Άρθρο 93 – Ιεραρχία Αξιωματικών, Πυρονόμων και Υπαξιωματικών

1. Ο όρος ιεραρχία περιλαμβάνει και προσδιορίζει την ιεραρχία των βαθμών, την ιεραρχία των καθηκόντων και την ιεραρχία των κατηγοριών Αξιωματικών, Πυρονόμων και Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Το πυροσβεστικό προσωπικό ανάλογα με τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθμών έχουν μεταξύ τους την ιδιότητα του ανωτέρου ή κατωτέρου.
3. Οι ομοιόβαθμοι Αξιωματικοί, Πυρονόμοι και Υπαξιωματικοί έχουν μεταξύ τους, ανάλογα με την αρχαιότητά τους και την κατηγορία στην οποία ανήκουν, την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου. Εάν αυτοί συνδέονται με σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ που έχει και η διαφορά του βαθμού.
4. Η ιεραρχία των καθηκόντων συνιστά την κλίμακα της διοίκησης. Ειδικότερα, αναλόγως της θέσης του πυροσβεστικού προσωπικού στην ιεραρχία των καθηκόντων, αποκτάται, από τους μεν έναντι των δε, η ιδιότητα του προϊστάμενου ή του υφιστάμενου.
5. Η ιεραρχία των καθηκόντων τελεί σε αντιστοιχία, είτε με την ιεραρχία των βαθμών, είτε σε περίπτωση ομοιοβαθμίας, με την αρχαιότητα.

  • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:06 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

    Άρθρο 93 : να αντικατασταθεί το ανώτερος – κατώτερος με υψηλόβαθμος – χαμηλόβαθμος.