Άρθρο 160 – Αποσπάσεις

Οι αποσπάσεις κοινοποιούνται από τον Αρχηγό, μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων και επιτρέπονται στις εξής περιπτώσεις:
1. Για υπηρεσιακούς λόγους προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες:
α) Χωρίς δήλωση προτίμησης υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος λαμβάνει για κάθε μήνα απόσπασης δέκα (10) μόρια για Υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και είκοσι (20) μόρια για Υπηρεσίες της νησιωτική χώρας πλην Εύβοιας, Λευκάδας, και Σαλαμίνας.
β) Με αίτηση υπαλλήλου, κατόπιν εκδήλωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος λαμβάνει για κάθε μήνα απόσπασης είκοσι (20) μόρια για Υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και τριάντα (30) μόρια για Υπηρεσίες της νησιωτική χώρας, πλην Εύβοιας, Λευκάδας και Σαλαμίνας.
2. Για λόγους σπουδών. Οι αποσπάσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για προπτυχιακές σπουδές του ιδίου στις Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), όπως ισχύει, υπό τον όρο της μη δυνατότητας μεταφοράς της θέσης φοίτησής του στον νομό αυτό ή για μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το πυροσβεστικό έργο. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη ενώ των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δυο (2) ετών.
Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου. Η διάρκειά της ορίζεται από την 1 Οκτωβρίου έως την 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την εγγραφή. Το αίτημα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι στην Υπηρεσία όπου ο υπάλληλος επιθυμεί να αποσπαστεί προβλέπεται θέση του βαθμού του και της ειδικότητας του. Σε διαφορετική περίπτωση αποσπάται, εφόσον επιθυμεί, στην πλησιέστερη Υπηρεσία που πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλονται με την αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής είναι:
α) Βεβαίωση Σχολής ή Τμήματος στην οποία αναγράφονται τα υποχρεωτικά έτη ή εξάμηνα φοίτησης και η ημερομηνία αρχικής εγγραφής.
β) Βεβαίωση της Σχολής ή Τμήματος με αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, στην οποία να αποτυπώνεται η πρόοδος της φοίτησης και να προκύπτει ότι έλαβε προαγωγικό βαθμό σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων, στα οποία προστίθενται και τα τυχόν μεταφερόμενα από προηγούμενα εξάμηνα.
Με το πέρας των σπουδών ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για ενημέρωση του ατομικού φακέλου.
3. Για λόγους υγείας. Διενεργούνται όταν υπάλληλος ή σύζυγός του ή συμβίος του ή τέκνο του πάσχει από δυσίατο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, νόσημα, όπως αυτό προκύπτει από ιατρική βεβαίωση σχετικής με αυτό ειδικότητας ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου.
Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος η απόσπαση ή ανανέωση αυτής πραγματοποιείται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης.
Η απόσπαση και τα δικαιολογητικά ανανεώνονται κατ’ έτος, συντρεχουσών των ίδιων προϋποθέσεων. Αν εκλείψουν οι λόγοι της απόσπασης ή δεν υποβληθούν επικαιροποιημένα τα σχετικά δικαιολογητικά, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στην Υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.
4. Με αίτηση του υπαλλήλου για επαρκώς αιτιολογημένους λόγους, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται επιχειρησιακά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες πρόκειται να αποσπασθούν και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες συνολικά ανά έτος και όχι πλέον της διετίας για τον ίδιο νομό.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται αδαπάνως για το Δημόσιο, πλην της περίπτωσης της παρ. περίπτ. α’ και δεν χορηγούνται τα μόρια της περίπτωσης 2 περίπτ. γ’ του άρθρου 158 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παραμονής του άρθρου 152 δεν διακόπτεται.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:46 | Τ.Δ.

  Tα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του συγκεκριμένου άρθρου (160) σχετικά με την απόσπαση για λόγους προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών επιφέρει στον υπάλληλο (που κατά τα άλλα έχει όλη τη διάθεση παρά τις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας να συνεχίσει τις σπουδές του αναβαθμίζοντας το επίπεδό του) οικονομικά πλήγματα καθώς εμμέσως υποχρεούται να συντηρεί οικονομικά δύο οικίες καθώς τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία που ανήκει οργανικά γεγονός ιδιαιτέρας σημασίας ιδίως στην περίοδο οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η χώρα μας και που θα οδηγήσει αρκετούς υπαλλήλους στο να ξανασκεφτούν (αν όχι να διακόψουν) τις σπουδές τους. Επίσης οι μήνες που δεν καλύπτει η απόσπαση είναι περίοδος επιστημονικής διερεύνησης, όσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές, και για τις προπτυχιακές ο μήνας Σεπτέμβριος είναι μήνας εξεταστικής.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:52 | Μετετές Ταξιάρχης

  Το άρθρο 2 δημιουργεί προβλήματα στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση του προσωπικού. Όταν διεθνώς αυτή προάγεται. Είναι αντιεκπαιδευτικό και δυσκολεύει αφάνταστα το προσωπικό όταν διακόπτονται οι σπουδές εν μέσω εξεταστικής του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.
  Επίσης όταν αλλάζεις τόπο διαμονής είναι εξαιρετικά δύσκολο η εξεύρεση κατοικίας μόνο για οκτώ (8) μήνες το χρόνο.
  Για τους 2 παραπάνω λόγους δηλαδή την διακοπή της μετάθεσης εν μέσω της εξεταστικής του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου και την δυσκολία ενοικίασης σπιτιού μόνο για οκτώ (8) μήνες το χρόνο. Η φοίτηση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο καθίσταται απαγορευτική.
  Το νομοσχέδιο πρέπει να διευκολύνει το προσωπικό που έχει θέληση για την περαιτέρω εκπαίδευση ώστε να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες και όχι να του βάζει εμπόδια.
  ΌΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:08 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Στο παρον αρθρο στην παρ 4 αναφερεται:
  4. Με αίτηση του υπαλλήλου για επαρκώς αιτιολογημένους λόγους, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται επιχειρησιακά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες πρόκειται να αποσπασθούν και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες συνολικά ανά έτος και όχι πλέον της διετίας για τον ίδιο νομό.
  Ενω στο αρθρο 161 αναφερεται:
  1. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ Υπηρεσιών που βρίσκονται στην «ίδια πόλη» κατά την έννοια του άρθρου 164 δεν θεωρούνται μεταθέσεις ή αποσπάσεις, ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο και γίνονται οποτεδήποτε χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου………..3. Οι μετακινήσεις δύναται να πραγματοποιηθούν είτε κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου για λόγους επαρκώς αιτιολογημένους είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών..

  Η επιθυμια ενος υπαλληλου για να παει σε μια υπηρεσία εντος νομου καλυπτεται με το αρθρο 161 περι μετακινησεων.
  Για τον παραπανω εκτεθεντα λογο πρεπει στην παραγρ 4 του παροντος να απαληφθει το » ..όχι πλέον της διετίας για τον ίδιο νομό..»
  Αποσπασεις εντος νομου δεν πρεπει να γινονται.Μονο μετακινησεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Υπάλληλος με άνω των 25 ετών υπηρεσίας θα αποσπάται χωρίς αίτηση του;
  Υπάλληλος τρίτεκνος ή πολύτεκνος θα αποσπάται χωρίς αίτηση του;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:03 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 160 παρ. 1β : το 30 μόρια να αντικατασταθεί με 40.
  Άρθρο 160 παρ. 2 : να διαγραφεί η διάρκεια απόσπασης από 1/10 μέχρι 30/6.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 10:57 | ΣΑΒΒΑΣ

  2. Για λόγους Σπουδών

  Η επένδυση στην έρευνα θεωρείται παγκοσμίως ο πυρήνας ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης. Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει συντελεστεί στην διδακτορική εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι ότι πλέον αποτελεί διαδικασία του ίδιου του Πανεπιστημίου ενσωνατώνοντάς την στην συνολική πολιτική εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων (άρθρο 39 του παρόντος) θεωρώ αναγκαίο από μέρους της Υπηρεσίας την διευκόλυνση συναδέλφων που εκπονούν διδακτορική διατριβή συναφή με το πυροσβεστικό αντικείμενο για όσο διάστημα προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Πανεπιστημίου και την μετέπειτα αξιοποίησή τους στις εν λόγω Σχολές.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 08:44 | Κοσμάς Σταμπουλίδης

  Σε οτι αφορα τις σπουδες για αποκτηση μεταπτυχιακού διπλωματος ειδικευσης, αλλα και διδακτορικου διπλώματος, το εν λογω αρθρο δημιουργει ζωτικης σημασιας ζητηματα και εμπόδια, αφου οι σπουδες αυτες δεν δύνανται να πραγματοποιουνται διακεκομενα, ιδιαιτερα εαν ληφθεί υπόψη οτι αφορουν εξειδικευμένη ερευνα.

  Σχετικά με τις σπουδες προπτυχιακου και μεταπτυχιακού επιπεδου το εν λογω αρθρο στερεί τη δυνατοτητα να συμμετέχουν στην Εξεταστικη του Σεπτεμβρίου, παραγοντα αρκετα σημαντικο για την επιτυχή πορεια και ολοκληρωση των σπουδων τους.

  Για τους παραπανω λογους προτεινεται το εν λογω αρθρο του νόμου, να μετατραπει απο Απόσπαση σε Μετάθεση, ωστε να εχει τη δυνατοτητα ο καθε υπαλληλος να εκπονει απρόσκοπτα την ερευνα του σε συνδυασμό με το υπηρεσιακό συμφερον και μεσω αυτου να ενισχυεται και η επιστημονικη κατάρτιση των υπαλλήλων, αρα και η ιδια η Υπηρεσία.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 08:03 | Αλιφέρςη Ιάσων Ανθπγος Ε.Σ.Κ.Ε (B.Sc. in Statistics, M.Sc. in Disasters and Crises Management Strategies with specialization in Governance, Ph.D in Decision Making via UAS and «Copernicus»)

  Η παρ. 2 αποτελεί πλήγμα στα θεμέλια της Δια Βιου Μάθησης εντός Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι αντιεκπαιδευτική, δημιουργεί ανισότητες, στερεί ευκαιρίες. Ακόμα και στον τόπο σπουδών του ο Υπάλληλος διατηρεί την ικανότητα να εργάζεται, συνεπώς το επιχείρημα «να επιστρέφουν για την αντιπυρική» είναι άτοπο. Ας βάλουμε περιορισμό να μην μπορούν να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων συνάδελφοι νέο εξερχόμενοι μέχρι να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους θητεία στη Αθήνα. Ας βάλουμε όριο απόδοσης το 50% δεδομένου ότι είναι και εργαζόμενοι παράλληλα. Όμως ας μην απαγορεύσουμε με αντιαναπτυξιακές προσεγγίσεις να κάνουμε βήματα μπροστά. Και η εκπαίδευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη. Ας δείξουμε εμπράκτως την υποστήριξή μας στον συνάδελφο που θέλει να βελτιώσει με γνώσεις τον εαυτό του και το Σώμα. Από τη μια ζητά και αξιολογεί θετικά την κατοχή τίτλων σπουδών και την συνεχή επιμόρφωση το Παράρτημα του Νομοσχεδίου κ τα συναφή άρθρα του, από την άλλη η Παρ. 2 φέρνει αντίθετα αποτελέσματα στη δυνατότητα απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων.ΌΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:46 | Giannis

  Άρθρο 160

  2. Για λόγους σπουδών. Οι αποσπάσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για προπτυχιακές σπουδές του ιδίου στις Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), όπως ισχύει, υπό τον όρο της μη δυνατότητας μεταφοράς της θέσης φοίτησής του στον νομό αυτό ή για μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το πυροσβεστικό έργο. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη ενώ των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δυο (2) ετών.

  Θα μπορούσε να προστεθεί και η απόσπαση για λόγους απόκτησης διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το έργο της πυροσβεστικής.
  Επιπρόσθετα στην Ελληνική Αστυνομία οι αποσπάσεις για λόγους σπουδών δεν κόβονται για 3 μήνες το καλοκαίρι, δεδομένου ότι ανήκει και η πυροσβεστική στο ίδιο υπουργείο θεωρώ ότι είναι δίκαιο να μην διακόπτεται η απόσπαση για λόγους σπουδών. Ο υπάλληλος θα υφίσταται απίστευτη ταλαιπωρία(οικονομική και ψυχική) προσπαθώντας να ζήσει σε 2 διαφορετικά μέρη για χρόνια. Επίσης κάποια μεταπτυχιακά ξεκινάνε το εαρινό εξάμηνο, πως θα φοιτούν οι υπάλληλοι εαν κόβεται η απόσπαση?
  Μία ακόμα ασάφεια και παράλειψη είναι το από ποιούς θα ορίζεται το ποιο πτυχίο η μεταπτυχιακό είναι συναφές?Θα είναι επιστημονική επιτροπή με αντικειμενικά κριτήρια η αυθαίρετα κάποιος πυροσβεστικός υπάλληλος θα αποφασίζει την συνάφεια?

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 15:58 |

  Διόρθωση της παραγράφου 2, κάνοντας δεκτά όλα τα πτυχία Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μεταπτυχιακών και Διδακτορικών ανεξαρτήτου συνάφειας με το ΠΣ. Αφαιρώντας δηλαδή τα πτυχία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226).

  Δηλαδή η παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως εξής
  «2. Για λόγους σπουδών. Οι αποσπάσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για προπτυχιακές σπουδές του ιδίου ή συζύγου και τέκνου στις Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή για μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές σε οποιαδήποτε αντικείμενα συναφή και μη με το πυροσβεστικό έργο. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη ενώ των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δυο (2) ετών και για τις Διδακτορικές σπουδές ο χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.
  Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου. Η διάρκειά της ορίζεται από την 1 Οκτωβρίου έως την 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την εγγραφή. Το αίτημα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι στην Υπηρεσία όπου ο υπάλληλος επιθυμεί να αποσπαστεί προβλέπεται θέση του βαθμού του και της ειδικότητας του. Σε διαφορετική περίπτωση αποσπάται, εφόσον επιθυμεί, στην πλησιέστερη Υπηρεσία που πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:52 | Αναστάσιος Τ.

  Το άρθρο εκσυγχρονίζει την διαδικασία αποσπάσεων, πλην της παραγράφου 4, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με σαφείς και ρητές περιπτώσεις αποσπάσεως όπως αρχικά παρατίθενται στις παραγράφους 1 έως και 3, οι οποίες να αποδεικνύονται με όλα τα σχετικά έγγραφα.
  Σκοπός των ανωτέρω αποτελεί η παύση άπαξ και διαπαντός της κακώς εννοούμενης συνδιαλλαγή των διοικούμενων με την διοίκηση, η διακοπή των γενόμενων αδικιών στο προσωπικό, κάποιοι να αποσπώνται κατά το δοκούν και όποτε επιθυμούν και κάποιοι άλλοι όχι, ανεξαρτήτως σοβαρότητας λόγου αποσπάσεως και η επιχειρησιακή αποδυνάμωση κάποιων Υπηρεσιών.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 04:05 | Αλιφέρης Ιάσων

  Οι υποψήφιοι διδάκτορες λόγω της μη υπαγωγής τους στο τυπικό πρόγραμμα σπουδών που διέπει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πρώτου κύκλου προγράμματα σπουδών, πρέπει εξαιρούνται των περιοριστικών ρυθμίσεων του άρθρου 160. Η έρευνα σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, δεν είναι εφικτό να υλοποιείται κατά αποκλειστικότητα έως 30 Ιουνίου κάθε έτους. Τα υπό μελέτη επιστημονικά δεδομένα είναι μοναδικά για κάθε ερευνητικό έργο, δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς αλλά σε μη προκαθορισμένους κανόνες και τυχαία γεγονότα. Αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης είναι επίπονο, χρονοβόρο και απαιτητικό, με τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να μην αποτελούν με καθολικό τρόπο περιόδους παύσης της ερευνητικής διαδικασίας. Εξάλλου το τυπικό Ακαδημαϊκό έτος αφορά την περίοδο Από 1 Σεπ έως 31 Αυγ καθ’ έτους.

  Επιπλέον, ακόμα και για σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο το Ακαδημαϊκό έτος αφορά την περίοδο 1 Σεπ έως και 30 Αυγ, με το μήνα Σεπ να αποτελεί μήνα εξεταστικής περιόδου. Αν ο υπάλληλος δε μπορεί να παραστεί σε αυτή την εξεταστική, δεν θα μπορέσει θα υλοποιήσει την απαίτηση του άρθρου 160 2β, με ευθύνη της υπηρεσίας.

  Επιπροσθέτως, σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα πρώτου κύκλου, ισχύει το ίδιο Ακαδημαϊκό έτος (1 Σεπ έως 30 Αυγ), με την έναρξη σημαντικού αριθμού μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών να υλοποιείται εντός μηνός Σεπτέμβρη.

  Τέλος με την υποχρέωση για παύση της απόσπασης κάθε 01 Ιουλ με 30 Σεπ, ο υπάλληλος διακόπτει τυχόν συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου στον τόπο σπουδών (σ.σ συμβόλαια τόσο σύντομης διάρκειας δύσκολα προσφέρονται από ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που διαθέτουν Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), και επιστρέφει στον τόπο που υπηρετούσε, ή διατηρεί και τις δύο οικίες. Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος των διαρκών μετακομίσεων είτε το κόστος διατήρησης δυο κατοικιών σε διαφορετικούς τόπους δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ του Πυροσβεστικού Προσωπικού, διότι μόνο όσοι υπάλληλοι έχουν υψηλά εισοδήματα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δυσχεραίνεται η προσπάθεια για αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου του συνόλου του προσωπικού, δεδομένης της ύπαρξης ενός ασταθούς περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο ωθεί τον έχοντα επιθυμία για εξέλιξη σε οικονομική κατάπτωση. Στο προσωπικό δημιουργούνται οικονομικής φύσεως εμπόδια για απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων και εξειδικεύσεων απαραίτητων για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας, απειλώντας κατά τον τρόπο αυτό το Δημόσιο Συμφέρον και της ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης για αναβάθμιση των ικανοτήτων και γνώσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το κόστος σπουδών πολλαπλασιάζεται, ξεπερνώντας της αντοχές των ήδη μειωμένων μισθών.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:30 | Κατερίνα

  Το θέμα είναι να εφαρμόζεται ο κανονισμός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι που έχουν «φτιάξει» τη ζωή τους με βάση τις συνεχόμενες αποσπάσεις σε κάποιο μέρος ακόμα και για συνεχόμενα χρόνια! Ενώ σε άλλους δεν έχει δοθεί απόσπαση για τον νομό συμφερόντων τους ούτε για ένα μήνα, όσα χρόνια κι αν υπηρετούν! Αυτόν τον σκοπό θα εξυπηρετούσε ο εκάστοτε κανονισμός, την δικαιοσύνη και τις ίδιες ευκαιρίες για όλους! Πρέπει και για τα αυτονόητα και για τα πιο απλά να τρέχουμε στα δικαστήρια?

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 08:11 | Βασίλης

  2. Για λόγους σπουδών. Οι αποσπάσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για προπτυχιακές σπουδές του ιδίου στις Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), όπως ισχύει, υπό τον όρο της μη δυνατότητας μεταφοράς της θέσης φοίτησής του στον νομό αυτό ή για μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το πυροσβεστικό έργο. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη ενώ των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δυο (2) ετών.

  Για ποιόν λόγο έχουν συμπεριληφθεί μόνον συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α’ 2226) και περιορίζεται το δικαίωμα κάθε υπαλλήλου να σπουδάσει σε οποιαδήποτε σχολή επιθυμεί. Προφανώς έχουν συμπεριληφθεί σχολές οι οποίες κατά τα φαινόμενα σχετίζονται με το πυροσβεστικό αντικείμενο αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν και άλλες, πιο σχετικές από πολλές των ήδη υπαρχόντων. Με ποια κριτήρια γίνεται επιλεκτική η επιλογή των σχολών και γιατί με αυτόν τον τρόπο να αφαιρείτε το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην προσωπική εξέλιξη του καθενός;
  Το προσχέδιο νόμου δεν μπορεί να περιορίζει αλλά να ρυθμίζει. Και, τουλάχιστον όσον αφορά το δικαίωμα στις σπουδές δεν τίθενται άπαξ και δια παντός από τον νομοθέτη αλλά επιβάλλεται να συμμετέχει και ο Έλληνας πολίτης. Τί είναι, για παράδειγμα, η πολιτική στην εκπαίδευση αν όχι πρωτίστως ορισμένη αντίληψη για την υλοποίηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς.
  Γι’ αυτό λοιπόν, θα πρέπει να επανεξετάσετε το συγκεκριμένο άρθρο, διότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση έχει την τύχη ή την ατυχία –εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς– να κατοχυρώνεται στις ασυνήθιστα εκτενείς και λεπτομερειακές διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος.
  Εν κατακλείδι, το σύνταγμα πρέπει να ορίζει και όχι να περιορίζει.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:27 | Α.Λ.

  Άρθρο 160 § 3
  Οι βεβαιώσεις ιατρών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι ισότιμες. Θα πρέπει να γίνονται όλες δεκτές και αν υπάρχει αμφιβολία να εξετάζεται επιπροσθέτως από την Ανώτατη Υγειονομική Υπηρεσία του Σώματος.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:16 | ΕΤ

  Τα αιτήματα αποσπάσεων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ,μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος, μέχρι το διάστημα των τεσσάρων μηνών να ικανοποιούνται με θετική απόφαση από το συμβούλιο των μεταθέσεων. Μετά το πέρας των τεσσάρων μηνών και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι απόσπασης τότε και μόνο να κρίνονται από το συμβούλιο των μεταθέσεων.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 16:33 | ΕΛΕΝΗ

  2. Για λόγους σπουδών. Οι αποσπάσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για προπτυχιακές σπουδές του ιδίου στις Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), όπως ισχύει, υπό τον όρο της μη δυνατότητας μεταφοράς της θέσης φοίτησής του στον νομό αυτό ή για μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το πυροσβεστικό έργο. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη ενώ των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δυο (2) ετών.

  Θα ήταν καλό για την περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη του προσωπικού να προστεθούν και τα διδακτορικά στους λόγους απόσπασης για όσο χρόνο διαρκούν συν 2 έτη.Επιπλέον η απόσπαση για λόγους σπουδών να μην διακόπτεται το καλοκαίρι και να είναι συνεχόμενη διότι υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακά που ξεκινούν το εαρινό εξάμηνο. Επίσης στην ΕΛΑΣ που ανήκει στο ίδιο υπουργείο δεν διακόπτεται η απόσπαση για λόγους σπουδών. Οπότε και για λόγους ισότητας (συνταγματική αρχή της ισότητας) θα πρέπει να μην διακόπτεται η απόσπαση.
  Δεν διασαφηνίζεται και προκαλεί ερωτηματικά το ποιος και με ποια κριτήρια θα κρίνει την συνάφεια των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών προγραμμάτων? θα είναι κάποια επιτροπή που θα απαρτίζεται και από ακαδημαϊκούς η αμιγώς υπάλληλοι του ΠΣ?Δηλαδή κατά πόσο θα εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των υπο κρίση θεμάτων?

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 14:20 | ΕΛΕΝΗ

  2. Για λόγους σπουδών. Οι αποσπάσεις αυτές ενεργούνται με αίτηση του υπαλλήλου για προπτυχιακές σπουδές του ιδίου στις Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), όπως ισχύει, υπό τον όρο της μη δυνατότητας μεταφοράς της θέσης φοίτησής του στον νομό αυτό ή για μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το πυροσβεστικό έργο. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη ενώ των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δυο (2) ετών.

  Θα μπορούσε να προστεθεί και η απόσπαση για λόγους απόκτησης διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το έργο της πυροσβεστικής.
  Επιπρόσθετα στην Ελληνική Αστυνομία οι αποσπάσεις για λόγους σπουδών δεν κόβονται για 3 μήνες το καλοκαίρι, δεδομένου ότι ανήκει και η πυροσβεστική στο ίδιο υπουργείο θεωρώ ότι είναι δίκαιο να μην διακόπτεται η απόσπαση για λόγους σπουδών. Ο υπάλληλος θα υφίσταται απίστευτη ταλαιπωρία(οικονομική και ψυχική) προσπαθώντας να ζήσει σε 2 διαφορετικά μέρη για χρόνια.
  Μία ακόμα ασάφεια και παράλειψη είναι το από ποιούς θα ορίζεται το ποιο πτυχίο η μεταπτυχιακό είναι συναφές?Θα είναι επιστημονική επιτροπή με αντικειμενικά κριτήρια η αυθαίρετα κάποιος πυροσβεστικός υπάλληλος μη καταρτισμένος επιστημονικά θα αποφασίζει την συνάφεια?

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 11:04 | ΚΩΣΤΑΣ

  Ποιός ο λόγος να αναφέρετε πράγματα που ισχύουν θεωρητικά και τώρα αλλά δεν εφαρμόζονται; Υποχρεωτικά να εξετάζει ο εκάστοτε Διοικητής την οποιαδήποτε αίτηση υπαλλήλου του για απόσπαση και αιτιολογημένα να συναινεί ή όχι.Τα πραγματικά προβλήματα που δημιουργούνται με την φυγή υπαλλήλων από μια δυσκολη Υπηρεσία την γνωρίζει μόνο αυτος.Υπαρχουν πολλές περιπτώσεις που ο Διοικητής δεν συναινεί αλλά η απόσπαση πραγματοποιείται κι έτσι καλούνται οι υπόλοιποι να υπερεργαστουν για να καλύψουν την απουσια τους.Για περιπτώσεις παρ.4 να μην πραγματοποιούνται αποσπάσεις κατά την αντιπυρικη περίοδο και ιδιαίτερα από Υπηρεσίες δύσκολες επιχειρησιακά.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 20:21 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Η παραγραφος 4 αναφερει:
  4.Με αίτηση του υπαλλήλου για επαρκώς αιτιολογημένους λόγους, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται επιχειρησιακά προβλήματα στις Υπηρεσίες από τις οποίες πρόκειται να αποσπασθούν και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες συνολικά ανά έτος και όχι πλέον της διετίας για τον ίδιο νομό.

  Και στους παλιοτερους κανονισμους προβλεποταν εως 4 μηνες αποσπαση το χρονο και ολα τα συμβουλια μεταθεσεων την καταστρατηγουσαν. Τι θα αλλαξει τωρα? Καλυτερα να μην υπαρχει χρονικος περιορισμος εφοσον ακυρωνεται στην πραξη.
  Τελος τι σημαινει «…οχι πλεον της διετιας για τον ιδιο νομο.» ? Θα γινονται αποσπασεις εντος νομου? η μονο μετακινησεις?