Άρθρο 139 – Επιλογή Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων

1. Η επιλογή των Υποστρατήγων γίνεται από το αρ¬μόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Αρχιπυράρχων Γενικών Καθηκόντων, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα τυπικά προσόντα του βαθμού τους.
2. Η επιλογή του Αντιστρατήγου – Επιτελάρχη γίνεται από το αρ¬μόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Υποστρατήγων Γενικών Καθηκόντων, εφόσον πληρούνται τα τυπικά προσόντα του βαθμού τους.
3. Η επιλογή του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ του Αντιστρατήγου – Επιτελάρχη και των Υποστρατήγων Γενικών Καθηκόντων, εφόσον πληρούνται τα τυπικά προσόντα του βαθμού τους.