Άρθρο 38 – Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.)

1. Συστήνεται, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.)», εφεξής «Επιχειρησιακό Ταμείο», το οποίο υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
2. Το Επιχειρησιακό Ταμείο διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις Φορέων του δημοσίου, λοιπών νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών Φορέων του εξωτερικού, αναφορικά με τον σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση μελετών, έργων, εργασιών και προμηθειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 29.
3. Το Επιχειρησιακό Ταμείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εφεξής Δ.Σ., τριετούς θητείας, τα μέλη του οποίου δε λαμβάνουν κάποια αμοιβή και ορίζονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το Δ.Σ. συγκροτείται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρο, με τον Αναπληρωτή του.
β) Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, ως Αντιπρόεδρο με τον Αναπληρωτή του.
γ) Δύο (2) Προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με τους Αναπληρωτές τους.
δ) Έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γ.Δ.Ο.Υ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με τον Αναπληρωτή του.
ε) Δύο (2) τουλάχιστον ανώτερους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με τους Αναπληρωτές τους.
στ) Έναν (1) τουλάχιστον ανώτερο Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων με τον Αναπληρωτή του.
ζ) Έναν (1) τουλάχιστον ανώτερο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ., με τον Αναπληρωτή του.
4. Το Δ.Σ. του Επιχειρησιακού Ταμείου αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την αποστολή, τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του Επιχειρησιακού Ταμείου, ενώ ο Πρόεδρος, είναι αρμόδιος ιδίως για:
α) Τη σύγκληση και διεύθυνση των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτοντας τα θέματα σε ψηφοφορία και υποβάλλοντας για έγκριση τον απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τη λογοδοσία των πεπραγμένων.
β) Την εκπροσώπηση, και δια της υπογραφής του δέσμευση του Επιχειρησιακού Ταμείου, ενώπιον δικαστικών, διοικητικών και πάσης φύσεως αρχών, ενώ, είναι δυνατή, η με απόφαση του, ανάθεση σε άλλα μέλη του Δ.Σ. του δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης του Επιχειρησιακού Ταμείου.
γ) Την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
δ) Τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού, του οποίου προΐσταται, καθώς και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος τους.
ε) Τη συνομολόγηση, κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων αρμοδιότητας του Επιχειρησιακού Ταμείου.
5. Πόροι του Επιχειρησιακού Ταμείου είναι έσοδα από:
α) Τη συμμετοχή του σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τη σύναψη δανείων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση εργασιών, διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων.
δ) Κάθε είδους επιχορηγήσεις.
ε) Δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές.
στ) Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
6. Το Επιχειρησιακό Ταμείο τηρεί δικό του προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, η διαχείριση του ασκείται αποκλειστικά από το Δ.Σ., έχει δική του Οικονομική Υπηρεσία και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, είναι διατάκτης των δαπανών του. Οι πόροι του Επιχειρησιακού Ταμείου κατατίθενται έντοκα σε λογαριασμούς που ορίζει το Δ.Σ., οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα. Η χρήση των εσόδων από τους τόκους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
7. Με απόφαση του Δ.Σ. καταρτίζεται ο οργανισμός προσωπικού ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με τον οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις προσωπικού, ειδικών επιστημόνων, τα προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού, μισθολογικά θέματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσία του προσωπικού.
8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. καταρτίζεται ο κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης, καθώς και τα θέματα που αφορούν στον τακτικό και έκτακτο οικονομικό έλεγχο του Ταμείου.
9. Με απόφαση του Δ.Σ. εκδίδονται κανονισμοί που αφορούν στη λειτουργία του Επιχειρησιακού Ταμείου, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, το Επιχειρησιακό Ταμείο δύναται να στελεχώνεται με διάθεση από το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 32.
11. Η πρόσληψη πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Επιχειρησιακού Ταμείου γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η διάρκεια της σύμβασης εξαρτάται από τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Ταμείου.
12. Το Επιχειρησιακό Ταμείο διαρθρώνεται σε μία Διεύθυνση Συντονισμού και στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:
α. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι Γραφεία:
αα. Γραφείο Λογιστικής – Οικονομικών Υπηρεσιών.
ββ. Γραφείο Προμηθειών.
γγ. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών.
β. Τμήμα Υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι Γραφεία:
αα. Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων.
ββ. Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
γγ. Δημοσίων Σχέσεων – Γραφείο Τύπου.
δδ. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
13. Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε οικονομικού έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του προηγούμενου έτους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών διαβιβάζονται και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων Νομικών Προσώπων και Δ.Ε.Κ.Ο. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δύναται να διατάσσει οποτεδήποτε αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το Ε.Τ.Π.Α.Κ.
14. Ζητήματα αρμοδιοτήτων, οργανωτικής διάρθρωσης, κανονισμού οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, κανονισμού προσωπικού, πόρων, κατηγοριών θέσεων εργασίας, αριθμού και εν γένει ζητήματα προσωπικού, μισθολογίου, διαδικασιών αξιολόγησης, πειθαρχικού ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στο Επιχειρησιακό Ταμείο και στο Συμβούλιο Συντονισμού Εργασιών, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:42 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφ. (στ) στην παρ. 5 ως κάτωθι:
  «στ. τη συμμετοχή του σε επενδύσεις που προάγουν τους σκοπούς του ή τους σκοπούς της ΓΓΠΠ.»

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 20:38 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Οι ένστολοι και ο ΓΓΔΤ αποτελούν την πλειοψηφία!!!!!
  Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν επιστήμονες π.χ. από την επιτροπή σεισμικού κινδύνου;

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 10:43 | Σπύρος Αργυρόπουλος

  Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είναι Ν.Π.Ι.Δ. και όχι Ν.Π.Δ.Δ.