Άρθρο 102 – Είδη καταστάσεων

1. Οι καταστάσεις του πυροσβεστικού προσωπικού είναι:
α. Ενέργεια.
β. Υπηρεσία γραφείου.
γ. Μακρά αναρρωτική άδεια.
δ. Διαθεσιμότητα.
ε. Αργία με πρόσκαιρη παύση.
στ. Αργία με απόλυση.
ζ. Μόνιμη διαθεσιμότητα.
η. Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.)
θ. Αποστρατεία.
2. Το πυροσβεστικό προσωπικό τίθεται στις καταστάσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας και αποστρατείας κατόπιν έκδοσης οικείου προεδρικού διατάγματος. Στις λοιπές καταστάσεις (που προβλέπονται για τον βαθμό τους) τίθενται, οι μεν Ανώτατοι Αξιωματικοί με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι δε ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Οι λοιποί πυροσβεστικοί υπάλληλοι τίθενται στις ως άνω καταστάσεις (του βαθμού τους) με απόφαση Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Στην περίπτωση θέσεως του πυροσβεστικού προσωπικού σε διαθεσιμότητα για ορισμένο χρόνο, αργία με πρόσκαιρη παύση, ή, αργία με απόλυση, προβλέπεται η (αυτοδίκαιη) στην προηγούμενη κατάσταση επαναφορά με τη λήξη του καθορισμένου (με την απόφαση) χρόνου, δίχως έτερη διατύπωση. Η επάνοδος στην προτέρα υποχρεώνει τον υπάλληλο να παρουσιαστεί αμέσως στην υπηρεσία του.

  • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:11 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

    Άρθρο 102 παρ. 2 : στην 4η γραμμή να αντικατασταθεί ανώτεροι και κατώτεροι με λοιποί.