Άρθρο 120 – Έγγραφα αξιολόγησης

1. Έγγραφα αξιολόγησης των Αξιωματικών είναι οι Εκθέσεις Αξιολόγησης.
2. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης είναι τα έγγραφα, στα οποία αποτυπώνεται και βαθμολογείται αναλυτικά η απόδοση των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων ανά κατηγορία και προκύπτει ο γενικός χαρακτηρισμός της απόδοσης των Αξιωματικών όλων των βαθμών πλην του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Συντάσσονται και υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
3. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν επιτρέπονται να λαμβάνουν γνώση τρίτα πρόσωπα, εκτός αν δικαστική αρχή για διερεύνηση υπόθεσης που εκκρεμεί σε αυτή ζητήσει αντίγραφα τους.
4. Ο τύπος των Εκθέσεων Αξιολόγησης εμφαίνεται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’ του παρόντος.