο¬ποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτοι Επαγγελματι-κής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυ¬ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τουλάχιστον ενός (1) έτους συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής».

  β) Το σύνολο των διατάξεων του π.δ. 169/1994 (Α’106) «Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών – μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων», όπως ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 «Σε θέση Ανθυποπυραγού Πλοηγού – Μηχανικού κατατάσσονται κατόπιν διαγωνισμού ιδιώτες Έλληνες, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές για λόγους άλλους εκτός της υγείας, ηλικίας 26 έως 35 ετών, κάτοχοι προαγωγικού διπλώματος μηχανικού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.) του Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας και διετή προϋπηρεσία σε πλοίο μετά την απόκτηση του διπλώματος, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Σχετικά με τα λοιπά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστικών διατάξεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι, που διαθέτουν τα ίδια προσόντα που απαιτούνται και από τους ιδιώτες». Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 4 «Σε θέση και βαθμό Πυροσβέστη βοηθού Πλοηγού – Μηχανικού μετατάσσονται, κατόπιν εξετάσεων, Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών που έχουν τα προσόντα της επόμενης παραγράφου. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν την μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας, καθίστανται όμως νεώτεροι των ομοιοβάθμων τους Πυροσβεστών βοηθών Πλοηγών – Μηχανικών που υπηρετούν κατά τον χρόνο της μετάταξής τους στην Ειδική Υπηρεσία των Πλοηγών». Ως προς το ανώτερο όριο ηλικίας των μετατασσομένων στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, ορίζεται το 35ο έτος. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 «Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για μετάταξη, τότε επιτρέπεται η κάλυψη των θέσεων αυτών με κατάταξη ιδιωτών που έχουν τα ίδια προσόντα εκτός της ηλικίας. Σχετικά με τα λοιπά προσόντα και τη διαδικασία κατάταξης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη των Δοκίμων Πυροσβεστών».

  γ) Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 167/2003 (Α’138) «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών», όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο εκτός του πτυχίου ειδικότητας των πρώην Τ.Ε.Λ. και Ε.Π.Λ.) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έχουν ετήσια θαλάσσια προϋπηρεσία στο Εμπορικό Ναυτικό ή στο Πολεμικό Ναυτικό σε ειδικότητα καταστρώματος ή Μηχανής καθώς και πτυχιούχους της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η απόδειξη της θαλάσσιας προϋπηρεσίας γίνεται με προσκόμιση πιστοποιητικού της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων του Υ.Ε.Ν., και για τους υπηρετήσαντες στο Πολεμικό Ναυτικό από το Στρατολογικό Γραφείο». Ομοίως, την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 19/2006.
  δ) Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 5/1995 (Α΄2), σύμφωνα με την οποία «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Από υποψηφίους που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Δημόσιας ή αναγνωρισμένης Σχολής ή Μέσης Τεχνικής Σχολής και διετή προϋπηρεσία σε πλοίο, αποδεικνυόμενη από βιβλιάριο ασφάλισης του Ν.Α.Τ.».

  ε) Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 170/1996 (Α΄131), σύμφωνα με το οποίο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) των Τμημάτων Πλοιάρχων ή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

  στ) Το π.δ. 109/1994 (Α’82) «Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών – κυβερνητών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 «Στη θέση του Ανθυποπυραγού Πλοηγού – Κυβερνήτη κατατάσσονται ιδιώτες Έλληνες, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές για άλλους λόγους εκτός της υγείας, ηλικία 26 έως 35 ετών, κάτοχοι προαγωγικού διπλώματος πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας και διετή προϋπηρεσία σε πλοίο, μετά την απόκτηση του διπλώματος, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής ναυτιλίας. Σχετικά με τα λοιπά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών».

  ζ) Την παρ. 11 του άρθρου 12 του ν. 3387/2005 (Α΄224), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι «Πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Υπηρεσιών, που έχουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ.109/1994 (ΦΕΚ 82 Α΄) και το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ.169/1994 (ΦΕΚ 106 Α΄) για τους κατατασσομένους αντίστοιχα σε θέσεις Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πλην του ανώτατου ορίου ηλικίας, που ορίζεται στο 38ο έτος, μπορούν να μεταταγούν σε κενές θέσεις Ανθυποπυραγών των κλάδων αυτών, με βάση τα προσόντα τους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Οι μετατασσόμενοι τοποθετούνται στο τέλος της επετηρίδας των αξιωματικών του αντίστοιχου κλάδου, με βάση την αρχαιότητα που είχαν μεταξύ τους πριν από τη μετάταξη».

  η) Το σύνολο των διατάξεων του π.δ. 153/1974 (Α΄57) «Περί κυρώσεως του Κανονισμού μετατάξεως πυροσβεστικών οργάνων εις την Ειδικήν Υπηρεσίαν Πλοηγών – Μηχανικών».

  θ) Το σύνολο των διατάξεων του π.δ. 141/2014 (Α΄232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει.

  ι) Τα άρθρα 57, 58 και 59 του π.δ. 210/1992 (Α΄99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

  ια) Την ΥΑ 5804 οικ. Φ. 109.1/17-02-2009 (Β΄281) Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών.

  ιβ) Την παρ. 4 του Κεφ. Γ΄ «Κατηγορίες προκηρυσσομένων θέσεων», της υπ΄ αριθ. 57659 οικ. Φ. 300.2/13-12-2011 (ΑΔΑ: 456ΖΙ-Ι8Λ) απόφασης Αρχηγού ΑΠΣ «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων», σύμφωνα με την οποία, για την Κατηγορία «Δ΄», οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα τους, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, για κάλυψη θέσεων μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατηγορίες: «4.1. Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τουλάχιστον ενός (1) έτους συνολικής θαλάσσιας προϋπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα καταστρώματος. 4.2. Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τουλάχιστον ενός (1) έτους συνολικής θαλάσσιας προϋπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής».

  ιγ) Την υπ΄ αριθ. 40990 Φ.300.2/28-08-2006 απόφαση Αρχηγού ΑΠΣ «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, είκοσι (20) Πλοηγών – Κυβερνητών και είκοσι τεσσάρων (24) Πλοηγών – Μηχανικών, σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών».

  ιδ) Την υπ΄ αριθ. 26347 Φ.404.11/02-08-1979 απόφαση Αρχηγού ΠΣ / Εγκύκλιος 76, «Περί καθορισμού της εξεταστέας ύλης των εξεταζομένων μαθημάτων κατά την διενέργειαν προαγωγικών εξετάσεων δια τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού – Πλοηγού – Μηχανικού».

  ιε) Την υπ΄ αριθ. 53157 Φ.201.31/22-12-1980 απόφαση Αρχηγού ΠΣ / Εγκύκλιος 87, «Κοινοποίηση Αποφάσεως Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, περί της εξεταστέας ύλης κατά τους διαγωνισμούς Μετατάξεως στην ειδική Υπηρεσία Πλοηγών – Μηχανικών», με την οποία κοινοποιείται η υπ΄ αριθ. 7513/1140 Φ.Ν 4α /13-03-1974 απόφαση του κ. επί της Δημοσίας Τάξεως Υπουργού, περί καθορισμού της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των εξεταζομένων κατά την διενέργειαν διαγωνισμού προς μετάταξιν κατωτέρων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος εις θέσεις Πλοηγών – Μηχανικών.

  ιστ) Το υπ΄ αριθ. 110 Φ.300.1/24-01-2019 έγγραφο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιμένα Ηγουμενίτσας, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  ιζ) Την από 24-01-2019 ΔΥ αναφορά, υπ΄ αριθ. πρωτ. 30 ΦΑ 15677/25-01-2019 5ου ΠΣ Πειραιά, του Πυροσβέστη (15677) Φιλιππίδη Νικολάου του Ιωάννη, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  ιη) Την από 25-01-2019 ΔΥ αναφορά, υπ΄ αριθ. πρωτ. 31 ΦΑ 16895/25-01-2019 5ου ΠΣ Πειραιά, του Πυροσβέστη (16895) Καρφή Ιωάννη του Δημητρίου, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  ιθ) Την από 28-01-2019 ΔΥ αναφορά, υπ΄ αριθ. πρωτ. 32 ΦΑ 15781/28-01-2019 5ου ΠΣ Πειραιά, του Πυρονόμου (15781) Τζανακάκη Εμμανουήλ του Θεοδώρου, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  κ) Το υπ΄ αριθ. 60 Φ.300.1/30-01-2019 έγγραφο 2ου ΠΣ Λιμένα Πατρών, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  κα) Την από 30-01-2019 ΔΥ αναφορά, υπ΄ αριθ. πρωτ. 33 ΦΑ 15484/30-01-2019 5ου ΠΣ Πειραιά, του Πυραγού (15484) Κατσικαδάκου Κυριάκου του Αργυρίου, με θέμα «Μετατάξεις – Προσλήψεις – Κατανομή».

  κβ) Την από 30-01-2019 ΔΥ αναφορά, υπ΄ αριθ. πρωτ. 34 ΦΑ 22101/30-01-2019 5ου ΠΣ Πειραιά, του Πυροσβέστη (22101) Φραγγεδάκης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  κγ) Το υπ΄ αριθ. 220 Φ.300.1/30-01-2019 έγγραφο 4ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, με θέμα «Προτάσεις επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων».

  κδ) Το υπ΄ αριθ. 27 Φ.355.1/31-01-2019 έγγραφο Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ), με θέμα «Παροχή στοιχείων», με τα εντός αυτής διαλαμβανόμενα θέματα.

  κε) Την υπ΄ αριθ. 23952 Φ.400.30/14-04-2016 απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Εκπαίδευση Πυροσβεστών σε καθήκοντα Αρμενιστών Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) – Ορισμός Παραρτημάτων & Εκπαιδευτών».

  Μετάταξη και κατάταξη πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων (Χειριστών Ε/Π, Μηχανικών Ε/Π και Μέλη Πληρώματος Ε/Π)
  α) Το άρθρο 74 «Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού» του ν. 4249/2014 (Α΄73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

  β) Το π.δ. 59/2009 (Α΄82) «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
  γ) Το π.δ. 53/2018 (Α΄100) «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄82)».
  δ) Το π.δ. 79/2016 (Α΄144) «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 (Α’82) «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

  ε) Το π.δ. 103/2001 (Α΄96) «Προσόντα προσωπικού Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος».

  στ) Το υπ΄ αριθ. 108 Φ.300.1/31-01-2019 έγγραφο Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων ΠΣ με θέμα «Υποβολή Πρακτικού Επιτροπής μετάταξης και κατάταξης», με συνημμένο Πρακτικό Επιτροπής επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 83 Φ.300.1/22-01-2019 δγης ΥΕΜΠΣ.

  ζ) Το υπ΄ αριθ. 8840/08-02-2019 έγγραφο προτάσεων, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του Ανπχου (ΧΑ) (09748) Αντωνακόπουλου Γεώργιου του Βασιλείου, σχετικά με τον προσδιορισμό και την περιγραφή των διαπιστωμένων αναγκών και λεπτομερειών τροποποίησης ή βελτίωσης της υπάρχουσας νομοθεσίας που ισχύει για την πρόσληψη ιπτάμενου προσωπικού στην ΥΕΜΠΣ, σε συνδυασμό με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 11939/22-02-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ανπχου (ΧΑ) (09748) Αντωνακόπουλου Γεώργιου του Βασιλείου.

  η) Το άρθρο 59 του ν. 4443/2016 (Α΄232/9-12-2016 – Διορθ. Σφαλμ. Στο Α΄23/1-3-2017) περί της αυτοτελούς Υπηρεσίας με τίτλο «Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας» (Ε.Μ.Σ.Α.), το υπ΄ αριθ. 277/04-12-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας ΑΠΣ / Γραφείο 1ο – Νομικών Υποθέσεων, σε συνδυασμό με την παρ. η΄ του ανωτέρω άρθρου 59, σύμφωνα με το οποίο «Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω Προεδρικού διατάγματος και του Κανονισμού Λειτουργίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».
  Ιστορικό και ανάγκες Πυροσβεστικών Συνεργείων.

  Για την υποστήριξη του στόλου των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, που επιχειρούν ανά την επικράτεια, λειτουργούν δύο (2) Πυροσβεστικά Συνεργεία, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στα συνεργεία αυτά γίνονται εκτεταμένες επισκευές στην πλειοψηφία των τύπων οχημάτων καθώς και μηχανημάτων που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα στις ΠΕ.ΠΥ.Δ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας όπου εδρεύουν τα Πυροσβεστικά Συνεργεία, της επισκευής και αποκατάστασης ζημιών σε οχήματα στον τόπο του συμβάντος όπου αυτά επιχειρούν.
  Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία αποτελούν Ειδικές Υπηρεσίες του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014. Από την μέχρι σήμερα λειτουργία τους, την ανταλλαγή απόψεων καθώς και τα ανωτέρω σχετικά που επισυνάπτονται του παρόντος, αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα που χρήζουν κατάλληλης αντιμετώπισης.
  Ειδικότερα, για το Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στον τομέα των Ανθρωπίνων Πόρων.
  Στο Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης υπηρετούν Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών (Τεχνικοί) με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την επισκευή κάθε είδους βλάβης που μπορεί να προκληθεί στα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργανική δύναμη στα Πυροσβεστικά Συνεργεία όπως και η υπηρετούσα δύναμη του Πυροσβεστικού Συνεργείου Θεσσαλονίκης, βάσει της από 16-10-2018 έγγραφης εισήγησης του Αντιπύραρχου (12731) Σπυρίδωνα Παυλογεωργάτου του Διονυσίου, φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

  Ειδικών Καθηκόντων (Τεχνικοί)
  Πυροσβεστικό Συνεργείο Προσωπικό Τεχνικοί Σύνολο
  Αξιωματικοί Πυρονόμοι & Υπαξιωματικοί
  Αθηνών 14 72 86
  Θεσσαλονίκης

  Ειδικών Καθηκόντων (Τεχνικοί) Γενικών Καθηκόντων
  ΠΠΥ
  Πολ. Προς.
  Σύνολο
  Πυροσβεστικό Συνεργείο
  Θεσσαλονίκης Προσωπικό Τεχνικοί
  Αξκοι Πυρμοι,
  Υπαξ. Αξκοι Πυρμοι,
  Υπαξ.
  5 10 0 31 2 1 49

  Από τα ανωτέρω στοιχεία, για το Πυροσβεστικό Συνεργείο Οχημάτων Θεσσαλονίκης, προκύπτει έλλειψη τεχνικού προσωπικού τόσο σε Αξιωματικούς Τεχνικούς όσο και σε Πυρονόμους – Υπαξιωματικούς Τεχνικούς.
  Ειδικά για το ζήτημα της κατάταξης Πυροσβεστών Τεχνικών δεδομένων των διατάξεων του ν. 4249/2014, είναι επιβεβλημένο να καθοριστεί το πλαίσιο που θα εφαρμοστεί προς τούτο.
  Κρίνεται απολύτως αναγκαία η εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Συνεργείου Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, ενώ η περαιτέρω διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και προβλημάτων θα επιδεινώσει περαιτέρω την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του.
  Βάσει των ανωτέρω και του λοιπού εξεταζόμενου συλλεχθέντος υλικού, προκύπτει η ανάγκη για κατάρτιση διατάξεων επί θεμάτων μετατάξεων και κατατάξεων προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων για τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.

  Ιστορικό και ανάγκες Υ.ΠΛΩ.Μ, Λιμενικών ΠΥ και Λιμενικών ΠΣ.
  Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς (ΛΠΣ) Ειδικών Καθηκόντων, σε Αξιωματικούς Πλοηγούς Κυβερνήτες (Π/Κ), Αξιωματικούς Πλοηγούς Μηχανικούς (Π/Μ), ειδικά σε κατώτερους μηχανικούς «βοηθούς μηχανικούς (Π/Μ), αλλά και σε προσωπικό καθηκόντων Αρμενιστή.
  Για τους βοηθούς μηχανικούς (Π/Μ) έχει να γίνει πρόσληψη ή μετάταξη από το έτος 1996, παρ΄ όλο που ναυπηγηθήκαν (κατασκευάστηκαν) πέντε (5) νέα Πυροσβεστικά Πλοία (Π/Π), υπηρετεί μικρός αριθμός υπαλλήλων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει συντάξιμη Υπηρεσία και σταδιακά αποχωρούν. Με τις κατά καιρούς προκηρύξεις έχουν προσληφθεί υπάλληλοι, αλλά λόγω του παλαιού θεσμικού πλαισίου (π.δ. 169/1994 του άρθρου 4) δεν δύνανται να μεταταχθούν (Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων).
  Η τελευταία πρόσληψη Αξιωματικών Πλοηγών Κυβερνητών (Π/Κ) και Αξιωματικών Πλοηγών Μηχανικών (Π/Μ), έγινε το έτος 2006.
  Κατά τα προηγούμενα έτη έχουν προσληφθεί Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων για τους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς (ΛΠΣ) που θα επάνδρωναν Πυροσβεστικά Πλοία (Π/Π), αλλά δεν υπηρετήσαν ποτέ σ΄ αυτούς, παρ΄ ότι προβλέπεται από το θεσμικό και νομικό πλαίσιο (π.χ. π.δ. 170/1996, αρθ. 1, παρ. 3). Εκδόθηκαν και πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις με κατηγορίες για αυτούς: α. Το π.δ. 365/02-11-1990 (Α΄144), άρθρο 2, παρ. 2 προέβλεπε την κατηγορία Δ΄. β. Το π.δ. 170/1996 (Α΄131), άρθρο 1, παρ. 2 προέβλεπε την κατηγορίας ΣΤ΄. γ. Το π.δ. 167/2003 (Α΄138), άρθρο 1, παρ. 2, προέβλεπε την κατηγορίας ΣΤ΄. δ. Το π.δ. 19/2006 (Α΄16), άρθρο 3, παρ. 1, προέβλεπε την κατηγορίας Γ΄. ε. Ο νόμος 4029/2011 (Α΄245), άρθρο 35, παρ. 1δ, προέβλεπε την κατηγορίας Δ΄.
  Το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών (ΚΕΥΠΣ και ΥΑ 5804 οικ. Φ.109.1/17-02-2009 (Β΄281) κανονισμός λειτουργίας των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών), προβλέπει με σαφήνεια το προσωπικό και τα καθήκοντα τους, στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς(ΛΠΣ) καθώς και την επάνδρωση των Πυροσβεστικών Πλοίων(Π/Π). Η ιεραρχία στο πλοίο όπως προβλέπεται στην Διεθνή, Εθνική νομοθεσία, το θεσμικό πλαίσιο και Διαταγές του ΠΣ είναι καθοριστικός παράγοντας για την λειτουργία και την ασφάλεια του. Παρ΄ ότι τα Πυροσβεστικά Πλοία (Π/Π) αυξάνονται, το προσωπικό τους βαίνει συνεχώς μειούμενο.
  Για την λειτουργία ενός Πυροσβεστικού Πλοίου (Π/Π) Α1 κατηγορίας δηλ. πάνω από 25 μέτρα απαιτείται να έχει κατ΄ ελάχιστο προσωπικό επάνδρωσης: α. Έναν (1) Κυβερνήτη (Αξιωματικός Π/Κ). β. Έναν (1) Ύπαρχο (Αξιωματικός Π/Κ). γ. Έναν (1) Α΄ Μηχανικό (Αξιωματικός Π/Μ). δ. Έναν (1) Β΄ Μηχανικό (Αξιωματικός Π/Μ). ε. Δυο (2) βοηθούς μηχανικούς (Πυρονόμους ή Υπαξιωματικούς ή Πυροσβέστες). στ. Έναν (1) Ναύκληρο (Πυρονόμο ή Υπαξιωματικό ή Πυροσβέστη). ζ. Τέσσερις (4) Αρμενιστές (Υπαξιωματικούς ή Πυροσβέστες).
  Τα Πυροσβεστικά Πλοία (Π/Π) Α1 κατηγορίας είναι τα κάτωθι:
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ: «ΠΣ 11 Μακεδονία».
  ΠΑΤΡΑ: «ΠΣ 13 Πυροσβέστης Παύλος Σκούρτης».
  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ : «ΠΣ 14 Αντιπύραρχος Ηλίας Γκάτσος».
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ: α. «ΠΣ 15 Αρχηγός ΠΣ Κοκκινάκης Αλκιβιάδης» και β. «ΠΣ 16 Δόκιμος πυροσβέστης Πούλιος».
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «ΠΣ 17 Υποπυραγός Λεμονίδης Ιωάννης».
  Για την λειτουργία ενός Πυροσβεστικού Πλοίου (Π/Π) Α2 κατηγορίας απαιτείται να έχει κατ΄ ελάχιστο προσωπικό επάνδρωσης: α. Έναν (1) Κυβερνήτη (Αξιωματικός Π/Κ). β. Έναν (1) Α΄ Μηχανικό (Αξιωματικός Π/Μ). γ. Έναν (1) βοηθό μηχανικό (Πυρονόμο ή Υπαξιωματικό ή Πυροσβέστη). δ. Έναν (1) Ναύκληρο (Πυρονόμο ή Υπαξιωματικό ή Πυροσβέστη). ε. Δυο (2) Αρμενιστές (Υπαξιωματικούς ή Πυροσβέστες).
  Τα Πυροσβεστικά Πλοία (Π/Π) Α2 κατηγορίας είναι τα κάτωθι:
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «ΠΣ 8 Υπαρχιπυροσβέστης Σπυρίδων Πετράκης»
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ: «ΠΣ 10 Πυροσβέστης Σάββας Καραβασίλης».
  Για την λειτουργία της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), των Λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και την επάνδρωση των Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) που έχουν, το προσωπικό που απαιτείται συνολικά και κατ΄ ελάχιστο, βάσει του υπ΄ αριθ. 27 Φ.355.1/31-01-2019 εγγράφου της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ), σε συνδυασμό με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 8819/08-02-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι:

  α/α Απαιτούμενη δύναμη Υπάρχουσα δύναμη Ελλείψεις
  1 93 Κυβερνήτες (Π/Κ) 50 Κυβερνήτες (Π/Κ) -43
  2 91 Αξιωματικοί Μηχανικοί (Π/Μ) 36 Αξιωματικοί Μηχανικοί (Π/Μ) -55
  3 1 Ναυπηγοί 0 Ναυπηγοί -1
  4 83 Βοηθοί Μηχανικοί (Π/Μ) 18 Βοηθοί Μηχανικοί (Π/Μ) -65
  5 7 Υπαξ. Ηλεκτρολόγοι Π/Π (ΗΛ-Π/Π) 0 Υπαξ. Ηλεκτρολόγοι Π/Π (ΗΛ-Π/Π) -7
  6 7 Υπαξ. Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Συστημάτων Π/Π (ΤΗΣ-Π/Π) 0 Υπαξ. Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Συστημάτων Π/Π (ΤΗΣ-Π/Π) -7
  7 224 Ναύκληροι, Αρμενιστές 73 Ναύκληροι, Αρμενιστές -151

  Στα ανωτέρω έχει ληφθεί υπόψη ότι στο άμεσο μέλλον το Πυροσβεστικό Σώμα πρόκειται να προμηθευτεί δύο (2) νέα Πυροσβεστικά Πλοιάρια κατηγορίας Α1, συνεπώς θα πρέπει να υπολογιστούν και τα πληρώματα αυτών εκ των προτέρων.
  Βάσει των ανωτέρω και του λοιπού εξεταζόμενου συλλεχθέντος υλικού, προκύπτει η ανάγκη για κατάρτιση διατάξεων επί θεμάτων μετατάξεων και κατατάξεων προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων για τα την Υ.ΠΛΩ.Μ, τις Λιμενικές ΠΥ και τους Λιμενικούς ΠΣ.

  Ιστορικό και ανάγκες Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων.

  Με το π.δ. 103/2001 (Α΄96) καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ με το π.δ. 59/2009 (Α΄82), ρυθμίζονται τα θέματα πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  Η μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR) θα δεσμεύσει τις θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού του Κλάδου Ειδικών Καθηκόντων Τ/Α (Τεχνικών Αεροσκαφών).
  Τα Ε/Π του ΠΣ εντάσσονται στο πολιτικό νηολόγιο της ΥΠΑ και κατά συνέπεια στη νομοθεσία της European Aviation Safety Agency / EASA (Ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφαλείας αεροπορίας) και Τεχνικοί Αεροσκαφών θεωρούνται άτομα που έχουν λάβει κατάλληλες πιστοποιήσεις συντήρησης αεροσκαφών.
  Βάσει των ανωτέρω και του λοιπού εξεταζόμενου συλλεχθέντος υλικού, δεν προκύπτει η ανάγκη για κατάρτιση νέων διατάξεων επί θεμάτων μετατάξεων και κατατάξεων προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων για τα την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντ΄ αυτών προτείνονται τροποποιήσεις υπαρχουσών διατάξεων.

  Για την εξέταση της προτεινόμενης διαδικασίας αθλητικής αξιολόγησης των υπό κατάταξη υποψηφίων Ειδικών Καθηκόντων εξετάστηκαν τα κάτωθι:

  α) Οι παρ. 1, 2 και 3 το άρθρο 10 του ν. 2225/1994 (Α΄121), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα που περιλαμβάνει: α. Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. β. Υγειονομικές εξετάσεις. γ. Αθλητικές δοκιμασίες», «Οι διαδικασίες για καθεμία από τις ανωτέρω εξετάσεις είναι ενιαίες για όλες τις Σχολές. Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται από τη Σχολή της πρώτης προτίμησής του, όπως αυτή δηλώνεται στην αίτηση – δήλωση υποψηφίου Στρατιωτικών Σχολών και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι που επέλεξαν Σχολή, για την οποία στην εγκύκλιο προκηρύξεως των εξετάσεων προβλέπεται ειδική απαίτηση δοκιμασία θα εξετάζονται και από τη Σχολή αυτή στην εν λόγω απαίτηση – δοκιμασία. Τα κριτήρια επιλογής όλων των Σχολών, που καθορίζονται στους οικείους οργανισμούς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ισχύουν για όλα τα Γενικά Επιτελεία. Ειδικότερα για τις αθλητικές δοκιμασίες, τα κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας» και «Τυχόν άλλες διαδικαστικές λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται από τη σχετική εγκύκλιο προκήρυξης των εξετάσεων».

  β) Η παρ. 1 της υπ΄ αριθ. Φ337.1/81/91513/08-12-2005 ΥΑ «Καθορισμός των Νέων Κατωτέρων Ορίων Επιδόσεως των Αθλητικών Αγωνισμάτων Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ», σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται τα κατώτερα όρια επιδόσεων των αθλητικών αγωνισμάτων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ − ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος (2006 – 2007) ως εξής:

  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/ΟΠΛΑ, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥ/ΟΠΛΑ ΣΣΕ/ΣΩΜΑΤΑ, ΣΙ/ΜΗΧ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ
  Δρόμος 100 μ. 16″ 17″
  Δρόμος 1000 μ. 4΄ και 20″ 4′ και 30»
  Άλμα σε ύψος με φορά 1,05 μ 1,00 μ
  Άλμα σε μήκος με φορά
  Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ) 3,60 μ 3,60 μ
  Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι 4,50 μ 4,40 μ
  Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων
  (για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ) 2′ 2′

  γ) Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄1′-Διορθ.Σφαλμ. στο Α΄7/95), όπως ισχύει, «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», σύμφωνα με το οποίο «Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα: α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια). β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια). γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)».
  δ) Η παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 44/2016 (Α΄68) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο «Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα: α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια). β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια). γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι)».

  ε) Η παρ. 6 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθ. 2421.1/84993/2018 (Β΄5213) ΥΑ «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ – ΕΛΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων», σύμφωνα με την οποία «Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα: α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 17″ (μια προσπάθεια). β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4′ και 30″ (μια προσπάθεια). γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,00 μ. (τρεις προσπάθειες). δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια)». Εν συνεχεία, με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2421.1/21839/2019 της 26-03-2019 έγγραφο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής «Δημοσίευση Τροποποίησης Κοινής Υπουργικής Απόφασης», γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση της υπ΄ αριθ. 2421.1/20981/2019/20-03-2019 (Β΄994) Κοινή Απόφαση των υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων», βάση της οποίας τροποποιούνται τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων και αθλητικών δοκιμασιών που θα υποβληθούν οι υποψήφιοι των παραγωγικών Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Συγκεκριμένα, «Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 της 2421.1/84993/ 2018/15-11-2018 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 5213), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών (ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων) Αθλητικών Δοκιμασιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαρτίζονται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι προτείνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τη συγκρότηση των εν λόγω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί με την ιδιότητα του αθλητή. Στην απόφαση συγκρότησης δύναται να ορίζονται, ανά αγώνισμα, ονομαστικά οι υπεύθυνοι και μέλη της Επιτροπής, Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι), σύμφωνα με τα ακόλουθα: α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16″ (μια προσπάθεια). β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4’ και 20″ (μια προσπάθεια). γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα».


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Εκτιμήσεις & Προτάσεις

  1) Από την εκτίμηση των διαλαμβανόμενων στην από 20-12-2018 έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων / Δνσης Ανθρώπινων Πόρων ΑΠΣ, προκύπτει η αναγκαιότητα ρύθμισης των θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων. Προτείνουμε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, ως εμφαίνεται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας έκθεσης, με τους κάτωθι γενικούς στόχους:
  i) Την άμεση στελέχωση των Πυροσβεστικών Συνεργείων Επισκευής Οχημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης με εξειδικευμένο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, μέσω της διαδικασίας των μετατάξεων εξειδικευμένων πυροσβεστικών υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων.
  ii) Την κάλυψη τυχόν κενών οργανικών θέσεων των Πυροσβεστικών Συνεργείων Επισκευής Οχημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης με εξειδικευμένους ιδιώτες με τη διαδικασία της κατάταξης μέσω προκήρυξης διαγωνισμού.
  iii) Τον καθορισμό σύγχρονων ειδικοτήτων, στη λογική της συνεχούς βελτίωσης της τεχνολογίας οχημάτων, για την αναβάθμιση του έργου των Πυροσβεστικών Συνεργείων Επισκευής Οχημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
  iv) Την στελέχωση της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών με εξειδικευμένο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, μέσω της διαδικασίας των μετατάξεων εξειδικευμένων πυροσβεστικών υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων.
  v) Την κάλυψη τυχόν κενών οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών με εξειδικευμένους ιδιώτες με τη διαδικασία της κατάταξης μέσω προκήρυξης διαγωνισμού και τον καθορισμό σύγχρονων ειδικοτήτων, στη λογική της συνεχούς βελτίωσης της τεχνολογίας (π.χ. Πλοηγοί Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί).
  vi) Την περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας των κατατασσόμενων ιδιωτών.
  vii) Την διατύπωση σχετικών προτάσεων για τροποποίηση υπαρχουσών διατάξεων.

  2) Από την εκτίμηση του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 (A΄73) προκύπτει ότι η εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμ¬φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν, ενώ από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. Επίσης, οι σπουδές στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα.

  3) Από την εκτίμηση του γεγονότος ότι το σύνολο των αποφοιτησάντων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών, από τις οικείες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εξέρχονται ως Γενικών Καθηκόντων, σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών και της Σχολής Πυροσβεστών, προκύπτει ότι από την Πυροσβεστική Ακαδημία δεν προβλέπεται η παραγωγή εξειδικευμένου προσωπικού σε ειδικότητες αναγκαίες για τις Υπηρεσίες ενδιαφέροντος προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων.

  4) Από την εκτιμώμενη σημασία για την αξιόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων και της κατ΄ εκτίμηση ελάχιστης απαιτούμενης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας, προτείνεται η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού με κατάταξη ιδιωτών, χωρίς την εισαγωγή τους στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων ανά ειδικότητα.

  5) Από την εκτιμώμενη αναγκαιότητα για ειδική πυροσβεστική κατάρτιση των κατατασσομένων ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, προτείνεται επί του συμπεριλαμβανομένου, στην παρούσα έκθεση, σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, η διαδικασία της εισαγωγικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας των κατατασσόμενων, η οποία θα πραγματοποιείται μερίμνη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

  6) Βάσει του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», προτείνεται τα προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις για τους διαγωνισμούς του ΠΣ, που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, να γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς.

  7) Από την αξιολόγηση των αθλητικών δοκιμασιών των ΕΔ, της ΕΛ.ΑΣ και του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ και ειδικότερα το πρόσθετο αγώνισμα της κολύμβησης για τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού, τη Σχολή Ικάρων και τις Σχολές του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υπηρεσιακές συνθήκες της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.) και Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, είναι ως προς το αντικείμενό τους και ως προς τις αρμοδιότητες καθόλα διάφορες, λαμβανομένου υπόψη την εκτέλεση υπηρεσιών στο υδάτινο θαλάσσιο στοιχείο ή το ενδεχόμενο συνθηκών προσθαλάσσωσης, προτείνεται κατά τον καθορισμό των αθλητικών δοκιμασιών των υπό κατάταξη υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων των ανωτέρω αναφερόμενων Υπηρεσιών, η εξέταση των υποψηφίων στο αγώνισμα της κολύμβησης. Κατά τα λοιπά, η διατήρηση των ισχυόντων αγωνισμάτων κατάταξης που προβλέπονται στο π.δ. 44/2016.


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Προτεινόμενες τροποποιήσεις διατάξεων.

  1. Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 103/2001 (Α΄96) «Προσόντα προσωπικού Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος» κατόπιν προώθησης στη Νομική Υπηρεσία ΑΠΣ και αξιολόγησης από αυτή των υποβληθεισών προτάσεων της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων ΠΣ και του μέλους της παρούσης Επιτροπής Αντιπύραρχου (ΧΑ) Γεώργιου Αντωνακόπουλου. Ο καθορισμός των λεπτομερειών του συνόλου των τροποποιούμενων διατάξεων, σε ενιαίο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, προτείνεται να πραγματοποιηθεί από Ομάδα Εργασίας Αξιωματικών της ΥΕΜΠΣ.

  2. Τροποποίηση των λοιπών αναφερόμενων διατάξεων του από 29-01-2019 Πρακτικού Επιτροπής ΥΕΜΠΣ επί θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων. Ο καθορισμός των λεπτομερειών του συνόλου των τροποποιούμενων διατάξεων, σε ενιαίο σχέδιο για την προώθηση στη Νομική Υπηρεσία ΑΠΣ, προτείνεται να πραγματοποιηθεί από Ομάδα Εργασίας Αξιωματικών της ΥΕΜΠΣ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Πρόταση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

  «Ρύθμιση θεμάτων μετάταξης και κατάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και των Πυροσβεστικών Συνεργείων»

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
  α) Του ν. 4249/2014 (Α΄73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
  β) Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
  γ) Του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  δ) Του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 (Α΄287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».
  ε) Του
  στ) Της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3421/2005 (Α΄302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις».
  ζ) Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α΄220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».
  η) Του ν. 4029/2011 (Α΄245) «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυ¬λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες δια¬τάξεις».
  θ) Του ν. 2190/1994 (Α’28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
  ι) Του ν. 2009/1992 (Α΄18) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».
  ια) Της παρ. 11 του άρθρου 12 του ν. 3387/2005 (Α΄224) «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις».
  ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄98).
  ιγ) Του π.δ. 174/1983 (Α΄68) «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής».
  ιδ) Του π.δ. 210/1992 (Α΄99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».
  ιε) Του π.δ. 109/1994 (Α’82) «Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών – κυβερνητών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις».
  ιστ) Του π.δ. 169/1994 (Α’106) «Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών – μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων».
  ιζ) Του π.δ. 11/2014 (Α΄17) «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά».
  ιη) Του π.δ. 141/2014 (Α΄232) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998».
  ιθ) Του π.δ. 101/2012 (Α΄167) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007».
  κ) Του π.δ. 86/2018 (Α΄159) «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
  κα) Του π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  κβ) Της υπ’ αριθ. 5874/06.08.2018 (ΥΟΔΔ 448), απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών».
  2. Την υπ’ αριθ. ……………………………………. εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος Διατάγματος.
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  4. Την υπ’ αριθ. ….…./2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

  Κεφάλαιο Α΄
  Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) Πυροσβεστικού Σώματος, λιμενικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί

  Άρθρο 1
  Καθορισμός ειδικοτήτων

  1. Για το πυροσβεστικό προσωπικό της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών καθορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες:
  α. Πλοηγοί Κυβερνήτες.
  β. Πλοηγοί Μηχανικοί.
  γ. Πλοηγοί Ηλεκτρολόγοι.
  δ. Ναυπηγοί.
  δ. Αρμενιστές.
  ε. Βοηθοί Μηχανικοί.
  στ. Βοηθοί Μηχανικοί / Ηλεκτρολόγοι – Ηλεκτρονικοί.

  2. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να στελεχώνεται, εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και από ιδιώτες Ναυπηγούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό¬νου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όρ¬γανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσω¬πικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

  Άρθρο 2
  Μετάταξη Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων

  1. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που πληρούν τα προσόντα, για κάθε μία από τις ειδικότητες του άρθρου 4 του παρόντος, μετατάσσονται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων, στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, τις λιμενικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τους λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων για μετάταξη Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που πληρούν τα προσόντα υπερβαίνει τον απαιτούμενο αριθμό για πλήρωση κενών θέσεων, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3.

  2. Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων για τις ειδικότητες των Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών, μετατάσσονται στο βαθμό που φέρουν ως Ειδικών Καθηκόντων και διατηρούν την μεταξύ τους αρχαιότητα.

  3. Οι μετατασσόμενοι Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων για τις ειδικότητες των Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών, ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων, χωρίς να υποστούν την προβλεπόμενη για τους κατατασσόμενους εξ ιδιωτών εκπαίδευση της Σχολής Ανθυποπυραγών.

  Άρθρο 3
  Ιεραρχική κατάταξη μετατασσόμενων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων

  1. Για τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ μετατασσόμενων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων, ως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 2. Μεταξύ Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων η προτεραιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδαφ. α΄ έως γ΄ του άρθρου 2 του παρόντος άρθρου.

  2. Για τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ μετατασσόμενων Πυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων για τις ειδικότητες των Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών, λαμβάνεται υπόψη το έτος κατάταξης ενός εκάστου μετατασσόμενου. Για μετατασσόμενους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους του ιδίου έτους, για τον καθορισμό της μεταξύ τους αρχαιότητας λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
  α. Ο βαθμός τίτλου σπουδών ανά ειδικότητα, στη δεκαβάθμια κλίμακα. Κάθε μία ακέραιη μονάδα βαθμολογίας της δεκαβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί σε χίλια (1000) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης πρώτου δεκαδικού ψηφίου, αντιστοιχεί σε εκατό (100) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε δέκα (10) μόρια, ενώ κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης τρίτου δεκαδικού ψηφίου σε ένα (1) μόριο. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Ως βαθμός πτυχίου στην Ειδικότητα Πλοηγών Ηλεκτρολόγων, λαμβάνεται ο βαθμός του Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού ή του αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  β. Η θαλάσσια προϋπηρεσία, σύμφωνα με τα ελάχιστα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Για κάθε ολοκληρωμένο εξάμηνο θαλάσσιας υπηρεσίας, μετά την απόκτηση του διπλώματος, πεντακόσια (500) μόρια. Για την ειδικότητα του Ναυπηγού, για κάθε εκατόν πενήντα (150) ένσημα, πεντακόσια (500) μόρια. Αριθμητικό υπόλοιπο ενσήμων μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) δεν λαμβάνεται υπόψη.
  γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται ιεραρχικά σύμφωνα με τη σειρά αναγραφής των ειδικοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, ενώ σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η μεταξύ των ισοβαθμούντων αρχαιότητα καθορίζεται με κλήρωση στην οποία καλούνται να παραστούν οι ισοβαθμούντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μη προσέλευση των ανωτέρω στη διαδικασία της κλήρωσης δεν αναβάλει την διαδικασία.

  Άρθρο 4
  Προσόντα μετατασσόμενων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων

  1. Για την ένταξη σε κάθε μία από τις ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:
  α. Για την ειδικότητα των Πλοηγών Κυβερνητών (Π/Κ), απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) / Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι προαγωγικού διπλώματος πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ’ τάξης (Δίπλωμα πλοίαρχου Γ’ τάξης Ε.Ν.) και τουλάχιστον διετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία, μετά την απόκτηση του διπλώματος, από την οποία δώδεκα (12) μήνες σε πλοία τουλάχιστον των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ο.χ. (ολικής χωρητικότητας) κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν την ως άνω ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία ή μέρος αυτής, πριν αναλάβουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους εκπαιδεύονται στα πυροσβεστικά πλοία (Π/Π) ανεξαρτήτως ο.χ. (ολικής χωρητικότητας), των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης διετούς θαλάσσιας υπηρεσίας.
  β. Για την ειδικότητα των Πλοηγών Μηχανικών (Π/Μ), απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι προαγωγικού διπλώματος μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ΄ τάξης (Δίπλωμα μηχανικού Γ’ τάξης Ε.Ν.) και τουλάχιστον διετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία, μετά την απόκτηση του διπλώματος, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από τετρακόσια πενήντα (450) KW, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν την ως άνω ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία ή μέρος αυτής, πριν αναλάβουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους εκπαιδεύονται στα πυροσβεστικά πλοία (Π/Π), ανεξαρτήτως KW ισχύος μηχανών, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης διετούς θαλάσσιας υπηρεσίας.
  γ. Για την ειδικότητα των Πλοηγών Ηλεκτρολόγων (Π/Η), κάτοχοι Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον διετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία, μετά την απόκτηση του διπλώματος, με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από τετρακόσια πενήντα (450) KW, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν την ως άνω ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία ή μέρος αυτής, πριν αναλάβουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, εκπαιδεύονται στα πυροσβεστικά πλοία (Π/Π), ανεξαρτήτως KW ισχύος μηχανών, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης διετούς θαλάσσιας υπηρεσίας.
  δ. Για την ειδικότητα των Ναυπηγών, τίτλο σπουδών Ναυπηγού ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και τουλάχιστον τριακόσια (300) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε εταιρείες – γραφεία ναυτιλίας. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν τον ως άνω ελάχιστο αριθμό ενσήμων, να διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών ως πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το βαθμό του Πυροσβέστη και άνω.
  ε. Για την ειδικότητα των Αρμενιστών, κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Λυκείου Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα καταστρώματος, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Πολεμικού Ναυτικού. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν την ως άνω ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία ή μέρος αυτής, πριν αναλάβουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λαμβάνουν εκπαίδευση σε καθήκοντα Αρμενιστών Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) και εν συνεχεία εκπαιδεύονται στα πυροσβεστικά πλοία (Π/Π) των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης της απαιτούμενης ετήσιας θαλάσσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε καθήκοντα Αρμενιστών Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) προσμετράται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης ετήσιας θαλάσσιας υπηρεσίας.
  στ. Για την ειδικότητα των Βοηθών Μηχανικών, κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Λυκείου τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Μηχανολογίας ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ΙΕΚ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Μηχανολογίας ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Ναυτιλίας και τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Πολεμικού Ναυτικού. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν την ως άνω ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία ή μέρος αυτής, πριν αναλάβουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λαμβάνουν εκπαίδευση σε καθήκοντα Αρμενιστών Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) και εν συνεχεία εκπαιδεύονται στα πυροσβεστικά πλοία (Π/Π) των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, στην ειδικότητα μηχανής, για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης της απαιτούμενης ετήσιας θαλάσσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε καθήκοντα Αρμενιστών Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) προσμετράται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης ετήσιας θαλάσσιας υπηρεσίας.
  ζ. Για την ειδικότητα των Βοηθών Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Λυκείου τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ΙΕΚ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Πολεμικού Ναυτικού. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν την ως άνω ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία ή μέρος αυτής, πριν αναλάβουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λαμβάνουν εκπαίδευση σε καθήκοντα Αρμενιστών Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) και εν συνεχεία εκπαιδεύονται στα πυροσβεστικά πλοία (Π/Π) των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, στην ειδικότητα μηχανής, για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης της απαιτούμενης ετήσιας θαλάσσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος παρακολούθησης της εκπαίδευσης σε καθήκοντα Αρμενιστών Πυροσβεστικών Πλοίων (Π/Π) προσμετράται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης ετήσιας θαλάσσιας υπηρεσίας.

  2. Τίτλοι σπουδών Λυκείων, Σχολών και λοιπών Τμημάτων, τα οποία έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί και σήμερα λειτουργούν ως τα ανωτέρω αναφερόμενα, γίνονται δεκτοί. Οι ως άνω μεταβολές, αποδεικνύονται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, προσκομίζοντας σχετική διάταξη.

  Άρθρο 5
  Διαδικασία απονομής ειδικοτήτων

  1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό που διαθέτει τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 4 προσόντα απονέμονται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, οι ειδικότητες του άρθρου 1, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πρόταση της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου.

  2. Η Επιτροπή είναι πενταμελής, αποτελείται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), ως Πρόεδρο, και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων των ειδικοτήτων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων ή Ναυπηγών, ως μέλη. Προβαίνει στην αξιολόγηση του προσωπικού που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα για την οποία κρίνεται, μετά από εισήγηση του οικείου Διοικητή, με βάση το είδος του τίτλου σπουδών, τον βαθμό αυτού, την εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, την αποδοτικότητα και τις ανάγκες της Υπηρεσίας όσον αφορά τον κατεχόμενο βαθμό στην κλίμακα ιεραρχίας, καθορίζει τον αριθμό και την ιεραρχική κατάταξη των μετατασσόμενων σύμφωνα με το άρθρο 3, συντάσσει δε σχετικό προς τούτο πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στον Αρχηγό προς επικύρωση.

  Άρθρο 6
  Αλλαγή ειδικότητας

  Με τη διαδικασία του άρθρου 5 δύναται να λάβει χώρα αλλαγή της χορηγηθείσας ειδικότητας και απονομή άλλης εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 1 του παρόντος.

  Άρθρο 7
  Στελέχωση

  1. Τις οριζόμενες, ανά βαθμό, κενές οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, καταλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας, πυροσβεστικό προσωπικό που κατέχει τις ειδικότητες και τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 4 ως εξής:
  α. Οι υπηρετούντες Αξιωματικοί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις ανωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες και Σταθμούς.
  β. Οι υπηρετούντες Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις ανωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες και Σταθμούς.
  γ. Αξιωματικοί που δεν υπηρετούν στις ανωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες και Σταθμούς.
  δ. Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που δεν υπηρετούν στις ανωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες και Σταθμούς.
  ε. Οι προκύπτουσες λοιπές κενές θέσεις καλύπτονται από ιδιώτες που πληρούν τα προσόντα ανά ειδικότητα του άρθρου 4, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος διατάγματος. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού των ειδικοτήτων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών, κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα και ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων χωρίς να εισαχθούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ οι επιτυχόντες του διαγωνισμού των ειδικοτήτων Αρμενιστών, Βοηθών Μηχανικών και Βοηθών Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα και ονομάζονται Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων χωρίς να εισαχθούν στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

  2. Το πυροσβεστικό προσωπικό, στο οποίο απονέμονται οι ειδικότητες του άρθρου 1, τοποθετείται στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στις λιμενικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και στους λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και υπηρετεί αποκλειστικά στις Υπηρεσίες αυτές, καθώς και σε θέσεις που προβλέπονται για τις αντίστοιχες ειδικότητες πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων.

  3. Το ανωτέρω προσωπικό ορίζεται σε υπηρεσία πέραν του πενθημέρου και τίθεται σε επιφυλακή.

  Κεφάλαιο Β΄
  Πυροσβεστικά Συνεργεία

  Άρθρο 8
  Καθορισμός ειδικοτήτων

  1. Για τα Πυροσβεστικά Συνεργεία καθορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες:
  α. Τεχνικοί Αξιωματικοί.
  β. Τεχνίτες Μηχανικοί Οχημάτων.
  γ. Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι Οχημάτων.
  δ. Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί.
  ε. Τεχνίτες Αμαξωμάτων Οχημάτων.
  στ. Τεχνίτες Εργαλειομηχανών.

  Άρθρο 9
  Μετάταξη Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων

  1. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που πληρούν τα προσόντα, για κάθε μία από τις ειδικότητες του άρθρου 8 του παρόντος, μετατάσσονται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων, στα Πυροσβεστικά Συνεργεία. Όταν ο αριθμός των υποψηφίων για μετάταξη Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που πληρούν τα προσόντα υπερβαίνει τον απαιτούμενο αριθμό για πλήρωση κενών θέσεων, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10.

  2. Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων για την ειδικότητα του Τεχνικού Αξιωματικού, μετατάσσονται στο βαθμό που φέρουν ως Ειδικών Καθηκόντων και διατηρούν την μεταξύ τους αρχαιότητα.

  3. Οι μετατασσόμενοι Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι Γενικών Καθηκόντων για την ειδικότητα του Τεχνικού Αξιωματικού ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων, χωρίς να υποστούν την προβλεπόμενη για τους κατατασσόμενους εξ ιδιωτών εκπαίδευση της Σχολής Ανθυποπυραγών.

  Άρθρο 10
  Ιεραρχική κατάταξη μετατασσόμενων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων

  1. Για τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ μετατασσόμενων Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων, ως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 9. Μεταξύ Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων η προτεραιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδαφ. α΄ έως γ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

  2. Για τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ μετατασσόμενων Πυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων για την ειδικότητα του Τεχνικού Αξιωματικού, λαμβάνεται υπόψη το έτος κατάταξης ενός εκάστου μετατασσόμενου. Για μετατασσόμενους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους του ιδίου έτους, για τον καθορισμό της μεταξύ τους αρχαιότητας, προηγούνται οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εν συνεχεία λαμβάνονται υπόψη συνδυαστικά τα κάτωθι:
  α. Ο βαθμός τίτλου σπουδών ανά ειδικότητα, στη δεκαβάθμια κλίμακα. Κάθε μία ακέραιη μονάδα βαθμολογίας της δεκαβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί σε χίλια (1000) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης πρώτου δεκαδικού ψηφίου, αντιστοιχεί σε εκατό (100) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε δέκα (10) μόρια, ενώ κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης τρίτου δεκαδικού ψηφίου σε ένα (1) μόριο. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
  β. Η προϋπηρεσία, σύμφωνα με τα ελάχιστα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος. Για κάθε εκατόν πενήντα (150) ένσημα, πεντακόσια (500) μόρια. Αριθμητικό υπόλοιπο ενσήμων μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) δεν λαμβάνεται υπόψη.
  γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται ιεραρχικά σύμφωνα με τη σειρά αναγραφής των ειδικοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, ενώ σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η μεταξύ των ισοβαθμούντων αρχαιότητα καθορίζεται με κλήρωση στην οποία καλούνται να παραστούν οι ισοβαθμούντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μη προσέλευση των ανωτέρω στη διαδικασία της κλήρωσης δεν αναβάλει την διαδικασία.

  Άρθρο 11
  Προσόντα μετατασσόμενων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων

  1. Για την ένταξη σε κάθε μία από τις ειδικότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:
  α. Για την ειδικότητα των Τεχνικών Αξιωματικών, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  β. Για την ειδικότητα των Τεχνιτών Μηχανικών Οχημάτων, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένων ειδικοτήτων Τεχνικού Μηχανοτρονικής, Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικού Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών, ΕΠΑΛ ειδικοτήτων Τεχνικού Οχημάτων με Μαθητεία (Κατηγορία 5) ή πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ και Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου με Μαθητεία (Κατηγορία 5) ή πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ του ΥΠΠΕΘ ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  γ. Για την ειδικότητα των Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένων ειδικοτήτων Τεχνικού Μηχανοτρονικής, Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων, ΕΠΑΛ ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου με Μαθητεία (Κατηγορία 5) ή πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ του ΥΠΠΕΘ ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  δ. Για την ειδικότητα των Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένων ειδικοτήτων Τεχνικού Μηχανοτρονικής, Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων και Τεχνικού Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικοτήτων Τεχνικού Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή τεχνικού Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτου ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  ε. Για την ειδικότητα των Τεχνιτών Αμαξωμάτων Οχημάτων, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένης ειδικότητας Τεχνικού Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Αμαξωμάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  στ. Για την ειδικότητα των Τεχνιτών Εργαλειομηχανών, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένης ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου (CNC), ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Τεχνικός Εργαλειομηχανών, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικοτήτων Τεχνιτών Εργαλειομηχανών ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων ή στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους για εργασία εκτός συνεργείων επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

  2. Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που δεν διαθέτουν τον ως άνω αριθμό ενσήμων ή προϋπηρεσίας, ή μέρος αυτών, πριν αναλάβουν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους εκπαιδεύονται στα Πυροσβεστικά Συνεργεία για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης διετούς υπηρεσίας. Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος λαμβάνεται υπόψη η αντιστοιχία: εκατόν πενήντα (150) ένσημα ή χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας έξι μηνών, για κάθε έξι (6) μήνες υπηρεσίας στα Πυροσβεστικά Συνεργεία. Αριθμητικό υπόλοιπο ενσήμων μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ή υπόλοιπο χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, δεν λαμβάνονται υπόψη.

  3. Τίτλοι σπουδών Λυκείων, Σχολών και λοιπών Τμημάτων, τα οποία έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί και σήμερα λειτουργούν ως τα ανωτέρω αναφερόμενα, γίνονται δεκτοί. Οι ως άνω μεταβολές, αποδεικνύονται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, προσκομίζοντας σχετική διάταξη.

  Άρθρο 12
  Διαδικασία απονομής ειδικοτήτων

  1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό που διαθέτει τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 11 προσόντα απονέμονται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, οι ειδικότητες του άρθρου 8, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πρόταση της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου.

  2. Η Επιτροπή είναι πενταμελής, αποτελείται από τον αρχαιότερο Αξιωματικό των Πυροσβεστικών Συνεργείων, ως Πρόεδρο και Αξιωματικούς που υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Συνεργεία, ως μέλη. Προβαίνει στην αξιολόγηση του προσωπικού που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για την ειδικότητα για την οποία κρίνεται, μετά από εισήγηση του οικείου Διοικητή ή Προϊσταμένου Πυροσβεστικού Συνεργείου, με βάση το είδος του τίτλου σπουδών, τον βαθμό αυτού, την εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, την αποδοτικότητα και τις ανάγκες των Πυροσβεστικών Συνεργείων όσον αφορά τον κατεχόμενο βαθμό στην κλίμακα ιεραρχίας, καθορίζει τον αριθμό και την ιεραρχική κατάταξη των μετατασσόμενων σύμφωνα με το άρθρο 10, συντάσσει δε σχετικό προς τούτο πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στον Αρχηγό προς επικύρωση.

  Άρθρο 13
  Αλλαγή ειδικότητας

  Με τη διαδικασία του άρθρου 12 δύναται να λάβει χώρα αλλαγή της χορηγηθείσας ειδικότητας και απονομή άλλης εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 8 του παρόντος.

  Άρθρο 14
  Στελέχωση

  1. Τις οριζόμενες, ανά βαθμό, κενές οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων των Πυροσβεστικών Συνεργείων, καταλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας, πυροσβεστικό προσωπικό που κατέχει τις ειδικότητες και τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 11 ως εξής:
  α. Οι υπηρετούντες Αξιωματικοί στα Πυροσβεστικά Συνεργεία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  β. Οι υπηρετούντες Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες στα Πυροσβεστικά Συνεργεία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  γ. Αξιωματικοί που δεν υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
  δ. Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που δεν υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
  ε. i. Οι προκύπτουσες λοιπές κενές θέσεις καλύπτονται από ιδιώτες που πληρούν τα προσόντα ανά ειδικότητα του άρθρου 11, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος διατάγματος. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της ειδικότητας Τεχνικών Αξιωματικών, κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα και ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων χωρίς να εισαχθούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ οι επιτυχόντες του διαγωνισμού των ειδικοτήτων Τεχνιτών Μηχανικών Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, Τεχνιτών Αμαξωμάτων Οχημάτων και Τεχνιτών Εργαλειομηχανών κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα και ονομάζονται Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων χωρίς να εισαχθούν στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
  ii. Ειδικά για την ειδικότητα των Τεχνικών Αξιωματικών της παρ. 1 του άρθρου 8, οι προκύπτουσες λοιπές κενές θέσεις καλύπτονται κατά 50% από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους Ειδικών Καθηκόντων (Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους) που υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Συνεργεία τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, κατόπιν σχετικής αίτησής τους και ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων της ειδικότητας Τεχνικών Αξιωματικών και κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων αυτών, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι υποψήφιοι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι για την κάλυψη του ανωτέρω 50% των προκυπτουσών λοιπών κενών θέσεων της ειδικότητας των Τεχνικών Αξιωματικών κρίνονται και καταλαμβάνουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις κατά προτεραιότητα και βαθμολογική σειρά, βαθμολογούμενοι με εκατό (100) μόρια ανά ένα (1) έτος υπηρεσίας στα Πυροσβεστικά Συνεργεία και λαμβάνουν προσαύξηση βαθμολογίας πεντακόσια (500) μόρια για κάθε ένα τίτλο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ εκτός του τίτλου ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων και επιπλέον προσαυξήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 και τα εδάφια α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του παρόντος διατάγματος. Για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου δεν απαιτείται η εισήγηση της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Οι εναπομείνασες λοιπές κενές οργανικές θέσεις καλύπτονται από ιδιώτες που πληρούν τα προσόντα του άρθρου 11, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος διατάγματος.

  2. Το πυροσβεστικό προσωπικό, στο οποίο απονέμονται οι ειδικότητες του άρθρου 8, τοποθετείται στα Πυροσβεστικά Συνεργεία και υπηρετεί αποκλειστικά σε αυτά, καθώς και σε θέσεις που προβλέπονται για τις αντίστοιχες ειδικότητες πυροσβεστικών υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων.

  3. Το ανωτέρω προσωπικό ορίζεται σε υπηρεσία πέραν του πενθημέρου και τίθεται σε επιφυλακή.

  Κεφάλαιο Γ΄
  Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων των Πυροσβεστικών Συνεργείων, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών

  Άρθρο 15
  Προκήρυξη διαγωνισμού

  1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη (πρόσληψη) Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων των Πυροσβεστικών Συνεργείων, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, με τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων για κάθε μία ειδικότητα, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

  2. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:
  α. Ο αριθμός κατατασσομένων ανά ειδικότητα.
  β. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης.
  γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.
  δ. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων.
  ε. Το έντυπο και το είδος της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.
  στ. Το είδος και η διάρκεια εκπαίδευσης των κατατασσομένων.
  ζ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον ημερήσιο τύπο, στις Περιφέρειες και στους Δήμους, στα κατά τόπους Γραφεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και στο Υπουργείο Εξωτερικών και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www. fireservice.gr), για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

  4. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΠΣ.

  5. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου και εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

  6. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτείται Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και καθορίζεται η έδρα αυτής, αποτελούμενη από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, με πρόεδρο Ανώτατο και μέλη Ανώτερους Αξιωματικούς με έργο τον συντονισμό, την εποπτεία και παροχή πληροφοριών, κατευθύνσεων και διευκρινήσεων στις λοιπές Επιτροπές του διαγωνισμού, την επίλυση οποιουδήποτε διαδικαστικού προβλήματος που τυχόν ανακύψει κατά την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων και κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εξετάσεων καθώς και την ενημέρωση του Επιτελείου ΑΠΣ για κάθε θέμα που αφορά το διαγωνισμό. Μέλος της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να παρευρίσκεται στον χώρο της Επιτροπής παραλαβής δικαιολογητικών και στα εξεταστικά κέντρα που διεξάγονται οι ΠΚΕ.

  7. Το σύνολο του έργου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού καθορίζεται λεπτομερώς με κάθε απόφαση προκήρυξης εκάστου διαγωνισμού για την κατάταξη (πρόσληψη) Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων.

  8. Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος κοινοποιείται ο τόπος, ο χρόνος διεξαγωγής και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

  Άρθρο 16
  Προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης (πρόσληψης)

  1. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την κατάταξη (πρόσληψη) Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων των Πυροσβεστικών Συνεργείων, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
  α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
  β. Να μην υπερβαίνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
  γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με το παρόν διάταγμα.
  δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως απαλλαγή.
  ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
  στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
  ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).
  η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.
  ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
  ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
  ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
  ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

  2. α. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Πλοηγών Κυβερνητών (Π/Κ), να είναι απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) / Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι προαγωγικού διπλώματος πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ’ τάξης (Δίπλωμα πλοίαρχου Γ’ τάξης Ε.Ν.) και να έχουν τουλάχιστον διετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία, μετά την απόκτηση του διπλώματος, από την οποία δώδεκα (12) μήνες σε πλοία τουλάχιστον των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ο.χ. (ολικής χωρητικότητας) κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  β. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Πλοηγών Μηχανικών (Π/Μ), να είναι απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι προαγωγικού διπλώματος μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Γ΄ τάξης (Δίπλωμα μηχανικού Γ’ τάξης Ε.Ν.) και να έχουν τουλάχιστον διετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία, μετά την απόκτηση του διπλώματος, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από τετρακόσια πενήντα (450) KW, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  γ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Πλοηγών Ηλεκτρολόγων (Π/Η), να είναι κάτοχοι Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον διετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία, μετά την απόκτηση του διπλώματος, με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από τετρακόσια πενήντα (450) KW, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  δ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Ναυπηγών, να διαθέτουν τίτλο σπουδών Ναυπηγού ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον τριακόσια (300) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε εταιρείες – γραφεία ναυτιλίας.
  ε. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Αρμενιστών να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Λυκείου Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα καταστρώματος, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Πολεμικού Ναυτικού.
  στ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Βοηθών Μηχανικών να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Λυκείου τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Μηχανολογίας ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ΙΕΚ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Μηχανολογίας ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Ναυτιλίας και να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Πολεμικού Ναυτικού.
  ζ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Βοηθών Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Λυκείου τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ΙΕΚ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ή Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή απόφοιτοι Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα μηχανής, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση ή πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Πολεμικού Ναυτικού.
  η. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Τεχνικών Αξιωματικών, να έχουν τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  θ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Τεχνιτών Μηχανικών Οχημάτων, να έχουν τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένων ειδικοτήτων Τεχνικού Μηχανοτρονικής, Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικού Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών, ΕΠΑΛ ειδικοτήτων Τεχνικού Οχημάτων με Μαθητεία (Κατηγορία 5) ή πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ και Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου με Μαθητεία (Κατηγορία 5) ή πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ του ΥΠΠΕΘ ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχουν τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  ι. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένων ειδικοτήτων Τεχνικού Μηχανοτρονικής, Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων, ΕΠΑΛ ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου με Μαθητεία (Κατηγορία 5) ή πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ του ΥΠΠΕΘ ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  ια. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένων ειδικοτήτων Τεχνικού Μηχανοτρονικής, Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων και Τεχνικού Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικοτήτων Τεχνικού Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή τεχνικού Ηλεκτρονικών Αυτοκινήτου ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  ιβ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Τεχνιτών Αμαξωμάτων Οχημάτων, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένης ειδικότητας Τεχνικού Φανοποιίας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Αμαξωμάτων Αυτοκινήτου, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
  ιγ. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας των Τεχνιτών Εργαλειομηχανών, τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων, ΙΕΚ πιστοποιημένης ειδικότητας Τεχνικού Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου (CNC), ΤΕΕ Β΄ κύκλου ειδικότητας Τεχνικός Εργαλειομηχανών, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που διαθέτουν και τίτλο σπουδών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ειδικοτήτων Τεχνιτών Εργαλειομηχανών ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τουλάχιστον εξακόσια (600) ένσημα Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή διετή προϋπηρεσία, σε συνεργεία επισκευής οχημάτων ή στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους για εργασία εκτός συνεργείων επισκευής οχημάτων, με συνημμένη βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας ή βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος και το αντικείμενο / ειδικότητα απασχόλησης, θεωρημένη για το περιεχόμενό της από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

  3. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις, των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

  4. Για τους υποψηφίους των ειδικοτήτων των Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών του άρθρου 1, καθώς των Τεχνικών Αξιωματικών του άρθρου 8, απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 και άνω. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, προσκομίζουν σχετικούς επικυρωμένο/ους τίτλο/ους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  5. Για τους υποψηφίους των ειδικοτήτων Τεχνιτών Μηχανικών Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρονικών και Τεχνιτών Αμαξωμάτων Οχημάτων του άρθρου 8, απαιτείται να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας C, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η επαγγελματική άδεια οδήγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. Στους κατατασσόμενους χορηγούνται αντίστοιχες υπηρεσιακές επαγγελματικές άδειες ικανότητας οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων έκδοσης αδειών ικανότητας οδηγού – χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων – μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών.

  6. Υποψήφιοι των ειδικοτήτων Αρμενιστών, Βοηθών Μηχανικών και Βοηθών Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών του άρθρου 1, απαιτείται να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. Στους κατατασσόμενους χορηγούνται αντίστοιχες υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων έκδοσης αδειών ικανότητας οδηγού – χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων – μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών.

  7. Υποψήφιοι των ειδικοτήτων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών του άρθρου 1, λαμβάνουν μόρια με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών ανά ειδικότητα, στη δεκαβάθμια κλίμακα. Κάθε μία ακέραιη μονάδα βαθμολογίας της δεκαβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί σε χίλια (1000) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης πρώτου δεκαδικού ψηφίου, αντιστοιχεί σε εκατό (100) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε δέκα (10) μόρια, ενώ κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης τρίτου δεκαδικού ψηφίου σε ένα (1) μόριο. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Ως βαθμός πτυχίου στην Ειδικότητα Πλοηγού Ηλεκτρολόγου, λαμβάνεται ο βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού ή του αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, για κάθε ολοκληρωμένο εξάμηνο θαλάσσιας υπηρεσίας, μετά την απόκτηση του διπλώματος, πεντακόσια (500) μόρια. Για την ειδικότητα του Ναυπηγού, για κάθε εκατόν πενήντα (150) ένσημα σε ναυτιλιακές εταιρείες – γραφεία, πεντακόσια (500) μόρια. Αριθμητικό υπόλοιπο ενσήμων μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) δεν λαμβάνεται υπόψη.

  8. Υποψήφιοι των ειδικοτήτων Αρμενιστών, Βοηθών Μηχανικών και Βοηθών Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών του άρθρου 1, λαμβάνουν μόρια με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών ανά ειδικότητα, στη δεκαβάθμια κλίμακα. Κάθε μία ακέραιη μονάδα βαθμολογίας της δεκαβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί σε χίλια (1000) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης πρώτου δεκαδικού ψηφίου, αντιστοιχεί σε εκατό (100) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε δέκα (10) μόρια, ενώ κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης τρίτου δεκαδικού ψηφίου σε ένα (1) μόριο. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον, για κάθε ολοκληρωμένο εξάμηνο θαλάσσιας υπηρεσίας, πεντακόσια (500) μόρια.

  9. Υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικών Αξιωματικών του άρθρου 8, λαμβάνουν μόρια με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών ανά ειδικότητα, στη δεκαβάθμια κλίμακα. Κάθε μία ακέραιη μονάδα βαθμολογίας της δεκαβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί σε χίλια (1000) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης πρώτου δεκαδικού ψηφίου, αντιστοιχεί σε εκατό (100) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε δέκα (10) μόρια, ενώ κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης τρίτου δεκαδικού ψηφίου σε ένα (1) μόριο. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

  10. Υποψήφιοι των ειδικοτήτων Τεχνιτών Μηχανικών Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, Τεχνιτών Αμαξωμάτων Οχημάτων και Τεχνιτών Εργαλειομηχανών του άρθρου 8, λαμβάνουν δύο χιλιάδες (2000) μόρια αν κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων και επιπλέον λαμβάνουν μόρια με βάση τον βαθμό τίτλου σπουδών ανά ειδικότητα, στη δεκαβάθμια κλίμακα. Κάθε μία ακέραιη μονάδα βαθμολογίας της δεκαβάθμιας κλίμακας αντιστοιχεί σε χίλια (1000) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης πρώτου δεκαδικού ψηφίου, αντιστοιχεί σε εκατό (100) μόρια, κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε δέκα (10) μόρια, ενώ κάθε μία μονάδα υποδιαίρεσης τρίτου δεκαδικού ψηφίου σε ένα (1) μόριο. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον εκατόν πενήντα (150) μόρια για κάθε έξι (6) μήνες υπηρεσίας σε συνεργεία επισκευής οχημάτων. Υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνιτών Εργαλειομηχανών δύναται να μοριοδοτηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζοντας ένσημα στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους για εργασία εκτός συνεργείων επισκευής οχημάτων. Αριθμητικό υπόλοιπο ενσήμων μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) δεν λαμβάνεται υπόψη.

  11. Υποψήφιοι των ειδικοτήτων Τεχνιτών Μηχανικών Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρονικών και Τεχνιτών Αμαξωμάτων Οχημάτων του άρθρου 8, λαμβάνουν τις παρακάτω προσαυξήσεις μορίων αναλόγως των δικαιολογητικών που θα καταθέσουν:
  α. Πεντακόσια (500) μόρια για όσους έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας D και άνω, εφόσον το δίπλωμα εκδόθηκε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.
  β. Διακόσια πενήντα (250) μόρια για όσους έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας A, εφόσον το δίπλωμα εκδόθηκε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.

  12. Υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων των άρθρων 1 και 8, λαμβάνουν τις παρακάτω προσαυξήσεις μορίων αναλόγως των δικαιολογητικών που θα καταθέσουν:
  α. Πεντακόσια (500) μόρια για κάθε ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  β. Χίλια (1000) μόρια για κάθε ένα διδακτορικό τίτλο σπουδών.
  γ. Πεντακόσια (500) μόρια σε όσους έχουν άριστη γνώση (επιπέδου C2), τριακόσια (300) μόρια σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1) και διακόσια (200) μονάδες σε όσους έχουν καλή γνώση (επιπέδου Β2) της Αγγλικής γλώσσας.
  δ. Πεντακόσια (500) μόρια σε όσους έχουν άριστη γνώση (επιπέδου C2), τριακόσια (300) μόρια σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση (επιπέδου C1) και διακόσια (200) μονάδες σε όσους έχουν καλή γνώση (επιπέδου Β2) της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας. Σε περίπτωση που έχουν γνώση και των δυο γλωσσών, λαμβάνουν μόρια μόνο για τη μία και το ανώτερο επίπεδο γνώσης αυτής.
  ε. i. Πεντακόσια (500) μόρια για κάθε ένα τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πληροφορικής / Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. ii. Διακόσια πενήντα (250) μόρια για κάθε ένα τίτλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πληροφορικής/ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.iii. Εκατό (100) μόρια για αποκλειστικά έναν τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πληροφορικής/Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που εκδίδεται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ ή αντίστοιχου ισότιμου Οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν αθροιστικά μόρια για τις ανωτέρω (i), (ii) και (iii) περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου.
  στ. Εκατό (100) μόρια για κάθε ένα (1) εξάμηνο εργασίας ως Εποχικός Πυροσβέστης του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο χρόνος εργασίας ως Εποχικός Πυροσβέστης πρέπει να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
  ζ. Εκατό (100) μόρια για κάθε ένα (1) έτος ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας ως Εθελοντές Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι να είναι εν ενεργεία ή να τελούν σε αναστολή. Ο χρόνος εθελοντικής υπηρεσίας πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει, χωρίς να προσμετράται το χρονικό διάστημα αναστολής.

  Άρθρο 17
  Δικαιολογητικά υποψηφίων

  1. Όσοι έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 16 του παρόντος και επιθυμούν να καταταγούν (προσληφθούν) ως Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων των Πυροσβεστικών Συνεργείων, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, πρέπει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι προθεσμίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο τρόπος υποβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια, θα ορίζονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

  2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:
  α) Αντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
  β) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.
  γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
  δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, με βαθμολογία στη δεκαβάθμια κλίμακα. Τίτλοι σπουδών με διαφορετική βαθμολογική κλίμακα, προσκομίζονται συνοδευόμενοι από σχετική βεβαίωση βαθμολογίας στη δεκαβάθμια κλίμακα, από την εκδούσα Αρχή αυτών ή αρμόδιου φορέα. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
  ε) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, αδειών οδήγησης και εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 16, κατά περίπτωση.
  στ) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ότι i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του παρόντος και δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών και σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HCV), iv) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους κατά τα προβλεπόμενα των οριζόμενων διαδικασιών του παρόντος διατάγματος και της εκάστοτε προκήρυξης Διαγωνισμού και v) αναφέρουν τις ειδικότητες για τις οποίες είναι υποψήφιοι.

  3. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή, υποβάλλοντα μεταφρασμένα με θεώρηση της αρμόδιας Μεταφραστικής Yπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

  4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη (πρόσληψη) υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: α. Αστυνομική ταυτότητα. β. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ της αρμόδιας ΔΟΥ, γ. Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), για όσους υποψήφιους διαθέτουν, δ. Λοιπά δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής – κατάταξης και θα ζητηθούν από τους επιτυχόντες με την πρόσκλησή τους.

  5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προβαίνει σε έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και αναζητά αυτεπάγγελτα όπως ο νόμος ορίζει, για τους κατατασσόμενους:
  α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
  β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.
  γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄.
  δ. Επίσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας – εγκυρότητας όλων των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους επιτυχόντες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι γνήσια – έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες του Διαγωνισμού, διαγράφονται από τον πίνακα κατατασσόμενων και ανακαλείται η κλήση κατάταξης (πρόσληψης) αυτών, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

  6. Η υποβολή πλαστών, ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών έχει ως συνέπεια πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών, την διαγραφή από τον πίνακα κατατασσόμενων (προσληπτέων) και την ανάκληση κατάταξης εφόσον έχει πραγματοποιηθεί.

  Άρθρο 18
  Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

  1. Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού υποβάλουν τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός των ταχθεισών προθεσμιών όπως η προκήρυξη ορίζει, δεν γίνονται δεκτά, θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθέντα και δεν λαμβάνονται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του διαγωνισμού στις περιπτώσεις που υφίσταται και υποστηρίζεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού όπως αυτή καθορίζεται από την οικεία προκήρυξη.

  2. Με απόφαση του Αρχηγού ΠΣ συγκροτείται αρμόδια Επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, η οποία εδρεύει στην Πυροσβεστική Ακαδημία, και αποτελείται από Αξιωματικούς ΠΣ και έργο της είναι:
  α. Να παραλαμβάνει και να ελέγχει την ακρίβεια, την πληρότητα, την σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές δικαιολογητικών, που υποβάλλονται από τους υποψήφιους.
  β. Η σύνταξη και έκδοση ονομαστικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, στην οποία πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις/ σφάλματα διαπιστώθηκαν.
  γ. Μετά τη λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός της ταχθείσας προθεσμίας προσκόμισής τους από υποψηφίους που αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους, η έκδοση τελικού πίνακα, με αλφαβητική σειρά, υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ).
  δ. Να διαβιβάσει, μετά το πέρας των ανωτέρω, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου ΠΣ αλφαβητικό ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καθώς και πίνακα με τους υποψηφίους που υπέβαλαν δικαιολογητικά αλλά απορρίφθηκαν.

  Άρθρο 19
  Διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ)

  1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την κατάταξη (πρόσληψη) Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων των Πυροσβεστικών Συνεργείων, της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) Πυροσβεστικού Σώματος, των λιμενικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Για το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, τον τόπο και χρόνο παρουσιάσεως, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΣ τουλάχιστον δύο ημέρες από την έναρξη αυτών, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

  2. Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, που θα οριστεί με την προκήρυξη.

  3. Οι υποψήφιοι μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυιατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών και έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω ιατρικές γνωματεύσεις:
  α. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος.
  β. Πνευμονολόγου.
  γ. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: i. γενική αίματος, ii. γενική ούρων, iii. σάκχαρο ορού, iv. κρεατινίνη, v. τρανσαμινάσες, vi. Αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων.
  δ. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).
  ε. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
  στ. Ορθοπεδικού.
  ζ. Νευρολόγου.
  η. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα.
  θ. Δερματολόγου.
  ι. Χειρουργού.
  ια. Ψυχίατρου.
  ιβ. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης.
  ιγ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης).
  Οι ανωτέρω γνωματεύσεις και εξετάσεις αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού και θα πρέπει να φέρουν ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου από την ημερομηνία παρουσίασής τους στην αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η ψυχιατρική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και δεν απαιτείται ψυχομετρικός έλεγχος (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ).

  4. Οι υποψήφιοι, προσκομίζοντας τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις, παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώπιον Επιτροπής υπολογισμού Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Σε περίπτωση αμφισβήτησης του υποψηφίου, αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από την προκήρυξη επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς. Οι Επιτροπές υπολογισμού του ΔΜΣ των υποψηφίων είναι τριμελείς με έναν τουλάχιστον ιατρό ανά Επιτροπή. Εν συνεχεία, όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις του αναστήματος και του ΔΜΣ, παρουσιάζονται ενώπιον της υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.

  5. Οι κατατασσόμενοι, με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα υποβάλλονται σε όλες τις υγειονομικές εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις, σε εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, ήτοι, οπιούχων, καναβιννοειδών και κοκαΐνης, καθώς και σε ανοσολογικές εξετάσεις (τεστ HIV, τεστ HCV). Για κατατασσόμενο που προκύψει ότι έχει απολέσει ή δεν διαθέτει το σύνολο των ανωτέρω υγειονομικών προϋποθέσεων, ανακαλείται η κατάταξη (πρόσληψη) αυτού με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

  6. Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών του Πυροσβεστικού Σώματος απαρτίζονται από τρεις (3), διαφορετικούς για κάθε αγώνισμα, Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί ή προσληφθεί με την ιδιότητα του αθλητή.

  7. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις υγειονομικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού, υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:
  α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
  β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
  γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
  δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
  ε. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
  στ. Μόνο οι υποψήφιοι της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποβάλλονται επιπλέον στην αθλητική δοκιμασία: Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο 2΄ λεπτών (μία προσπάθεια).
  Έκαστη Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

  8. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, όπου η κάθε μια από αυτές απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς Κρατικού Νοσοκομείου.

  9. Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.
  Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

  10. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι γραμματείς αυτών, οι ομάδες υποστήριξης, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  11. Οι Επιτροπές υγειονομικών εξετάσεων, καθώς και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, συντάσσουν πρακτικά στα οποία εμφαίνονται οι επιδόσεις των κρινόμενων υποψηφίων. Ομοίως, πρακτικό συντάσσει και η Επιτροπή υπολογισμού του ΔΜΣ των υποψηφίων.

  Άρθρο 20
  Αποκλεισμός υποψηφίων – Αποτέλεσμα εξετάσεων

  1. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με επίδοση πρακτικού της αντίστοιχης Επιτροπής ΠΚΕ.

  2. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

  3. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αποφαίνεται με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσει πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στους πίνακες, οι οποίοι κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αναγράφεται και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου εκάστου υποψηφίου.

  Άρθρο 21
  Βαθμολόγηση υποψηφίων

  1. Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στη βαθμολόγηση των προσόντων των Ικανών προς κατάταξη υποψηφίων, ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

  2. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των προσόντων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει ανά ειδικότητα, πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας στους οποίους φαίνεται αναλυτικά η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε
  υποψήφιος.

  3. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και παράλληλα κοινοποιούνται στους υποψήφιους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος http://www.fireservice.gr

  4. Κατά των πινάκων βαθμολογικής προτεραιότητας επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως ενώπιον του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό της βαθμολογίας των υποψηφίων. Η ένσταση ασκείται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Αρχηγείο ΠΣ, μέσα σε
  αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η δυνατότητα άσκησης της ένστασης, το αρμόδιο όργανο ενώπιον του οποίου αυτή ασκείται και η προθεσμία για την άσκησή της αναφέρεται ρητώς στην οικεία προκήρυξη διαγωνισμού. Κατόπιν εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων ενημερώνονται σχετικά οι ενιστάμενοι και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις και στη συνέχεια καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες οι οποίοι κυρώνονται από τον Αρχηγό ΠΣ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

  5. Η επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καταρτίζει ξεχωριστούς πίνακες κατατασσόμενων (διοριστέων) και επιλαχόντων, ανά ειδικότητα, οι οποίοι κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Άρθρο 22
  Ιεραρχική κατάταξη κατατασσόμενων Ανθυποπυραγών Ειδικών Καθηκόντων και Πυροσβεστών Ειδικών Καθηκόντων

  1. Για τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ των κατατασσόμενων Ανθυποπυραγών Ειδικών Καθηκόντων των ειδικοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 8, λαμβάνεται υπόψη η σειρά αναγραφής των ειδικοτήτων στις ανωτέρω αναφερόμενες παραγράφους και εν συνεχεία η σειρά κατάταξης, ανά ειδικότητα, των κυρωμένων πινάκων του οικείου διαγωνισμού. Ομοίως καθορίζεται η αρχαιότητα μεταξύ των κατατασσόμενων Πυροσβεστών Ειδικών Καθηκόντων των ειδικοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 8.

  2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η μεταξύ των ισοβαθμούντων αρχαιότητα καθορίζεται με κλήρωση στην οποία καλούνται να παραστούν οι ισοβαθμούντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μη προσέλευση των ανωτέρω στη διαδικασία της κλήρωσης δεν αναβάλει την διαδικασία.

  Άρθρο 23
  Κατάταξη επιλεγομένων

  1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατατασσόμενων (διοριστέων), κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσής τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής. Επίσης με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι (διοριστέοι) του διαγωνισμού των ειδικοτήτων Πλοηγών Κυβερνητών, Πλοηγών Μηχανικών, Πλοηγών Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών, της παρ. 1 του άρθρου 1, καθώς και της ειδικότητας Τεχνικών Αξιωματικών της παρ. 1 του άρθρου 8, ονομάζονται Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων χωρίς να εισαχθούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ οι κατατασσόμενοι (διοριστέοι) του διαγωνισμού των ειδικοτήτων Αρμενιστών, Βοηθών Μηχανικών και Βοηθών Μηχανικών / Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών, της παρ. 1 του άρθρου 1, καθώς και των ειδικοτήτων Τεχνιτών Μηχανικών Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων Οχημάτων, Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, Τεχνιτών Αμαξωμάτων Οχημάτων και Τεχνιτών Εργαλειομηχανών, της παρ. 1 του άρθρου 8, ονομάζονται Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων χωρίς να εισαχθούν στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι κατατασσόμενοι όλων των ειδικοτήτων του παρόντος διατάγματος δεν μετατάσσονται από Ειδικών Καθηκόντων σε Γενικών Καθηκόντων για κανένα λόγο.

  2. Οι κατατασσόμενοι Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων των ειδικοτήτων των άρθρων 1 και 8, αμέσως μετά την κατάταξή τους και πριν τοποθετηθούν στις Υπηρεσίες, εκπαιδεύονται σε εξεταζόμενα θεωρητικά και πρακτικά πυροσβεστικά αντικείμενα, με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε ειδικό για το σκοπό αυτό, τμήμα εισαγωγικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας Ανθυποπυραγών (ΤΕΕΠ-Α). Η διάρκεια του ΤΕΕΠ-Α ορίζεται κάθε φορά με Απόφαση Αρχηγού ΠΣ, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Σε περίπτωση αιτιολογημένων εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια του ΤΕΕΠ-Α μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα, ενώ σε περίπτωση εκπαιδευτικών αναγκών η αρχικά ορισθείσα διάρκεια του ΤΕΕΠ-Α μπορεί να αυξηθεί μέχρι και ένα (1) μήνα, με απόφαση Αρχηγού ΠΣ.

  3. Οι κατατασσόμενοι Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων των ειδικοτήτων των άρθρων 1 και 8, αμέσως μετά την κατάταξή τους και πριν τοποθετηθούν στις Υπηρεσίες, εκπαιδεύονται σε εξεταζόμενα θεωρητικά και πρακτικά πυροσβεστικά αντικείμενα, με μέριμνα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε ειδικό για το σκοπό αυτό, τμήμα εισαγωγικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας Πυροσβεστών (ΤΕΕΠ-Π). Η διάρκεια του ΤΕΕΠ-Π ορίζεται κάθε φορά με Απόφαση Αρχηγού ΠΣ, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση αιτιολογημένων εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια του ΤΕΕΠ-Π μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα, ενώ σε περίπτωση εκπαιδευτικών αναγκών η αρχικά ορισθείσα διάρκεια του ΤΕΕΠ-Π μπορεί να αυξηθεί μέχρι και ένα (1) μήνα, με απόφαση Αρχηγού ΠΣ.

  4. Οι βαθμολογίες στα εξεταζόμενα θεωρητικά και πρακτικά πυροσβεστικά αντικείμενα και οι λοιπές επιδόσεις κατά τη διάρκεια των τμημάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης και προετοιμασίας (ΤΕΕΠ), δεν επηρεάζουν την ιεραρχική κατάταξη των κατατασσόμενων (προσληπτέων), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος.

  5. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης (πρόσληψης) των Ανθυποπυραγών ή/και Πυροσβεστών Ειδικών Καθηκόντων, ενεργεί ως εξής:
  α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως Ανθυποπυραγοί ή/και Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων καθώς και φύλλο μητρώου και αναφέρει στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.
  β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και τα φύλλα Μητρώου.
  γ) Μεριμνά για την υποβολή των καταταγέντων σε όλες τις εξετάσεις σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος.

  6. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα κατατασσομένων (προσληπτέων) οι κατατασσόμενοι που:
  α) Κρίνονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία ως αποτυχόντες στα εξεταζόμενα θεωρητικά και πρακτικά πυροσβεστικά αντικείμενα του ΤΕΕΠ-Α ή του ΤΕΕΠ-Π, ή για λόγους πειθαρχίας.
  β) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
  γ) Παραιτούνται πριν από την κατάταξη και παρουσίασή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
  δ) Διαπιστώνεται μετά από τις εξετάσεις σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγματος ότι έχουν απολέσει τις υγειονομικές προϋποθέσεις κατάταξης.

  7. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν μέσα στις πρώτες είκοσι (20) μέρες από την κατάταξη (πρόσληψη), αποφασίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να καλέσει άλλους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη (πρόσληψη) αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη (πρόσληψη) υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ως άνω ανώτατο όριο των είκοσι (20) ημερών. Οι εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος κατατασσόμενοι επιλαχόντες, εκπαιδεύονται και εξετάζονται στο σύνολο των πυροσβεστικών αντικειμένων πριν την ολοκλήρωση του αντίστοιχου ΤΕΕΠ.

  8. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν σε μία ειδικότητα, δεν καλύπτουν τον καθορισμένο αριθμό κατατασσόμενων (προσληπτέων) οι θέσεις που υπολείπονται δεν συμπληρώνονται από επιλαχόντες άλλης ειδικότητας για κανένα λόγο.

  9. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι μιας ειδικότητας, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία καλούνται να παραστούν οι ισοβαθμούντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Μη προσέλευση των ανωτέρω στη διαδικασία της κλήρωσης δεν αναβάλει την διαδικασία.

  10. Σε περίπτωση που κατά την παρουσίαση στην Πυροσβεστική Ακαδημία διαπιστωθεί η κυοφορία κατατασσόμενης (διοριστέας), αυτή καλείται για εκπαίδευση στο μετά τον τοκετό αντίστοιχο ΤΕΕΠ του αμέσως επόμενου διαγωνισμού. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του αντίστοιχου ΤΕΕΠ, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα κατατασσόμενων Ανθυποπυραγών Ειδικών Καθηκόντων ή Πυροσβεστών Ειδικών Καθηκόντων του διαγωνισμού που ήταν κατατασσόμενη (προσληπτέα). Στην περίπτωση που, καλούμενη για εκπαίδευση στο μετά τον τοκετό αντίστοιχο ΤΕΕΠ του αμέσως επόμενου διαγωνισμού, συντρέχει νέα κύηση, αυτή καλείται για εκπαίδευση στο μετά τον νέο τοκετό αντίστοιχο ΤΕΕΠ του αμέσως επόμενου διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εκπαίδευσης ΤΕΕΠ εντάσσεται, ανάλογα με την σειρά κατάταξής της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους κατατάχθηκε και αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Ανθυποπυραγού Ειδικών Καθηκόντων ή Πυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

  11. Με απόφαση Αρχηγού ΠΣ, είναι δυνατή η έναρξη και υλοποίηση εκπαίδευσης ΤΕΕΠ στην Πυροσβεστική Ακαδημία για τις περιπτώσεις κατατασσόμενων (διοριστέων) της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.

  12. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται κατά σειρά κατάταξης (πρόσληψης) στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Οι κατατασσόμενοι Ανθυποπυραγοί Ειδικών Καθηκόντων και Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων εγγράφονται κατά σειρά ιεραρχικής κατάταξης σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.

  13. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου ΑΠΣ για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.

  Άρθρο 24
  Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

  1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις:
  α. του π.δ. 439/1974 (Α΄168) «Περί κυρώσεως του Κανονισμού κατατάξεως και μετατάξεως των τεχνικών Πυροσβεστών και τεχνικών Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος».
  β. του π.δ. 458/1979 (Α΄137) «Περί προαγωγικών εξετάσεων διά τον βαθμόν του Ανθυποπυραγού Ειδικών Υπηρεσιών».

  2. Για την εφαρμογή άλλων διατάξεων που παραπέμπουν στις ως άνω καταργούμενες, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος.
  Άρθρο 25
  Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, …15. ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 2019

  Η παρούσα Έκθεση αφού συντάχθηκε σε απλούν, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

  Αθήνα 15 Απριλίου 2019
  Η Ομάδα Εργασίας.
  .
  .
  .
  .
  .
  »

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ ΟΤΙ ΤΟ το..τμήμα .. ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Οχημάτων (πρώην ΤΕΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,)

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019 (νόμος 4610/2019) το Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. συγχωνεύεται με το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και δημιουργούν το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.

  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΘΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:01 | Μιχάλης

  Με βάση τους συναδέλφους συμφωνώ και απλά αντιγράφω όσα ειπώθηκαν πως γιαεπιλογή-μοριοδότηση των Πλοηγών (κυβερνητών-μηχανικών) θα πρέπει να λειφθεί υπόψιν το δίπλωμα (Α’, Β’, Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού). Έπειτα ο βαθμός πτυχίου (Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού), η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στις Ειδικές Δυνάμεις (ανάμεσα στους υποψήφιους των Ειδικών Δυνάμεων, επιπλέον μόρια σε αυτούς που υπηρετούσαν στις Ειδικές Δυνάμεις ως Υποβρύχιοι Καταστροφείς ή Αλεξιπτωτιστές). Επίσης, πτυχίο Υπολογιστών-ECDL 3 ενοτήτων τις υποχρεωτικές για το δημόσιο τομέα (1.Επεξεργασία Κειμένων – Microsoft Word, 2.Λογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, 3.Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Microsoft Outlook & ΦυλλομετρητήςΙστοσελίδων – Microsoft Internet Explorer). Σε υποψήφιους με τις 6 ενότητες, δηλαδή τις 3 προηγούμενες και επιπλέον (4.Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Διαφανειών – Microsoft PowerPoint, 5.Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Microsoft Access, 6.Windows), θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, συγκριτικά με τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι των 3 ενοτήτων.
  Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και μοριοδοτούνται, στις Σχολές καθώς και στις προκηρύξεις στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:44 | Μιχάλης Βίλλιας

  Με βάση και τα όσα ειπώθηκαν, θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους ότι για την επιλογή-μοριοδότηση των Πλοηγών (κυβερνητών-μηχανικών) θα πρέπει να λειφθεί υπόψιν το δίπλωμα (Α’, Β’, Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού). Έπειτα ο βαθμός πτυχίου (Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού), η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στις Ειδικές Δυνάμεις (ανάμεσα στους υποψήφιους των Ειδικών Δυνάμεων, επιπλέον μόρια σε αυτούς που υπηρετούσαν στις Ειδικές Δυνάμεις ως Υποβρύχιοι Καταστροφείς ή Αλεξιπτωτιστές). Επίσης, πτυχίο Υπολογιστών-ECDL 3 ενοτήτων τις υποχρεωτικές για το δημόσιο τομέα (1.Επεξεργασία Κειμένων – Microsoft Word, 2.Λογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, 3.Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Microsoft Outlook & ΦυλλομετρητήςΙστοσελίδων – Microsoft Internet Explorer). Σε υποψήφιους με τις 6 ενότητες, δηλαδή τις 3 προηγούμενες και επιπλέον (4.Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Διαφανειών – Microsoft PowerPoint, 5.Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Microsoft Access, 6.Windows), θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, συγκριτικά με τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι των 3 ενοτήτων.
  Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και μοριοδοτούνται, στις Σχολές καθώς και στις προκηρύξεις στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:54 | Κώστας

  Σωστα και δίκαια για την επιλογή-μοριοδότηση των Πλοηγών (κυβερνητών-μηχανικών) θα πρέπει να λειφθεί υπόψιν το δίπλωμα (Α’, Β’, Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού). Έπειτα ο βαθμός πτυχίου (Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού), η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στις Ειδικές Δυνάμεις (ανάμεσα στους υποψήφιους των Ειδικών Δυνάμεων, επιπλέον μόρια σε αυτούς που υπηρετούσαν στις Ειδικές Δυνάμεις ως Υποβρύχιοι Καταστροφείς ή Αλεξιπτωτιστές). Επίσης, πτυχίο Υπολογιστών-ECDL 3 ενοτήτων τις υποχρεωτικές για το δημόσιο τομέα (1.Επεξεργασία Κειμένων – Microsoft Word, 2.Λογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, 3.Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Microsoft Outlook & ΦυλλομετρητήςΙστοσελίδων – Microsoft Internet Explorer). Σε υποψήφιους με τις 6 ενότητες, δηλαδή τις 3 προηγούμενες και επιπλέον (4.Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Διαφανειών – Microsoft PowerPoint, 5.Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Microsoft Access, 6.Windows), θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, συγκριτικά με τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι των 3 ενοτήτων.
  Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και μοριοδοτούνται, στις Σχολές καθώς και στις προκηρύξεις στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:08 | MARIA

  Στο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων πρέπει να ενταχθoύν:

  Στην κατηγορία Διοικητικών κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή Σπουδών στον Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Πολιτισμό ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διαχειρίζεται ανάλογα θέματα μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

  Ζ. Κατηγορία Μουσικών, στους οποίους να περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ή ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Μουσικού Οργάνου Μπάντας Αναγνωρισμένου Ωδείου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ή ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένο Δίπλωμα ή Πτυχίο Ωδείου ή Μουσικής Ακαδημίας της αλλοδαπής.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:09 | Παναγιώτης Ζ.

  Για την επιλογή-μοριοδότηση των Πλοηγών (κυβερνητών-μηχανικών) θα πρέπει να λειφθεί υπόψιν το δίπλωμα (Α’, Β’, Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού). Έπειτα ο βαθμός πτυχίου (Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού), η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στις Ειδικές Δυνάμεις (ανάμεσα στους υποψήφιους των Ειδικών Δυνάμεων, επιπλέον μόρια σε αυτούς που υπηρετούσαν στις Ειδικές Δυνάμεις ως Υποβρύχιοι Καταστροφείς ή Αλεξιπτωτιστές). Επίσης, πτυχίο Υπολογιστών-ECDL 3 ενοτήτων τις υποχρεωτικές για το δημόσιο τομέα (1.Επεξεργασία Κειμένων – Microsoft Word, 2.Λογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, 3.Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Microsoft Outlook & ΦυλλομετρητήςΙστοσελίδων – Microsoft Internet Explorer). Σε υποψήφιους με τις 6 ενότητες, δηλαδή τις 3 προηγούμενες και επιπλέον (4.Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Διαφανειών – Microsoft PowerPoint, 5.Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Microsoft Access, 6.Windows), θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, συγκριτικά με τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι των 3 ενοτήτων.
  Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και μοριοδοτούνται, στις Σχολές καθώς και στις προκηρύξεις στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:01 | ΜΑΡΙΑ

  Στην κατηγορία Διοικητικών θα πρέπει να ενταχθούν κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. τμημάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή Σπουδών στον Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Πολιτισμό ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διαχειρίζεται ανάλογα θέματα μέσω των αντίστοιχων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

  Στο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων πρέπει να ενταχθεί:
  Ζ. Κατηγορία Μουσικών, στους οποίους να περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ή ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κάτοχοι Διπλώματος ή Πτυχίου Μουσικού Οργάνου Μπάντας Αναγνωρισμένου Ωδείου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ή ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένο Δίπλωμα ή Πτυχίο Ωδείου ή Μουσικής Ακαδημίας της αλλοδαπής.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:12 | Κώστας Στεφ.

  Όπως ήδη αναφέρθηκε πολύ σωστά… Για την επιλογή-μοριοδότηση των Πλοηγών (κυβερνητών-μηχανικών) θα πρέπει να λειφθεί υπόψιν το δίπλωμα (Α’, Β’, Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού). Έπειτα ο βαθμός πτυχίου (Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού), η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στις Ειδικές Δυνάμεις (ανάμεσα στους υποψήφιους των Ειδικών Δυνάμεων, επιπλέον μόρια σε αυτούς που υπηρετούσαν στις Ειδικές Δυνάμεις ως Υποβρύχιοι Καταστροφείς ή Αλεξιπτωτιστές). Επίσης, πτυχίο Υπολογιστών-ECDL 3 ενοτήτων τις υποχρεωτικές για το δημόσιο τομέα (1.Επεξεργασία Κειμένων – Microsoft Word, 2.Λογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, 3.Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Microsoft Outlook & ΦυλλομετρητήςΙστοσελίδων – Microsoft Internet Explorer). Σε υποψήφιους με τις 6 ενότητες, δηλαδή τις 3 προηγούμενες και επιπλέον (4.Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Διαφανειών – Microsoft PowerPoint, 5.Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Microsoft Access, 6.Windows), θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, συγκριτικά με τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι των 3 ενοτήτων.
  Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και μοριοδοτούνται, στις Σχολές καθώς και στις προκηρύξεις στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:03 | Γεώργιος

  Για την επιλογή-μοριοδότηση των Πλοηγών (κυβερνητών-μηχανικών) θα πρέπει να λειφθεί υπόψιν το δίπλωμα (Α’, Β’, Γ’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού). Έπειτα ο βαθμός πτυχίου (Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού), η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στις Ειδικές Δυνάμεις (ανάμεσα στους υποψήφιους των Ειδικών Δυνάμεων, επιπλέον μόρια σε αυτούς που υπηρετούσαν στις Ειδικές Δυνάμεις ως Υποβρύχιοι Καταστροφείς ή Αλεξιπτωτιστές). Επίσης, πτυχίο Υπολογιστών-ECDL 3 ενοτήτων τις υποχρεωτικές για το δημόσιο τομέα (1.Επεξεργασία Κειμένων – Microsoft Word, 2.Λογιστικά Φύλλα – Microsoft Excel, 3.Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Microsoft Outlook & ΦυλλομετρητήςΙστοσελίδων – Microsoft Internet Explorer). Σε υποψήφιους με τις 6 ενότητες, δηλαδή τις 3 προηγούμενες και επιπλέον (4.Παρουσίαση Ηλεκτρονικών Διαφανειών – Microsoft PowerPoint, 5.Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων – Microsoft Access, 6.Windows), θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, συγκριτικά με τους υποψήφιους που είναι κάτοχοι των 3 ενοτήτων.
  Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται και μοριοδοτούνται, στις Σχολές καθώς και στις προκηρύξεις στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:58 | ΚΑΡΜΑΛΗΣ Δ

  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει μετάταξη όλων των Πυροσβεστικων υπαλλήλων που επιθυμούν και έχουν πτυχίο ΑΕΝ Πλοιαρχων και Μηχανικών, σε θέσεις Αξιωματικών Πλοηγων Μηχανικών και Πλοιαρχων. Έτσι θα καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά με αποτέλεσμα
  Α) Την ομαλή διεξαγωγή των υπηρεσιών
  Β) Την εξοικονόμηση χρημάτων λόγω του μεγαλύτερου δημόσιονομικού κόστους που επιφέρουν οι νέες προσλήψεις
  Γ) Την ομαλή λειτουργία των υπαρχόντων πλοίων σε ότι αφορά και τη συντήρησή τους,
  διότι οι υπάρχοντες υπάλληλοι υπηρετούν αρκετά έτη σε αυτά και έχουν πολύ καλή γνώση των πλοίων
  Δ) Την επαναλειτουργια της Π.Υ Λιμένα Καβάλας

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:00 | Chrysostomos Kontoris

  Στην κατηγορία Διοικητικών θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το πτυχίο Πολιτικών επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ διότι σε διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβάνεται στα αποδεκτά πτυχία στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικών καθώς και σε διαγωνισμούς της ΕΕ. Εξάλλου είναι ένα κατεξοχήν πτυχίο δημόσιας διοίκησης. Ενώ συμπεριλαμβάνονται οι Μηχανικοί στην κατηγορία γ ως Διοικητικοί κατά μείζονα λόγο θα έπρεπε να συμπεριληφθεί το πτυχίο Πολιτικών επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ, δεδομένου ότι τα περιεχόμενα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος είναι καθαρά μαθήματα που πραγματεύονται διοικητικά θέματα.Αναντίρρητα το ΠΣ με την συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας στοχεύει στην εξωστρέφεια και ειδικότερα στο να υιοθετεί τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όσων αφορά την πολιτική προστασία αλλά και σε Διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ, EU civil protection mechanism κ.α). Πώς είναι δυνατόν ένα πτυχίο όπως το Πολιτικών Επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ ,που σε πάρα πολλά μαθήματα εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας Ευρωπαϊκών οργανισμών και γενικότερα της Διοικησης της ΕΕ , του Ευρωπαϊκού Δικαίου να αποκλείεται από τα πτυχία που ορίζονται για τους Διοικητικούς Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς.

  Εάν εξεταστεί επίσης το ζήτημα αυτό και από την σκοπιά της Συνταγματικής συμμόρφωσης με την αρχή της ισότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους είναι ξεκάθαρο πως δεν επιτυγχάνεται αυτό. Αντίθετα, αποκλείεται η προσωπική εξέλιξη του προσωπικού που διαθέτει το εν λόγω πτυχίο αλλά και το ΠΣ δεν αξιοποιεί πλήρως τις δεξιότητες των στελεχών του .Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αδιανόητο να μην συμπεριληφθεί και αυτό το πτυχίο στο σχετικό άρθρο.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:42 | Βηλαρά Καλλιόπη

  Άρθρο 101 παρ. 2 (γ): Ενώ οι ψυχολόγοι είναι γενικών καθηκόντων, στην παρ. 2 (γ) αναφέρεται και η ειδικότητα των ψυχλόγων ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων . Άρα είτε θα πρέπει να αφαιρεθεί η ειδικότητα ή να προβλεφθούν ως Ειδικών Καθηκόντων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:46 | Δημητρης Μ.

  Καλησπέρα.
  Αναμφισβήτητα η δυνατότητα μετάταξης πτυχιούχων είναι κάτι θετικό. Ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη για πτυχιούχους εκτός Αθηνών? Οι οργανικές είναι μόνο στην Αθήνα? Οι ανάγκες πχ. της Θεσσαλονίκης σε Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς ειδικών καθηκόντων ποιες είναι? Αν κάποιος από Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς κτλ. δεχθεί τη θέση μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα? Νομίζω ότι ικανοί υπάλληλοι μπροστά στο δίλημμα της μόνιμης μετακόμισης θα αρνηθούν τη θέση.
  Ίσως η πρόβλεψη γραφείων στις Περιφέρειες όπου θα υπηρετεί ειδικών καθηκόντων προσωπικό θα ήταν η λύση στην αξιοποίηση ικανότατων ανθρώπων που σε διαφορετική περίπτωση θα χαθούν.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Προτείνω στις ειδικότητες των ιατρών να προστεθεί και αυτή του Πλαστικού Χειρουργού, καθ΄ως είναι απαραίτητη στην αποκατάσταση εγκαυμάτων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:03 | Αρης

  Νομίζω ότι δεν είναι σωστό να προσλαμβάνουμε άτομα με προσόν διορισμού το πτυχίο τους (νομικοί,πληροφορικοί,πλοηγοί κλπ) και στην συνέχεια η υπηρεσία να τους αξιοποιεί όπως τύχει εάν τύχει. Κανονικά θα έπρεπε να υπηρετούν σαν ειδικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένες θέσεις (σε ΠΕΠΥΔ, ΑΠΣ, ΕΣΚΕ κλπ). Είναι γνωστό ότι τελικά αυτά τα άτομα ούτε επαρκή εκπαίδευση και πείρα για μάχιμη υπηρεσία έχουν πάρει, ούτε δουλειά σχετική με την ειδικότητα τους κάνουν τελικά.

  Θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί ένα διαφανές πλαίσιο για την μετάταξη του προσωπικού γενικών καθηκόντων σε ειδικών, όπου να λαμβάνονται υπόψιν αντικειμενικά κριτήρια (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ξένες γλώσσες κλπ) με την κατάρτιση σχετικών πινάκων, παράλληλα με τις τακτικές κρίσεις όπου μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των ατόμων που θα τις καλύψουν.

  Δεδομένου ότι ήδη στο σώμα διαθέτουμε άτομα με υψηλά επιστημονικά προσόντα, είναι πιο λογικό να στραφούμε πρώτα σε αυτά για την επάνδρωση τέτοιων υπηρεσιών. Αντίθετα, με την μη ύπαρξη σαφούς μηχανισμού αξιολόγησης τους, αυτά τα άτομα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην παρούσα φάση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:12 | Τ.Π.

  Στην κατηγορία Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, πιστεύω είναι μεγάλη και αδικαιολόγητη παράλειψη που δεν περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ των Σχολών ΝΟΠΕ των ΑΕΙ της Χώρας. Είναι νομίζω το καθ ύλην αρμόδιο τμήμα που παρέχει ειδική επιστημονική γνώση στους αποφοίτους του στον τομέα-μεταξύ άλλων-της Διοικητικής Επιστήμης με κατεύθυνση τη Δημόσια Διοίκηση. Εκπληρώνει δηλ. στο μέγιστο βαθμό τα προσόντα και τις γνώσεις που απαιτεί η συγκεκριμένη ειδική κατηγορία των Αξιωματικών -κατηγορία Α.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ- όπως προβλέπει το παρόν άρθρο.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:39 | Γεράσιμος Νικολάου

  Δεδομένου του ότι στις περιπτώσεις αντιμετώπισης κρίσεων οι βασικές συνθήκες επιτυχούς διαχείρισης είναι: α) η εξειδίκευση, β) η διασύνδεση και γ) η διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων. Βάσει αυτών προτείνεται η προσθήκη της κατηγορίας των Ψυχολόγων στους Υγειονομικούς Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και δυνατότητα μετάταξης βάσει των ισχυόντων για Ιατρούς και Οδοντιάτρους. Με την προτεινόμενη προσθήκη ικανοποιούνται οι προαναφερόμενες συνθήκες ως εξής:
  α) Εξειδίκευση. Οι Υγειονομικοί Ψυχολόγοι (ΥΨ) θα είναι ειδικοί επιστήμονες εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους χωρίς να απασχολούνται σε άλλα αντικείμενα ή να είναι δυνατόν να μετακινηθούν σε άλλα καθήκοντα-θέσεις.
  β) Διασύνδεση. Διασύνδεση περιστατικών με τους Υγειονομικούς Ιατρούς του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολεμικής Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.)
  γ) Διαλειτουργικότητα. Συνεργασία των Υγειονομικών Ψυχολόγων της Πυροσβεστικής με τους Υγειονομικούς Ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. Σημειώνεται ότι οι Ψυχολόγοι όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και όλων των σωμάτων ασφαλείας (πλην της Πυροσβεστικής) είναι ειδικών καθηκόντων – υγειονομικού.
  Εκτιμώ ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία της Πυροσβεστικής η μη ένταξη των Ψυχολόγων σε κατηγορία ειδικών καθηκόντων. Δεν πιστεύω ότι εξυπηρετεί κάποια επιχειρησιακή ανάγκη η ύπαρξη ψυχολόγων Γενικών Καθηκόντων, τουναντίον δημιουργεί δυσλειτουργία και ανομοιογένεια μεταξύ των φορέων και αδυναμία επένδυσης των ψυχολόγων στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:48 | Θεοφάνης

  Άρθρο 101 – Διάκριση και προέλευση πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων:
  3. Το χαμηλόβαθμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Διοικητικών, Τεχνικών, Πλοηγών – Μηχανικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων προέρχεται:
  α. Από ιδιώτες που προσλαμβάνονται με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται με το βαθμό του Πυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2α, καθορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ύστερα από γραπτές εξετάσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τα σχετικά με την υγειονομική εξέταση αυτών ζητήματα, η διαδικασία κατάταξης, τα σχετικά με την εκπαίδευσή τους ζητήματα, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  β. Από μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων που διαθέτουν έναν από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του παρόντος τίτλο σπουδών και επιθυμούν να μεταταγούν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα. Το ως άνω πυροσβεστικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό που κατέχει. Οι Πυροσβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, εντάσσονται με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2β, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μετάταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων προς μετάταξη, ο τρόπος ένταξής τους στις προβλεπόμενες επετηρίδες, τα καθήκοντά τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  1) Σύμφωνα με το 101παρ.3α οι ιδιώτες που προσλαμβάνονται ως ειδικών καθηκόντων εισάγονται με τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη ειδικών καθηκόντων ενώ αντίθετα σύμφωνα με το 3β οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που μετατάσσονται από γενικών σε ειδικών καθηκόντων μετατάσσονται με το βαθμό που κατέχουν.. πχ ένας υπαρχιπυροσβέστης με πτυχίο μηχανικού μετατάσσεται με αυτόν τον βαθμό ενώ αντίθετα την ίδια στιγμή μπορεί να προσληφθεί κάποιος ιδιώτης με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη ειδικών καθηκόντων.. Από τη διατύπωση ίσως διαφαίνεται μια υποβάθμιση του υπάρχοντος προσωπικού που κατέχει τα πτυχία αυτά σε σχέση με τους εξ ιδιωτών προερχόμενους..

  2)Οι κάτοχοι των πτυχίων που αναφέρονται θα πρέπει να έχουν ανακριτικά καθήκοντα λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων στην ειδικότητα τους η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς όπως πχ πολιτικοί μηχανικοί στην πυρασφάλεια, νομικοί στο ανακριτικό κλπ.. Ως ανακριτικοί υπάλληλοι θα έπρεπε να μετατάσσονται τουλάχιστον στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη ειδικών καθηκόντων ή με προαγωγικές εξετάσεις στο βαθμό του Ανθυποπυραγού ειδικών καθηκόντων.

  3) Ποιες ειδικότητες έχουν ως εισαγωγικό βαθμό το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη ειδικών καθηκόντων (3β)?

  4) Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι και κάτοχοι των εν λόγω πτυχίων μετατάσσονται υποχρεωτικά ή εφόσον το επιθυμούν?

  5) Ποιες διοικητικές θέσεις καλύπτουν οι διοικητικοί σε ΠΕΠΥΔ και ΔΙΠΥΝ? Πχ πολιτικοί μηχανικοί στις πυρασφάλειες, οικονομολόγοι στα οικονομικά τμήματα, νομικοί στα νομικά και ανακριτικά κλπ?

  6) Ως καλύτερη λύση για τη μετάταξη των χαμηλόβαθμων σε ειδικών καθηκόντων προτείνεται για τις ειδικότητες του Διοικητικού (ίσως και κατά επέκταση για όλους των ειδικών καθηκόντων όπου είναι εφικτό) να διαγραφεί η παράγραφος 3β και η μετάταξη να γίνεται βάσει της παρ.2β. δηλαδή ως ανθγοι ειδικών καθηκόντων.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:19 | Δημήτριος Μπ.

  Το πυροσβεστικό Σώμα πρέπει να ενισχύσει τις γνώσεις του έναντι των Δασικών πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η αύξηση της θερμοκρασίας στα μεσογειακά δάση και κυρίως της χώρας μας θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση της βιομάζας εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων. Για τους προαναφερόμενους λογούς θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή κατηγορία ειδικών καθηκόντων στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται οι Δασολόγοι, και οι Δασοπόνοι του Σώματος ως ξεχωριστή κατηγορία Δασικών και Διαχείρισης περιβάλλοντος με αντίστοιχες θέσεις σε τμήματα που ασχολούνται με την Δασοπυρόσβεση.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:27 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 101 παρ. 2α : γιατί οι ιατροί να προσλαμβάνονται ως Πυραγοί;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:15 | Κατσιλιερης Θεοδωρος

  Προτείνεται να εξετάσετε τις κάτωθι προσθήκες-τροποποιήσεις:

  1.Στους τίτλους σπουδών που αφορούν την ειδίκευση των Τηλεπικοινωνιών για την στελέχωση του τμήματος Ασύρματων και Ενσύρματων Επικοινωνών θα πρέπει να προστεθεί ο τίτλος πτυχίων ΑΕΙ οι Φυσικοί με ΜΔΕ στην Ραδιοηλεκτρολογία ή στην Ηλεκτρονική. Η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι αναγνωρισμένη σε διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα από φορείς όπως είναι οι: ΕΕΤΤ , ΥΠΑ , ΕΕΑΕ, ΟΤΕ και άλλοι Οργανισμοί που έχουν άμεση συσχέτιση με τηλεπικοινωνιακά καθήκοντα. Οι Π.Ε. Φυσικοί με ΜΔΕ στην Ραδιοηλεκτρολογία ή στην Ηλεκτρονική δύναται να φέρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και να έχουν ίσα επαγγελματικά δικαιώματα με τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικών Υ/Η Πολυτεχνικών σχολών σε τομείς των Τηλεπικοινωνιών . Η ειδικότητα αυτή διέπεται από τους νόμους Ν.Δ 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α΄), η αναφορά στην ισοτιμία τίτλων σπουδών γίνεται στον Β.Δ 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄) , ενώ τα καθήκοντα ορίζονται και στον Ν.Δ. 4053/2012 σύμφωνα με τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις.

  2. Παρακαλώ να αποσαφηνιστεί ότι το άρθρο 2/β αναφέρεται σε προαγωγή στον βαθμό του Ανθυποπυραγού για όσους συνάδελφους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και εμπίπτουν στην παρ.1 ενώ ανήκουν στο χαμηλόβαθμο προσωπικό (Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Πυροσβέστες) με ανάλογους τίτλους σπουδών ανά ειδικότητα.

  3. Ειδικότερα για την στελέχωση του τμήματος ασύρματων και ενσύρματων επικοινωνιών. Οι νέες οργανικές θέσεις να καλύπτονται από αδειούχους Ραδιοηλεκτρολογους και Ραδιοτεχνιτες με τα κατάλληλα πτυχία ανά ειδικότητα σύμφωνα με τους νόμους Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α΄), Β.Δ 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄), Ν.Δ. 4053/2012 και τις ισχύουσες διατάξεις.

  4. Στο προσωπικό ειδικών καθηκόντων προτείνεται για την μετέπειτα εξέλιξή του, να ληφθούν σοβαρά υπόψη κριτήρια με συντελεστές βαρύτητας οι επιπλέον τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτήσει, όπως ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανά συνάφεια αντικειμένου. Κάποιοι τίτλοι σπουδών θα μπορούσαν να είναι ( διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακό δίπλωμα, ερευνητικές δραστηριότητες / επιστημονικές δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο και ειδικότητά, ξένες γλώσσες, άλλες πιστοποιήσεις άμεσης συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο και την ειδικότητας της θέσης). Έτσι διασφαλίζεται περαιτέρω ο αξιοκρατικός χαρακτήρας της προαγωγής του προσωπικού ειδικών καθηκόντων που κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα και αξιοποιούνται οι προαχθέντες υπάλληλοι με τρόπο γόνιμο μέσα από το ίδιο το Πυροσβεστικό Σώμα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 17:00 | georgios

  Ολες οι κατηγοριες Ειδικων Καθηκόντων θα πρεπει να περιλαμβανουν ολα τα πτυχια με συναφη αντικειμενο και ιδιας βαθμιδας.Ακριβως οπως στον ΑΣΕΠ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:58 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Να προστεθεί επιπλέον υποκατηγορία στην κατηγορία «Διοικητικοί» με την παρ.1Αδ ως εξής: «1αβδ. Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι. Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Μετεωρολογίας, Γεωλογίας, Φυσικών πόρων και Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας». Για την παρούσα πρόταση οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 76 του σχεδίου νόμου.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:13 | Παπαδήμας Α

  Συγχαρητήρια για το όλο εγχείρημα. Έχετε ξεχάσει στους υγειονομικούς Αξιωματικούς να προσθέσετε, πέραν των ιατρικών ειδικοτήτων, και την κατηγορία των Ψυχολόγων όπως ισχύει στις διατάξεις των 3 κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 15:40 | Μάριος Χαραλαμπόπουλος

  Αξιότιμοι Κύριοι, στην παράγραφο 2, εδάφιο γ του άρθρου 101 αναφέρεται ότι Υγειονομικοί Αξιωματικοί προέρχονται από μετάταξη αποφοίτων της Σ.Σ.Α.Σ. όσων αφορά ιατρούς οδοντιάτρους και ψυχολόγους. Όμως, στις θέσεις των Υγειονομικών Αξιωματικών δεν προβλέπονται Ψυχολόγοι, παρά μόνο Ιατροί!!!! Επίσης, οι απόφοιτοι της Σ.Σ.Α.Σ. είναι, ακαδημαϊκά, απόφοιτοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν οι απόφοιτοι ψυχολογίας Σ.Σ.Α.Σ. (Α.Π.Θ. ακαδημαϊκά) να έχουν δικαίωμα μετάταξης και οι απόφοιτοι ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Παντείου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Κρήτης (οι οποίοι θα υπηρετούν ήδη στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος) να μην έχουν το ίδιο δικαίωμα; Σημειώνεται δε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως, οι Ψυχολόγοι στην Ελληνική Αστυνομία, την Πολεμική Αεροπορία, τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα είναι Υγειονομικοί Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων. Για ποιο λόγο το Πυροσβεστικό Σώμα δεν ακολουθεί την επιτυχημένη «συνταγή» των άλλων φορέων; Άλλωστε, το επάγγελμα του Ψυχολόγου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ανήκει στα επαγγέλματα Υγείας, οπότε ορθώς δεν συμπεριλάβατε τους ψυχολόγους στους λοιπούς διοικητικούς, αλλά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους υγειονομικούς. Προσθέτοντας την κατηγορία των ψυχολόγων στους Υγειονομικούς Αξιωματικούς τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν εκπαιδεύσεις, να συμμετέχουν σε υγειονομικές επιτροπές και να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία μέσω του 251 Γ.Ν.Α. στο οποίο στεγάζεται η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.Υπενθυμίζεται ότι μόνο Υγειονομικοί Αξιωματικοί μπορούν να βρίσκονται εντός των Κλινικών του 251 Γ.Ν.Α. Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας μπορεί να διατηρήσει την υπαγωγή του στο Αρχηγείο και οι Ψυχολόγοι της Πυροσβεστικής να συνεχίσουν να υπηρετούν εκεί, αλλά ως Υγειονομικοί Αξιωματικοί πλέον. Η μετάταξή τους σε Υγειονομικούς Αξιωματικούς, θα προσφέρει επιστημονικό κύρος, εξειδίκευση, ομοιογένεια με τους Ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ θα υπάρξει και περαιτέρω προστασία του απορρήτου. Άλλωστε, τίθεται το ερώτημα: με ποια λογική είναι κατηγορία ειδικών καθηκόντων οι τεχνικοί, προγραμματιστές, κ.α. και όχι οι ψυχολόγοι; Τέλος, σε άλλο άρθρο αναφέρεται η ψυχομετρική αξιολόγηση στελεχών. Πώς είναι δυνατόν ένας Ψυχολόγος, που είναι Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων, να αξιολογήσει έναν άλλον Αξιωματικό, τον οποίο πιθανώς να συναντήσει στο μέλλον ως προϊστάμενο (αφού ως Γενικών Καθηκόντων ο Ψυχολόγος μπορεί να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία); Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι μία τέτοια αξιολόγηση; Λόγω όλων των ανωτέρω, προτείνεται η προσθήκη της ειδικότητας του Ψυχολόγου στους Υγειονομικούς Αξιωματικούς. Έτσι, θα διευθετηθούν τα προαναφερόμενα χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις σε θέσεις και οργανόγραμμα. Σημειώνεται ότι από την προτεινόμενη αλλαγή δεν θα προκύψει κόστος για το Δημόσιο.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 12:11 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

  Άρθρο 101
  1. Το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, για το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ. αντίστοιχη, ανά κατηγορία, επετηρίδα διακρίνεται ως εξής:
  Α. Κατηγορία Διοικητικών:
  γ. Μηχανικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Αεροναυπηγών, Μηχανολόγων Ναυπηγών, Χημικών Μηχανικών, Πυρομηχανικών και Αρχιτεκτόνων.
  Β. Κατηγορία Τεχνικών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα, κάτοχοι τίτλου σπουδών Β΄ κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτων ή ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Αμαξωμάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός Αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών τους.

  Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Μηχανολόγων Οχημάτων το οποίο είναι το μοναδικό Τμήμα σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με αντικείμενο τα οχήματα.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:17 | Giannis

  Άρθρο 101

  1. Το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, για το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ. αντίστοιχη, ανά κατηγορία, επετηρίδα διακρίνεται ως εξής:
  Α. Κατηγορία Διοικητικών:
  α. Νομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. Νομικού Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
  β. Οικονομικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, τραπεζικών εφαρμογών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη Λογιστική, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
  γ. Μηχανικοί, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Αεροναυπηγών, Μηχανολόγων Ναυπηγών, Χημικών Μηχανικών, Πυρομηχανικών και Αρχιτεκτόνων.

  Στην κατηγορία Διοικητικών θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το πτυχίο Πολιτικών επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ διότι σε διαγωνισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβάνεται στα αποδεκτά πτυχία στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικών καθώς και σε διαγωνισμούς της ΕΕ. Εξάλλου είναι ένα κατεξοχήν πτυχίο δημόσιας διοίκησης. Ενώ συμπεριλαμβάνονται οι Μηχανικοί στην κατηγορία γ ως Διοικητικοί κατά μείζονα λόγο θα έπρεπε να συμπεριληφθεί το πτυχίο Πολιτικών επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ, δεδομένου ότι τα περιεχόμενα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματος είναι καθαρά μαθήματα που πραγματεύονται διοικητικά θέματα.Αναντίρρητα το ΠΣ με την συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας στοχεύει στην εξωστρέφεια και ειδικότερα στο να υιοθετεί τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όσων αφορά την πολιτική προστασία αλλά και σε Διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ, EU civil protection mechanism κ.α). Πώς είναι δυνατόν ένα πτυχίο όπως το Πολιτικών Επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ ΑΠΘ ,που σε πάρα πολλά μαθήματα εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας Ευρωπαϊκών οργανισμών και γενικότερα της Διοικησης της ΕΕ , του Ευρωπαϊκού Δικαίου να αποκλείεται από τα πτυχία που ορίζονται για τους Διοικητικούς Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς.

  Εάν εξεταστεί επίσης το ζήτημα αυτό και από την σκοπιά της Συνταγματικής συμμόρφωσης με την αρχή της ισότητας και των ίσων ευκαιριών για όλους είναι ξεκάθαρο πως δεν επιτυγχάνεται αυτό. Αντίθετα, αποκλείεται η προσωπική εξέλιξη του προσωπικού που διαθέτει το εν λόγω πτυχίο αλλά και το ΠΣ δεν αξιοποιεί πλήρως τις δεξιότητες των στελεχών του .Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αδιανόητο να μην συμπεριληφθεί και αυτό το πτυχίο στο σχετικό άρθρο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:34 | Νικόλαος Κ.

  Σχετικά με τους πλοηγούς παρατηρείται μια απαξίωση των ήδη πτυχιούχων πυροσβεστών , που εδω και χρόνια είναι εγκλωβισμένοι χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν από το υπουργείο. Αφού οι ανάγκες υπάρχουν στον κλάδο των πλοηγων, θα πρέπει το υπουργείο να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν προσόν πρόσληψης πτυχία αξιωματικών εμπορικού ναυτικού. Έτσι δεν θα γίνουν νέες προσλήψεις και θα αποφευχθούν νέες δαπάνες. Για να γίνει εφικτό θα πρέπει το υπουργείο να αυξήσει τις οργανικές θέσεις των πλοηγων κυβερνητών και μηχανικών, που όπως ήδη έχει αναφερθεί, κακώς πριν χρόνια δόθηκαν στους γενικών Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την απαξίωση του κλάδο και την κακή λειτουργία των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστικών λιμενικών σταθμών. Όσοι πτυχιούχοι είναι διαθέσιμο στο σώμα και επιθυμούν θα πρέπει άμεσα να καταταχθούν

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:25 | KONSTAK

  101/1 Α
  η απουσία πτυχίων πολιτικών και κοινωνικών επιστημών διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, μέσων μαζικής επικοινωνίας και κυρίως πτυχίων δημόσια διοίκησης από τον κλάδο των διοικητικών φαίνεται να μην εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της δομής αλλά και των σκοπών του Σώματος όπως αυτές προκύπτουν από τη διάρθρωση και τη διατύπωση των αρμοδιοτήτων και στόχων του κρατώντας τη για ακόμα μια φορά στο στενό πλαίσιο των νομικών και οικονομικών μη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τομείς όπως το αμιγώς διοικητικό μέρος μεταξύ αυτών οργάνωση και υλοποίηση πολιτικών που θα καλυπτόταν επαρκέστερα από πτυχία δημόσιας διοίκησης κλπ ενώ οι στόχοι της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης συνεργασιών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν νομοσχέδιο και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος είναι αποκλειστικό και ειδικό πεδίο γνώσης των αποφοίτων ΜΜΕ και Διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών αντίστοιχα. Δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά πτυχίων και σχολών διότι υπάρχει πληθώρα καλών τμημάτων από Πανεπιστήμια και μπορoυν να προσδιοριζονται συμπληρώνονται ή τροποποιούνται αναλόγως.

  101/2
  προτείνεται να υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε να προηγείται η πλήρωση των θέσεων ειδικών καθηκόντων με τη διαδικασία της μετάταξης και η πλήρωση εξ΄ιδιωτών να διενεργείται εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις από τις μετατάξεις έτσι διασφαλίζεται αφενός η αξιοποίηση ατόμων που ήδη είναι εξοικειωμένα με τη δομή και τις ανάγκες του ΠΣ, αφετέρου περιορίζεται το δημοσιονομικό κόστος.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:23 | Ανδρέας Σταυρόπουλος

  Στην παράγραφο 2.β, αναφέρει….. οι δε Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες με το βαθμό του Ανθυποπυραγού… ενώ στην παράγραφο 3.β … Οι Πυροσβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, εντάσσονται με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων…
  Παρακαλώ να διευκρινιστεί ποια ακριβώς είναι η διαφοροποίηση των 2.
  Επιπρόσθετα δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο εισαγωγικός βαθμός ανά ειδικότητα, ούτε όμως και η βαθμολογική εξέλιξη μετά το βαθμό του Αρχιπυροσβεστη Ειδικών Καθηκόντων.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:32 | Απόστολος Οικονόμου

  Προτείνεται να προστεθεί ως μεταβατική Διάταξη:
  Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων όλων των κατηγοριών προέρχονται από τους ήδη υπηρετούντες Αξιωματικούς Ειδικών καθηκόντων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.Επιπλέον για την κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και από τους υπηρετούντες στην Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αξιωματικούς Γενικών καθηκόντων που κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2018.
  Το χαμηλόβαθμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων προέρχεται: από τους ήδη υπηρετούντες χαμηλόβαθμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους Ειδικών καθηκόντων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.Επιπλέον για την κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και από τους υπηρετούντες στην Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χαμηλόβαθμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους Γενικών καθηκόντων που κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες σύμφωνα με το Π.Δ. 67/2018.

  Προτείνεται να αντικατασταθεί το

  Παρ. 2. Προτείνεται να αντικατασταθεί το «Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων όλων των κατηγοριών προέρχονται:» με το «Οι κενές οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων όλων των κατηγοριών καλύπτονται:»

  Παρ. 3. Προτείνεται να αντικατασταθεί το «Το χαμηλόβαθμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Διοικητικών, Τεχνικών, Πλοηγών – Μηχανικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων προέρχεται:» με το «Οι κενές οργανικές θέσεις του χαμηλόβαθμου πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Διοικητικών, Τεχνικών, Πλοηγών – Μηχανικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων καλύπτονται:»

  Στην Παρ. 3β Το «Οι Πυροσβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων, εντάσσονται με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Ειδικών Καθηκόντων» έρχεται σε αντίφαση με την Παρ. 2β το «οι δε Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.» σχετικά με το βαθμό εξέλιξης.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:27 | Κ.Γ.

  Οι πυροσβεστες γενικων υπηρεσιων που ειναι κατοχοι διπλωματος Ακαδημιας Εμπορικου Ναυτικου η οποια ανηκει στην τριτοβαθμια εκπαιδευση ειναι ηδη πιστοποιημενοι Αξιωματικοι του εμπορικου ναυτικου.Την πιστοποιηση την εχει κανει το Υπουργειο Ναυτιλιας και Νησιωτικης Πολιτικης που ειναι το αρμοδιεστερο.Σκοπιμα η απο αγνοια ταυτιζονται σχολες δευτεροβαθμιας επαγγελματικης κατευθυνσης με ανωτερα σχολη τριτοβαθμιας εκπαιδευσης.
  Δεδομενης της εμπειριας τους στο Πυροσβεστικο Σωμα και λαμβανοντας υποψιν την οικονομικη ωφελεια αφου δεν θα χρειαστουν κονδυλια για επιπλεον προσληψεις να γινει μεταταξη στους κατοχους διπλωματος ΑΕΝ με βαση το χρονο υπηρεσιας στο Πυροσβεστικο Σωμα

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:13 | Ανδρέας Σταυρόπουλος

  Προτείνεται στην παράγραφο 1.Ε. εκτός από τους Τεχνικούς Εναέριων Μέσων που έχουν πτυχίο συντηρήσεως αεροπορικού υλικού που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από την Υ.Π.Α. να συμπεριληφθεί και το προσωπικό που κατέχει τίτλο σπουδών Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) με ειδικότητα Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών, αντίστοιχα με την παράγραφο 1.Β. των Τεχνικών. Επιπρόσθετα πρέπει στην συγκεκριμένη κατηγορία να ενταχθούν τα Μέλη Πληρώματος. Να σημειωθεί ότι ήδη στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων υπηρετούν εκτός από 3 Μηχανικούς και 12 Μέλη Πληρώματος, προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, οι οποίοι έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σε χειρισμό ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκο διάσωσης και κάδος πυρόσβεσης) και συντονισμό εναέριων μέσων, των οποίων η συμβολή είναι ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΗ για την εκτέλεση των αποστολών των ελικοπτέρων του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:58 | Αλεξανδρος Μπουχαρελης

  Σχετικώς με τον κλάδο των Πλοηγών (Κυβερνητών και Μηχανικών) και σχετικα με την θαλάσσια προϋπηρεσία που απαιτειται για τις μεταταξεις θα προσθεσω στον δημοσιο διαλογο πως κατα την προσωπικη μου αποψη ειναι παραλογη απαιτηση τα τρια ετη τη στιγμη που στο Λιμενικο Σωμα ζητηται 6 μηνες θαλάσσια προϋπηρεσία μετα την αποκτηση του διπλωματος στην οποια μπορει να συμπεριληφθη και η θητεια του Πολεμικου Ναυτικου.
  Οι συναδελφοι που υπηρετουν ηδη στις ταξεις της Πυροσβεστικης Υπηρεσιας στους Λιμενικους Πυροσβεστικους Σταθμους, εχουν καθημερινη τριβη με τη φυση της δουλειας σε ανωτερο βαθμο απο αυτον που θα εχει ενας πολιτης με την όποια θαλασσια υπηρεσια, χωρια που η επιβαρυνση του κρατικου προυπολογισμου λογω της μεταταξης θα ειναι ελαχιστη σε συγκριση με καποιον νεοπροσλαμβανομενο.
  Ως εκ τουτου, θα πρεπει πρωτιστως το Π.Σ. να αξιοποιησει το υπαρχον δυναμικο (Αρχιπυροσβεστες και Πυροσβεστες πτυχιουχοι καπετανιοι και μηχανικοι) πριν προβει σε νεες προσληψεις πολιτων.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:16 | ΠΕΤΡΟΣ Λ.

  Δεν θα πρέπει να απαιτείται θαλάσσια προυπηρεσία στους πλοηγούς για τους εξής λόγους, αν και έχουν αναφερθεί ήδη θα τους επισημάνω και εγώ.

  1) Αρ. Φύλλου 82 26 Μαίου 1994 άρθρο 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ (Ρύθμιση θεμάτων Πλοηγών – Κυβερνητών παρ.2) αναφέρει τα προσόντα των Πλοηγών Κυβερνητών που απαλλάσσει μόνον όσους υποψηφίους υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα από τη θαλάσσια προϋπηρεσία.
  2)Αρ. Φύλλου 281, 17 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αριθμ. 5804 οικ. Φ. 109.1 »Κανονισμός λειτουργίας Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών» αναφέρει γενικώς τα καθήκοντα του κλάδου των Πλοηγών και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 ΄΄Καθήκοντα Υπάρχου», όπου την 29-12-2017 στο ΦΕΚ 4748, τεύχος Β’, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 57457 οικ. Φ.109.1/20-12-2017, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5804 οικ. Φ. 109.1 02-02-2009), αναφέρει στο άρθρο 1 παρ.1 τα »Καθήκοντα Υπάρχου όπου τα αναθέτει, χωρίς να μετατάξει στο κλάδο των Πλοηγών το εν λόγω προσωπικό, δηλαδή αναθέτει στο προσωπικό που έχει προσληφθεί ως ειδική κατηγορία κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα (κάτοχοι πτυχίων και προσόν κατάταξης ως Πλοηγός Κυβερνήτης) όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες των Αξιωματικών του κλάδου των Πλοηγών Κυβερνητών, χωρίς τα δικαιώματα και τις απολαβές αυτών. Το εν λόγω προσωπικό έχει αντίστοιχα προσληφθεί με ακριβώς τα ίδια κριτήρια με τους προγενέστερους Αξιωματικούς του κλάδου των Πλοηγών.
  3) οι τίτλοι σπουδών που κατέχουν από το Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποτελούν παγκοσμίως αποδεκτό αποδεικτικό γνώσεων και επαρκούς εκπαίδευσης Αξιωματικών επί Πλοίων (Κυβερνητών ή Μηχανικών). Δεν δύναται το Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να πιστοποιεί αναγνωρισμένους πτυχιούχους Αξιωματικούς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μην αναγνωρίζει τον τίτλο αυτό
  4) Άρθρο 44 – Αναβάθμιση Διπλωμάτων ΑΕΝ
  Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2638/1998 “Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
  “2.Τα Α’,Β’,Γ’ τάξης διπλώματα του Εμπορικού Ναυτικού καθίστανται ισότιμα με τα πτυχία των Α.Τ.Ε.Ι. Η διάταξη ισχύει για τους εισακτέους στις Α.Ε.Ν από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, για την αναγνώριση ισοτιμίας των διπλωμάτων Εμπορικού Ναυτικού Α΄, Β’, Γ’ τάξης με τα πτυχία των A.Τ.Ε.Ι., των αποφοίτων Α.Ε.Ν. που εισήλθαν σε αυτές πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και των αποφοίτων από τις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).”
  Από το προαναφερθέν προκύπτει ότι ειδικά για τους εισακτέους στις Α.Ε.Ν από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής τα πτυχία καθίστανται ισότιμα με τα πτυχία των Α.Τ.Ε.Ι.
  Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε να μην αναφέρεται στο παρόν, σε κανένα άλλο κλάδο ελάχιστη προϋπηρεσία (Νομικών, Οικονομικών, Μηχανικών, Τεχνικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων, Υγειονομικών), οπότε αυτό δείχνει μια ιδιαίτερη απαξίωση των εν λόγω πτυχιούχων, συγκριτικά με τους υπόλοιπους και ιδιαιτέρως με τον κλάδο Χειριστών εναερίων μέσων και Μηχανικών – Τεχνικών εναερίων μέσων, στον οποίο δεν αναφέρεται προαπαιτούμενη προϋπηρεσία.

  Δικαίως το Υπουγειο πρέπει να προβεί στη μετάταξη των ήδη πυροσβεστικών υπαλλήλων και την αναβάθμισή τους σε αξιωματικούς, διότι κρίνονται θέματα ιεραρχικά (όπως έχει ήδη αναφερθεί) δεν είναι εφικτό ο κυβερνήτης και ο Μηχανικός ενός σκάφους, να είναι κατώτερος από το πλήρωμα του.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 03:55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Να αρθεί η αδικία για συναδέλφους πρωην Ε.Π.Υ. του Πολεμικού Ναυτικού που προσλήφθηκαν με θαλάσσια προϋπηρεσία και ως ειδικών καθηκόντων και τους έχρησαν γενικών καθηκόντων και δεν μετατέθηκαν σε λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Να τους δωθεί η δυνατότητα εάν επιθυμούν να δηλώσουν υπηρεσία προτίμησης ειδική υπηρεσία.