Άρθρο 01 – Έννοιες – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.Κίνδυνος (Hazard): ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει απώλειες ζωής ή τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσίες, κοινωνικές και οικονομικές διαταραχές ή περιβαλλοντική υποβάθμιση.
2.Τρωτότητα (Vulnerability): οι συνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες που αυξάνουν την ευπάθεια μιας κοινωνίας στις επιπτώσεις των κινδύνων.
3.Ευπάθεια (Susceptibility): οι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη ενός κινδύνου σε καταστροφή.
4.Ανθεκτικότητα (Resilience): η ικανότητα ενός συστήματος ή μιας κοινωνίας, εν δυνάμει εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους, να αντιστέκεται ή να προσαρμόζεται με στόχο να διατηρήσει ένα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας και συνοχής.
5.Καταστροφή (Disaster): η σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας της κοινωνίας, που προκαλεί εκτεταμένες ανθρώπινες, υλικές και περιβαλλοντικές απώλειες, οι οποίες ξεπερνούν την ικανότητα της πληγείσας κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει με ίδια μέσα και πόρους.
6.Έγκαιρη προειδοποίηση (Early Warning): η παροχή έγκαιρης ειδοποίησης και επαρκούς πληροφόρησης, μέσω των αρμόδιων Φορέων, που δίνει τη δυνατότητα δρομολόγησης συγκεκριμένων δράσεων για την αποφυγή, ή τη μείωση των επιπτώσεων του κινδύνου και την προετοιμασία για αποτελεσματική αντιμετώπιση.
7.Συντονισμός (Coordination): η οργάνωση, προτεραιοποίηση και παρακολούθηση των απαιτούμενων δράσεων, καθώς και η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της εφαρμογής των κανόνων επιχειρησιακής δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων για τη επίτευξη κοινού σκοπού.
8.Πρόληψη (Prevention): το σύνολο των δράσεων και μέτρων που στοχεύουν στην απόλυτη αποφυγή των δυνητικών επιπτώσεων των κινδύνων και στην ελαχιστοποίηση των φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.
9.Ετοιμότητα (Preparedness): το σύνολο δράσεων και μέτρων που λαμβάνονται εκ των προτέρων για να διασφαλίσουν αποτελεσματική αντίδραση σε περιπτώσεις καταστροφών.
10. Αντιμετώπιση (Response): περιλαμβάνει τις δράσεις, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσης του και για τη διασφάλιση παροχής αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής.
11. Βραχεία αποκατάσταση (Short-term Relief): περιλαμβάνει δράσεις μετά από μία καταστροφή με στόχο την αποκατάσταση ή τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης κατά τις πρώτες ώρες και ημέρες μετά την εκδήλωση της.
12. Κύκλος διαχείρισης καταστροφών (Disaster Management Cycle): το σύνολο των τακτικών και διαχειριστικών αποφάσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια και φάσεις του κύκλου της καταστροφής, ήτοι της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.
13.Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών (Evacuation): περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαιτίας της παραμονής τους πλησίον περιοχής που απειλείται από ένα καταστροφικό φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη.
14.Ομάδες πρώτης (1ης) απόκρισης (First Responders): οι κατά περίπτωση καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι, επιχειρησιακά, που επιλαμβάνονται πρώτοι του καταστροφικού συμβάντος.
15.Εμπειρογνώμονες Πολιτικής Προστασίας (Civil Protection Experts): ο ειδικός επιστήμονας ή το πιστοποιημένο στέλεχος σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών και στον υπολογισμό κρίσιμων παραγόντων, όπως, η εκτίμηση των επικινδυνοτήτων, των εν γένει κινδύνων, της τρωτότητας, της έκθεσης στον κίνδυνο.
16.Έκτακτη ανάγκη (Emergency): η ξαφνική και απρόβλεπτη απειλητική κατάσταση που απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων της.
17.Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών (National Hazard Mitigation Policy): σχέδιο ενεργειών που καθορίζει σε εθνικό επίπεδο τους τελικούς και ενδιάμεσους στόχους για τη μείωση της διακινδύνευσης από καταστροφές, καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες αξιολόγησης και χρονοδιαγράμματα. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, και ειδικότερα στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση, αποκατάσταση, καθώς και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
18.Διακινδύνευση (Risk): οι πιθανές ανθρώπινες, υλικές ή περιβαλλοντικές απώλειες σε καθορισμένη χρονική περίοδο, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού κινδύνων, συνθηκών τρωτότητας και ανεπάρκειας ικανότητας ή κατάλληλων μέτρων για τη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών.

 • CIVICS
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Έδρα: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, 26504, Πλατάνι Ρίου Πατρών
  Email. info@civics.gr

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

  Το κατατεθέν νομοσχέδιο επιχειρεί αυτοσχεδιαστικά τη χάραξη μιας νέας πολιτικής σε ένα πολύπλοκο και στρατηγικής σημασίας ζήτημα. Παρά το φιλόδοξο στόχο είναι πολιτικά και τεχνοκρατικά ανεπαρκές και νομοτεχνικά απαράδεκτο αφου συρράπτει κακότεχνα την εν γένει πολιτική προστασία με την πυροσβεστική υπηρεσία.
  Πλεονάζει στην αιτιολογική έκθεση η ρητορική ευφορία και η υπεραισιοδοξία, ενώ αγνοείται η χρόνια υπολειτουργία και αναποτελεσματικότητα των πάσης φύσεως κρατικών και αυτοδιοικητικών δομών.
  Αποτελεί ένα συμπίλημα 180 άρθρων που είναι επανάληψη παλαιοτέρων με άλλες ονομασίες και αφιερώνεται κυρίως σε δευτερεύοντα ζητήματα της Πυροσβεστικής που θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν πιο ευέλικτα με Υπουργικές Αποφάσεις.
  Η Εισηγητική έκθεση δεν αναφέρεται τα επιτυχή πρότυπα, τα μοντέλα και τις πηγές βάσει των οποίων σχεδιάστηκε. Όφειλε να περιέχει παράλληλα με την προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών τους να συμπεριλάβει ολιστικά–όπως ισχυρίζεται—και την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε μια σύγχρονη προσέγγιση.
  Παραθέτει ένα ασύνδετο κατάλογο με στόχους και προτεραιότητες χωρίς να στηρίζεται σε κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό ή να τίθενται μετρήσιμοι στόχοι και συγκεκριμένα μέτρα δράσης και έργα που εντάσσονται σε ένα δεσμευτικό προγραμματισμό, ούτε εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι.
  Πουθενά δεν αναφέρεται ο ουσιώδης και διακριτός ρόλος της δασικής υπηρεσίας, της διαχείρισης των δασών των οικοσυστημάτων και των φορέων προστασίας των περιοχών NATURΑ.
  Είναι εντελώς ασύμβατο με τις διεθνείς προδιαγραφές, ανεπαρκές και απρόσφορο για τον επιδιωκόμενο μεγάλο σκοπό.

  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Εξ όσων γνωρίζουμε η συμμετοχή στη διαβούλευση και το ενδιαφέρον εκ μέρους όλων σχεδόν των εμπλεκομένων φορέων της περιοχής και των πολιτών είναι ασήμαντη για ένα κορυφαίο ζήτημα, γεγονός που καταδεικνύει το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίησης φορέων και κοινού.
  Δεν εξηγεί γιατί ποτέ στην ουσία δεν αφαρμόσθηκε ποτέ το Σχέδιο Ξενοκράτης σε μεγάλες καταστροφές, και δε στηρίζεται σε πορίσματα επιστημονικά και πολιτικά αδιάβλητα.
  Δεν έγινε καμία σε βάθος ανάλυση για της αποτυχία του όλου συστήματος αντιμετώπισης των πρόσφατων καταστροφών σε Πελοπόννησο 2007, Μάτι και Μαγούλα και γιατί απέτυχε παταγωδώς η υπερτιμημένη και πλουσιοπάροχα εξοπλισμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  Τοπική Αυτοδιοίκηση
  Την επαύριο των μεγάλων πυρκαγιών του θέρους 2007, στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη Ηλείας τον Νοέμβριο του 2007, σε συνεργασία με το τότε Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατυπώθηκαν τεκμηριωμένες θέσεις και αποφάσεις για τις Φυσικές καταστροφές που έμειναν ενεφάρμοστες ενώ το Ινστιτούτο κατ’ ουσίαν διαλύθηκε.
  Είναι απορίας άξιον πότε, πως και από ποιους ειδήμονες ενημερώθηκαν επαρκώς η ΕΝΑΕ και η ΚΕΔΕ και ενθουσιάσθηκαν προθύμως.
  Δεν αντιμετωπίζεται πειστικά το μείζον πρόβλημα του συντονισμού και του επικεφαλής αφού τα πάντα παραμένουν στην ελλιποβαρή πυροσβεστική ενώ οι ευθύνες μετακυλίονται στην συνήθως ανυποψίαστη και αμέτοχη Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία αδυνατεί να στελεχώσει ιδίως στους μικρούς και ο πλέον ευάλωτους δήμους που πάσχουν από μεγάλες στελεχιακές ελλείψεις και οικονομική πενία.
  Εμπλέκεται η ΤΑ χωρίς να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και η στελέχωση της, με άμεσο κίνδυνο να μετακυλίονται ευθύνες και καταδίκες εκεί που δεν οφείλεται και χωρίς να έχουν κατ ουσίαν τις αρμοδιότητες και κυρίως τα μέσα όπως συνέβη με τις πολύνεκρες πυρκαγιές της Ηλείας το 2007.
  Δεν έγινε καμία ουσιαστική αναφορά στους σχεδιασμούς των ΟΤΑ, στα Σύμφωνα Δημάρχων και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας της περιοχής.
  Δεν καθορίζει τις επί του μείζονος αυτού σκοπού τις συγκροτημένες ενημερωμένες αρμόδιες υπηρεσίες, που θα χρεωθούν και θα χειρισθούν την πολυσχιδή και εξόχως απαιτητική αυτή στρατηγική , ούτε προσδιορίζεται ο τρόπος συντονισμού και συνεργασίας δεκάδων εμπλεκομένων φορέων σε περιφερειακό επίπεδο

  ΑΣΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΏΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
  Ομιλεί για ολιστικές και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις επίλυσης όλων των προβληματικών καταστάσεων και εμφραγμάτων ενώ αγνοεί τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τους μεγάλους ανθρωπογενείς κινδύνους καταστροφών.
  Επικαλύπτονται αρμοδιότητες μεταξύ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Πυροσβεστικής χωρίς σαφές οργανόγραμμα των διαδικασιών λήψης απόφασης για τα κρίσιμα θέματα πρόληψης και απόκρισης σε έκτακτα γεγονότα.
  Δεν διασφαλίζει την αξιοκρατική επιλογή των στελεχών από την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και ιδίως τους Συντονιστές.
  Ποια βάση αξιοπιστίας μπορεί να έχει το κράτος στην αποκατάσταση των καταστροφών όταν το περίφημο Ταμείο Μολυβιάτη των 160 εκ € εξανεμίσθηκε σε άλλες καταυθύνσεις χωρίς να διατεθεί για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων περιοχών της Ηλείας, Αχαΐας και Πελοποννήσου;
  Δεν αναφέρει πουθενά τις επικείμενες ιλιγγιώδεις αποζημιώσεις εκατοντάδων εκ € για το Μάτι, την Μάνδρα τη Ζαχάρω κ.ά. ούτε στην επίρριψη των ευθυνών και την καταδίκη των αυτοδιοικητικών στελεχών της Ηλείας για τις πυρκαγιές του 2007.
  Επανιδρύει το μηδέποτε λειτουργήσαν Ινστιτούτο Μέλετης Φυσικών Καταστροφών ως παράρτημα τη πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ το RISK MANAGMENT ένα ιδιαίτερο απαιτητικό διεπιστημονικό πεδίο όφειλε να είναι ειδικός τομέας διαχείρισης του περιβάλλοντος και των πόλεων όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
  Αποδίδεται μεγάλη σημασία στην καταστολή έναντι της πρόληψης παρότι αποδεδειγμένα από τη διεθνή βιβλιογραφία, στοιχίζει πολλαπλάσια.

  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Αγνοείται πως δεν υπάρχει ούτε διαχειριστικός σχεδιασμός για τα δασικά οικοσυστήματα ούτε ένα ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης δασών και αξιοποίησης της εύφλεκτης βιομάζας.
  Απουσιάζει η οργανωσιακή σχέση με το Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, τα Σχέδια προστασίας φύσης, βιοποικιλότητας και δεν
  Δεν καταγράφεται πουθενά οποιαδήποτε προτεραιότητα στις δασικές εφαρμογές τη δασοπροστασία και τις αναδασώσεις.
  Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής
  Το δημοσιοποιηθέν Σχέδιο, δεν εναρμονίζεται με όσα προβλέπονται στα πολιτικής ανάσχεσης και αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και της υπερθέρμανσης του Πλάνήτη την υπέρβαση των τεθέντων ορίων των ρύπων και την ανάγκη άμεσης λήψης δραστικότερων αποφάσεων και μέτρων όπως ήδη εξαγγέλθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο και την νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Δεν αναλύεται το φαινόμενο της υπερθέρμανσης και αποσιωπώνται οι Στόχοι του ΟΗΕ, την Συμφωνία των Παρισίων και τις Προτάσεις, τα Σχέδια και τις Αποφάσεις του COP 25 τις Εκθέσεις του ΟΟΣΑ, της Τραπέζης της Ελλάδος και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
  Δεν εναρμονίζεται ειδικότερα με τα άρθρα 42-45 του Ν. 4414/2016 (Α΄149) και την Υπουργική Απόφαση 11258/2017 (ΦΕΚ Β΄873) που ορίζουν τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισης της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ, και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτών.
  Υδατικοί Πόροι
  Είναι σαφές ότι η υδατική επάρκεια συνιστά κρίσιμο παράγοντα ευπάθειας για τον πληθυσμό και το φυσικό κεφάλαιο της χώρας. Εντούτοις:
  Δεν συσχετίζεται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων και Λεκανών Απορροής Ποταμών ΑΠ όπου μένουν μόνο ανεφάρμοστα σχέδια και μηεδενική πρόληψη των πλημμυρών και των κατολισθήσεων.
  Αναφέρεται επιδερμικά , στα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των Υδάτων και παραλείπει να αναφέρει πως κανένα από αυτά δεν εφαρμόσθηκε καίτοι καταρτίσθηκαν από 10ετίας και αναθεωρήθηκαν μάταια όπως φαίνεται. Νόμος 3199/2010 και ΠΔ αλλά και δε συσχετίζεται με τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών τους ΓΟΕΒ , και τον πρωτόγονο τρόπο λειτουργίας ή μη ανυπαρξίας των ΤΟΕΒ.
  Εγείρεται το ερώτημα με ποιες διασφαλίσεις ως προς την συμμόρφωση με τα Χωροταξικά Σχέδια, το Περιβαλλοντικό Κεκτημένο και την προστασία του φυσικού κεφαλαίου της χώρας θα γίνονται τα έκτακτα αντιπλημμυρικά έργα, οι «καθαρισμοί» κτλ. Πρόσφατα μάλιστα ορισμένα πρόχειρα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κατ’ ουσία ανεξέλεγκτης επέμβασης στους ποταμούς όπως πχ του Ερυμάνθου βαπτίζονται ως έργα αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και γίνονται εκτός νομίμου πλαίσιο διαχείρισης και συνολικής προστασίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών ΛΑΠ , κατά επιζήμιο για το περιβάλλον τρόπο.
  Πουθενά δεν μνημονεύονται οι Εφαρμοστικοί Κανονισμοί Κοστολόγησης και Τιμολόγησης τους νερού ούτε σε μέτρα εξοικονόμησης για άρδευση και ύδρευση, στην υπεράντληση και εξάντληση ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα.
  Δεν προσδιορίζει τα δέοντα έργα ανάσχεσης των πλημμυρών και την ανάγκη εξωποτάμιων λιμνοδεξαμενών , ούτε τις ορθές γεωργικές πρακτικές και την σταδιακή κατάργηση των ενεργοβόρων γεωτρήσεων.

  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
  Εν όψει της κλιμακούμενης έντασης και της καλπάζουσας επιθετικότητας της Τουρκίας πρέπει η πολιτική προστασία να συνδυασθεί με την σταδιακά με την παλλαϊκή άμυνα και προετοιμασία και να συμπεριλάβει την αεράμυνα και την ψυχολογική και ευρύτερη ψυχολογική πολιτική -πολεμική προετοιμασία του πληθυσμού.

  ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  Σε κάθε περίπτωση η ορισμός 6ετής περίοδος προγραμματισμού είναι εντελώς εσφαλμένος και ανεφάρμοστος αφού ο σχεδιασμός και το ανάλογο Κέντρο – Παρατητήριο Φυσικών Καταστροφών πρέπει να είναι διαρκής σε συνεχή λειτουργία με διαρκή τεκμηρίωση και κατάρτιση σχεδίων σεναρίων προγραμμάτων επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης κινητοποίησης και ασκήσεων
  Ανάλογα δε παρατητήρια και Κέντρα πρέπει να συσταθούν σε κάθε αυτοδιοικητική περιφέρεια
  Δεν συσχετίζει τους νέους αυτούς πειραματισμούς με τα ανεφάρμοστα Σχέδια κα τις μελέτες Χωροταξικού Σχεδιασμού που είναι παρωχημένα ούτως ή άλλως και σε κάθε περίπτωση αναξιολόγητα και ανεφάρμοστα.
  Προφανώς παραγνωρίζει τα ειδικότερα ΓΠΣ τις σύγχρονες πολιτικές Greening –Πρασινίσματος, αναδασώσεων και την μη αποκατάσταση καταστροφών που προκαλούν τα μεγάλα έργα και η διάβρωση ακτών
  Επίσης δεν ασχολήθηκε με την υποβάθμιση των ποταμών και των χειμάρρων και των φαινομένων badlands και ερημοποίησης τα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα.
  Δεν συνδέεται με την ΣΜΠΕ των Περιφέρειών και τα προγράμματα Υποδομών και Δικτύων του.

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
  Δεν προβλέπει επαρκή σχέδια διακυβέρνησης κινδύνων και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων με την συμμετοχή των κατοίκων, της ΤΑ, των πολιτών και επιχειρήσεων, ούτε προγράμματα κατάρτισης, ενημέρωσης και αναβάθμισης των ικανοτήτων και της αντίληψης των τοπικών πληθυσμών σε περιοχές με πολλαπλή ευπάθεια (σεισμική, κλιματική, πυρκαγιών, πλημμυρών, διάβρωσης κτλ).
  Αποφεύγει να αναφερθεί στις ανάγκες και τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και παραγωγής ζωοτροφών, τη λιβαδοπονία και την αξιοποίηση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων.
  Δεν προσδιορίζει την ανάγκη ααεξάρτησης από τα καυσόξυλα τα έργα και τα μέτρα αξιοποίησης των ΑΠΕ στη της ενεργειακής απόδοσης και της αποθήκευσης ενέργειας.
  Δεν προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα εξοικονόμησης και αντιμετώπισης της ενεργειακής σπατάλης και αναβάθμισης των κτηρίων δημόσιων και ιδιωτικών.
  Δεν γίνεται αναφορά στην πλήρη έλλειψη κυκλοφοριακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού στη περιφέρεια και ιδίως στους μεγάλους δήμους και τον αποκλεισμό βασικών οδικών αρτηριών με μικρής έντασης καιρικά φαινόμενα ή ελλείψη σύγχρονων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
  Δεν αναφέρεται στην ανάγκη ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και την χρήση ποδηλάτων και την ενθάρρυνση του βαδίσματος για μικρές αποστάσεις για την μείωση της ρύπανσης, της επιβάρυνσης των υποδομών και την καλλιέργεια κουλτούρας ανθεκτικότητας στον πληθυσμό.

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
  Παραλείπει να αναφερθεί στις δυσμενείς επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εξορύξεων υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές και στους κινδύνους χημικών-τεχνολογικών ατυχημάτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον και παρενέργειες στον τουρισμό και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
  Παραλείπει να αναφερθεί διεξοδικά στα τοπικά και περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης απορριμμάτων ΠΕΣΔΑ και τον υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ την κατάσταση στους ΦΟΔΣΑ Φορείς Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων αφού αποτελούν συχνή πηγή εκδήώσης πυρκαγιών και επιδείνωσης των πλημμυρών.
  Δεν ασχολείται κατ ελάχιστον με το σημαντικό ζήτημα της ανακύκλωσης , αγνοεί τις αρχές τις κυκλικής οικονομίας και την μη εφαρμογή προγραμμάτων κομποστοποίησης, με αξιοποίηση των βιοαποικοδομήσιμων σε συνδυασμό με τα μαζικά καιόμενα ελαιόκλαδα και άλλα κλαδέματα.
  Ακόμη και σε ειδικότερες αναφορές όπως του υψηλού κινδύνου για τα χιονοδρομικά κέντρα και παραλείπει να αναφερθεί σε ορισμένα μέτρα και άλλα σχέδια εναλλακτικού τουρισμού.
  Δεν έλαβε καν υπόψη της, την υποδειγματική μελέτη σχεδιασμού αντιμετώπισης φυσικών-ανθρωπογενών καταστροφών που εκπονήθηκε με το Πρόγραμμα CI-PROEFFECT από την Περιφερειακή ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 2016-2018 που ετέθη υπόψη του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας το 2018 πλήν όμως αγνοήθηκε πανηγυρικά.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Όλα αυτά καθιστούν και την απόπειρα αυτής της νομοθέτησης έντονα προβληματική, ρηχή και καταδιακσμένη να αποτύχει όπως και οι προηγούμενες που συνοδεύονταν με ανάλογη επιχειρηματολογία και φιλοδοξία λόγω προχειρότητας και δομικής ανεπάρκειας του κράτους που διαθέτει ελάχιστα ψιχία για ένα πελώριο εγχειρήμα. Ενδεικτικά στην Δυτική Ελλάδα διατέθηκαν στους ΟΤΑ το περασμένο χρόνο μόλις 1.200.000 € ενώ για έργα προστασίας των δασών 170.000 €.

  ——

  Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
  Ερευνητής και Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης
  MSc in Urban Management (EUR) and Local Economic Development (LSE)
  PhD in Economic Geography (Univ. of Manchester)
  antonop@civics.gr

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:36 | WWF Ελλάς

  Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία ακολουθεί μετά από αρκετά χρόνια πρακτικής αδράνειας, μη εφαρμογής μέτρων και διαδικασιών και προβλημάτων συνεργασίας σε κομβικά ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των περιουσιών και των πολιτών της χώρας από τις εντεινόμενες φυσικές καταστροφές εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής. Πέρα από τα επιμέρους τυπικά και νομικά θέματα που έχουν επισημανθεί κατά καιρούς, βασικό ζητούμενο παραμένει η εφαρμογή και η παραγωγή αποτελεσμάτων βραχυχρόνια αλλά κυρίως μακροχρόνια. Όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν οι προηγούμενοι νόμοι που διέπουν την οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας (ν.2344/1995, v.3013/2002, v.4249/2014) δεν εφαρμόστηκαν στο σύνολο τους ποτέ στην πράξη όπως άλλωστε αναφέρεται και στην παρούσα Αιτιολογική Έκθεση (Σελ.1). Ένα παράδειγμα της ολιγωρίας που υπήρξε στην εφαρμογή των εκάστοτε νομοθετημάτων είναι το σύστημα εθελοντισμού. Είναι η μόνη σταθερή παράμετρος της Πολιτικής Προστασίας από το 2002, και μετά από 18 χρόνια δεν έχει γίνει εφικτή η ουσιαστική εποπτεία και υποστήριξη στο έργο που παράγουν οι εθελοντικές οργανώσεις, το οποίο εκτελείται χωρίς κεντρική καθοδήγηση και με ίδια μέσα.
  Οι τραγικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών του 2018 οδήγησαν στην επιθυμία από πλευράς του ελληνικού κράτους να επιφέρει αλλαγές στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας. Το παρόν νομοσχέδιο αλλά και η πρόταση της προηγούμενης κυβέρνησης το Μάιο του 2019 προέκυψαν χωρίς να έχει εφαρμοστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ώστε να διορθωθούν τυχόν αδυναμίες, παραλείψεις και κενά και το νέο πλαίσιο να κτιστεί πάνω στις εμπειρίες, τις επιτυχίες ή και τις αποτυχίες του προηγούμενου.
  Επιβάλλεται να παραταθεί η περίοδος διαβούλευσης ώστε να εκφέρουν γνώμη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Για ακόμα μια φορά η περίοδος διαβούλευσης για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα είναι ελάχιστη (μόλις 13 ημέρες) και εκκίνησε εντός της περιόδου των εορτών των Χριστουγέννων, γεγονός που μείωσε πρακτικά τον διαθέσιμο χρόνο διαβούλευσης.
  Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί τα προηγούμενα χρόνια όταν οι δομές και οι διαδικασίες ήταν πιο απλές. Με τον νέο σχέδιο νόμου εισάγονται νέοι ορισμοί, διαδικασίες, και αρχές λειτουργίες που ενδεχομένως να δημιουργήσουν μεγαλύτερη σύγχυση και πολυπλοκότητα από το υφιστάμενο πλαίσιο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή προσπάθεια εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στελεχών σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης των αρμόδιων φορέων με ικανά και καταρτισμένα στελέχη. Αν δεν υπάρξει “κοινή γλώσσα” για όλους μέσω της εκπαίδευσης και των διαθέσιμων δεξιοτήτων, το πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικού Μηχανισμού δεν θα δουλέψει όπως πρέπει. Σίγουρα εισάγονται και θετικά στοιχεία που δεν προβλέπονταν ή δεν περιγράφονταν αναλυτικά στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ενδεικτικά:
  ● Γίνεται αναλυτική περιγραφή των αρχών, της αποστολής και των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας. Οι v. 3013/2002 και 4249/2014 δεν είχαν ανάλογες περιγραφές ή ορισμούς και κατέγραφαν κατά κύριο λόγο αρμοδιότητες.
  ● Προβλέπεται ο σχεδιασμός «Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών» και «Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας» και η επικαιροποίηση τους ανά 6 και 3 χρόνια αντίστοιχα.
  ● Η ίδρυση νέας Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης (χωρίς την αρμοδιότητα των διεθνών σχέσεων), εφόσον λειτουργήσει και στελεχωθεί όπως πρέπει, πιθανότατα να βελτιώσει το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος εθελοντισμού.
  ● H ίδρυση νέου Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, με την ονομασία Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.).
  ● Η ίδρυση της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (και κατ΄ επέκταση η ίδρυση της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να συμβάλει στην κατάρτιση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των εθελοντών.
  ● Ίδρυση του ΚΕΜΕΔΙΚ και του Μόνιμου Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας για την απαραίτητη και αναγκαία σύνδεση των επιχειρησιακών αναγκών με τις επιστημονικές εξελίξεις και τη σοβαρή εργασία που επιτελείται από τα ερευνητικά κέντρα της χώρας.
  ● Εντάσσονται και ορίζονται νέες έννοιες οι οποίες ήταν απαραίτητες όπως τα Πλαίσια Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων), η Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών, οι προβλέψεις για την χρηματοδότηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας με την ίδρυση αντίστοιχων οργάνων και διαδικασιών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 05:51 | Γεώργιος Μακαβός

  Δεν αναφερει ότι η Εκπαίδευση, θα παρεχεται στους Εθελοντές δωρεάν, ότι θα γίνεται ανά Δήμο ή δύο Δήμους και τουλάχιστον 2 σχολές ανά έτος τύπου ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α..
  Ουσιαστικά διαλύει τις ήδη υπαρχουσες Εθελοντικές Οργανώσεις και μηδενίζει το υπαρχων έργο της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια.
  Αυτό δεν συνάδει με ένα ευνομούμενο κράτος που έχει συνέχεια στο έργο του.
  Οι υπάρχουσες Εθελοντικές Οργανώσεις πρέπει να παραμείνουν χωρίς να καταργηθούν κα να υπάρχουν ταχύρυθμα προγράμματα επικαιροποίησης των γνώσεων των υπαρχόντων μελών τους. Για τα νέα μελη να υπάρχουν 2 σχολές τύπου ΠΡΟΤΕΚΤΑ ανά έτος.
  Να ξεκαθαριστεί το ποσοστό συμμετοχής στα Εξοδα εξοπλισμού και στολών των Εθεοντικών οργανώσεων και των εθελοντών τους, των Δήμων και του κρατους.
  Να μην καταργηθούν οι ειδικευμένοι Εθελοντές.
  Και να μην τίθονται όρια ηλικιακά σε υποστηρικτές δρασεις πχ Ραδιοερασιτέχνες, διοικητικής μέριμνας κλπ αλλά και όρια στον εθελοντισμό, όπως και σε θέματα συμμετοχής ΑΜΕΑ.

 • Καλή Χρονιά!!
  Χαιρετίζουμε και εμείς σαν Επίλεκτη Ομάδα Διάσωσης / Elite Rescue Team, την προσπάθεια του κράτους για την αναδιοργάνωση του θεσμού της Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή εκφράζεται με το προς ψήφιση νομοσχέδιο και την υποβολή του σε δημόσια διαβούλευση. Βλέπουμε επιτέλους μια σοβαρή προσπάθεια από την Πολιτεία έχοντας όμως και μία επιφύλαξη αν θα μπορέσουν όλα αυτά να υλοποιηθούν γιατί «αν δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα» και από όσο θυμόμαστε τόσα χρόνια καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να κάνει «ομελέτα»!! Επειδή η ομάδα μας έχει μέλη με εθελοντική συνείδηση αλλά και επιχειρησιακή πείρα 40 ετών θα υποβάλουμε κάποιες σκέψεις δικές μας σε αρκετά άρθρα που αφορούν τις εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες από ότι γνωρίζουμε ξεπερνούν σε αριθμό (σε αναλογία με τον πληθυσμό μας) οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο!!
  Καλή δύναμη με ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους!!

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 01:44 | Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος

  Η εκπόνηση ενός σύγχρονου νομοσχεδίου για την πολιτική προστασία μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα θετικό βήμα για την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και τη μείωση των επιπτώσεων. Υπό αυτή την έννοια η πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι σημαντική. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι δεν θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η έμφαση του νομοσχεδίου βρίσκεται στην καταστολή (παρά τις ασαφείς αναφορές στην πρόληψη). Η συνολικότερη προσέγγιση αποτελεί μία περαιτέρω προσπάθεια ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) στην ίδια κατεύθυνση στην οποία κινήθηκαν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά την τελευταία εικοσαετία, από τη στιγμή που το ΠΣ ανέλαβε την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης το 1998. Υπενθυμίζω ότι, ειδικότερα στο τομέα των δασικών πυρκαγιών, που αποτελεί το αντικείμενο εξειδίκευσής μου, κατά την περίοδο 1998-2019, παρά το ότι οι δαπάνες υπερδιπλασιάστηκαν, η μέση καμένη δασική έκταση στη χώρα παρέμεινε ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο, ενώ η χώρα βίωσε αύξηση των καταστροφών και μεγάλα τραγικά συμβάντα.
  Στο νομοσχέδιο, που κατά τη γνώμη μου δεν αντανακλά μια αντικειμενική προσέγγιση στην κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αλλά και της αποδοτικότητας (δηλαδή της επίτευξης του στόχου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος), γίνεται μια προσπάθεια περαιτέρω υπέρμετρης ενίσχυσης αυτών των φορέων (ΓΓΠΠ και ΠΣ) που αυξάνει την πολυπλοκότητα και το κόστος (π.χ. δημιουργούνται τρία νέα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (άρθρα 38, 40, 43)) χωρίς όμως να εξασφαλίζει κάπως ότι τα αποτελέσματα θα αποτιμώνται με κάποιον αντικειμενικό τρόπο από τρίτους και όχι τους ίδιους τους κρινόμενους, ώστε να υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις όπου θα παρουσιάζονται δυσλειτουργίες. Κατά τη γνώμη μου, η έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης και αναγνώρισης των προβλημάτων κατά την προηγούμενη εικοσαετία επέτρεψε τη συνέχιση αδυναμιών που οδήγησαν στις καταστροφές.
  Επισημαίνω ότι στο παρόν νομοσχέδιο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του πορίσματος της «Ανεξάρτητης Επιτροπής για την ανάλυση των υποκείμενων αιτίων και τη διερεύνηση των προοπτικών διαχείρισης των μελλοντικών πυρκαγιών δασών και υπαίθρου στην Ελλάδα» υπό τον καθ. Johann Goldammer, η οποία ορίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση μετά την καταστροφή στην ανατολική Αττική της 23/7/2018 και παρέδωσε το έργο της τον Φεβρουάριο του 2019 . Στο πόρισμα αυτό, προτείνεται ως λύση μια ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών με ισορροπία μεταξύ πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης. Επίσης προτείνεται αξιοποίηση και πραγματική συνεργασία όλων των φορέων (Ένοπλες Δυνάμεις, Δασική Υπηρεσία, ΟΤΑ, κλπ.) με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε περίοδο κρίσης. Το άρθρο 175 «Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών» αποτελεί απόδειξη της αντίθετης προσέγγισης του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:00 | Δημήτριος Μπ.

  Όσον αφορά την Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας διαπιστώνεται ότι η στελέχωση στα Γραφεία, Τμήματα και Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προΐστανται υπάλληλοι με μοναδικό προσόν την εμπειρία ή καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας για το Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.) Θεμιτό για να μπορεί να ορθοποδήσει ο νέος θεσμός, θα ήταν να υπάρχει και επιστημονικό υπόβαθρο όπως πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακοί τίτλοι που να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της Πολίτικης Προστασίας κα την ανάλυση και διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:24 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Ένα νομοθέτημα που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να ξεκινάει με ορισμούς. Συγχαρητήρια!
  Συμφωνώ απόλυτα ότι ο όρος: «hazard» πρέπει να μεταφράζεται-ορίζεται ως: «κίνδυνος». Πολύ σωστά στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ο κίνδυνος ως hazard και λάθος κατά τη γνώμη μου σε πλείστες (επίσημες ή μη) μεταφράσεις ως risk.
  Για τον όρο: «risk» τείνω στη μετάφραση – ορισμό: «επικινδυνότητα» όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 ήτοι πιθανότητα x κίνδυνο x αναμενόμενες συνέπειες και όχι στον όρο «διακινδύνευση» που αναγράφεται στο σχέδιο νόμου.
  Για τον όρο: «διακινδύνευση» εισηγούμαι να ορισθεί ως «ανάληψη επικινδυνότητας» ήτοι το ενεργητικό σκέλος μιας διαδικασίας λήψης απόφασης και εν τέλει η απόφαση ανάληψη ευθύνης – ενέργεια αυτή καθ΄ αυτή από τον υπεύθυνο.
  Εφόσον με τον όρο: «evacuation» ορίζεται η: «οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών», θα πρέπει να ορίζεται και η: «αυτόβουλη εκκένωση – αυτοδιάσωση» πχ με τον όρο: «escape».
  Να προστεθεί ο ορισμός: «απειλή – threat» και ποια η διαφορά της με τον κίνδυνο, πχ ανθρωπογενής κίνδυνος, δόλια-εκ προθέσεως ενέργεια κ.λπ.
  Να προστεθεί ορισμός: «Παράγοντας ή Πηγή κινδύνου (hazard sources ή source of hazards)», πχ πηγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας το ηλεκτρικό ρεύμα κ.α.
  Να προστεθεί ορισμός «έκθεση σε παράγοντα κινδύνου» (exposure)».
  Με την ευκαιρία της παρούσας διαβούλευσης προτείνονται και η προσθήκη των κάτωθι επιχειρησιακών όρων πολύ σημαντικών για το ξεκαθάρισμα των ρόλων – αρμοδιοτήτων και ευθυνών:
  Τα επίπεδα διοίκησης: «Τακτικό-Tactical (ή πεδίου ή σκηνής)», «Επιχειρησιακό/Συντονιστικό)» και «Στρατηγικό (Strategic) ή Πολιτικό/Στρατηγικό)».
  Επίσης οι αντίστοιχοι επικεφαλής των επιπέδων διοίκησης: «Διοικητής Σκηνής ή Επικεφαλής Πεδίου», «Διοικητής Περιστατικού ή Επικεφαλής Συντονισμού» και «Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσης ή άλλο όργανο, συλλογικό ή ατομικό, στρατηγικού επιπέδου».
  Ειδικά για το τακτικό επίπεδο θα πρέπει να ορισθεί, ο Αξιωματικός Ασφαλείας Συμβάντος «ΑξΑΣ-Safety Officer» και ο: «Επικεφαλής Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης (ΕΔΜΥ-Προμηθεύς)».

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:32 | Ασπασία Κ.

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», δείτε τις σχετικές παρατηρήσεις που ίσως συμβάλλουν στην εθνική αυτή προσπάθεια που καταβάλλεται.
  Το παρόν διαρθρώνεται σε δύο μέρη.
  Α. Γενικές παρατηρήσεις – σχολιασμοί
  Β. Επιμέρους παρατηρήσεις – σχολιασμού δίπλα σε κάθε άρθρο του υπό ψήφιση ν/σ
  Σημειώνεται ότι οι παρατηρήσεις δεν είναι εξαντλητικές, δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος της διαβούλευσης του υπό ψήφιση ν/σ.
  Μετά τιμής
  Α.Κ

  Παρακαλώ δείτε το αρχείο στον εξής σύνδεσμο:

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 09:53 | Αλιφέρης Ιάσων

  Ο ορισμός του Συντονισμού όπως εδώ περιγράφεται, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Διατηρεί τα προβλήματα του παρελθόντος σχετικά με το ποιος συντονίζει τι. Δεν διαχωρίζεται σε Επίπεδο Κεντρικό (ΕΣΚΕΔΙΚ, ΠΕΚΕ) και Επίπεδο Πεδίου, γεγονός που το καθιστά μη επαρκή Επιχειρησιακά.

 • Ως εθελοντές πολιτικής προστασίας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, χαιρετίζουμε την προσπάθεια της Πολιτείας για την αναδιοργάνωση του θεσμού της Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή εκφράζεται με το προς ψήφιση νομοσχέδιο και την υποβολή του σε δημόσια διαβούλευση. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις αφορούν γενικά σε θέματα εκπαίδευσης εθελοντών, ενημέρωσης πολιτών σε θέματα εκτάκτων αναγκών, αλλά και ενίσχυσης της ιδέας του εθελοντισμού, ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
  Κατ’ αρχήν, συμφωνούμε με το σχόλιο που αναρτήθηκε στο άρθρο 61 σχετικά με το πρόγραμμα ΠΡΟΤΕΚΤΑ, «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», στο οποίο εκπαιδευτήκαμε ως ομάδα για πρώτη φορά προ δεκαετίας. Άρτιο, πιστοποιημένο πρόγραμμα, που παρείχε ολοκληρωμένη πολυθεματική και βιωματική εκπαίδευση για εθελοντική δράση στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στις τοπικές κοινωνίες. Ο εμπνευστής του και οι συντελεστές είχαν όραμα, ευαισθησία και γνώση της επικινδυνότητας και πολυπλοκότητας των καταστάσεων εκτάκτων αναγκών. Η φιλοσοφία και ο σχεδιασμός του βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη, του δικτύου των συνεργατών και των εκπαιδευμένων εθελοντών, αλλά και οι εμπειρίες που προέκυψαν από την υλοποίησή του, θα ήταν σοβαρά επιχειρήματα για την επανεκκίνηση ενός ομολογουμένως επιτυχημένου προγράμματος. Όσοι εκπαιδευτήκαμε στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις παρόμοιων σοβαρών καταστάσεων, καταστήκαμε ικανοί να συνδράμουμε με επιτυχία σε ποικίλες δράσεις πολιτικής προστασίας στον Δήμο μας.
  Επίσης, όπως μας ενθάρρυναν οι εισηγητές του προγράμματος, αναλαμβάνουμε παράλληλα πρόσθετες κοινοτικές δράσεις, όπως πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα αυτοπροστασίας σε έκτακτες ανάγκες, ώστε να γίνει κατανοητό από τους πολίτες ότι ο κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενδεχόμενο και ότι η γνώση παρέχει προστασία. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο στον σχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εθελοντών να δοθεί έμφαση στην πληροφόρηση των πολιτών και προτείνουμε να προβλεφθούν παρόμοιες δεξιότητες.
  Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία χρειάζεται να εντάξει και στη Δημόσια εκπαίδευση αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/μάθημα Πολιτικής Προστασίας, που να απευθύνεται στους μαθητές, ώστε να ενημερωθούν για τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών και να εκπαιδευτούν σε μεθόδους πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισής τους, όπως ήδη προτάθηκε εμπεριστατωμένα σε προηγούμενο σχόλιο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Σερρών. Η εμπειρία μας σε ενημερώσεις σχολείων έχει καταδείξει το αυξημένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους για το θέμα της ασφάλειας κατά τη διάρκεια καταστάσεων εκτάκτων αναγκών. Η παρατήρησή μας ωστόσο εστιάζεται στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του εθελοντισμού ως μηχανισμού κοινωνικής συμμετοχής, πεδίου καλλιέργειας ατομικής αυτοεκπλήρωσης και συλλογικής ευθύνης, ώστε να αξιοποιηθεί και να μεγιστοποιηθεί η δυναμική των ενεργών πολιτών που θα συνδράμουν τους κρατικούς Φορείς.
  Ελπίζουμε ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εθελοντών που εξαγγέλλει το νέο Σχέδιο Νόμου, εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου που θα παρέχει, θα προβλέπει και στρατηγικές ενίσχυσης της προσφοράς για εθελοντική δραστηριότητα. Και τέλος, αναμένουμε ότι δεν θα παραβλέπει ότι και ο εθελοντής επιβάλλεται να προστατευτεί και να αναδειχτεί!

  Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος
  Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
  Email: volcivpro@yahoo.gr
  http://www.facebook.com/ethelontes
  http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/vols/politikiprostasiapan

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 20:11 | Νικος

  Στους ορισμούς δεν οριζεται η έννοια της Επικινδυνότητας (ως η πιθανότητα εκδήλωσης ενός καταστροφικού φαινομένου) δεδομένου οτι στο αρθ. 24 περιγράφεται ο σκοπός εκτίμησης της!!!!

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 18:28 | ΧΓ

  Πολύ θετικό να εισαχθεί η σχετική ορολογία στο παρόν νομοσχέδιο. Παρόλα αυτά όμως, για την εγκυρότητα του συγκεκριμένου άρθρου απαιτείται επιστημονική συμβολή, διότι κρίσιμοι ορισμοί, είτε απουσιάζουν, είτε δεν καθορίζονται ορθά.
  Συγκεκριμένα αναφέρονται τα παρακάτω:
  – Ο όρος ‘επικινδυνότητα’ απουσιάζει, ενώ παρακάτω, το άρθρο 24 αναφέρεται στον ‘σκοπό της εκτίμησης της επικινδυνότητας’. Όροι που αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
  – Επίσημες μεταφράσεις, πολλών αν όχι όλων των ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων στα ελληνικά, που αφορούν στην Πολιτική Προστασία (π.χ. το άρθρο 4: Ορισμοί, παράγραφος 7. της Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism), ο όρος ‘risk’ μεταφράζεται ως ‘κίνδυνος’. Θα δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση στους όρους αν η ελληνική νομοθεσία ονομάζει τον όρο ‘hazard’ ως ‘κίνδυνο’.
  – Στον ορισμό της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών (National Hazard Mitigation Policy) που το ‘hazard’ μεταφράζεται ως ‘κίνδυνο’, μήπως αυτό που πρέπει να οριστεί είναι η ‘national risk mitigation policy’;
  – Ο όρος ‘evacuatio’n σημαίνει ‘εκκένωση’ και η εκκένωση μπορεί να είναι και μία αυτόβουλη ενέργεια, ασυντόνιστη.
  – Λείπει ο ορισμός της ‘απειλής’ και ποια η διαφορά με τον κίνδυνο;
  – Ενώ στον ορισμό του ‘κύκλου διαχείρισης της καταστροφής’ αναφέρεται η ‘αποκατάσταση’, ως διακριτή φάση του κύκλου, ωστόσο δεν ορίζεται η αποκατάσταση, αλλά η βραχεία αποκατάσταση. Εδώ, η πρόταση είναι να καθοριστεί η αποκατάσταση όπως έχουν καθοριστεί και η πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και να διαφοροποιηθεί η βραχεία φάση αυτής.
  – Λείπει η ‘έκθεση’ (exposure) σημαντικός παράγοντας εκτίμησης του risk.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:10 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Ως Υπεύθυνος και Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας για 14 χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τότε που δημιουργήθηκε η Πολιτική Προστασία σε επίπεδο Κρατικών Περιφερειών (τέλη 1996), μέχρι 31 Δεκέμβρη 2010,οπότε και οι κρατικές Περιφέρειες μετατράπηκαν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, και παρέμεινα Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας για άλλα 3 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2013, οπότε και συνταξιοδοτήθηκα, και κατά το διάστημα αυτό με εμπλοκή σε πολλές κρίσεις και καταστροφές (πτώσεις Α/Φ Γιάκοβλεφ 1997 και Σινούκ 2004,σεισμός Αθηνών 1999, δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες χιονοπτώσεις, κ.ά. ), αλλά ενεργός μέχρι σήμερα στην Πολιτική Προστασία, συμμετέχοντας σε συνέδρια και ημερίδες, εκπαιδευτής στο Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αθηνών «Διαχείριση Περιβάλλοντος, Κρίσεων και Καταστροφών», μέλος της οργανωτικής επιτροπής του προγράμματος SAFE GREESE, εκπαιδευτής εθελοντικών ομάδων, εισηγητής σε σχολεία για θέματα Πολιτικής Προστασίας, και αρθρογράφος με πλέον των 100 άρθρων για θέματα Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική εφημερίδα Βήμαpress.gr (www.vimapress.gr) της Θεσσαλονίκης, επιτρέψτε μου, αν και συμμετέχω με σχολιασμούς σε 30 άρθρα του παρόντος σχεδίου, μετά τις συνεδριάσεις των Οργάνων των Δήμων και Περιφερειών και τις αντιδράσεις που υπήρξαν, κάνω μια πρόταση, που πιστεύω θα βοηθήσει στη φιλοσοφία του σχεδίου:

  Έχοντας υπόψη ότι:
  α. Στο Επιτελικό Κράτος παραμένουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, είναι Διοίκηση και όχι Αυτοδιοίκηση.
  β. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπάρχουν σήμερα Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενες στο Συντονιστή (πρώην Γενικό Γραμματέα), με έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, που συμμετέχουν μέχρι σήμερα στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων και των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων.
  γ. Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ανήκουν όλες οι Δασικές Υπηρεσίες καθώς και οι Διευθύνσεις Υδάτων.
  γ. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εκ του νόμου έχουν εποπτεία στον Α΄ και Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  δ. Από τον ιδρυτικό νόμο των Κρατικών Περιφερειών (Ν.2503/97) ο Περιφερειάρχης προΐστατο των Πυροσβεστικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, αρμοδιότητα που παρέμεινε στον Συντονιστή των Αποκεντρωμένων.
  ε. Σύμφωνα με τον Ν.3852/10 (Καλικράτης) οι Περιφέρειες και οι Δήμοι λειτουργούν παράλληλα και έχει ο κάθε φορέας την αυτοτέλειά του.

  Το ρόλο του Συντονιστή που προβλέπεται στο σχέδιο να τον έχουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που ως κρατικός φορέας θα κατευθύνει τους εμπλεκόμενους φορείς που θα διατηρούν την αυτοτέλεια τους, που σημαίνει ότι το συντονισμό σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο θα τον έχουν οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων αντίστοιχα.
  Θα απαιτηθεί η δημιουργία των Κέντρων Επιχειρήσεων που μνημονεύει το Σχέδιο, στοιχείο που θα βοηθήσει και στην απεμπλοκή και στο μπέρδεμα που θα παρατηρηθεί από τη λειτουργία δυο Επιχειρησιακών Κέντρων
  (του υπάρχοντος ΠΕ.Κ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος και του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. του σχεδίου) που και τα δύο είναι σε Περιφερειακό επίπεδο, με το Πυροσβεστικό Σώμα να είναι και στα δυο επικεφαλής….και πιθανά να είναι διαφορετική η άποψη του Συντονιστή από εκείνη του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε ένα συμβάν…. Αποφασιστικές όμως οι αρμοδιότητες και των δυο….
  Το 2007 ας θυμηθούμε τη διαμάχη (σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στα ΜΜΕ) Φούρλα – Κόη, που οδήγησε στην καταστροφή στις δασικές πυρκαγιές της Ηλείας.
  Βέβαια θα απαιτηθεί αναμόρφωση και αναδιατύπωση των άρθρων προς αυτή την κατεύθυνση.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΑΝΣ)
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Έτος Ιδρύσεως 1926
  Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 (ΣΤΟΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)
  ΤΚ 62122 ΣΕΡΡΕΣ – ΤΗΛ & FAX: 23210 22057 – Σ.Τ.Γ. 916
  Email. seanserron@gmail.com Website: seanserron.gr

  Σέρρες 9.1.2020

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  κατ΄αρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για αυτή την πρωτοβουλία σας για την αναδιοργάνωση της Πολ. Προστασίας, που έχει άμεση ανάγκη η Πατρίδα μας.
  Μεταξύ άλλων, επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε, ότι θα περιμέναμε το ν/σ αυτό να έχει ένα διακριτό άρθρο με ειδική μέριμνα για την εκπαίδευση και τις ασκήσεις του γενικού πληθυσμού (και όχι μόνο μια απλή αναφορά στο άρθ.9).
  Κατά κοινή διαπίστωση των Φορέων Π.Π. δυστυχώς ελάχιστοι πολίτες γνωρίζουν να ενεργούν ορθά σε στιγμές κινδύνου και ακόμη λιγότεροι είναι προετοιμασμένοι με μόνιμα εφόδια.
  Ο ΣΕΑΝΣ, που έχει δραστηριοποιηθεί ειδικά για το ζήτημα αυτό (με μελέτες, διδασκαλίες, συλλογές εφοδίων, εκδόσεις κλπ), έχει την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση των πολιτών πρέπει να ξεκινά από το Σχολείο και σε όλες τις βαθμίδες του, ώς μόνιμο Μάθημα Πολιτικής Προστασίας & Α΄ Βοηθειών. Γι΄ αυτό προτείνουμε να προστεθεί στο Ν/Σ ένα άρθρο που να θεσπίζει μόνιμη συνεργασία του Υπουργείου σας με το ΥΠΑΙΘ και της ΓΓΠΠ.

  Ειδικότερα όσον αφορά την Δημόσια Εκπαίδευση η ΠΡΟΤΑΣΗ μας έχει ως εξής και σας την γνωστοποιούμε λόγω συναρμοδιότητάς σας στο θέμα αυτό με το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το ΚΕΦ.5 της ΥΑ 1299/2003 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ:

  Σχέδιο μονίμου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Μαθητών στην Πολίτικη Προστασία.

  Α. Σκοπός: Οι μαθητές και οι εκπ/κοί να μελετήσουν επαρκώς τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων κινδύνου και να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπισή τους με θεωρία και πρακτικές εφαρμογές.

  Β. Στόχοι: 1. Αντιμετώπιση περιπτώσεων: α) σεισμού, β) πλημμύρας, γ) φωτιάς, δ) άλλων περιπτώσεων.
  2. Γνώση και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες υγείας.
  3. Εκπαίδευση στην συγκρότηση Σακκιδίου Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΕΑ –Πρόγραμμα ΣΥΠΠΟ http://syppo.seanserron.gr/ )
  4. Οι επιμορφούμενοι να γίνουν πολλαπλασιαστικοί παράγοντες γνώσης και προσφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.

  Γ. Επιμορφωτές :
  • Στελέχη από Δημόσιες Αρχές που έχουν εξειδίκευση στο θέμα λχ Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ. Επίσης όσοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις SAR , δηλ. Ειδικές μονάδες Στρατού, Πολεμικής Αεροπορίας, Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού κλπ
  • Εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη ασχοληθεί με το θέμα, είτε έχουν επιμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
  • Ειδικοί Επιστήμονες και Εμπειρογνώμονες και αναγνωρισμένες για την προσφορά τους Εθελοντικές Οργανώσεις που είναι ενταγμένες στα Μητρώα ΓΓΠΠ.
  • Οι ανωτέρω μπορούν να συντονίζονται από έναν Συντονιστή Εκπ/κό Πολιτικής Προστασίας σε κάθε ΔΔΕ και ΔΠΕ.

  Δ. Γνωστικά –βιωματικά αντικείμενα – Διάρκεια :
  1. Μια συνεχόμενη θεματική εβδομάδα μέσα στους πρώτους δύο μήνες από την έναρξη του Σχολικού έτους, που θα αξιοποιηθούν ολόκληρες διδακτικές ημέρες με θεωρία και πρακτική άσκηση ανά αντικείμενο για κάθε μαθητή και εκπ/κο χωριστά:
  • 1η ημέρα: Α΄ Βοήθειες,
  • 2η ημέρα: Σεισμοί
  • 3η ημέρα: Πυρκαϊές και άλλες έκτακτες ανάγκες,
  • 4η ημέρα: Πλημμύρες
  • 5η ημέρα: Σύνθεση Σακκιδίου Εκτάκου Ανάγκης (ΣΕΑ) και Φαρμακείου για το σπίτι.
  (βλ. αναλυτικές οδηγίες του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας Οικογενειών και Πολυμελών Ομάδων Πληθυσμού –ΣΥΠΠΟ http://syppo.seanserron.gr/)
  • τις 2 τελευταίες ώρες γραπτή δοκιμασία –αυτοαξιολόγηση σε όλη την ύλη της εβδομάδας.
  2. Καθιέρωση ανά δίμηνο ασκήσεων πρακτικής εφαρμογής για όλες τις μορφές καταστροφών εκ περιτροπής σε όλο το σχολικό έτος, παρουσία διασώστη , πυροσβέστη ή άλλου ειδικού. Πρακτικές τηλεπικοινωνιών και επικοινωνίας σε περιβάλλον που υπέστη καταστροφή.
  3. Μόνιμη εισαγωγή μαθήματος «Πρώτων Βοηθειών» μέσα στο μάθημα της Γυμναστικής όλων των Βαθμίδων εκπ/σης, που θα καταλαμβάνουν το 1/5 των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, με θεωρία και πρακτικές ασκήσεις (βλ. παράδειγμα βιβλίου: Γ. Πατούλη, «Μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες» Οδηγός Πρώτων Βοηθειών για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου – εκδ. Έκδοση: Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ- http://www.eddyppy.gr/sites/default/files/first_aid_eddyppy.pdf.)

  Ε. Υλικό :
  • Διδασκαλία από τους άνω Επιμορφωτές,
  • video με περιστατικά και ορθές πρακτικές,
  • δειγματική διδασκαλία και παρουσίαση υλικών / σακιδίων διάσωσης,
  • Εγχειρίδια – Φυλλάδια Α΄ βοηθειών, ΣΥΠΠΟ και επιβίωσης.

  ΣΤ. Διάχυση αποτελεσμάτων, διαδραστικότητα, διαλειτουργικότητα :
  • Δημόσιες παρουσιάσεις εργασιών Σχολείων και έξυπνων πρακτικών στην Πολιτική Προστασία.
  • Επισκέψεις Σχολείων σε έδρες Φορέων Πολιτικής Προστασίας
  • Κοινές ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας των Σχολείων με τοπικές κοινότητες.
  • Κοινές δράσεις Φορέων Πολιτικής Προστασίας με Σχολεία ειδικά σε απομακρυσμένες ή υψηλού κινδύνου περιοχές .
  • Χορήγηση Βεβαιώσεων παρακολούθησης
  • Συνεκπαίδευση των οικογενειών των μαθητών :
  στην χρήση του ΣΕΑ
  σε πρακτικές Πρώτων Βοηθειών
  σε βιωματικές δράσεις / παιχνίδια ρόλων επιβίωσης -διάσωσης στη φύση
  την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων με δημιουργία οικογενειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
  ___________________________

  Ακολουθούν και άλλες δύο προτάσεις/παρεμβάσεις μας στα άρθρα 9 και 36 του Ν/Σ που τις θεωρούμε αναπόσπαστες και παρακαλούμε να τις εξετάσετε συνολικά στην αρμόδια Επιτροπή.

  Με εκτίμηση

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣΕΑΝΣ
  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  Δικηγόρος (Msc)
  Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημου Σερρών
  Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78
  Εφ Ανθλγος (ΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών

  Ο Υπεύθυνος Σύνταξης Προγράμματος /Συντονιστής :
  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ
  Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω
  Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78
  Εφ Ανθλγος (ΦΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών
  Πτυχ. Ραδιοερασιτέχνης SV7ERA
  Email: efstp@otenet.gr – Κιν. 6972058065

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:06 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Με την ιδιότητα του πρώην Δ/ντος Συμβούλου του ΟΣΚ, με την επώδυνη εμπειρία του σεισμού της Αθήνας (Σεπτ. 1999) και της βαθιάς γνώσης που αποκτήθηκε στον ΟΟΣΑ, ως εμπειρογνώμων σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας των νέων ανθρώπων, επισημαίνω την ανάγκη στο νομοθέτημα να προστεθούν σειρά διατάξεων, διαδικασιών και κατευθύνσεων που να προτρέπουν και να κατευθύνουν την ανάγκη ανάπτυξης της κατάλληλης διεργασίας εκπαίδευσης – κατάρτισης για την πρόληψη και την μείωση της διακινδύνευσης, με προτεραιότητα τους νέους ανθρώπους.
  Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούμαστε στους ορισμούς να προστεθεί:
  εδαφ. 19.»Εκπαίδευση – κατάρτιση (Training): το σύνολο των δράσεων, μέτρων και υποδομών που λαμβάνονται και αναπτύσσονται για την υλοποίηση διεργασιών και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την μείωση της διακινδύνευσης, με προτεραιότητα τους νέους ανθρώπους.»

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 18:46 | Δημήτριος SV2GWY

  Ασχέτως πορείας αυτής της διαβούλευσης, αναφέρω την προσωπική μου εντύπωση ότι για πρώτη φορά βλέπω την Πολιτεία να έχει τη βούληση να ασχοληθεί σοβαρά με την Πολιτική Προστασία.

  Ήδη έχω καταθέσει τις απόψεις κ τις προτάσεις μου στα Άρθρα τα οποία νομίζω ότι μπορώ να τοποθετηθώ για ένα καλύτερο αποτέλεσμα και παρατήρησα το εξής :

  Περίπου εξήντα (60) άρθρα αφορούν την Πολιτική Προστασία, άλλα δεκαπέντε (15) τις Εθελοντικές Οργανώσεις και περισσότερα από ΕΚΑΤΌ (100!!!) την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

  Σίγουρα η ΠΥ είναι ο Κεντρικός Κορμός της ΠΠ, αλλά τόσα πολλά άρθρα γι αυτήν ή ήταν τόσο ανοργάνωτη, ή επαναπροσδιοριζεται ο ρόλος της.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 14:58 | Kavoura Katerina

  Ο όρος «Susceptibility» προτείνεται να μεταφραστεί «Επιδεκτικότητα» και αναφέρεται στη δυνατότητα να εκδηλωθεί κάποιος κίνδυνος πχ πλημμύρα, πυρκαγιά κατολίσθηση κα, σύμφωνα με τις συνθήκες που διαμορφώνουν μία συγκεκριμένη περιοχή και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση ενός τέτοιου φαινομένου.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 23:30 | Konstantina Perrou

  Θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί και ο όρος έκθεση, αφού χρησιμοποιείται σε επακόλουθο άρθρο 4 παρ.1