Άρθρο 90 – Πυροσβεστικό Μουσείο

1. Συστήνεται στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως Ειδική Υπηρεσία, Πυροσβεστικό Μουσείο, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Επιτελάρχη. Το Πυροσβεστικό Μουσείο είναι αρμόδιο να παρακολουθεί, να ενημερώνεται και να διαχειρίζεται τα θέματα που άπτονται του Πυροσβεστικού Μουσείου, του Ειδικού Ιστορικού Πυροσβεστικού Αρχείου και είναι φορέας μερικής διαχείρισης υλικού.
2. Με απόφαση Αρχηγού καθορίζονται ζητήματα προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας του Πυροσβεστικού Μουσείου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:56 | Φίτζιος Παναγιώτης

    Στο άρθρο 90, να προστεθεί παράγραφος που θα φέρει τον αριθμό 3 και να αναγράφει: Ως διευθυντής του Πυροσβεστικού Μουσείου δύναται να τοποθετηθεί Πολιτικός Υπάλληλος ΠΕ κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με αντικείμενο την Ιστορία.

  • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:49 | Δημήτριος Μπ.

    Προτείνεται να Προΐσταται Αξιωματικός κάτοχος πτυχίου Ιστορίας ΑΕΙ – ΑΤΕΙ ή έλλειψης αυτού ο αρχαιότερος υπάλληλος κάτοχος πτυχίου Ιστορίας ΑΕΙ – ΑΤΕΙ