Άρθρο 118 – Κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων αναφέρονται στην επαγγελματική, διοικητική, συμπεριφορική, ψυχική και σωματική απόδοση.
2. Για την αξιολόγηση της Επαγγελματικής Κατάστασης λαμβάνονται υπόψη:
α. Η Επαγγελματική Επάρκεια, ιδίως δε η δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
β. Η άσκηση των ανατεθεισών αρμοδιοτήτων με βάση τον διενεργηθέντα επιχειρησιακό σχεδιασμό.
γ. Η ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
δ. Η εισήγηση και εφαρμογή σύγχρονων μορφών άσκησης του επιτελικού και επιχειρησιακού πυροσβεστικού έργου.
ε. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα.
στ. Το πνεύμα συνεργασίας προς τις αρχές και εξυπηρέτησης προς τους πολίτες.
ζ. Η εμφάνιση και η παράσταση.
3. Για την αξιολόγηση της Διοικητικής Κατάστασης, λαμβάνονται υπόψη:
α. Η ικανότητα καθοδήγησης, ενημέρωσης, παρακίνησης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων του προσωπικού.
β. Η ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων.
γ. Η ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου υπηρεσιών.
δ. Η ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.
ε. Η ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης του προσωπικού και του παραχθέντος έργου.
4. Για την αξιολόγηση της Συμπεριφορικής Κατάστασης λαμβάνονται υπόψη:
α. Η πειθαρχικότητα.
β. Η ευσυνειδησία και η ακεραιότητα χαρακτήρα.
η. Η επίγνωση καθήκοντος.
5. Για την αξιολόγηση της Ψυχικής Κατάστασης λαμβάνονται υπόψη:
α. Η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών.
β. Το θάρρος και η ανάληψη ευθυνών.
γ. Η ψυχραιμία και η αυτοκυριαρχία.
6. Για την αξιολόγηση της Σωματικής Κατάστασης, λαμβάνονται υπόψη:
α. Η γενική κατάσταση της υγείας και η αρτιμέλεια.
β. Η αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και η μη αποχή από αυτή για λόγους υγείας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το πυροσβεστικό Προσωπικό να υποβάλλεται σε τακτικά διαστήματα σε υγειονομικές,ψυχομετρικές και αθλητικές δοκιμασίες (με απαιτήσεις ανάλογα με την ηλικία) τα αποτελέσματα των οποίων να επιδρούν στη βαθμολογία των ουσιαστικών προσόντων και να δίδονται κίνητρα για την διατήρηση της καλής ψυχοσωματικής κατάστασης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 11:35 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Μήπως για την αξιολόγηση της Σωματικής Κατάστασης θα πρέπει να προστεθεί και παράγραφος (γ) αθλητικές δοκιμασίες, μια και είμαστε επιχειρησιακό κυρίως Σώμα προκειμένου να υπάρχει αντικειμενικότητα στη Γενική Κατάσταση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:58 | SD

  Ειδικότερα για την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπηρετούντων στις ΕΜΑΚ, η αθλητική αξιολόγηση του αρθ.17 της ΥΑ 9670/2007 να γίνεται από επιτροπή της οικείας ΠΕΠΥΔ στην οποία δεν θα συμμετέχουν υπηρετούντες στην ΕΜΑΚ.

  (Εξυπακούεται ότι η αξιολόγηση του ανωτέρω άρθρου και του άρθρου 16 της προαναφερθείσας Υ.Α. πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο του προσωπικού)

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 12:26 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Ο Συντάκτης – αξιολογητής των προσόντων της παρ. 6 δεν είναι ούτε γιατρός , ούτε γυμναστής. Είναι επιβεβλημένο να εφαρμοστούν επιτέλους ετήσιες αθλητικές και ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι οι μόνες που πιστοποιούν αντικειμενικά το επίπεδο της φυσικής κατάστασης του αξιολογούμενου.