Άρθρο 28 – Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γ.Γ.Π.Π. που συστήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 (Α΄ 212) υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
2. Η Γ.Γ.Π.Π. συνιστά υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του Εθνικού Μηχανισμού και έχει ως αποστολή τη μελέτη, την επεξεργασία, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό του συνόλου των δράσεων πολιτικής προστασίας, όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (και λοιπών απειλών), που δύναται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον έλεγχο εφαρμοστικότητας των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, στη Γ.Γ.Π.Π. υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά επιχειρησιακή δομή της.

 • 12. Οι παρ. 2, 4, 6, 7 και 10 του άρθρου 28 «Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. […]
  2. Η Γ.Γ.Π.Π. συνιστά υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του Εθνικού Μηχανισμού και έχει ως αποστολή τη μελέτη, την επεξεργασία, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό του συνόλου των δράσεων πολιτικής προστασίας, όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (και λοιπών απειλών), που δύναται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον έλεγχο εφαρμοστικότητας των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά σε μορφές προσβάσιμες σε όλους ώστε να ικανοποιούνται και οι ανάγκες των πολιτών με αναπηρία. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, στη Γ.Γ.Π.Π. υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά επιχειρησιακή δομή της.
  3. […]
  4. Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς της που αφορούν στους τομείς πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και πάσης φύσεως απειλές. Στο πλαίσιο αυτό:
  α. Συνεργάζεται με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας και με δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, με αντιπροσωπευτικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με σκοπό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.
  β. Αξιοποιεί, εγκρίνει και χρηματοδοτεί Προγράμματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογίες εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτες για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού.
  5. […]
  6. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για το συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών και απειλών, με την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, κατά τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό:
  α. […]
  στ. Μεριμνά, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους. […]
  7. Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης σε μορφές προσβάσιμες σε όλους ώστε να ικανοποιούνται και οι ανάγκες των πολιτών με αναπηρία. […]
  10. Είναι αρμόδια, μέσω της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των εμπλεκόμενων Φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των εθελοντών, των στελεχών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των δημόσιων λειτουργών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν:
  α. […]
  γ. Μεριμνά ώστε τα ως άνω προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης να περιέχουν ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση».
  Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:12 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Στην αποστολή της ΓΓΠΠ να προστεθεί και η διατύπωση ή και οργάνωση προγραμμάτων και υποδομών εκπαίδευσης & κατάρτισης για την πρόληψη και την μείωση της διακινδύνευσης, με προτεραιότητα την παιδική και εφηβική ηλικία.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:19 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Επί της παρ.2: η ΓΓΠΠ συνιστά υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του Εθνικού Μηχανισμού. Αρχικά αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος, όπου ο Εθνικός Μηχανισμός διαρθρώνεται και λειτουργεί διοικητικά μέσω της ΓΓΠΠ. Επιπρόσθετα, εάν η ΓΓΠΠ είναι Επιχειρησιακή Δομή και όχι διοικητική, πώς το ΠΣ υπάγεται στην ΓΓΠΠ και συνιστά επιχειρησιακή δομή της ΓΓΠΠ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 21:44 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η Πολιτική Προστασία θα πρέπει να είναι υπό τον Πρωθυπουργό είτε ως Ανεξάρτητη Δομή ή Ανεξάρτητο Υπουργείο ή Υφυπουργείο όπως και στην Ιταλία.